Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.04.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 27-   01.01.2009 - 31.12.2009 mali yılı İzmit Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.03.2010 tarih ve 32 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
  
 
5393 sayılı kanunun 26.maddesinde "Belediye Başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmesse" dendiğinden yapılan oylamada (15 red, 14 kabul oy kullanılmıştır.) dörtte üç çoğunluk sağlanamadığından faaliyet raporunun kabulüne karar verildi.
 
KARAR 28- 5393 sayılı Belediye Kanunun 33 maddesinin a bendine göre İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000´in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ....... denildiğinden Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.03.2010 tarih ve 43 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nufusu 100.000´ in üzerindeki Belediyelerde ,Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;
Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan Orhan Karadağ 30 oy, Adnan Uysal 30 oy, Hüseyin Üzülmez 29 oy almak sureti ile encümen üyeliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
KARAR 29- İzmit, Alikahya Mevkii, Durhasan Köyü, G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 216, 217, 218, 220 ve 221 nolu adaların site yapılması amacıyla, imar adaları arasındaki yolların kaldırılıp, tek bir imar adası şeklinde düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonunun 18.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
            İzmit, Alikahya Mevkii, Durhasan Köyü, G23b.25b nazım imar planı paftası, G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 215 ada 13 ve 14 nolu parseller, 216 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parseller, 217 ada 8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu parseller, 218 ada 10,11,12,13,14,15,16 ve 17 nolu parseller, 220 ada 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 nolu parseller ile 221 ada 11,12,13,14,15,16,17 ve 18 nolu parsellerin birleştirilerek tek bir yapı adası olarak düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 12.02.2010 tarih ve 107 sayılı kararı ile uygun görüldüğü belirlenmiştir.
 
           1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda; söz konusu adaların, imar yolu hatlarından 5 metre çekilerek ve 5/A-3/3, Taks:0.35 ve Kaks:1.05 olan  yapılaşma koşullarının E=1.05, Hmax: 9.50 olacak şekilde, yeniden düzenlenmesi ile yapı adaları arasındaki imar yollarının kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi ve kaldırılan yollara eşdeğer bir alanın 216 ada 23,24,25,26,27,28,29 nolu parsellerin park alanı olarak ayrılması şeklinde oluşturulduğu belirlenmiştir. Oluşacak enerji ihtiyacını karşılayacak trafo alanının ise 216 ada 25, 26 nolu parsellerde trafo alanı ayrılması şeklinde uygulama imar planı değişikliği önerildiği tespit edilmiştir.
 
 
 
 
            Önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifinin; kapanan yollara eşdeğer bir alanın yeşil alan olarak düzenlenmesi ile nazım imar planı yoğunluk kararlarını arttırıcı nitelikte olmadığı, yapılaşması otoyola yakınlığı sebebiyle uygun olmayan bir alanın yeşil alan olarak düzenlenmesi ve imar planı yol şemasının minumum oranla oluşturulması ile kamu yararı içerdiği belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 30- İzmit, M.Alipaşa Mahallesi, G23b-25d-2d uygulama imar planı paftası, 2543 ada, 25 nolu parselin güneyinde yer alan yeşil alanın 299 m2´lik  kısmının Özel Sağlık Tesis Alanına ilave edilmesi ve kaldırılan yeşil alana eşdeğer büyüklükte olan 4805 ada, 1 nolu parselin konut alanı kullanımının yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonunun 17.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
söz konusu 2543 ada, 25 nolu parselde inşaatı devam eden Özel Sağlık Tesisinin daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi amacıyla, söz konusu alanda bina taban alanı kullanımı dışında otopark, açık dinlenme alanları vb. kullanımların düzenlenebilmesi için,  ilave bir alana ihtiyaç duyulduğundan 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliği önerildiği tespit edilmiştir.
 
         İzmit, M.Alipaşa Mahallesi, 2543 ada, 25 nolu parselin güneyinde pasif yeşil kullanımında olan 4822 ada, 1 nolu parselin kuzey kısmında 299 m2´lik alanın  özel sağlık alanına ilave edilmesi, oluşan yeşil alan kaybının ise mülkiyeti 2543 ada, 25 nolu parselde yer alan Özel Sağlık Tesisi İşletmesine ait  konut kullanımında olan 4805 ada, 1 nolu parselin yeşil alan olarak düzenlenmesi ile karşılanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 12.02.2010 tarih ve 106 sayılı kararı ile kabul edildiği belirlenmiştir.
 
            İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b-25d-2d uygulama imar planı paftası, 2543 ada, 25 nolu parselde, 1/5000 ölçekli nazım plan doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; donatı alan kaybına yol açmadığı ve bir kısmı sağlık alanına dahil edilen, imar yolu ile karayolu arasında kalan yeşil alan kullanımındaki 4822 ada, 1 nolu parselin kullanımında kısıtlılık oluşturmadığı tespit edildiğinden, Nazım İmar Planı Kararları ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi doğrultusunda hazırlandığı belirlendiğinden uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 31- İzmit, Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 4416 ada, 2 ve 8 nolu parsellerin güney batısından geçen imar yolu hattının, topografik yapı göz önünde bulundurularak imar planı koşulları doğrultusunda mevcut yol inşaatına göre yeniden düzenlenmesi  şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonunun 04.03.2010 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
söz konusu alanın topografik yapısının, mevcut plana göre imar yolunun açılmasını kısıtladığı ve bu yol hattında bulunan parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasını ifade eden kısımlarını tanımlamadığı gerekçesiyle, 4416 ada, 2 ve 8 nolu parsellerin güney batısından geçen imar yolunun kuzeye doğru genişletilmesini içeren uygulama imar planı değişikliğinin önerildiği tespit edilmiştir.
 
            Bu doğrultuda; İzmit, Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 4416 ada, 2 ve 8 nolu parsellerin imar yolu hattının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi kamu yararı içerdiği ve  imar planı ana kararlarına uygun olduğu belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 32- Belediyemiz, Yenişehir Mahallesi, G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 1727 ada 13 nolu parsel ve 2513 ada 26 ve 27 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 05.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
 
 
Belediyemiz, Yenişehir Mahallesinde her geçen gün gelişen ve artan yapılaşmalar dolayısıyla belediye, sağlık ve kültürel hizmetlerinin karşılanabileceği herhangi bir hizmet alanının yer almaması nedeniyle G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, mülkiyeti Belediyemize ait, toplam 1100 m² yüzölçümlü 2513 ada 26 ve 27 nolu parsellerde yer alan "Yönetim Merkezi Alanı"nın İzmit-Kandıra Yolu, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu, D-100 Karayolu gibi kesintisiz ulaşım akslarına yakın olması ve bölgenin idari, sağlık ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla G23b.25a.3d Uygulama İmar Planı paftası, 1727 ada 13 nolu parselde yer alan Çocuk Bahçesi alanına kaydırılarak "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Tesis Alanı" olarak planlanması, kaldırılan çocuk bahçesi alanına eşdeğer alanında mülkiyeti Belediyemize ait G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 2513 ada 26 ve 27 nolu parsellerde yer alan "Yönetim Merkezi" alanında planlanması şeklinde yoğunluk artışı,
alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 33-İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.24b.3b, G23b.25a.3a, G23b.25a.3d, G23b.25a.4a, G23b25a.4b, G23b.25a.4c uygulama imar planı paftaları, 794 ada, 1 nolu parsel ve 795 ada, 1 nolu parselde "Entegre Sağlık Kampüsü" yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave maddeler eklenmesi şeklindeki değişiklik teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 09.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
"Entegre Sağlık Kampüsü" yapılması düşünülen İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3a, G23b.25a.3d ve G23b.25a.4c uygulama imar planı paftalarında yer alan 795 ada, 1 nolu parselin kullanımının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı´nda "Ortaöğretim Tesisleri Alanı" olarak tanımlandığı tespit edilmiştir.
            Ayrıca "Entegre Sağlık Kampüsü" yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine eklenmesi önerilen maddeler incelenmiş; 3 nolu madde dışında tanımlanan hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´nde belirtilmiş olduğu ve plan notlarına eklenmesine gerek olmadığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına eklenmesi önerilen plan hükümlerinin 3 nolu maddesinin ise yapılaşma koşullarının "E:1.00, H:4 kat"tan "E:2.00,  Hmax: Serbest" olarak değiştirilmesini içerdiği ve imar planı yapılanma koşullarını değiştirici nitelikte olduğu belirlenmiştir.
              İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3a, G23b.25a.3d ve G23b.25a.4c uygulama imar planı paftalarında yer alan 795 ada, 1 nolu parselin "Ortaöğretim Tesisleri Alanı" olan kullanımının "Sağlık Tesisleri Alanı" olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği gerektirmekte olup, söz konusu Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değerlendirilebilecektir gerektirmektedir. Ayrıca "Entegre Sağlık Kampüsü" yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine eklenmesi önerilen maddeler içerisindeki 3 nolu madde yapılaşma koşullarının "E:1.00, H:4 kat"tan "E:2.00,  Hmax:Serbest" olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği gerektirmektedir.
            
 Bu bağlamda; İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.24b.3b, G23b.25a.3a, G23b.25a.3d, G23b.25a.4a, G23b25a.4b, G23b.25a.4c uygulama imar planı paftaları, 794 ada, 1 nolu parsel ve 795 ada, 1 nolu parselde "Entegre Sağlık Kampüsü" yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave maddeler eklenmesi şeklindeki değişiklik teklifi nazım ve uygulama imar planı ana kararlarını değiştirici nitelikte olması ve imar planlarında bulunan plan-plan notları hiyerarşisine aykırı nitelikte olması sebebiyle uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 34-  İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 1183 ada, 20 ve 32 nolu parsellerde bulunan yapıların tescil kararının plan üzerine aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
 
İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 1183 ada, 20 ve 32 nolu parsellerde bulunan yapıların İzmit´in eski ticaret bölgesi olan Ankara Caddesi´nde konumlanmış olan 2 katlı mağaza ve antrepolardan oluşan tescilli yapılarla doku bütünlüğü göstermesi ve aynı karakterde olması sebebiyle İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu´nun 19.03.1998 tarih, 4740 sayılı kurul kararı ile tescil edildiği tespit edilmiş ancak 1183 ada, 20 ve 32 nolu parsellerdeki yapılar ve aynı dönemde tescil edilen yapıların tescil kararlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerine işlenmesi esnasında söz konusu yapıların tescil kararlarının plana sehven aktarılmadığı saptanmıştır.
             Bu doğrultuda; Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 1183 ada, 20 ve 32 nolu parsellerde bulunan yapıların tescil kararının plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin mevcut imar planı ana kararları çerçevesinde önerildiği belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 35-İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 283 ada, 7 nolu parselde bulunan Tescilli Yalı Camii´nin doğusunda yer alan "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 67 nolu parsel ile batısında yer alan "Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı" kullanımına sahip 1, 2, 3, 4, 5 ve 44 nolu parsellerin kullanımlarının "Açık Alan(Meydan)" olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 283 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 44 ve 67 nolu parsellerde yer alan yapıların fiziki koşulları ve uygulama imar planı yapılanma şartları ile oluşan yapısal oran ve konumundan kaynaklanan olumsuz etkileri sonucu 283 ada,7 nolu parselde yer alan Tescilli Yalı Camii´nin algılanabilirliğinin kaybolduğu ve kentsel mekana olan katkısını yitirdiği tespit edilmiştir. Bu tespitler çerçevesinde; Tescilli Yalı Camii´nin algılanabilirliğinin arttırılması ve kentsel mekana daha etkin bir şekilde kazandırılabilmesi amacıyla söz konusu parsellerin "Açık Alan(Meydan)" olarak düzenlenmesi şeklinde önerilen Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.01.2010 tarih, 48 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.
             Bu doğrultuda; İzmit-Ömerağa Mahallesi, 283 ada, 7 nolu parselde yer alan Tescilli Yalı Camii´nin algılanabilirliğinin arttırılarak fonksiyonel işlevinin kentsel mekana daha etkin bir şekilde kazandırılabilmesi amacıyla, 283 ada, 67 nolu parselin "Ticaret Alanı" olan kullanımının ve 283 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 44 nolu parsellerin "Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı" olan kullanımının "Açık
 
 Alan( Meydan )" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin nazım imar planı ana kararları çerçevesinde önerildiği belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 36- İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada, 1 nolu parselde yer alan Endüstri Meslek Lisesi yapılarından; taş bina ve buna bağlı 4 adet atölyenin tescil kararının plan üzerine aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada, 1 nolu parselde yer alan Endüstri Meslek Lisesi yapılarından; taş bina ve bu binaya bağlı 4 adet atölyenin anıtsal, tarihi, estetik, mimari, özgün malzeme ve yapım tekniği özelliklerine sahip olması sebebiyle Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 12/01/2010 tarih, 1256 sayılı kararı ile tescil edildiği tespit edilmiştir. Ancak tescil kararının ilanının akabinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerine aktarılması ile ilgili yapılan incelemelerde; tescil edilen söz konusu yapıların birçok müdahaleye maruz kaldığı ve özgün yapı özelliklerini yitirdiği saptanmıştır. Ayrıca söz konusu yapıların tescil kararı sonucu 1849 ada, 1 nolu parselin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu´nun 05/11/1999 tarih, 664 sayılı ilke kararına göre çevresinde oluşan "Koruma Alanı"nın, 1849 ada, 1 nolu parseli çevreleyen ve "Merkezi İş Alanı" kullanımına sahip parsellerde yer alan yapıların inşai süreci içerisinde dayanaksız ve tanımsız kısıtlayıcı koşullar oluşturacağı ve söz konusu tescil edilen yapıların yapısal özelliklerinin bulunduğu alandaki yapı stoğu ve yeni yapılanma talepleri ile ilişkilendirilemeyecek durumda olduğu belirlenmiştir.
 Bu doğrultuda; İzmit-Cedit Mahallesi, 1849 ada, 1 nolu parselde yer alan Endüstri Meslek Lisesi yapılarından; taş bina ve bu binaya bağlı 4 adet atölyenin tescil kararının plan üzerine aktarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi tescil kararının ilgili Kurumlarca yeniden değerlendirilmesi  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 37-   Alikahya Karadenizliler, Alikahya Fatih ve Alikahya Atatürk mahallerinde Orman Kadastro komisyonlarında , kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 18.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
Alikahya Karadenizliler mahallesi Muhtarı, Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı ve Alikahya Atatürk Mahallesi muhtarları ile yapılan toplantılarda her mahalleden 6 ( altı) kişi  seçilen  bilirkişilerin isim listeleri  aşağıda belirtilmiş olup,
ALİKAHYA  ATATÜRK MAHALLESİN´DEN
           -  Cemil MARUL
-  Dursun SÖNMEZ
-  Mehmet ÖZDEMİR
-  Mahmut Mustafa ERDEM
-  Kadir PARLAK
 - Cevat ERDEM
 
 
 
 
 
 
 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİN´DEN
-  Murat TAŞ
-  Sabri GÖKBUDAK
-  Hilmi EGEMEN
-  Yaşar KELEŞ
-  Ayhan GÖKMEN
-  Mustafa GÖKBUDAK
 
  ALİKAHYA KARADENİZLİLER MAHALLESİN´DEN
- Celal ŞAR
- Musa YILDIRIM
- Durdu NARİN
- İsmail ASLAN
- Muhammer BÜLBÜL
- Mehmet AYDIN´ın  bilirkişi olarak görevlendirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 38-   5393 Sayılı Belediye Kanununun 15-b maddesi gereğince müdürlükler tarafından  hazırlanan Görev, Yetki ve Sorumluluklar Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
İZMİT BELEDİYESİ
GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR
Hakkında
YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAMALAR
 
AMAÇ
MADDE 1-    Bu yönetmeliğin amacı, İzmit Belediyesi personelinin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını esas alarak belirli kurallara bağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
 
KAPSAM
MADDE 2- Bu yönetmelik İzmit Belediyesi kadrolarında görevli işçi, memur, sözleşmeli memur gibi tüm personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
DAYANAK
MADDE 3- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 15/b ile 48 ve 49. madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
TANIMLAR
MADDE 4- Bu Yönetmelikte Geçen,
Bakan                                     : İçişleri Bakanı´nı
Bakanlık                                 : İçişleri Bakanlığı´nı
Vilayet                                    : Kocaeli Valiliği´ni
Kaymakamlık                         : İzmit Kaymakamlığını
Büyükşehir Belediyesi                        : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ni
Belediye                                 : İzmit Belediyesi´ni
Belediye Başkanı                    : İzmit Belediye Başkanı´nı
Belediye Meclisi                     : İzmit Belediye Meclisi´ni
Belediye Encümeni                 : İzmit Belediye Encümeni´ni
Müdür                                     : Belediye Meclisince kabul edilen organizasyon şemasındaki müdürleri
Personel                                  : Belediye Meclisince kabul edilen organizasyon şemasında kurulan Müdürlüklerde çalışan işçi, memur, sözleşmeli memur gibi tüm personeli ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ ve
SORUMLULUKLAR
 
KURULUŞ
MADDE 4- İzmit Belediyesi aşağıdaki Müdürlüklerden oluşmuştur.
 
