Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.10.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 100-  Gündoğdu mahallesi, 410 ada, 3 nolu parsel, imar planında  "konut alanı" olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin ( e) fıkrasına göre parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.09.2010 tarih ve 3886 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi  neticesinde:

 

 Gündoğdu mahallesi, 410 ada, 3 nolu parsel, imar planında  "konut alanı" olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin ( e) fıkrasına göre parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 101-   İzmit, Kocatepe Mahallesi, G23b-23d, 23a nazım imar planı paftaları, G23b-23d-2a,2b, G23b-23a-3d,3c uygulama imar planı paftaları, 3401, 3402, 3399, 3398, 180, 181, 168, 166, 165, 164, 159, 179 no´lu yapı adalarının cepheli olduğu 15 m.´lik imar yolunun 10 m. olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliği tekllifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.07.2010 tarih ve 419 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı değişikliği doğrultusunda İzmit, Kocatepe Mahallesi, G23b-23d, 23a nazım imar planı paftaları, G23b-23d-2a,2b, G23b-23a-3d,3c uygulama imar planı paftaları, 3401, 3402, 3399, 3398, 180, 181, 168, 166, 165, 164, 159, 179 no´lu yapı adalarının cepheli olduğu 15 m.´lik imar yolunun 10 m. olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlandığı tespit edilmiştir.

 

Ayrıca hazırlanan uygulama imar planı değişikliği kapsamında, 10 m. kesitte düzenlenen, nazım imar planında 15 m. olan imar yolunun ana ulaşım aksı olmadığı, 15 m. kesitteki imar yoluna cepheli parsellerin yola terk işlemlerinin mağduriyet oluşturduğu, söz konusu düzenleme ile bu mağduriyetin giderilebileceği tespit edilmiştir.

 

Bu doğrultuda; önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifinin, kamu yararı içerdiği, planlama ilkeleri ve imar planı ana kararlarına uygun olduğu belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 102- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a. nazım imar planı paftası, G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 nolu parselin "Koruma Alanı Sınırı"nın yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 14.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 nolu parselde yer alan su kemerinin Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 02.04.2005 tarih, 516 sayılı kararı ile tescil edildiği ve söz konusu su kemeri için Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 01.04.2008 tarih, 346 sayılı kararı ile "Koruma Alanı Sınırı" belirlendiği ve ayrıca Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 23.02.2010 tarih, 1312 sayılı kararı ile "Koruma Alan Sınırı" yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

            Ayrıca söz konusu su kemerinin "Koruma Alanı Sınırı"nın yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.07.2010 tarih, 417 sayılı kararı ile uygun görüldüğü saptanmıştır.

           Bu doğrultuda; İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a. nazım imar planı paftası, G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 nolu parselin "Koruma Alanı Sınırı"nın yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlandığı belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 103- İzmit-Cedit Mahallesi, 1849 ada, 1 nolu parselin "Koruma Alanı Sınırı"nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 16.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada, 1 nolu parselde yer alan Endüstri Meslek Lisesi yapılarından; taş bina ve bu binaya bağlı 4 adet atölyenin Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 12.01.2010 tarih, 1256 sayılı kararı ile tescil edildiği ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.04.2010 tarih, 1381 sayılı kararı ile 1849 ada, 1 nolu parsel için "Koruma Alanı Sınırı" belirlendiği tespit edilmiştir.

            Ayrıca söz konusu 1849 ada, 1 nolu parselin "Koruma Alanı Sınırı"nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.07.2010 tarih, 416 sayılı kararı ile uygun görüldüğü saptanmıştır.

           Bu doğrultuda; İzmit-Cedit Mahallesi, 1849 ada, 1 nolu parselin "Koruma Alanı Sınırı"nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlandığı belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 104-  Kadro değişiklik cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki Dolu Kadro Değişiklik Cetveli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 105- Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Evlendirme ve Kreş birimlerinde uygulanacak 2011 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  16.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki Evlendirme ve Kreş birimlerinde uygulanacak 2011 yılı tarife cetveli  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 106-  İzmit Belediyesine bağlı Bıçkıdere Göleti, Çayırköy Gölkay Tesislerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere 5188 sayılı kanun doğrultusunda ( 10 ) adet Silahsız ve Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Belediyesine bağlı Bıçkıdere Göleti, Çayırköy Gölkay Tesislerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere 5188 sayılı kanun doğrultusunda en az 10 adet silahlı ve silahsız Özel Güvenlik elemanı çalıştırılmak üzere hizmet satın alınması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.