Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.01.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 1- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2008 tarih ve 143 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Denetim komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama ile Azalardan Hasan Kırlı 28 oy,Mustafa Dağ 28 oy, Güler Çetin 28 oy almak sureti ile Denetim Komisyonuna oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR 2-5393 sayılı Kanunun 29. maddesi "Meclis Üyeliği ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis Üyeliğinden istifa dilekçesi Belediye Başkanlığına verilir ve Başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur." Dendiğinden İzmit Belediye Meclis Üyesi Salim Kukul´un 11.11.2008 tarih ve 14869 sayılı istifa talebi nedeniyle boşalan Bütçe Komisyon Üyeliğine yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2008 tarih ve 145 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyesi Salim Kukul´un istifa talebi nedeni ile boşalan Bütçe Komisyon Üyeliğine Belediye meclis üyesi İzzet Dal´ın önerisi ileİbrahim Güçlü´nün seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 3-Mülkiyeti belediyemize ait olan Tepecik mahallesi 1 pafta, 239 ada, 50 nolu parseldeki C blok 7. kat 202 nolu bağımsız bölümün tamamının veya bir kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2008 tarih ve 2398 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti belediyemize ait olan Tepecik mahallesi 1 pafta, 239 ada, 50 nolu parseldeki C blok 7. kat 202 nolu bağımsız bölümün tamamının veya bir kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne( Belediye Meclis Üyeleri Alpaslan Seymen,Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin , Ali Birol Özbay ve Ergun Aşkın´ın mualif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 4-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ömerağa mahallesi 13 pafta, 301 ada, 65 nolu parseldeki merkez hizmet binası, Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 300 ada, 44 nolu parseldeki ek hizmet binası, Körfez mahallesi, 19N-Ib pafta, 2547 ada, 5 nolu parseldeki 2 nolu bağımsız bölüm, Yenidoğan mahallesi, 20M-IIId pafta, 4375 ada, 12 nolu parsel ve hisseli olarak malik olduğumuz Cedit mahallesi 58 pafta, 432 ada, 1 nolu parsellerin tamamının veya bir kısmının ayrıca yukarıda belirtilen Gayrimenkullerin her birinin kısmen veya tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2008 tarih ve 2399 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ömerağa mahallesi 13 pafta, 301 ada, 65 nolu parseldeki merkez hizmet binası, Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 300 ada, 44 nolu parseldeki ek hizmet binası, Körfez mahallesi, 19N-Ib pafta, 2547 ada, 5 nolu parseldeki 2 nolu bağımsız bölüm, Yenidoğan mahallesi, 20M-IIId pafta, 4375 ada, 12 nolu parsel ve hisseli olarak malik olduğumuz Cedit mahallesi 58 pafta, 432 ada, 1 nolu parsellerin tamamının veya bir kısmının ayrıca yukarıda belirtilen Gayrimenkullerin her birinin kısmen veya tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya

takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne

KARAR 5- Belediyemiz sınırları içerisinde ruhsatsız ve izinsiz yapılan yapılara beton veren firmalara cezai müeyyide uygulanması teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 18.12.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz sınırları dahilinde ruhsatsız yapılan binaların inşası aşamasında kullanılan betonun, beton firmalarınca karşılanmasının bu tip yapıların kolaylıkla yapılabilmesine imkan sağladığı Belediyemizin ilgili birimlerinin yaptığı tespit işlemlerinden anlaşılmıştır. Bu tip inşaatlarda hazır beton kullanılmasının yapılan işlemi kolaylaştırmasının yanında işleyişin meşruluğunu gösteren bir izlenim oluşturması ile tespitinde güçlük çekilmesi ve önlem alınmasında zamanın kullanılarak fiziki ve maddi yönden idarenin yasal uygulamalarının her aşamasında güçlük oluşturduğu tespit edilmiştir.

Ruhsatsız yapıların inşasında, hazır beton temin edilen beton firmalarının sürecin hızlanmasında ve kolaylıkla yapılabilir durum oluşturmasında önemli bir etken olduğu belirlenmekle birlikte bu durumun düşünceden imalata kadar inşai bir süreç olduğu, bu süreçte kullanılan betonun beton firmalarından temin edilmesinin sürecin yalnızca bir parçasını oluşturduğu, kaçak yapılaşmanın önlenmesinde beton firmalarının cezalandırılması ile sürecin bir kısmında caydırıcılığın artabileceği ancak gerçek sorunun toplumsal eğilimler ve taleplerin olduğu açıkça görülmüştür.

Bu doğrultuda; ruhsatsız yapılarda hazır beton kullanımının engellenerek, bu konuda kamuya getirilen zararın en aza indirilmesi ve ruhsatsız bina yapım sürecinin temelini oluşturan tüm aşamalarda müdahil olunması gerekliliği belirlenerek, sürecin bütün aşamalarında etken olan kişi ve kuruluşlara Belediye Kanununun verdiği yetkiler kullanılarak ilgili mevzuatın hükmettiği ceza ve yaptırımların tereddütsüz uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, toplumsal eğilimlerin yanlış uygulamalara yönelik faaliyetlerinden olan ruhsatsız bina yapımına engel olunmasının yalnızca cezayı müeyyidelerin yerine getirilmesi ile çözülemeyeceği, bunun yanında toplumsal bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ile sürecin başlangıcında sorunun denetim altına alınması sağlanarak milli servet kaybı ve ülke kaynaklarının yanlış kullanılmasının da engellenebileceği sunucunda görüş birliğine varılmıştır.

Bu görüşün hayata geçirilmesinde Belediye Başkanlığımız denetiminde Beton Firmaları ile durumun değerlendirilmesi konusunda iletişime geçilerek , çeşitli toplantılarda bir araya gelinmesi, inşaat sürecinde yer alan unsurlardan işçi, kalfa gibi diğer süreç faktörleriyle bir araya gelinerek bilinçlendirme toplantılarının düzenlenmesi ile tüm çalışma ve aktivitelerin basın yoluyla toplumda bilinç değişikliği oluşturulması yönünde tavsiye kararı oluşturulmasıuygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- İsrailin Gazze´ye yapmış olduğu saldırıları kınama ve Filistinde yaşanan drama bir nebze yardımcı olma teklifi ileilgili Belediye Meclis Üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen 06.01.2009 tarihli takriri okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Meclis olarak İsrailin Gazze´ye yapmış olduğu saldırılar kınanarak tüm Meclis üyelerininbir huzur haklarının Filistin halkına bağışlanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.