1.      BAŞKAN YARDIMCILARI                                                                   2
2.      ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                             3
3.      YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                5
4.      İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                          7
5.      HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                      10
6.      TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                      11
7.      PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                15
8.      SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                         17
9.      ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                        18
10.  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                30
11.  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                31
12.  EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ                                                38
13.  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                    40
14.  RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                44
15.  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                      45
16.  ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                 47
17.  BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                               49
18.  STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                         50
19.  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                      53
20.  TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ                                                                      56
21. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                          67
22. GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ                               67
23. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                            68
24. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                               69
25. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                 71
* Norm Kadro ile ilgili organizasyon şeması ektedir.
                                    
GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR
MADDE 5- Müdürlüklerin Görev, Yetki ve sorumlulukları;
 
5.1 BAŞKAN YARDIMCILARI
İzmit Belediye Başkanınca atanmış ve Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapmaktadırlar.
Belediye Başkanı tarafından kendisine yazılı veya sözlü olarak verilen görevleri, özel projeleri yerine getirmek.
Belediye hizmetlerini daha kaliteli, hızlı ve etkin hale getirebilmek için sürekli çaba göstermek, bağlı personelini bu yönde teşvik etmek, 
Belediye kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için hazırlanan projelere katılmak/ katkıda bulunmak,
Belediyeye gelir getirici projeler üretmek, üretilen projelere destek vermek suretiyle belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi için çalışmak,
Belediye gelirlerinin arttırılması ve giderlerinin azaltılmasına yönelik olarak her türlü tasarruf çalışmalarını yaparak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Belediye personelinin tasarruf konusunda eğitilmesi çalışmalarına öncülük yapar.
Belediye vizyonu, kalite politikası, hedefleri ve Stratejik Planları konusunda bağlı çalışanları sürekli bilgilendirmek ve motive etmek,
Vatandaş beklentilerini,  şikâyet ve taleplerini en iyi şekilde anlayarak bu yönde çözümler üretmek,
Belediye içi iletişimin hızlı, hatasız ve etkili olabilmesi için çaba göstermek,
Kendisine bağlı birimlerle ilgili satın alma taleplerini kontrol etmek, uygunsa onaylamak,
Kendisine bağlı personelin eğitimini sağlamak,
Kendisine bağlı birimleri yönetmek, motive etmek, çalışan memnuniyetini artırmak ve birim hedeflerini gerçekleştirmek,
Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarında kendisi ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
Toplam kalite ve sürekli gelişme anlayışını belediyenin tüm birimlerine yerleştirerek müşteri ( vatandaş ) tatminini en üst seviyeye çıkarmak. Müşteriye verilen hizmet kalitesini ve sürekli gelişmeyi güvence altında tutacak yönetim sistemlerini belediye içinde uygulamak.
?         Yönetimin gözden geçirme toplantılarına katılır. Projelerin genel durumu hakkında, Müdürlükleri ile ilgili Müşteri Memnuniyeti ölçüm sonuçları ve değerlendirmeleri hakkında, Müşteri İletişimi ve şikâyetleri hakkında, şikâyet bilgileri kapsamında yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu hakkındaki bilgileri hazırlar / hazırlatır.
?         Bağlı birimlerle ilgili her türlü prosedür, Süreç ve talimatın uygulatılmasını sağlamak. Süreç Hedeflerini geliştirerek İş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
Kendisine bağlı olan birimleri ilgili kanun ve yönetmeliklere, yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine göre sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
Personelin çalışmalarını organize etmek, yapılan çalışmaları denetim ve gözetim altında tutmak. Kendisine bağlı olan personelin görev, yetki ve sorumlulukları dâhilinde çalışmasını sağlamak, AR-GE çalışmalarında yönlendirici olmak.
5393 sayılı Belediye kanunu üçüncü bölüm madde 14 ´de belirtilen Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluklarının, madde 15 ´de belirtilen yetki ve imtiyazların gereklerini yerine getirmek.
Stratejik plânların kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak  üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlamak. İlgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak.
Kendisine bağlı birimleri, belediyenin stratejik plânlarına uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmada katkıda bulunmak, bu stratejilere uygun olarak bütçe çalışmalarına katılmak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları başkanlık makamına sunmak.
Stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlanmasına katkıda bulunarak Mart ayı toplantısından önce başkanlık makamına sunar.
Belediyenin stratejik plânına uygun olarak ayrıntılı harcama programları ve finansman programları ile birlikte belediye bütçesinin hazırlanması çalışmalarına katılmak. Kendisine bağlı birimlerin bütçe programına uygun harcama yapılmasını sağlamak. Bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlamak.
Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz malları idare etmek.
Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ederek tahsil edilmesini sağlamak.
Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda çalışmalarda bulunmak. Kent konseyinde oluşturulan görüşler hakkında başkanlık makamına bilgi vermek
Kendisine bağlı olan bölüm müdürlerinin yıllık izin listelerinin belediye hizmetlerinin aksatmadan yürütülmesi şartıyla hazırlatmak ve başkanlık makamına sunmak.
Satınalma ve ihale evraklarını yürürlükte olan ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesini sağlamak, kontrol etmek ve Belediye Başkanının onayına sunmak.
Belediye dışından gelen harici yazıları ilgili birimlere yönlendirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.
Olağanüstü durumlarda acil durum planlarının uygulanması ve kriz yönetimi için belediye başkanı tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Belediye Başkanının uygun görmesi halinde il kriz yönetim merkezi ile koordineli olarak kriz yönetimi faaliyetlerine katkıda bulunur.
Acil durum plânlarının hazırlanmasında ilgili Bakanlık, Kamu Kuruluşları, Meslek Teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alır. Varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla koordinasyon sağlanmasına yardımcı olur.
5.2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
5.2.1 Müdürlük yetki ve sorumluluğu:
Müdürlük, İzmit Belediye Başkanlığı´nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı´nın belirleyeceği esaslar ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Başkanın çalışma programını düzenlemekten, çeşitli toplantılar düzenlemekten, Belediye´ye ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin ağırlanması için gerekli düzenlemeleri yapmaktan, halk günlerinde gerekli kayıtların tutulmasını ve şikâyet, dilek ve önerilerin ilgili dairesine gönderilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamaktan, kendisine intikal eden haberleri ve bilgileri süzgeçten geçirerek en seri şekilde ilgililerine ulaştırmaktan, Başkan tarafından yapılacak sunumlarda gerekli hazırlıkları yapmaktan, Başkanın, Başkanlığa danışmanlık hizmeti verenlerin ve Makam Şoförlerinin ve müdürlük personellerinin çalışmalarını takip etmekten, birimi bünyesinde etkin bir dosyalama sistemi oluşturmaktan sorumludur.
 
5.2.2 Temel ilkeler:
İzmit Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararları yerinde uygulayabilirlik
temel ilkelerini esas alır.
 
5.2.3 Teşkilat:
Müdürlük Teşkilat Yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:
1. Müdür
2. Sekreter
3. Şoför
4. Personel
 
5.2.4 Uygulama-Faaliyet:
Belediye Başkanı´nın gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında;
- Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda; günlük çalışma programının yapılması, düzenli-verimli telefon haberleşmesi ile randevu trafiğinin sağlanması ve çeşitli toplantılar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Belediye´yi ve Belediye Başkanı´nı ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmak,
- Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli işlemlerinin yapılmasını takip ederek sonuçlandırmak,
- Halk günleri ve/veya diğer günlerde Belediye Başkanı´nı görmek için gelen vatandaşların isteklerinin alınması ve alınan bilgilerin Belediye Başkanı´na iletilmesini sağlamak.
- Özel Kalem Müdürlüğüne intikal eden haberleri, bilgi ve belgeleri en hızlı şekilde Başkan´a ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını, takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Belediye Başkanı´nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak,  randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak. Başkan´ın zamanını çok iyi planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemleri yapmak,
- Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara yardımcı olmak.
- Resmi tören ve kutlamalarda Belediye´nin üzerine düşen görevleri ilgili birimlerle işbirliği halinde organize etme işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Başkanın, Başkan Yardımcılarının, Başkanlığa danışmanlık hizmeti verenlerin ve Makam Şöforlerinin ve müdürlük personelinin çalışmalarının takip edilmesi, izin vb. nedenlerle kurumdan ayrılanların yerlerine bakacak kişilerin belirlenmesini kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Başkanlığın, yürütülmekte olan çalışmaları, toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürün ve ödeme emri belgesinin düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Başkanlığın yurt dışı ve kardeş şehirlerle olan iletişim ve faaliyetlerinin organize edilmesi, Başkanlığa gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yapılması ve dış ülkelere yapılan gezilerin organize edilmesi işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerin yapılmasını sağlamak,
- Belediye Başkanının katıldığı veya katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek gönderilmesini sağlamak.
- Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerindeki yazışmaların yapılmasını sağlamak ve ödeme emri belgesini hazırlamak.
- Basın ve medyada çıkan Belediye ile ilgili haberleri takip etmek.
- Belediye Başkanının onaylaması gereken tüm evrakların makama sunulması ve ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
- Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçedeki diğer Kamu Kurum  ve Kuruluşları ile muhtelif zamanlarda görüşmeler yapılmasını sağlamak,
- Belediye Başkanı´nın Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye hizmet birimleri ile ilişkisini sağlamak, Belediye Başkanı´nın talep ettiği bilgileri toplamak,
- Belediye Başkanı´na sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazıları sunmak.
- Belediye Başkanı´nın her türlü yazılı ve sözlü emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere ulaştırmak, 
- Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkan tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
 
 
5.2.5 Müdürlük birimleri arasında işbirliği:
- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.
- Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
 
5.2.6 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon: 
Müdürlüğün Belediye dışı Özel ve Tüzel Kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar Müdür ve Belediye Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
5.2.7 Gelen-giden evraklarla ilgili yapılacak işlemler:
Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak, gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur ve bu sistem elektronik ortamda da uygulanabilir.
 
5.3 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.3.1 Müdürlüğün görevleri
 Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının kayda alınması ile ilgili görevlerdir.
 
5.3.2 Müdürlüğün sorumluluğu
Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.    
 
5.3.3 Genel Evrak Birimi
- Belediyemiz adına gelen ve giden her türlü posta, tebligat, mektup ve havaleleri Başkanlık adına alıp, ilgili müdürlüklere ulaştırmak.
- Belediyemize çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen, ayrıca belediyemiz bünyesinde yer alan müdürlükler ile dış birimler arasında giden evrakların kayıt işlemleri sistemli bir şekilde yürütülerek, zimmet usulü ile ilgili müdürlüklere iletmek.
- Vatandaştan gelen dilekçeleri kaydettikten sonra Başkanlığa bilgi vermek ve ilgili müdürlüklere iletmek,
- Gizli yazıların mevzuata uygun olarak teslim alınması ve ilgili makama teslim edilmesini sağlamak.
- Vatandaşlara gönderilen evrakların ve zimmet usulü ile verilemeyen evrakların posta zimmet irsaliyelerinin hazırlanması ve belediyemize ait posta ücret ödeme makinesinden geçirilerek PTT Müdürlüğüne teslim etmek.
- İç ve Dış Yazışmaların Resmi Yazışma Standartlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- İzmit Kaymakamlığı, Vilayet Makamı ve Riyaset Makamından gelen tamimleri müdürlüklere ve başkan yardımcılarına tebliğ etmek.
- Belediye Başkanın vekâlet yazılarını hazırlamak, gereği için İzmit Kaymakamlığına, bilgi için Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletip, vekâlet edecek meclis üyesine bilgi vermek.
- Yazı İşleri Müdürlüğüne diğer müdürlüklerden gelen evrakların kayıt işlemi yapılarak istenen cevap yazıları hazırlanarak ilgili müdürlüğe göndermek.
 
5.3.4 Müdürlük tahakkuklarının düzenlenmesi.
5.3.4.1 Encümen Birimi
1- Belediye Başkanı tarafından Encümene havale edilen tevhid, ifraz, kaçak inşaat,    hisse satışı, istimlâk, şuyulandırma, ihale, asker aile yardımı, aktarma, imha, kesin hesap, bütçe, zabıt varakası, yola terk, hizmet alımı, sözleşmeli personel alımı, Emniyet´ten gelen tutanaklar gibi muhtelif konular ile ilgili müdürlüklerden gelen evrakların kontrolünü yaparak gündeme almak.
2- Gündeme alınan ve Encümen toplantısı neticesinde karara bağlanan evrakları Encümen karar defterine yazarak gündemi kapatıp, Encümen üyelerinin imzalarını almak.
3- Alınan kararları bilgisayar ortamında sistemli bir şekilde yazmak.
4- Yazılan kararlardan iki asıl, bir suret çıktısı alınıp; sureti "Aslı Gibidir" imzalı yaparak ilgili müdürlüğüne, diğer iki asılı Encümen üyelerinin imzaları alınmak üzere dosyalamak.
5- Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan malzemelerin satın alma işlemlerini yapmak.
6- Müdürlüğümüzün Kayıt Kontrol işlemlerini yapmak.
7- Müdürlüğümüzün yıllık Demirbaş sayımını yapmak.
 
5.3.4.2 Meclis Birimi
1 - Her ayın ilk haftasında yapılması gereken meclis toplantılarının gününü müdürlüklere duyurmak.
2 - Meclis toplantısı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak ( Toplantı yerini ayarlanması, gündemin hazırlanması, gazete veya web sayfasında yayınlanması)
3 - Meclis gündemi ve tutanak özetlerinin zarflanarak meclis üyelerine Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından tutanakla imza karşılığı teslim edilmesini sağlamak.
4 - Mecliste alınan kararları yazılı hale getirip üst yazıları yazılarak konusuna göre İzmit Kaymakamlığı ve Büyükşehir belediyesinin onayına sunmak ve evrakların ilgili müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.
5 - Meclis kararları, tutanak özeti ve komisyon raporlarını web sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
6 - Mecliste alt komisyonlara havale edilen kararların komisyonlarda görüşülmesini sağlamak.
7 - Komisyonlardan çıkan kararları rapora dönüştürüp, yazılan komisyon raporlarını tekrar meclise sunmak.
8-Mecliste karara bağlanan komisyon raporlarını Meclis kararı şeklinde hazırlayıp, üst yazısı yazılarak konusuna göre İzmit Kaymakamlığı ve Büyükşehir Belediyesinin onayına sunmak ve evrakların ilgili müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.
9 - Komisyon defterlerini tutmak.
10- Meclis kararlarını Meclis karar defterine yapıştırılarak Başkana ve katiplere imzalatılarak arşivlenmesini sağlamak.
11- Meclis toplantılarının tüm kasetleri yazılı hale getirilerek Başkana ve katiplere imzalattırılarak arşivlenmesini sağlamak.
12- Belediye Meclisinin çalışmalarında 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik, Genelge ve diğer mevzuatın takip ve uygulamasını yapmak.
13- Meclis üyeleri tarafından başkanlık makamına sunulan yazılı ve sözlü önergelerin seyrinin takip edilerek ilgililere bilgi vermek.
14- Belediye Meclis üyelerinin huzur hakları ve vekâlet ücretleri puantaj cetvellerinin hazırlanmasını ve ilgili müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.
 
5.3.4.3 Müdürlük yetkisi
 Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 
5.3.5 Görev ve Hizmetlerin İcrası
5.3.5.1 Görevin alınması
Müdürlüğe gelen tüm evrakların; ilgili birimlerince değerlendirilip (genel evrak-karar organları), saysis ortamında kayıtları yapılarak, zimmet usulü ile ilgili müdürlüklerine iletmek. 
5.3.5.2 Görevin planlanması
Yazı İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
5.3.5.3 Görevin yürütülmesi
Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 
5.3.6 İş birliği ve Koordinasyon
5.3.6.1 Müdürlük birimleri arasında işbirliği
1- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.
2- Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
3- Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
4- Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
5- Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.  
 
5.3.6.2 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
1- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
2- Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; ( Varsa imza yetkileri yönergesine uygun olarak ) Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
5.3.7 Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
1- Yazı İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
2-Yazı İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
3-Yazı İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
4-Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.
 
5.3.8 Ortak Hükümler
Yazı İşleri Müdürlüğü´nde çalışan tüm personel
1- Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.
2- Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
3- Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
4- Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.
 
5.4 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
5.4.1 Müdürlüğün sorumluluğu
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak ve yürütmekle sorumludur.
 
5.4.2 Müdürlük yetkisi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 
5.4.3 Teşkilat
5.4.3.1 İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;
                        a) Müdür
                        b) Birim Sorumlusu
                        c) Şef
                        d) Memurlar
                        e) İşçiler
                        f) Diğer
                       
5.4.3.2 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;
a) Müdür
b) Personel Özlük İşleri Birimi
c) Bordro Birimi
d) Eğitim Birimi
e) Sağlık Birimi
 
5.4.5 Uygulama-Faaliyet      
5.4.5.1 Personel Özlük İşleri
Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlama işlemlerinin yapılması,
Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerinin takibi, onaylarının alınması, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti,
 Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, mazeret) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılması,
Memur personel ile ilgili her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının ve bilgilerin muhafazasının sağlanması,
Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K., Bağ-Kur, Tahsil değişikliği Askerlik süresi) işlemlerinin yapılması,
İlk ataması yapılacak memur personelin ilk işe giriş evraklarının (güvenlik soruşturması vb.) temin edilerek atamasının yapılması ve emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin Emekli Sandığı ile gerekli yazışmaların yapılması ve internet ortamında işe giriş bildiriminin yapılması,
Memur personelin özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerine göre arşivlenmesi,
Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması,
Mahkeme ve duruşma kararlarının ilgililere tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerinin ilgili kurumlara gönderilmesi,
Memur Mal Bildirim Formu (memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5´li yılların Şubat ayının son gününe kadar) düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi ve Mal Bildirimi Karşılaştırma Komisyonunun kurulması,
 Personelin evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerinin Emekli Sandığına bildirilmesi,
 Hizmet yıllarını tamamlayarak emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması,
 Gizli Sicil Raporlarının düzenlenerek birim amirleri tarafından doldurulmasını takip ederek dosyalarına kaldırılmasının sağlanması. 6 yıllık sicil ortalaması 90 ve üstü olanlara 1 kademe verilmesi,
 Açıktan atama, Kadro İhdas ve Kadro Derece Unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmaların yapılması,
Norm kadro çerçevesinde derece değişikliği, unvan değişikliği kadro iptali gibi değişikliklerin yazışmalarının yapılarak Belediye Meclisine sunulması,
 Memur personele ait yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlanıp onaylandıktan sonra Kaymakamlık kanalıyla Valilik Makamına gönderilmesi,
GSS (Genel Sağlık Sigortası) kapsamında memur personellerin bakmakla yükümlü yakınlarına ait bilgilerdeki değişikliklerin müdürlüğe bildirildiği andan itibaren yasal süre içerisinde internet ortamında SGK´da aktivasyon işlemlerinin yapılması,
5393 sayılı kanunun 49.maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin yazışmaların yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Meclisine sunulması, sözleşmelerin hazırlanarak İçişleri Bakanlığı´na gönderilmesi, 
İşçi personellerin görevlendirme, emeklilik hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro ve görev yeri değişiklikleri gibi özlük işlemlerinin yapılması,
Özürlü işçi ve eski hükümlü kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Yeni işe alınan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin gönderilmesi ve her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumuna işgücü çizelgesinin gönderilmesi,
Toplu İş sözleşmesinin görüşmelerine katılarak bilgi verilmesi.
Memur ve İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek disiplin kararını yazıp, onaylatarak disiplin defterine işlenmesi,
Müdürlüklerden gelen yıllık izin, mazeret izni, sosyal izinler, rapor ve ücretsiz izinlerin kontrollerinin yapılarak sisteme işlenmesi,
Çeşitli nedenlerle işten ayrılan personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının düzenlenerek onaya sunulması ve ödeme emri ekinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,
Personel alımı ve çeşitli nedenlerle işten ayrılan personellerin işe giriş ve çıkış bildirgelerinin yasal süre içerisinde internet ortamında SGK´ ya bildirilmesi,
Sendikalarla ilgili yazışmaların yapılması,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu yazışmalarının hazırlanması,
Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi için yılda bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi düzenlenleyip, analiz ve ölçüm sonuçlarını üst kademeye bildirilerek, yapılacak faaliyetlerin tespitini idareye sunmak,
Belediyemizde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirilerek yaz dönemi stajları için ilgili Belediye Başkan Yardımcısının onayının alınması, kış dönemi beceri eğitimi yapacak öğrenciler için yazışmaların yapılarak Belediye Encümeninin onayına sunulması.
5.4.5.2 Bordro Birimi
İşçi maaş, ikramiye ve her türlü sosyal yardım ödemelerinin tahakkuklarının hazırlanması.
Memur maaşlarının hesaplanarak tahakkuklarının hazırlanması.
Encümen üyeleri huzur haklarının tahakkuklarının hazırlanması.
Meclis üyeleri huzur haklarının tahakkuklarının hazırlanması.
Stajyer öğrenci maaşlarının tahakkuklarının hazırlanması.
Başkan ve Belediye Başkan Yardımcıları maaşlarının tahakkuklarının hazırlanması.
İşçi kıdem-ihbar tazminatlarının tahakkuklarının hazırlanması.
Her ay emekli keseneklerinin internet ortamında Emekli Sandığı´na (e-bildirge) gönderme işleminin yapılması.
Her ay aylık primlerin internet ortamında SGK´ ya (e-bildirge) gönderme işleminin yapılması.
İcra dosyalarının takibi ve işlemlerinin yapılması.
5.4.5.3 Eğitim Birimi
Hizmet içi eğitimlerin beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için belirlenen eğitim politikası çerçevesinde diğer birimlerden gelen eğitim talepleri ve mevcut veriler göz önünde bulundurularak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe giren Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde eğitimlerin verilmesinin sağlanması.
Eğitimin düzenlendiği ortam ile ilgili her türlü hazırlığın ( cihazların, oturma düzeninin sağlanması ve ihtiyaçların ( kırtasiye-İkram) giderilmesi gibi) temin edilmesi.
Müdürlük tarafından Yıllık Eğitim Planı gereği yapılması gereken eğitimin yeri, tarih ve saati eğitime katılacak birimlere otomasyon programının Günlük Duyurular kısmından ilan edilmesi.
 Belediye içi eğitimlerde, eğitim sonunda Eğitim Katılım Formunun eğitime katılanlar ile eğitimi veren kişi veya kuruluş tarafından doldurularak imzalanmasının sağlanması.
Belediye içi eğitimlerde eğitim sonunda Eğitim Değerlendirme Formu´nun eğitime katılanlar tarafından doldurulmasının sağlanması ve formdaki sorulara verilen cevaplara göre eğitimin değerlendirilmesinin yapılarak çıkan sonuçların Eğitim Sonu Genel Değerlendirme Formu ile takibinin yapılması.
Eğitime katılan personellerin bir üst amir tarafından bir ay içerisinde Eğitim Alan Personel Değerlendirme Formu düzenlenerek değerlendirilmesinin sağlanması. Gelecek yılın eğitim planı hazırlanırken bir veri olarak dikkate alınmak üzere Eğitim Alan Personel Değerlendirme Formlarının istatistikî çalışmalarının yapılması.
5.4.5.4 Sağlık Birimi
İşçi ve memur personellerin muayenelerinin yapılması, muayene sonucu reçete verilmesi, rapor veya bir üst sağlık kuruluşuna sevk işlemlerinin yapılması, pansuman yapılması, enjeksiyon yapılması, tansiyon ölçümü gibi poliklinik hizmetlerinin verilmesi, memur personellerin işlemlerinin protokol defterine, diğer hizmetlerin (pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü gibi) Hemşire Gözlem Defterine kaydedilmesi.
Kurumumuza ait ambulans ile bizzat başvuru ve telefon ile gerçekleştirilen taleplerin kurum doktoru tarafından değerlendirilerek hasta nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yapılan hasta nakil işleminin Ambulans Hasta Kayıt Defterine kaydedilmesi.
Belediyemiz sınırları içerisinde evde ölen kişilerin yakınlarının başvuruları ile vefat eden kişinin ölüm bulgularının kontrolünün yapılması, kontroller sonrası ölen kişinin muayenesinde normal olmayan ölüm bulgularına rastlanmazsa defin ruhsatı düzenlenmesi, aksi bir durumda savcılığa sevk işlemlerinin yapılması.
Ölen kişinin nüfus cüzdanı bilgilerine göre 4 nüsha Ölüm Mernis Tutanağı hazırlanarak bir nüshasının ölen kişinin yakınlarına iki nüshasının Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi, bir nüshasının da birimde arşivlenmesi.
İl dışında yapılacak defin işlemlerinde nakledilmesine tıbbi bir engel yoksa Ölüm Sevk Raporunun tanzim edilerek bir nüshasının cenaze sahibine verilmesi bir nüshasının da birimde arşivlenmesi.
İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sivrisinek üremesine yol açabilecek durgun su birikintilerinin tespit edilerek ilaçlama yapılması, ilacın etki süresine göre en az bir ay ara ile kontrollerin yapılması.
Vatandaşlardan gelen talepler üzerine ev ve işyeri gibi kapalı alanlarda yaşayan haşerelerin m2´sine göre hesaplanan ücretin Belediyenin ilgili birimine yatırılmasından sonra ilaçlanması.
8.       5253 Sayılı Dernekler Yönetmeliği´nin 57-58 ve 59.maddeleri uyarınca toplum sağlığı bakımından gerekli kontroller yapıldıktan sonra ilgili kurumlara görüş bildirilmesi.
5.4.6 Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
1.       Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.
2.       Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
3.       Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
4.       Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
 
5.4.7 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
1.       Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
2.       Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Belediye Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının imzasıyla ile yürütülür.
 
5.4.8 Gelen Giden Evraklarla Yapılacak İşlemler
1.       Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir.
2.       Personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
3.       Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
4.       Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
5.       İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
6.       Tutulması gereken defterler;
a)      Gelen-giden Evrak Defteri
b)      Zimmet Defteri
c)      Memur Disiplin Kurulu Defteri
d)      İşçi Disiplin Kurulu Defteri
e)      İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Toplantı Karar Defteri
 
5.5 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.5.1 Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları
           Hukuk İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanı adına adli ve idari yargı mercilerinde, icra daireleri ve noterlerde vesaire müesseselerde Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar ile Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak,  gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde temsil yetkisini kullanmak, Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile her türlü hukuki yetkiyi kullanmak ve icra işlerini takip ve sonuçlandırmakla görevlidir.
Ayrıca Belediyenin diğer birimleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu amaca uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, belediyenin diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmekle görevlidir.
       
5.5.2 Hukuk İşleri Müdürünün Çalışma Esasları ve Görevleri
            Hukuk İşleri Müdürlüğünü Başkanlığa karşı temsil eder, gerektiğinde Belediye Encümen toplantılarına üye olarak katılır.
Tüm davaların ve hukuksal görüşlerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.
Hukuk İşleri Müdürü Tahakkuk amiri ve personelin sicil ve birinci tezkiye amiridir.
Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
Çeşitli konularda kurulacak müdürlükler arası kurullara, Başkanlıkça istenmesi halinde Hukuk İşleri Müdürlüğü adına katılır.
Çalışan tüm personelin görevini takip ve kontrol eder, denetler.
 
5.5.3 Çalışan Avukatların Çalışma Esasları Ve Görevleri
Hukuk işleri Müdürlüğünde görev yapmak üzere Avukatlık Ruhsatını havi Avukatlardan teşekkül eder. 
            -Daire amiri olan Müdürün tevzii ettiği dava, icra takibi, müteala ve diğer dosyaları Başkanlık adına takip etmek.    
           
 
-Takip edilen dava, icra dosyaları ve ilgili işlemler hakkında Daire Müdürüne bilgi vermek.
            -Belediye Tüzel kişiliğinin menfaatleri dikkate alınarak kendisinden istenilen davaları açmak, açılan davalara cevap vermek, keşif ve bilirkişi incelemesi talep etmek, keşif icrasında bulunmak.
            -Belediye tüzel kişiliği aleyhine biten davaları temyiz etmek.
            -Karara çıkan dava dosyalarını ve havale edilen icra dosyalarını özen ve dikkatle hazırlamak, icra takiplerini en kısa zamanda sonuçlandırmak.
 
5.5.4 Hukuk İşleri Kaleminin Görevleri
            -Yönetmelik hükümlerine göre tutulması gereken defterlerden Gelen ve Giden Evrak ile Zimmet Defterlerini günü gününe ve düzenli olarak tutmak, bilgisayar kayıtlarını yapmak.
            -Belediye aleyhine ve Belediye tarafından adli ve idari mahkemelerde açılan davaların ilgili deftere ve kaydını yaparak dosyalarını hazırlamak bilgisayar kayıtlarını yapmak.
            -Belediye aleyhine ve Belediye tarafından açılan icra takiplerini hazırlayarak ilgili deftere kaydetmek, bilgisayar kayıtlarını yapmak.
            -Hukuk İşleri Müdürlüğü´nün ayniyat ve kırtasiye işlemlerinden sorumlu olarak ihtiyaç olan malzeme ve kırtasiyeyi takip ederek, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce satın alınmasını temin etmek.
            Hukuk İşleri kaleminin düzenli çalışmasından, disiplininden müdüre karşı sorumlu olarak hukuki işlemlerde süre çok önemli olduğundan, işlerin düzgün ve ivedi bir şekilde yürütülmesini, yazışmaların geciktirilmeden yerine getirilmesini sağlamak.
            -Hukuk İşleri Müdürlüğü´nün işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan avansın açılması ve kapatılması işlemlerini takip etmek.
            -İşi biten dava ve icra dosyaları ile evrakın arşivlemesini yapmak.
            -Hukuk İşleri Müdürü veya müdürlükte görev yapan avukatlar tarafından verilen, adli ve idari mahkemelerde görülmekte olan davalarla ilgili olarak adliye ve diğer resmi dairelerde yapılması gereken işleri takip edip sonuçlandırmak.
 
5.5.5 İcra Takipleri
-Belediyeye karşı yapılan icra takiplerinde ödeme emri incelenerek ana para ve faiz
Hesaplarının doğru yapılıp yapılmadığı tespit edilir.
-Ödeme emrine karşı süresi içerisinde mal beyanında bulunulur.
-Ödeme emri bilgi ve gereği için hesap işleri birimine gönderilir.
            -Belediyenin yapacağı icra takiplerinde Bilgisayar yazışma ve kayıt sorumlusu tarafından matbu icra evrakları doldurulur.
-İcra müdürlüğüne harç ödenerek takibe konulur.
-Borçluya tebligat yapıldıktan sonra, borçlu tarafından para ödenmezse alacağın tahsili için borçlunun iş ve ikametgâh adresinde haciz işlemi yapılır.
-Haciz edilen malların satışı istenilerek paraya çevrilir ve tahsil olunan para belediye veznesine yatırılır.
            -Avukatların kazandıkları davalarda diğer taraftan tahsil edilen ve 5393 sayılı Yasanın 82.maddesine göre kendilerine dağıtılan vekâlet ücretlerini tahsil ve dağıtımında öngörülen sistem aynen tatbik edilecektir.
 
5.6 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.6.1 Görev
Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek,  havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini,  doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.
 
5.62 Kapsam
Meskûn bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların,  park,  bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı (tehlikeli) atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane katı atıklarının değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsar.
İlçe genelinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi doğrultusunda periyodik denetimler yapmak, şikâyetleri değerlendirmek ve çevre konusu ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirerek, çevresel eğitim faaliyetleri düzenlemek.
 
5.6.3 Yasal Dayanaklar
a)      Anayasaya
b)      2872 sayılı Çevre Kanunu
c)      2872 sayılı Çevre Kanunu esaslarına dayanılarak yürürlüğe giren yönetmelikler.
d)      3194 sayılı İmar Kanunu.
e)      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
f)       4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu
g)      Çevre ve Orman Bakanlığı´nın Teşkilat ve görevleri hakkında kanun
h)      1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
i)        5393 sayılı Belediye Kanunu
j)        5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
k)      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
l)        25538 sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği
m)    20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
n)      25883 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 
5.6.4 Tanımlar
Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddelerdir.
Katı Atık: Üretici tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin sağlığı bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddelerdir.
Evsel Katı (Çöp) Atık: Tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, konut, sanayi, işyeri ve piknik alanları gibi yerlerden gelen atıklardır.
Ambalaj: Her türlü ürünün, tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamasında taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış tüm ürünlerdir.
Ambalaj Atığı: Fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ekonomiye kazandırılması mümkün olan kâğıt, karton, plastik,  metal,  cam,  termo plastik madde ihtiva eden karton esaslı kutular ve benzeri atıklardır.
Lisans: Çevre ve insan sağlığı açısından yeterli tedbirleri aldığını gösteren belgedir.
Atık Pil ve Akümülatör: Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlerdir.
Akümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marş,  aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan elektrik enerjisi kaynağı.
Pil: Şarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağı.
Tıbbi Atık: Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarından kaynaklanan,  hastalar ya da hastalık yapıcı mikroorganizmalar ile doğrudan temas etmiş olan atıklar ve bunlara ek olarak zehirli, radyoaktif, genotoksit, efekte ve yanıcı özelliklere sahip atıklar ile her türlü kesici-delici ve benzeri özelliklere sahip atıklardır.
Tehlikeli Atık: Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden olumsuz etki yaparak çevre dengesi ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş maddelerdir.
Tehlikeli Kimyasallar: Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik dengeyle insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan her türlü kimyasal madde ve ürünlerdir.
 
5.6.5 Temel İlkeler
İzmit Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
temel ilkelerini esas alır.
 
5.6.6 Evsel Katı Atık Yönetimi:
a)      İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atık çöplerin toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonu.
b)      Konut, işyerleri, Kamu-Kurum ve Kuruluşları,  okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (çöplerin) toplanması ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Bertaraf Tesislerine götürülmesi.
c)      İlçe bütününde genel temizliğin sağlanması amacıyla ekiplerin oluşturulması.
d)      Çevreye sahiplenme ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için, Kamu Kurum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılarak eğitim çalışmalarının düzenlenmesi.
 
 
5.6.7 İnşaat ve Yıkıntı Atıkları:
            İlçe genelinde gelişi güzel, kontrolsüz olarak atılmış inşaat ve yıkıntı atıklarından geriye kalan olumsuzlukların uygun araçlarla toplanmasının sağlanması ve yasal işlem yapılması.
 
5.6.8 Çevresel Kontrol ve Denetimler:
            İlçe genelinde Çevreye bırakılan gelişigüzel malzemelerin tespiti, kontrolü ve gerekli tedbir ve önlemlerin alınarak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaktır.
 
5.6.9 Temizlik İşleri Müdürlüğü Personel Sorumlulukları
5.6.9.1 Amir
5.6.9.1.1 Amaç: Hızlı nüfus artışı, sanayinin gelişmesi ve toplu konutların artmasına paralel olarak oluşan kirliliğin ve çevreye gelişigüzel terk edilen olumsuzlukların insan sağlığını tehdit etmeden çevreden uzaklaştırılması için en ekonomik ve hijyen kurallarına uyulmak kaydıyla bertarafını sağlamaktır. Bu çerçevede cadde ve sokakların el marifeti ve makine ile süpürülmesinden, yıkanmasına, atıkların toplanmasından, uzaklaştırılmasına kadar yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrede toplum bilincinin geliştirilmesini kazandırmayı amaçlamaktadır.
 
5.6.9.1.2 Kapsam: Yerleşim yerlerinden çıkan evsel katı atıkların toplanması ve bertarafı, tüm ilçe genelinin temiz ve görsel güzelliğe kavuşturulması için her türlü tedbir ve önlemleri kapsar.
 
5.6.9.1.3 Görevleri
a)      Çevre temizliğinin sağlanması ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için her türlü tedbirleri ve önlemleri almak.
b)      Her türlü evsel katı atık ve çöpün toplanması ve bertaraf tesislerine naklini sağlamak,
c)      Cadde ve sokakların el marifeti ile temizlenmesi ve süpürülmesi,
d)      Cadde, sokak, ana arter ve yolların makine marifeti ile süpürülmesi ve temizlenmesi,
e)      Cadde ve sokakların arazöz ile yıkanması ve sulanması,
f)       Katı Atık ve tehlikeli atık kapsamına girmeyen sanayi bölgelerinden çıkan evsel atıkların toplanması,
g)      Bölge genelinde bulunan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi,
h)      Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalar yapmak,
i)        Çevre Kanunu çerçevesinde çalışmalar yapmak.
 
5.6.9.2 Büro
5.6.9.2.1 Amaç: Müdürlüğümüzün, Başkanlığımız ve tüm birimleri ile koordinasyonlarını sağlayan büro, yazışma, puantaj, tahakkuk, ihale ve kayıt işlemlerinin özenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
            Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyaları korur. Yılsonu dökümünü sayımını yapar. Demirbaş sayılacak eşya malzemeleri kullanan personele müdürlükteki tutanak karşılığında zimmet yapar. Bu malzemelerin takdimini yapar.
 
5.6.9.2.2 Kapsam: Başkanlığımız birimleri, diğer kamu kurum kuruluşları ve özel firmalar ile gerekli koordinasyonun sağlanması ile her türlü tedbir ve önlemleri almak.
            Kamu kuruluşlarından gelen yazışmalara zamanında cevap vermek, vatandaşlar tarafından yapılan yazlı şikâyetleri gidermek ve cevaplamak.
 
5.6.10 Temizlik İşleri Müdürlüğü Personel Tanımlanması
5.6.10.1 Müdür
657 sayılı yasa doğrultusunda atanır. Birimin sicil amiridir. İşlerin ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde, doğru ve zamanında yapılmasından sorumludur. Belediye Başkanı ve Başkan yardımcılarının vereceği emirleri yerine getirmek. Bunların yanı sıra çalışma programlarını hazırlatmak, stratejileri belirlemek ve uygulatmaktır. 
 
5.6.10.2 Amirler
Müdürden sonra gelen ve müdür herhangi bir sebeple yerinde bulunmadığı zamanlarda bu görevi üstlenir. Amir birimin başında bulunan ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerinden doğan işleri takip etmek ve müdürlükte çalışan personel arasında eşgüdümü sağlamak için görev alır.
 
İlçe genelinde konut, işyerleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan katı atıkların düzenli ve kontrollü bir şekilde toplanması, taşınması, tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması ve dezenfeksiyonu görevlerini yerine getirmek.
            İlçe genelinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi doğrultusunda periyodik denetimler yapmak, şikâyetleri değerlendirmek ve çevre konusu ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirerek, çevresel eğitim faaliyetleri düzenlemek.
 
5.6.10.3 Büro Elemanları
Gelen ve giden evrakın kaydını ve bu evraka bağlı yazışmaların yapılmasından sorumludur. Gelen tüm belgelerin önceki belgelerle ilgisi varsa bağlantısını kurar ve sağlar.
             Müdürlüğün tüm büro puantaj, tahakkuk işlerinin özenle ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Tüm resmi tebligatları müdürlük adına alır.
             Müdür tarafından kendisine verilen işleri yapar. Dosya ve belgelerin gereğini yerine getirir ve arşivden sorumludur.
             Müdürlük bünyesinde yapılan ihaleler ile ilgili olan dosyaların hazırlanmasını ve takibini yaparak sonuçlarını kontrol eder.
             Müdürlükteki demirbaş ile ayniyatların tutulmasını ve kontrolünü sağlar.
             Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyaları korur. Yılsonu dökümünü sayımını yapar.     Demirbaş sayılacak eşya malzemeleri kullanan personele müdürlükteki tutanak karşılığında zimmet yapar. Bu malzemelerin takdimini yapar.
 
5.6.10.4 Bölge Kontrolörü
Her birimin altında ve ihtiyaca göre istihdam edilecek olan Bölge Kontrolleri Birim Amirlerinin altında ve denetiminde olmak üzere o birimdeki işlerin yürütülmesi ve işçiler arasında ve servisteki çalışanlar arasındaki eşgüdümü sağlamaktan sorumludur. Bölge Kontrolleri işlerin akışında, sevk ve idaresinden Birim amirlerine ve müdüre karşı sorumludur.
            İlçe genelinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi doğrultusunda periyodik denetimler yapmak ve çevre konusu ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmek.
 
5.6.10.5 Büro Elemanı: Gelen ve giden evrakın kaydını ve bu evraka bağlı yazışmaların yapılmasından sorumludur. Gelen tüm belgelerin önceki belgelerle ilgisi varsa bağlantısını kurar ve sağlar.
 
5.6.10.6 Memurlar: Temizlik İşleri Müdürünün memurlara tebliğ ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
             Temizlik İşleri Müdürünün gerek gördüğü şekilde diğer birimlerde vermiş olduğu görevleri yerine getirirler.
 
5.6.10.7 İşçiler
            Amir: Müdürlüğe bağlı posta başı ve işçilerin görev yerlerine dağıtımını yapar. İşçi sayısına göre yeteri kadar işçi başı çalıştırır.
            İşçi: Müdürlük tarafından belirlenen görevleri yerine getirir.
            Temizlik İşçisi: Mahallelerdeki çöplerin toplanması, ana arter ve sokakların süpürülüp temizlenmesinden sorumludur.
            İşçilerin Çalışma Şartları: İşçiler toplu iş sözleşmesi hükümlerine tabidir. Temizlik İşleri Müdürlüğü gerek gördüğü hallerde işçilerin çalışma yerlerini ve saatlerini değiştirebilir. Hafta sonları ve resmi tatillerde işçileri çalıştırabilir.
 
5.6.11 Araçlar ve Çalışma Şartları
5.6.11.1 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: Bir şoför ve 2 veya 3 işçiyle birlikte evsel atıkların (çöplerin) toplanması görevini yapar.
5.6.11.2 Süpürge Aracı: Bir şoför ve bir yardımcıyla birlikte ana arterlerin temizliğini yapar.
5.6.11.3 Arazöz: Gerek görüldüğünde meydan ve caddeleri tozlanmaya karşı sulamasını yapar ve kaldırımlar ile tretuvarların yıkanmasını yapar.
5.6.11.4 Açık Araçlar: Çöp araçlarının alamadığı molozlarla karışık çöpleri ve çekyat gibi iri katı atıkların taşınmasında kullanılır. Bir şoför ve gerektiğinde 2 veya 3 yardımcıyla çalışır.
 
5.6.12 Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon
Temizlik İşleri Müdürlüğünün Valilik ve tüm kamu kuruluşları ile özel tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar müdür parafı ve Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
            Müdürlükler arası yazışmalarda müdür imzası ile yazışma yapılır.
            Belediye merkez ve daire müdürlükleri ile belediyeye bağlı kuruluşlara gönderilecek yazılar kurye ile gönderilir. Zimmet mukabili ilgili müdürlük kalemi yetkililerine verilir.
 
 
 5.6.13 Müdürlük İçi Denetim
Temizlik İşleri Müdürü müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde denetlemek yetkisine sahiptir.
            Temizlik İşleri Müdürü, tüm personelin uhdelerinde yürütmekte yükümlü oldukları işlemler hakkında ayrıntılı bilgi isteyebilir.
            Mesai saatleri içinde büro dışında kişilerin büroları lüzumsuz işgal etmelerine izin vermez.
 
5.6.14 Müdürlük Dışı Denetim
Temizlik İşleri Müdürü gerek gördüğünde personeli daire dışında, yükümlü olduğu görevlerle ilgili olarak yaptıkları çalışmaları izlemeye ve denetlemeye yetkilidir.
 
5.6.15 Disiplin Cezası Uygulanacak fiil ve Haller
Temizlik İşleri Müdürü tüm personel hakkında gerektiği durumlarda disiplin cezaları, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uyarınca yürütülmesi bakımından ilgili müdürlüğe havalesini yapar.
 
5.7 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
5.7.1 Müdürlüğün Görevleri
 1)Belediye sınırları içerisinde bulunan ve İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek alanların peyzaj projelerinin hazırlar veya hazırlatır. Metraj ve keşif hesaplarını yapar.
2)Uygun görülürse 4734-4738 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak ihale eder. İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerini ve hak edişlerini yapar.
3) Halktan ve her türlü kuruluştan gelen talepleri yerinde yapılan incelemeler sonunda cevaplandırılmasını sağlar.
4)Kışın acil önlem ekibi kurarak yoğun kar yağışı olduğu zamanlar yol açma çalışmaları yapmak
5)Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.
6)Yasalar çerçevesinde ihaleyle ilgili gerekli işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak.
7)Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmaların haftalık ve aylık olarak raporlarının ve sunumlarını hazırlamak.
8)Müdürlüğün Stratejik Planlarını hazırlamak
9)Müdürlüğün yıllık faaliyet raporu ve yıllık bütçesini hazırlamak.
10) Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanmak.
11) Personelin gerek kullanılan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öğrenimini, gerekse kalifikasyonun artırılması yönünde açılmış ve açılacak kurslara katılımı, broşür, makale ve kataloglarla eğitimi için çalışmalar yapmak.    
 
5.7.2 Teknik Tanımlar
Tasarım: Standart tekniğe ve kullanım alanına göre, talepler gözönünde bulundurularak tasarımcının tecrübesi ile istekler, maliyet, uygulanabilirlik dikkate alınarak hazırlanan çalışmaların bütününü kapsar. 
Geliştirme: Mevcut proje üzerinde istenilen veya düşünülen; malzeme, boyut / kullanım amacı, şekil, süreç değişiklikleri çalışmalarıdır.
Avam Proje: Talep sahibinin istediği proje şeklinin somut olarak görüldüğü ve proje gerçekleştirilmesinde kullanıldığı tasarlanan çizim.
Avam Proje Teknik çizimi: Şekil eskizinin ölçülerini de ve gerekli açıklamaları da ekleyerek yapılan teknik çizim.
Tasarım ve Geliştirme Eskizi: Tasarım denemesinin proje çıktısı.
Uygulama Projesi: Bir ürünün gerçekleştirilebilmesi için gerekli kabul edilmiş ve onaylanmış, plan, kesit, görünüş, detay gibi çizili malzemenin, yapım hesapları ve şartname vs. gibi yazılı belgelerin tümü.
Projelendirme: Uygulama Projesi hazırlama işlemi
Kontrollük: Bir tasarımın onaylanmış projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetleme hizmeti ifade eder.
5.7.3 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
1.       Müdür
2.       Birim Sorumlusu
3.       Teknik Personel
4.       Amir
5.       Memur
6.       İşçiler
7.       Diğer Personel 
 
5.7.4 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
1- Proje ve Uygulama Birimi
2- Park ve Bakım Birimi
3- Ağaçlandırma ve Budama Birimi
4- Fidanlık Birimi
5- Şantiye Birimi
- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği "Büro Sorumlusu " görevlendirilmesi yapılabilir. 
- Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere  Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
5.7.4.1 Proje Ve Uygulama Birimi
1)Belediye sınırları içerisinde bulunan ve İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması.
2) Müdürlüğümüz personelince yapılan park projelerinin uygulamasını ve kontrollüğünü yapmak.
3) Onayı alınan projelerin uygulama ve detay projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması.
4) İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerinin yapılması ve uygulama sırasında oluşabilecek değişikliklere göre revizyon projelerinin hazırlanması.
5) Kullanım ömrünü tamamlayan ve peyzaj mimarisine uygun özelliğini kaybeden parkların revizyon projelerini hazırlamak ve uygulamasını yaptırmak.
6) Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği madde 59 ve madde 67 gereği peyzaj projelerinin uygunluğunu kontrol ederek, onaylamak.
7) Başkanlık Makamı´ndan gelen talimatlar ve süper hizmet masası, muhtar hizmet masası ya da muhtelif birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılması gereken park, çocuk bahçesi, spor alanları ve yeşil alanların projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması ile yükümlüdür.
 
5.7.4.2 Park ve Bakım Birimi
1) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, sulama vs.) ve onarımını yapmak veya ihale yolu ile yaptırmak.
2) Mevcut parkların günlük temizliklerini yapmak.
3) Belediye sınırları içerisinde mevcut park ve kamuya ait yeşil alanların tırpan ile yabani ot ve çalılardan temizlemek, çimlerini biçmek.
4) Belediye sınırları içindeki yeşil alan, orta refüj, oturma köşesi gibi yerlerin sert zemin tamirlerini yapmak.
5) Dilekçe ile müracaat edildiğinde ve teknik elemanlarımız tarafından incelenerek çevreye zarar verdiği tespit edilen özel mülkiyete ait ve sahibine ulaşılamayan alanların tırpan ile temizliğini yapmak.
6) Mevcut parkların yıllık bakım programlarını hazırlamak ile yükümlüdür.
 
5.7.4.3 Ağaçlandırma ve Budama Birimi
1) Belediye sınırları içerisindeki mevcut park, yeşil alan, refüj ve yol kenarları dâhil olmak üzere tüm ağaçların budama çalışmalarını yapmak.
2) Belediye sınırları içerisinde parklarda, yeşil alanlarda ve planlarda ağaçlandırma alanı olarak ayrılmış alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmak.
3) Belediye sınırları içerisinde bulunan köylere ve vatandaşa gerektiğinde fidan dağıtmak.
4) Fen İşleri ve diğer müdürlüklerden gelen imar yollarında kalan sahipli ağaçların tespitini ilgili kurumlardan yazılı olarak yaptırmak ile yükümlüdür.
 
5.7.4.4 Fidanlık Birimi
1) Fidanlıktaki mevcut bitkilerin bakımını yapmak.
2) Belediye sınırları içerisindeki mevcut parklarda kullanılmak üzere süs bitkilerinin gerekli görüldüğünde üretimini yapmak.
3) Belediye sınırları içerisindeki mevcut parklarda kullanılacak bitkilerinin gerekli olduğunda dışarıdan teminini sağlamak.
4) Fidanlığa giren ve çıkan bitkilerin kontrolünü sağlamak ile yükümlüdür.
 
5.7.4.5 Şantiye Birimi
1) Belediye sınırları içindeki tüm parkların ahşap mobilya ve ağaç kaynaklı eksikliklerinin ve arızalarının giderilmesi,
2) Belediye sınırları içindeki tüm parkların elektrik arızalarının giderilmesi,
3) Belediye sınırları içindeki tüm parkların metal kaynaklı arızalarının giderilmesi ve kaynak işlerinin yapılması,
4) Belediye sınırları içindeki tüm parkların boya eksiklerinin giderilmesi, periyodik boyalarının yapılması,
5) Belediye sınırları içindeki tüm parkların su ve havuz arızalarının giderilmesi,
6) Belediye sınırları içindeki tüm parkların inşaat eksiklerinin ve tamiratlarının yapılması,
7) Müdürlüğümüz tarafından yapılan parklarda ve diğer proje çalışmalarında gerek olduğunda proje birimine şantiye ekibi olarak destek vermek,
 8) Depoya giren ve çıkan malzemelerin kontrolünü sağlamak ile yükümlüdür.
 
5.7.5 Müdürlük birimleri arasında işbirliği
(1) Müdürlük dâhilindeki personeller arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür  tarafından sağlanır. 
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
Kamu Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
 5.7.6 Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
(2) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
 
5.7.7 Arşivleme ve dosyalama
(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından   ilgili şefi sorumludur.
 
5.8 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.8.1 Sorumluluk
İzmit Belediyesi sınırları içinde yaşayan engelli ve yardıma muhtaç olan kişilerin tespit edilmesi, bu kişilerin ne tür yardımlara ihtiyacı olduğunun belirlenmesi ve gerekli yardımların sağlıklı bir faaliyetler düzenlenmesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü´nün sorumluluğundadır.
5.8.2 Tanımlar
5.8.2.1. Engelli vatandaşlar: Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının 5378 sayılı ve 01.07.2005 tarihli Özürlülere ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tanımını yaptığı uluslararası ölçütler esas alınarak hazırlanan ve gerek duyuldukça revize edilen ölçütlere sahip hafif ve ağır derecede özre sahip kişilerdir.
5.8.2.2. Yardıma muhtaç vatandaşlar: : 27.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 3. maddesinde tanımı yapılan; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasına ve hayat standartlarının iyileştirilmesine ve yükseltilmesine gerek duyulan kişilerdir.
5.8.2.3. Dezavantajlı Gruplar: Engelliler, ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşlar, yaşlılar, bağımlılar ile sokak çocukları.
 
5.8.3 Uygulama / Faaliyet
5.8.3.1. Engelli Vatandaşlara Yönelik Çalışmalar
1- Belediyemize müracaat eden tüm engelli kişilere ve ailelerine;
     a. SHÇEK ´in Engelli Vatandaşlara Sağladığı Yardımlar
     b. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı´nca yayınlanan özürlülerin yasal hakları
     c. İzmit´te faaliyet gösteren engelli dernekleri hakkında bilgi
     d. İlgili kurum ve kuruluşlarda yaptırmaları gereken işlemler hakkında bilgi ve yönlendirme
     e. Belediye faaliyetleri hakkında bilgi verilerek danışmanlık hizmeti verilir.
2- Engelli vatandaşlarla görüşülerek Engelli Tespit Formu doldurulur. Mahalle bazında dosyalanır.
5.8.3.2. Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Yönelik Çalışmalar:
1.İzmit Belediyesi´ne yardıma ihtiyacı olduğunu beyan eden vatandaşlardan, İzmit Belediyesi sınırları içinde ikamet edenler tespit edilir.
2. Tespit edilen tüm vatandaşlar Yardıma Muhtaç Vatandaş Tespit Formu´na kayıt edilir
3. İhtiyacı olduğunu beyan eden vatandaşın evine ziyaret düzenlenir, mağduriyetinin tespiti yapılır ve bilgisayar ortamında mahalle bazında kayıt altına alınır.
4.Yardıma ihtiyacı olan ailelerin verdiği beyanlar doğrultusunda İzmit Belediyesi imkânları ile sağlanan yardımlar, Teslim Etme Formu doldurularak imza karşılığında verilir.
5. Sivil toplum kuruluşlarının ya da yardımsever vatandaşların ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediyemize bağışladığı yardımlar, Eşya Teslim Alma Formu ile teslim alınır ve ihtiyaç sahiplerinin verdiği beyanlar doğrultusunda Eşya Teslim Etme Formu düzenlenerek imza karşılığında verilir.
5.8.3.3. İbadethanelerin Temizlenmesi Çalışmaları
1. İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin düzenli aralıklarla süpürme, temizlik ve halılarının yıkanması çalışması gerçekleştirilir. Temizliği yapılan ibadethaneler için, İbadethane Temizlik Hizmeti Formu düzenlenir ve kayıt altına alınır.
5.8.3.4. Belediye Hizmet Binasında Verilen Hizmet
Belediye Hizmet Binasına gelen engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların istek ve şikâyetleri dinlenir.
1. Gelen vatandaş engelli ise, Engelli Tespit Formu doldurulur. İstek ve talepleri doğrultusunda kendisine yardımcı olunur.
2. Gelen vatandaş ihtiyaç sahibi ise, Yardıma Muhtaç Vatandaş Tespit Formu doldurulur. İstek ve talepleri doğrultusunda yardımcı olunur.
3. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek eşyalar için  Eşya Teslim Alma Formu doldurularak teslim alınır.
4. Vatandaşlara teslim edilecek malzemeler için ise Eşya Teslim Etme Formu doldurularak teslim edilir.
5.Temizliği yapılan ibadethaneler için İbadethane Temizlik Hizmeti Formu düzenlenir ve kayıt altına alınır.
5.8.3.5. Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Düzenlemek
1. Özel günler ve haftalarda dezavantajlı vatandaşlara yönelik Sosyal Hayata Katılımı Arttırıcı Etkinlikler düzenlenir.
2. SHÇEK´ e bağlı kurumlarda kalan çocuk ve engelliler için Periyodik etkinlikler düzenlenir
3. İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar için koruyucu amaçla grip aşısı yapılması çalışması düzenlenir.
5.8.3.6. Cenaze Yakınlarına Yardım Etmek
Belediyemiz sınırları dâhilinde ikamet eden halkımızın cenazelerinde acılarını paylaşmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın devamını sağlamak amacı ve ihtiyaçlarını gidermek amacı ile (5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.15 ve 60/i ve 38/n maddesi gereğince) yemek yardımı yapılır.
 
5.9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
5.9.1 Zabıta Müdürünün Niteliği
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikler ve 5393 sayılı kanunun 51.maddesi hükümlerine istinaden İçişleri Bakanlığı´nca düzenlenip yürürlüğe konan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerde öngörülen niteliklerdir.
5.9.2 Zabıta Müdürlüğünün Bağlılığı
Zabıta Müdürlüğünün bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.
                  a) Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.
                  b) Mahalli Mülki Amir, Belediye Zabıtasının da amiridir. Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde, mahallin en büyük Mülki İdari Amiri, zabıta personelini görevlendirebilir. Bu durumlarda, bağlı bulunduğu belediye başkanına en seri şekilde bilgi verilir.
                 c) Belediyenin diğer müdürlükleri emrinde ihtiyaç duyulan zabıta hizmetleri için kurulan zabıta amirlikleri, görev, görevlendirme ve hizmet içi idari işlemlerden bizzat emrine görevlendirildiği müdürün, disiplin, özlük işlemleri ve nakilleri yönünden de bağlı olunan zabıta müdürünün yetki ve sorumluluğunda görevi icra eder.
 
5.9.3 Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları
5393 Belediye Kanunu, diğer kanun ve yönetmelikler,  zabıtanın görev, yetki ve sorumlulukları ile yetki alanlarını belirler.
 
5.9.4 Zabıta Müdürlüğünün Tanımı, Kuruluşu, Unvanları ve Kadrosu
5.9.4.1 Tanımı
Belediye zabıta müdürlüğü, kanun, K.H.K., tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, İzmit Belediye sınırları içinde beldenin ve belde halkının esenlik, sağlık, huzur ve düzeninin sağlanması ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takip ve araştırmakla yükümlü "Özel Kolluk  Kuvveti´dir.
 
5.9.4.2 Kuruluşu
(1) 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına İlişkin Esaslar" çerçevesinde düzenlenen yönetmelikle kurulmuştur.
(2) Zabıta Müdürlüğünde, hizmet gereklerine göre zabıta birim amirlikleri, belediye zabıta müdürünün teklifi, Belediye başkanının onayı ve oluru ile kurulur.
(3)Zabıta birim amirliklerinde karakol kurulması veya mevcut karakollardan birinin veya bütünün kaldırılması zabıta müdürünün teklifi, bağlı olunan başkan yardımcısının oluru ve Belediye Başkanının onayı ile olur.
(4) Zabıta birim amirliklerinde hizmetin nokta, yaya devriye veya motorize ekip olarak yürütülmesi ve hizmetin yürütülmesinde çalışacak zabıta personelinin sivil ya da resmi üniformalı çalışıp çalışmayacağı zabıta müdürünün teklifi, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının onayı ile olur.
 
5.9.4.3 Ünvanları ve Kadrosu
Zabıta Müdürlüğü kadroları norm kadro ilke ve esasları doğrultusunda düzenlenir, norm kadro içerisinde yer almayan ancak var olan zabıta rütbelerinde bulunanlardan durumları uyanlar, uygun norm kadroya atanacak, durumları uygun olmayanların ise hakları emeklilik sürelerine kadar korunacaktır. Emekliliği dolanların yerine norm kadroda yer almayan kadrolara atama yapılmayacak, terfi süreleri dolan personel ise norm kadro esasına göre bir üst rütbeye terfi ettirilecektir. Buna göre şu anki zabıta müdürlüğünün kadrosu aşağıda sıralandığı gibidir.
a)   Zabıta Müdürü
b)   Zabıta Amiri
c)   Zabıta Komiseri
d)   Zabıta Komiser Yardımcısı
e)   Zabıta Memuru
f)   Sahipsiz hayvanları toplama ekibi
 
5.9.5 Zabıta Müdürlüğünün
5.9.5.1 Görevi
Zabıta Müdürlüğü, personelini, kanun, nizamname, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek, hizmet ve personelin planlama ve koordinesini yapmak, özlük işlerini takip etmek, disiplini sağlamak, denetim yapmak ve yaptırmak, hizmetin kusursuz ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
 
5.9.5.2 Yetkisi
Zabıta Müdürlüğü, kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla yetkilidir.
 
5.9.5.3 Sorumluluğu
Zabıta müdürlüğü tüm ekibi ile birlikte görevlerinden dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.
 
5.9.6 Zabıta Müdürlüğüne Bağlı Birimler
Zabıta müdürlüğü, zabıtayı ilgilendiren konularda gerekli tedbirleri almak, denetimleri yapmak ve sonucunda gerekli yasal işlemleri başlatmak ve takip etmek ile görevlidir. Hizmetlerini aşağıdaki amirlikleri vasıtası ile yürütür.
a) Merkez Zabıta Amirliği
b) Denetim Zabıta Amirliği
c) I. Bölge Zabıta Amirliği (Saraybahçe, Kuruçeşme)
d) II. Bölge Zabıta Amirliği (Bekirpaşa, Alikahya, Akmeşe)
e) Sahipsiz hayvanları toplama ekibi
 
5.9.7 Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
b) İlgili Mevzuat, Bakanlık, İlgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip Kararlar ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak Zabıta Müdürlüğünü yönetmek,
c) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve maiyetine iletmek, duyurmak,
d) Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararlar alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,
e)  Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak, araştırma raporu, faaliyet raporu, birifıng raporu hazırlatmak ve zabıta faaliyetlerinde uygulanmasını sağlamak,
f) Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek,
g) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,
ğ) Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, verilen talimatları almak ve alınan talimatların uygulanmasını sağlamak,
h) Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak,
ı) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,
i) Kanun, K.H.K, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak,
j) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis, Encümen ve belediyenin karar organlarının aldığı kararlar uygulamak,
k) Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, maaş ve rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varakalarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,
1) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,
m) Belediyenin yetkisi dâhilinde kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarım denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırmak,
n) Yasalara göre adli ve idari yargı organlarınca hükme bağlanması gerekli ve takibi Belediye yetkisi içinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara sevk ettirmek,
o) Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını, gerekli gördüğünde kendi takip ve kontrolünde zabıta amirlerine devretmek. (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi, zabıta amirlerine bırakılamaz.) Zabıta amirleri tarafından yürütülecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak saptamak,
p) Üst yönetimce ilgili mevzuata göre belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yıllık plan, program çerçevesinde taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, yatırım program taslaklarını hazırlamak, üst yönetimin onayına sunmak, kesinleşmiş yatırım programlarının uygulanması sırasında takip ve kontrolü sağlamak,
r) Müdürlük faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, sorun ve sapmalar karşısında gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime bilgi vermek.
s) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda bağlı bulunduğu başkan yardımcısına bilgi vermek,
ş) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve mer-i mevzuatın zabıtaya verdiği görev ve yetkileri kullanmak,
t) Müdürlük çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek, personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak,
u) Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için bağlı bulunduğu başkan yardımcısına ve Belediye Başkanlığı´na talepte bulunmak,
ü) Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Belediye Başkanlığı´nca uygun görülen programlara göre, yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak,
v) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
y) Müdürlük yazışmalarında 1 nci derece imza yetkisini kullanmak,
z) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak,
aa) Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek,
bb) Müdürlüğüne ait faaliyet birimlerinin çalışmalarını yönlendirmek, yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak, koordine etmek, birimler arası entegrasyonu sağlamak, izleme, kontrol etmek, oluşan aksaklıklara çözümler bulmak, görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak,
cc) Deprem, su baskını, toprak kayması, volkan patlaması vb. afetlerde Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer, il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak, ilave zabıta önlemlerini bilmek ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak,
çç) Müdürlükte görev yapan personelle ilgili olarak mazeretlerine binaen iki günü geçmemek kaydıyla idari izin vermek, bunların ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu başkan yardımcısına önerilerde bulunmak, personelin yıllık izin kullanış zamanlarını planlayıp izin vermek,
dd) Sorumluluğuna verilen iş gücü ve diğer kaynaklan gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak için gerekli denetim ve nezaret çalışmalarını yapmak, yaptırmak.
ee) Kesintisiz ve verimli bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için müdürlüğün araç-gereç malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için girişimde bulunmak,
ff) Öncelikle Müdürlük içinde olmak üzere, gerektiğinde diğer birimlerle etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
gg) Faaliyetler için ihtiyaç duyulabilecek mevzuat bilgilerinin (Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Bildiri, Vb.) her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak bulundurulmasını sağlamak,
ğğ) Müdürlüğe gelen-giden evrakla ilgilenmek, ilgililere havalesini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
hh) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili tüm belgelerin dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve arşivlenmesini temin etmek, ettirmek, takip etmek, denetlemek,
ıı)Kurumun faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içindeki dış gelişmeleri, yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,
ii) Personelin iş başında yetiştirilmesini sağlamak üzere, işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgileri astlarına açıklamak,
jj)Üst makamlar tarafından ani veya periyodik olarak istenen raporların hazırlanmasını sağlamak, görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekalet etmek, kendiside dahil olmak üzere her hangi bir nedenle iş yerinden kısa süreli olarak bir personelin ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yapılacağını belirlemek, görevlendirildiği komisyon, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak, hazırlatmak, encümen üyesi olduğu takdirde periyodik toplantılara katılmak,
kk) Devletin teşkilat yapısı ile yasama, yürütme ve yargı alanlarındaki temel görevlerini, belediyenin teşkilat yapısını ve her birimin teşkilat içerisindeki yerini veya görevlerini bilmek,
11) Zabıta ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını tanımak ve gerektiğinde iş birliği yapmak, bunlarla toplantılar yapmak üzere başkanlık makamının onayı alınmak suretiyle yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılmak,
mm) Müdürlüğün faaliyetlerinin halka yönelik tanıtımında afiş, bildiri bülten, mektup, el ilanı vb. iletişim araçlarının gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,
nn) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, Belediye Başkanına karşı sorumludur.
 
5.9.8 Belediye Zabıta Amirinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Zabıta müdürlüğü bünyesi içerisinde zabıta müdürü tarafından kendisine sorumluluğu verilen amirliğin iş ve işlemlerinden, Zabıta müdürüne karşı sorumludur.
a) Zabıta Amiri; zabıta hizmeti veren zabıta müdürlüğü içerisinde kurulmuş bulunan ve sorumluluğu kendisine verilen birimin başıdır. Birimin sevk ve idaresinden, disiplininden, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,
b) Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dâhilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,
c) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri almak, planlamasını yapmak, bağlı olduğu müdürlüğüne sunup, icra etmek ve ettirmek,
ç) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak emrinde bulunduğu Müdürlük Makamı´na sunar,
d) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden, sorumluluğunda bulunan amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek, işlerin birlik ve beraberlik içerisinde yapılması için gerekli düzenlemeyi yapmak yaptırmak,
e) Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri mevcut yasa, tüzük, yönetmelik, tamim, bildiri, meclis kararı, encümen kararı vb. hukuki prosedürü göre takip etmek, ettirmek ve sonuçlandırmak ve bilgi vermek,
f)Araştırma, Planlama, Organizasyon, Koordinasyon, Hizmet İçi Eğitim, Personel, İdare Hukuku, Rapor hazırlama, Toplantı Düzenleme, Grup Çalışması, İş Planlaması vb. beledi-i konuları ilgilendiren diğer mevzuat yöntem ve teknikleri bilmek ve gerektiğinde uygulamak veya uygulanmasını takip etmek,
g)  Belediye emir ve yasaklarının önlenmesini gerektiren, yasa, tüzük, yönetmelik, belediye meclisi ve belediye encümeni kararlarını uygulamaktan, sonucunu izlemekten ve müdürlüğüne bilgi vermekten sorumludur.
 
5.9.9 Belediye Zabıta Komiserinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Zabıta müdürlüğü bünyesi içerisinde bağlı bulunduğu amiri tarafından kendisine sorumluluğu verilen ekiplerin-karakolun-büronun iş ve işlemlerinden üstlerine karşı sorumlu olup;
 a) Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek,
 b) İhtiyaca binaen birim amiri olarak görevlendirildiğinde zabıta amirinin görev yetki ve sorumluluklarını bilmek ve kullanmak,
c) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren mevzuatla belediye zabıtasına verilen görevleri ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak,
ç) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,
d)  Büro amiri ve büro şefi olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur. Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir.
e) Birimindeki görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında amirlerine görüş ve teklif sunar.
 
5.9.10 Belediye Zabıta Komiser Yardımcısının Görev Yetki ve Sorumlulukları
Zabıta müdürlüğü bünyesi içerisinde bağlı bulunduğu amiri tarafından kendisine sorumluluğu verilen ekiplerin-karakolun-büronun iş ve işlemlerinden üstlerine karşı sorumlu olup;
a) Üstlerinin verdiği görevi yürütmek,
b) İhtiyaca binaen birim amiri olarak görevlendirildiğinde zabıta amirinin görev yetki ve sorumluluklarını bilmek ve kullanmak,
c) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren mevzuatla belediye zabıtasına verilen görevleri ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak,
ç) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,
d)  Büro amiri ve büro şefi olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur. Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir.
e) Birimindeki görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında amirlerine görüş ve teklif sunar.
 
5.9.11 Belediye Zabıta Memuru Görev Yetki ve Sorumlulukları
Belediye zabıta memurları, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediye zabıta memuruna verilen görevlerin ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlarlar. Ayrıca bu görevlerin yanında;
a) İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun hareket etmek,
b) Görevini yerine getirirken kendisine görevde kullanmak üzere verilen veya teslim edilen her türlü alet-edevat ve araç-gereç gibi malzemeleri amacı dışında kullanmamak ve zarar vermemek,
Belediye zabıtalarının başlıca görevleri arasındadır.
 
5.9.12 Sahipsiz hayvanları toplama ekibinin Sorumlulukları
Rutin çalışmalarda veya vatandaştan gelen talep üzerine ilgili yere en kısa sürede intikal etmek.
 
             a)Uygun ekipmanlar yardımı ile sahipsiz hayvanları yakalamak.
 
  b)Görevini yerine getirirken kendisine görevde kullanmak üzere verilen veya teslim edilen her türlü alet-edevat ve araç-gereç gibi malzemeleri amacı dışında kullanmamak ve zarar vermemek.
  c) Sahipsiz hayvanları toplama aracı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin ilgili merkezlerine nakletmek.
              d) Yapılan çalışmaları Sahipsiz Hayvanları Toplama İstek Ve Şikâyet Formu´na kaydetmek,
 
               başlıca görevleri arasındadır.
 
 5.9.13 Merkez Zabıta Amirliği
Zabıta Müdürlüğünün evrak kayıt ve koordinasyon işlemleri, müdürlüğün ikmal, ayniyat ve bütçe işlemleri ve personel işlemleri ile ilgili çalışır.
a)  Kuruluşu:
Merkez Zabıta Amirliği: Birim zabıta amiri, büro komiseri, haber merkezi, evrak kayıt ve dosyalama memuru, raportör, mevzuat ve basın takip memuru ârşiv ve dosyalama , (fotoğraf ve video kayıt memuru) teknik donanım memuru, evrak zimmet memuru, evrak takip ve dağıtım memuru, İkmal iaşe masası ve memurları, personel işlemleri masası ve memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni masalar kurulabilir.
b)  Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1- Zabıta müdürünün emir ve direktifleri doğrultusunda bağlı birimlerin iş ve işlemlerinde birlik ve beraberliği gerektiren koordinasyonu sağlamak.
2-  Zabıta müdürlüğüne gelen bütün evrakların kaydının tutularak ilgili birimlere havale edilmek üzere müdürlük makamına sunulmasını sağlamak.
3- Zabıta müdürlüğüne gelen evrakların birden fazla amirliği ilgilendiren evrakların cevaplarını ilgili amirliklerden alarak müdürlük adına tek elden cevap yazısı yazmak.
4-  Müdürlük arşivini tutmak ve süresi dolan evrakların, imhası için, evrakları Başkanlık Merkez Arşivine göndermek.
5- Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Başkanlık makamına arz etmek üzere müdürün onayına sunmak,
6- Belirlenen görev ve yetkiler dışında, zabıta hizmetleri ile ilgili görülen hususlarda ilgili makamlarla yazışma yapmak ve Başkanlık emirlerini öncelikle uygulamak,
7- Müdürlüğe bağlı personelin gölge dosyasını tutmak,
8- Müdürlüğe bağlı personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip ve yürütmek,
9- Personel ile ilgili şikâyetlerde gerekli araştırma, soruşturma ve inceleme yapmak,
10- Birimlerden gelen aylık puantajları (senelik izin, istirahat, mazeret izni v.s.) kontrol etmek,
11- Personel arşivini düzenlemek,
12- Göreve gelmeyen personelin, araştırma, soruşturma ve incelemesini yaparak müdürlük ve başkanlık makamına bilgi arz etmek,
13-   Birimlerdeki zabıta amirliklerinin personel kayıtlarını denetlemek,
14-  Zabıta amirliklerinin günlük, aylık çalışma programlarını denetlemek ve müdürlük ve başkanlığa arz etmek.
15- Müdürlük içerisinde kurulması-kaldırılması kararlaştırılan amirlik veya karakol ile ilgili resmi yazışmalar yapmak ve takip etmek,
16-  Çalışan ve emekli personelin hastalık, ölüm, evlilik gibi önemli olayları takip ederek, Zabıta müdürünü ve teşkilatı bilgilendirmek,
17-  Müdürlük demirbaş ve tüketim malları ile ilgili satın alma müdürlüğünden talepte bulunmak, bu malzemelerin amirliklerine dağıtımını ve takibini sağlamak,
18-  Kıymetli evrak niteliğinde olan her türlü evrakın teminini sağlamak, zimmetle dağıtmak, (peşin para ceza makbuzları ve Kabahatler Kanunu ile ilgili evrakların alımı, dağıtımı, takibi ve tahsilâtı ile ciltlerinin iadesi- takibi ve koçanların iadesi),
19-  Sarf malzemelerinin (büro malzemeleri dâhil) temini sağlayıp, dağıtımını yapmak,
20- Müdürlük tahmini bütçesini hazırlamak,
21- Araç, gereç ve telsiz zimmetlerinin tutulması,
 
5.9.14 Denetim Zabıta Amirliği
Zabıta müdürlüğüne bağlı Denetim Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.
a)  Kuruluş
1)  Denetim Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; ilçe sınırlarını kapsar. Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.
2)  Birim zabıta amiri,  evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, tetkik ve denetim ekipleri, memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.
b) Görev Yetki ve Sorumluluklar
1- Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393 ve 5179 Sayılı Kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,
2- 5179 Sayılı Kanuna istinaden Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerde rutin olarak denetim yapmak, olumsuzluğa rastlanılan işyerlerinde tutanak düzenleyerek Kanuni işlem başlatmak.
3- Gayri sıhhi müesseselerle ilgili olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü´nce gönderilen faaliyetten men kararlarını uygulamak, tebligatları yapmak, diğer iş ve işlemleri takip etmek,
4-  Gayri sıhhi müesseselerle ilgili şikâyetleri değerlendirmek ve belediye suçu görülen hususlarda zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,
5-  5326, 1608, 4077, 4207, 5179 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak,
6- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya kabahatler kanununa göre işlem yapmak.
7- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre denetim yapmak, yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,
8- Belediye Başkanlığı bünyesindeki müdürlüklerce posta yolu ile tebliği mümkün olmayan tebligatların tebliğ edilmesi istenildiğinde, 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapmak,
9- Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
5.9.15 I.Bölge Zabıta Amirliği (Saraybahçe, Kuruçeşme )
Zabıta müdürlüğüne bağlı I.Bölge Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.
a)  Kuruluş:
1)  I.Bölge Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; Gazanfer Bilge Bulvarından başlayarak ilçenin batısında kalan kısmıdır. I.Bölge zabıta amirliğine bağlı Kuruçeşme Zabıta karakolu bulunmaktadır.
Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.
2)  Birim zabıta komiseri, ekip komiseri,  evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, gezici ve sabit ekip memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.
b) Görev Yetki ve Sorumluluklar:
1-  Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,
2- Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,
3-  Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek,
4-  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik Müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,
5- İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,
6- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,
7- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.
8- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak,
10- 5326, 1608, 5179 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
5.9.16 II. Bölge Zabıta Amirliği (Bekirpaşa, Alikahya, Akmeşe )
Zabıta müdürlüğüne bağlı II. Bölge Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.
a)  Kuruluş:
1)  II. Bölge Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; İlçenin doğu tarafında kalan kısmı olup Gazanfer bilge bulvarından başlayarak Akmeşe´ ye kadar olan kısımdır, Amirlik Bekirdere de bulunan Mevlana kültür merkezindeki büroda hizmet vermekte olup amirliğe bağlı Alikahya karakolu, Yahya kaptan irtibat bürosu ve Akmeşe irtibat bürosu vardır
Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.
2)  Birim zabıta amiri,ekip amiri,  evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, gezici ve sabit ekip memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.
b) Görev Yetki ve Sorumluluklar:
1-  Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,
2- Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,
3-  Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek,
4-  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,
5- İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,
6- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,
7- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.
8- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak,
9- 5326, 1608, 5179 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
5.9.17 Hizmetin sürekliliği ve süresi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:
a)  Hizmetlerin Sürekliliği:
 Belediye Zabıtası hizmeti, günün yirmi dört saatinde devam eden hizmet olup, Belediye Zabıta Müdürlüğü´nün genel ve günlük çalışma programı yirmi dört saat hizmet verecek şekilde yapılır.
b) Günlük Hizmet Süresi:
1- Belediye Zabıtası hizmeti, karakol, devriye, motorize ekip, büro hizmetleri ve diğer hizmetler olarak sınıflandırılır. Belediye zabıtasının üst amiri olan bağlı bulunduğu başkan yardımcısı personelini 12 saat iş 24 saat istirahat, 24 saat iş 48 saat istirahat veya hizmetin aksamayacağı şekilde haftalık 48 saati geçmemek üzere gün içerisinde görevlendirme yapabilir, olağanüstü hallerde görev süresi müdürlükçe belirlenir, bu süre haftalık 60 saati geçemez. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
2- Karakol ve devriye görevlerinde yaya olarak görev yapan personele, her iki saatte bir yarım saat ve öğlen yemeği için de 1 saat istirahat verilir. İstirahatlarda telsiz irtibatı kesilmeden ve mevki belirtilerek istirahat yapılır.
3-  Birim amirleri görevin yoğunluğuna göre izin gününde veya bayram ve resmi tatil günlerinde çalıştırdıkları personelin izinlerini daha sonra tespit edecekleri uygun bir zamanda bu personele kullandırırlar ve görev defterinde bu durum ilgili amir imzası ve açıklaması ile belirtilir.
4- Gece nöbetleri günlük, haftalık ve aylık olarak personele periyodik olarak tutturulur.
 
5.9.18 Büroların Kuruluşu
Zabıta Müdürlüğü birimleri büro hizmeti kadrosu, büro komiseri, evrak kayıt ve dosyalama memuru, evrak yazım memuru, evrak takip memuru ve diğer memurlardan oluşur.
 
5.9.19 Bürolarda Tutulacak Defterler ve Dosyalama
Büro hizmetlerinin görülmesinde gerekli olan ekiplerin görevleri aşağıda sıralanmıştır.
 
a)  Kayıt Masası:
1- Zabıta Müdürlüğü ve birimleri hizmetlerine göre tutulması zorunlu olan defterler ile zimmet, ceza kayıt defteri, görev icmal ve hizmet defteri, nöbet defteri vb. kayıtların tutulduğu masadır.
2- Zabıta Müdürlüğü veya birimlere gelen yazılar bu masadan geçer. Zabıta Müdürlüğü ve birimleri dışarıdan kendi adlarına yazılı emir ya da yazı kabul edemezler ve kurum dışına kendi adlarına yazı gönderemezler. (Görevin aciliyet gerektirdiği durumlar hariç).
3- Evrak kayıtlarını belediye genel evrak masasındaki kayıtlara benzer biçimde tutarlar.
4-  Kayıt defterlerinin (bilgisayar çıktılarında olabilir) her sayfa birleşim yerleri, takvim yılının ilk iş gününde, müdürlükçe mühürlenir, en son sayfalarına kaç sayfadan ibaret olduğu yazıldıktan sonra yine müdürlükçe onaylama mahiyetinde olmak üzere mühürlenmiş ve imzalanmış olması gerekir.
b)    Ceza Masası:
î- Ceza masası, ceza işlerinin yürütüldüğü masadır. Ceza masasında, Müdürlüğün 1608 ve 5326 Sayılı Kanuna göre tutulan ceza zabıtları ile ceza kararlarının kaydedildiği defter ve diğer kanunlara göre verilen cezaların kaydedildiği defterler tutulur.
2-  Belediye zabıtasınca düzenlenerek ceza masasına gönderilen ceza zabıtları, daha önce kaydedildiği belediye cezaları defterinde kendi bölümlerine düzenleme tarihi, tebliğ tarihi, giriş tarihi, suçlunun adı soyadı, yaşı, baba adı, işi, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, oturduğu yer, suçun yeri, suçun nevi yazılarak işlenir.
3-  Ceza kararları için süresi içinde adli mercie itiraz edilmişse, ilgili mahkemenin isteği üzerine ceza dosyası mahkemeye gönderilerek ceza infazı mahkeme sonuna kadar durdurularak durum defterin (mahkemeye gönderme tarihi ve numarası) bölümlerine işlenir. Karar, mahkemece onaylanırsa, ceza uygulaması ve tahsil işlemleri yürütülür. Karar iptal edilmişse, iptal gerekçesine göre işlem yapılır ya da kayıt defterine kayıt tarih ve numarası yazılarak dosya işlemden kaldırılır. Mahkemece bir karara bağlanması geciken dosyaların durumu mahkemeden sorulur.
4- Müdürlük dışından gelen kesinleşmiş öteki ceza kararları, genel evrak masasında gelen evrak gibi kaydedilir ve gereği yapılmak üzere ceza masası tarafından ilgili yere gönderilir.
5- Esnafın sicil ve değerlendirilmesi için, bilgisayarlı kartoteks sistemi ihdas edilir.
c) Müteferrik İşler Masası:
Zabıta Amirlikleri hizmetlerinin gereğine göre iş yeri denetimleri ve işlemleri masası, personel işlemleri masası, ikmal işlemleri masası, şikâyet masası ve diğer işlemler gibi masalar oluşturularak iş bölümünü sağlarlar. İhtiyaca göre yeni masalar oluşturulabilir.
 
5.9.20 Bürolarda Tutulması Gereken Kayıtlar
(1) Bürolarda belediyenin bilgi işlem merkezi tarafından geliştirilen evrak kayıt programı üzerinde bilgisayar ortamında evrak kaydı yapılır (bilgisayar bulunmayan bürolarda normal evrak kayıt defteri tutulur) ve gelen giden evraklar kayıt altına alınarak evrakla ilgili yapılan her türlü işlem bu programa kaydedilir. Günlük kayıtlar gelen-giden olarak bilgisayar çıktısı şeklinde alınır ve mühürlenip büro amiri tarafından imzalanarak büro arşivine alınır. Evraklar evrak kayıt merkezine geldiği anda kayıt altına alınır birim müdürü tarafından havalesi yapılarak ilgili birime yollanır. Evrak işlem gördükten sonra bilgisayar kayıtlarından gereği yapılarak cevap verilmesi gereken yere yollanır.
(2) İşlem gördükten sonra gönderilecek olan evrak, sıra numarası, nevi, eki, verilen yer, tarihi, evrakı alanın ismi imzası bölümlerinden oluşan zimmet defteri ile evrak kuryesi memur tarafından deftere işlenerek, evrak ilgili kuryeye teslim edilir.
(3) Bürolarda ayrıca, özel olarak basılmış görev hizmet vesikaları yer alır ve bu vesikalar dış görevde çalışan ekipler tarafından günlük olarak yapılan göreve göre doldurulur ve görev dönüşü büroya teslim edilir. Bu vesikalar, görev vesikaları dosyasında ayrı ayrı ekip klasörlerinde dosyalanır.
 
5.9.21 Evraka Yapılan İşlem
(1) Zabıta Müdürlüğüne gelen ve birimlerince muamele gören evraklara yapılacak işlemler şunlardır;
 a)Umumi evrak, bilgisayar ortamında kaydolunur ve numaralanır,
b) Evrak,"Umumi Evrak Bürosunca" değerlendirilip, işlem yapacak bölüm evrak üzerinde belirlenir,
c)Havaleye hazır hale gelen evrak, Zabıta Müdürü tarafından havale edilir,
ç)Evrak bürosu kaydolan ve havale olan evrakı işlem için acil olarak, alakalı şubeye zimmetle teslim eder,
 d)Gelen-giden evrak kaydından, her evrakın sonuçlandırılıp, sonuçlandırılmadığı kontrol edilerek her ay sonunda açık görülen evrakların müdürlük yazısıyla sonucu ilgili birimlerden istenir.
Zabıta amirliklerine gelen evraklar bilgisayara kaydolup, numara verilir, daha sonra birim müdür yardımcısı veya birim amiri tarafından icrayı yapacak ekip amirine zimmetle verilir, evrakın gereği yapılır, cezalandırma gerekiyorsa, ceza zaptı veya peşin para tanzim edilir, evrak muamelesi, üst makamların kararını icap ettiriyorsa gerekli rapor, zabıt, tespit zaptı yapılarak kanuni işlemin başlaması sağlanır, üst makamlara ve evrakın geldiği makama yapılan işlemin bildirilmesi için cevap hazırlanır, imzaya çıkarılır. Gelen evrak, genelge, prensip emri, disiplin emri gibi birçok üniteleri alakadar eden evraksa merkez zabıta amirliği tarafından hazırlanarak ilgililere dağıtılmak üzere imzaya çıkarılır,
Bakanlık ve Valilik evrakları öncelikli ve acil olarak değerlendirilip, en geç onbeş gün içinde, şikâyetler en geç iki ay içinde, diğer evraklar aciliyet ve önceliğine göre cevap verilir.
 
5.9.22 Arşivleme
(1) Zabıta müdürlüğü ve amirlikleri güncelliğini kaybetmemiş olan dosya ve evraklar önce birim arşivlerinde saklanır. Güncelliğini kaybeden evraklar kurum arşiv yönetmeliğine göre listeleri hazırlanarak belediye merkez arşivine gönderilir,
(2) Kişiye özel ve gizli evrakların arşivi personel masasınca yapılır ve Arşiv Yönetmeliği uyarınca saklanır,
(3)  Sivil savunma ve sabotajlara karşı korunma dosyası birimlerin en kolay ulaşılabilir ve görülebilir bir bölümünde muhafaza edilir.
(4)  Kapatılan birimlerin Zabıta Müdürlüğünce tüm dosya ve klasörleri müdürlük arşivine intikal ettirilir.
 
5.9.23 İşyeri Mühürlemeleri ve Tebligatlar
5.9.23.1 Faaliyetten Men ile Sanat ve Ticaretten Men Kararının Uygulanması
(1)  Belediye Başkanlığınca verilen faaliyetten men ile yetkili mercilerce verilen san´at ve ticaretten men kararı belediye zabıtası tarafından işyerinde mühürleme yapmak suretiyle uygulanır. İnfazın tarih ve saati faaliyetten men kararı veren merci veya Zabıta Müdürü tarafından tayin edilir.
(2) Belediyenin faaliyetten men ile sanat ve ticaretten men ettiği iş yerlerinin kontrolü belediye zabıtasınca yapılarak, karara uymayıp faaliyet gösterenler tespit edildiğinde, tekrar işyeri mühür altına alınıp, mühür fekk-i zabtı tanzim edilerek, tanzim edilen bu tutanak ilgili amirliğe teslim edilir ve ilgili birim bu tutanağa bir üst yazı yazarak ilgili yerin savcılığına suç duyurusunda bulunur, bu evraklar zabıta müdürü tarafından imzalanır.
 
5.9.23.2 Belediye Zabıtası Tarafından Yapılacak Tebligatlar
Belediye zabıtası yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili olarak tebligatları bizzat kendileri Tebligat Kanunu hükümlerine göre yaparlar. Bunun dışında diğer birimler tarafından posta yolu ile tebligatları yapılmış ancak ilgilisine ulaşılamamış olan evrakların tebliği istendiğinde bu evraklar ilgilisine teslim edilir. Ancak acele ve gecikmesinde zarar görüldüğü yazı ile bildirilen tebliğ evrakları gecikmesine mahal verilmeden yerine getirilir.
 
5.9.24 Hizmetin Planlanması ve Yürütülmesi
5.9.24.1 Hizmetin Planlanması
(1) Hizmetin planlanması personel gücünü iş hacmine göre tanzimi şeklinde olacaktır. Bu bakımdan mevcut personelin senelik izin, haftalık izin gibi durumları dikkate alınarak personelin aylık çalışma planı düzenlenecektir. Bayram tatili ve hafta tatili günleri içeren çalışma planlarının tanziminde birimlerde görevi aksatmayacak sayıda yeteri kadar görevli tefrik edilecektir. Aylık çalışma planında tayin ve hastalık gibi sebeplerle husule gelecek değişiklikleri hizmetin aksamaması yönünden yapılacak personel planlaması ve diğer tedbirlerle giderilecektir.
(2) Günlük hizmetler bir gün önce bizzat amirler tarafından belirlenecek, bir program tanzim edilecektir.
(3) Günlük hizmetlerin tanziminde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir,
 a) Her memura günlük mesaisini boş geçirmeyecek şekilde görev verilecek,
b) İskele, meydan, ana cadde ve diğer toplumun kullanımına açık yerlerin kontrolü ön planda tutulacak,
c) Acele ve günlü evraklar ile halkın şikâyetleri öncelikle takibi yapılacak ve değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.
ç) Hizmet görevlendirilmeleri bir gün önceden yazılarak hazırlanacak, ertesi günü hizmetin başlama saatinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir,
d) Evraklar, amirler tarafından birer birer incelenecek, acelelik ve ehemmiyet derecelerine göre tahkikat günleri tayin edilecek, her evrakın üzerine memurun yapacağı işi açıklayacak kısa not halinde talimatlar eklenecektir.
e) Personelin zamanını boşa harcamaması, yollarda vakit israfına meydan vermemesi için zaruret olmadıkça birbirine uzak bölgelerdeki işler aynı ekibe verilmeyecektir.
 
5.9.24.2 Hizmetin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
Hizmetin yürütülmesinde personelin göreve gönderilmesi, vazifenin alınması, görevin yapılması, işbirliği ve koordinasyon, emrin personele duyurulması ve hizmet yönünden bölgenin değerlendirilmesi yapılacak işte verimin artmasına neden olacaktır.
Bu amaç ile
 
a) Ekiplerin göreve gönderilmesi:
1- Ekiplere görev bizzat amir tarafından, amir izinli iken yardımcısı durumundaki rütbeli tarafından verilecektir,
2- Hizmete çıkarılmadan önce bütün personelin kıyafeti kontrol edilecektir
3-  Hizmet vesikalarında yazılı görevler şifahen de tekrar edilecek, izahına lüzum görülen hususlarda gerekli açıklamalar yapılacaktır,
4-  Hizmete çıkarılan ekipte hizmeti noksansız yapabilmeleri için kâğıt, kalem, karbon kâğıdı, ceza tutanakları ve Belediye Zabıta El Kitabı gibi lüzumlu araç ve gereçlerin mevcut olup olmadığı araştırılacaktır,
5-  Müessese kontrollerinde memurlara kolaylık sağlamak için, esnafa uymaya mecbur olduğu belediye emir ve yasaklarını öğretmek, yapılan kontrollerin noksansız ve etkili olmasını temin maksadıyla sual şeklinde hazırlanmış olan teftiş defterlerinin, defter kapaklarında yazılı talimata uygun olarak yapılması doldurulması sağlanacaktır,
6-  Evrakların takibi ile görevlendirilen personele o gün acilen yapılması gereken evraklar hizmet vesikasına numaralan yazılmak suretiyle verilecektir,
7- Ekiplerin vazife dönüşlerinde, vukuatları amir tarafından alınacaktır. Her ekip yaptığı işleri teker teker amirine izah edecek, tanzim ettiği rapor, zabıt varakası ve evrakları teslim edecektir. Ekiplerin vukuat olarak bildirdikleri günlük hizmetlerinin, hizmet saatiyle mütenasip olup olmadığı değerlendirilecek, vaktini israf etmiş olanlar ikaz edilecek, bu hataların tekerrür etmemesi sağlanacaktır.
b) Vazifenin Alınması (Kabulü):
1- Belediye zabıta amir ve memurları kanun, nizamname, yönetmelikler, talimatların kendisine doğrudan doğuya görev verdiği durumlarda hiçbir merciden emir almadan görevini yerine getirir. Zabıta amir ve memurları, belediye suçlarını kovuşturmak ve araştırmakla yükümlüdürler.
2-  Üst makamların kararlarını icap ettiren durumlarda konu derhal durumu tespit eden ekip tarafından zabıtla amirliğine bildirilerek üst makamdan yazılı karar ve emir alınarak görev yerine getirilir,
3- Emirler şifahi ve yazılı olarak alınabilir. Şifahi emirlerle görev kabulü telsiz, telefon veya yüz yüze olabilir.
4- Bu emirler daha sonra emri veren makamın onayı ile yazılı hale getirilir,
5-Yazılı emirler, üst makamlar,  zabıta müdürü veya yetki verdiği Zabıta amirleri tarafından verilir. Yazılı emrin alınması görevin kabulüdür,
6-Yazılı ve sözlü emir ve şikâyet alınması ile vazife kabulü olunmuş olur.
c) Görevin Yürütülmesi:
1- Alınan, planlanan ve koordine edilen vazife, görevlendirilen zabıta amir ve memurları tarafından icra edilir.
2- Görev, yerine getirildikten sonra üst makama tekmil ve şikayetçiye malumat verilir.
3- Görevlendirilen ekip, gittiği görevde görevin icrasına mani olan unsurlar olması halinde ve görevi kendi kuvveti ile icra edemeyeceği durumunu tespit ile üst makamdan yardım talep edebilir. Görevin yerine getirilmesi sakınca doğuracağı durumlarda, durum ekip tarafından rapor edilir ve ekip çalışanları tarafından imza altına alınarak görev yerinden ayrılınır. Bu görevin ifa edilmesi önem arz ediyor ise amirlik tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak daha sonra görev ifa edilir.
4- Kanunsuz emir hakkında Anayasa ve Devlet Memurları Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.
 
ç) İşbirliği ve Koordinasyon:
1-  Müdürlük birimleri arasındaki koordinasyon için haftalık ve acil durumlarda görevle ilgili toplantılar Zabıta Müdürü tarafından düzenlenir,
 2-  Müdürlük Koordinatörlüğünü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda birim amirleri kendi aralarında işbirliği yapabilirler,
3- Zabıta Amirliklerinin görevlerinde personel, takviye ve işbirliğini icap ettiren hallerde görevin durumuna göre, Zabıta Müdürü işbirliğini sağlar,
4- Birimler arası koordinatörlüğü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda birim amirleri doğrudan doğruya diğer birimlerden yardım isteyebilirler,
5-  Görevin kapasitesi ve büyüklüğü araç, gereç, üst düzeyde teknik eleman ve sağlık personeli takviyesini öngörüyorsa, bizzat Zabıta Müdürü işbirliğini sağlar,
6-  Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünü icap ettirmeyen, acil ve üst karar gerektirmeyen görevde Zabıta Müdürü, belediyenin diğer müdürlükleri ile doğrudan işbirliği yapar,
7-  Her an çöküp etrafı tehlikeye sokacak durumda olan yapılar için zabıtanın her ünitesi doğrudan doğruya belediyenin ilgili müdürlüklerine müracaat ederek gerekli teknik elemanı göreve acilen davet eder.
d)  Emrin Personele Duyurulması
1- Verilen emirler Zabıta Birim Amirlerine, amirler de kendilerine bağlı tüm personele duyuracaktır,
2- Emrin tüm personele duyurulduğuna dair alınacak imza listesi zabıta müdürlüğüne oradan da daire başkanlığına gönderilecektir,
3-Emirlerin bir nüshası amirliklerdeki emir panosuna asılacaktır,
4-  Tüm memurlar amirliklerindeki emirler panosunda asılı bulunan yazıları göreve geldiklerinde ve mesai bitiminde okumak ve takip etmekten sorumludur,
5-  Bu panoya asılan yazılar, memurlara ilanen tebliğ edilmiş sayılır ve asılan emirleri bilmemek, okumamak mazeret sayılmaz.
e)Hizmet Yönünden Bölgenin Değerlendirilmesi:
1- Hizmetin planlı olarak yürütülebilmesi için ilk esas, yapılması gereken işin ne olduğunun tam ve doğru olarak değerlendirilmesidir.
2-  Şehrimizde her ilçenin, ilçelerde de her bölgenin belediye hizmetleri yönünden ayrı ayrı özellikleri mevcuttur. Meydan, ana cadde, İskele, çarşı ve pazar yerleri gibi halkın kesif olarak gelip geçtiği ve alışveriş ettiği yerler ilk planda tutulacak, bu gibi yerlerde temizlik, intizam ve halkın huzurunu temin edecek tedbirler öncelikle alınacaktır.
 
5.9.25 Disiplin, Yeddi emine Alma, Hizmet Araçlarının Kullanımı
5.9.25.1 Disiplin
Belediyemizin üniformalı bir teşkilatı olması sebebiyle, her davranışı ile halkımıza karşı Belediyemizi temsil eden Zabıta Amir ve memuru kıyafet, disiplin, selamlaşma, müracaat usulleri, esnafa muamele tarzı ve benzeri gibi konularda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıtası Personel, Kılık Kıyafet Yönetmeliği´ndeki kurallara uymak zorundadır.
 
5.9.25.2 Yeddi emin´e Alma
Belediye zabıtalarının çalışmalarında karşılaştıkları en önemli durumların başında, seyyar satıcılar ile işportacılara yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen malzemelere uygulanacak işlemler gelmektedir.
Bu hususta öncelikli olarak;
a)  1608 Sayılı Kanun veya 5326 sayılı Kanun gereğince, hakkında cezai işlem tatbik edilecek seyyar satıcı ve işportacılardan kimlik bilgileri istenir, kimlik bilgilerini vermeye yanaşmıyorsa emniyetten yardım talep edilir ve kimlik tespiti yapılır. Bu tespite istinaden elindeki malzemeler sayılarak yeddi emine alınıp, bir suret yeddi emin tutanağı ilgili kişiye verilir ve malzemeler müdürlük deposunda muhafazaya alınır.İlgilisine en kısa zamanda müdürlük deposuna gelerek cezasını ödedikten sonra malını teslim alacağı bildirilir. Müdürlük deposunda bu kişilerle ilgili bilgisayar kayıtları tutulur ve arşiv oluşturulur. Daha sonra ilgili kişi söz konusu malzemelerin faturasını ve yediemin tutanağını depo görevlisine ibraz etmek şartı ile cezasını ve depolama ücretini ödeyerek malzemesini teslim alabilir.
b)  Belediye zabıtalarının en sık karşılaştığı olaylardan biriside seyyar satıcıların direnişleridir. Bu konuda yapılan çalışmalar esnasında belediye zabıtası direniş ile karşılaştığında ve malzemelerin yediemine alınmasının güçleştiği durumda derhal malzemelere el konur ve bu malzemeler depoya teslim edilirken hangi tarih, hangi saatte, hangi bölgede yapılan çalışmada ve hangi ekip tarafından alındığı, içeriğindeki malzemelerde rapor edilerek müdürlük deposuna teslim edilir. Daha sonra ilgilisi bu malzemelerin faturasını ve kendisine ait olduğunu ispatlar ise malzemeleri kendisine cezası ve depo ücretini ödemek şartı ile teslim edilir. Mümkün ise bu teslimat olayı depo görevlileri tarafından fotoğraflanır.
c) Bazen sahipsiz seyyar satıcı ve işportacı malları ele geçtiğinde, bu gibi mallar ilgili memurlarca derhal sayılır ve yeddi emin tutanağına kaydedilerek muhafaza edilmek üzere depoya konulur. Bu malzemeler hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/m bendi gereği işlem yapılır.
ç) Mallar depolarda muntazam yerleştirilecek ve kanuni müddeti içinde sahipleri ortaya çıkarsa, ilgilisi hakkında cezai işlem yapılıp depolama ücreti alındıktan sonra malları geri verilecektir.
 
5.9.25.3 Hizmet Araçlarının Kullanımı
Başlıca görevi şehirde temizliğin ve intizamın temini olan belediye zabıtası teşkilatının, çalıştığı binaların da her hali ile vatandaşa örnek bir daire hüviyetinde bulundurulması şarttır.
Bu maksatla:
a)Binaların giriş kısımları daima temiz ve intizamlı bulundurulacak,
b)Vatandaşların kolaylıkla görebilmeleri için tabelalar en müsait yere asılacak,
c)Binanın bütün kısımları temiz, badanalı ve boyalı bulundurulacaktır,
ç)Demirbaş eşyaların muhafazasına itina gösterilecek, kırılmalarına ve çizilmelerine meydan verilmeyecektir,
d)Daktilo bilgisayar ve diğer yazıcıların kullanılmadığı zamanlarda üzerleri örtülü bulundurulacak, ilgili memurdan başkalarının makineleri kullanmaları önlenecektir,
e)Telefon ve telsizler resmi hizmet dışında kullanılmayacaktır. Dışarıdan arayanlar bekletilmemesi için konuşmalar çok kısa olacaktır. Zaruri haller müstesna resmi telefonlarla şehirlerarası konuşma yapmak yasaktır.
f)Yangın malzemesi muntazam ve daima kullanmaya hazır şeklinde bulundurulacaktır,
g)Personelin elbiselerini asmak için muntazam askı tertibatı yapılacak, duvarlara rastgele çiviler çakılmayacaktır.
 
5.10 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.10.1 Sorumlular
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri, gereken özen ve süratle yapmak ve yürütmekle sorumludur. Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinin yasalara uygun olarak yapılmasının ve yaptırılmasının sorumluluğu Destek Hizmetleri Müdürü´ne aittir.
 
5.10.2 Tanımlar
Malzeme: Direkt imalat malzemesi, donanım, yazılım veya hizmet olabilir veya bunların bileşimidir.
Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri kapsar.
Yapım:  Bina, karayolu, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekopaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsar.
Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimlerdir.
Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimlerdir.
İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini kapsar.
Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi ifade eder.
İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri kapsar.
Teklif: Yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri kapsar.
Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı  anlaşmayı ifade eder.
 
5.10.3 Uygulama/Faaliyet
Doğrudan temin yönteminde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu´nda belirtilen parasal limitler dâhilindeki alımlar yapılmaktadır.
İhale yönteminde doğrudan temin limitinin üzerindeki mal ve hizmet alımları için satın alma yapılır. Bu durumda ihale şartnamesine uygunluğuna göre satın alma işlemi gerçekleştirilir.
Satın alma ihtiyacı olan ilgili birimler, malzemeler için, Malzeme İsteği Dilekçesi´ni, bağlı oldukları Müdürlüğe ve ilgili Başkan Yardımcısına, İstek fişini talep edene ve birim sorumlularına; İhale Onay Belgesi´ni de bağlı oldukları Müdürlüğe imzalatarak,  Satınalma Birimi´ne gönderirler.
Satınalma Birimi,  Malzeme İsteği Dilekçesi, İstek fişi ve İhale Onay Belgesi´ne Satınalma Birimi´ne girme tarihine göre bir sıra numarası verir.
Gelen talep Satınalma Birimi tarafından Satın Alma Teklif Talep Formu´na dökülür. İlgili tedarikçilerden piyasa araştırması yapılarak teklifleri alınır.
Alınan teklifler,  Piyasa Fiyat Araştırması Tespit Tutanağı ve İhale Onay Belgesi ile birlikte onaya sunulur. Ekonomik açıdan kaliteli ve düşük fiyat esasına göre teklif veren tedarikçiye mal veya hizmet alımı bırakılır.
Mal veya hizmet, satın alma elemanları tarafından, Talep yapan Müdürlüğe teslim edilir. Fatura saysis kayıtlarından kapatılarak, fatura bilgileri Kamu İhale Kurumu´na gönderilir. Fatura ve talebin bir nüshası alınarak Harcama Kalemleri ve Tedarikçi Listesi formuna kaydedilerek kalite kayıdı olarak saklanır. 
Satınalma evrakları Satınalma Birimi tarafından zimmetlenerek ilgili birime taşınır işlem fişi düzenlenmek üzere gönderilir. İlgili müdürlük tarafından kabul işlemleri yapılır.
Siparişteki gecikmeleri ve malzemenin zamanında gelmesini Satınalma Birimi takip eder.
 
5.11 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
5.11.1 Sorumlular:
Belediye Başkanı tarafından verilen yetki ile bu yönetmelikte tarif edilen görevleri yapmakla yükümlü olan İmar ve Şehircilik Müdürü, Birim Sorumluları ve yetkili tüm personeldir.
 
5.11.2 Uygulama / Faaliyet:
İzmit Belediyesi sınırları içerisinde; modern şehircilik anlayışı ile yaşanabilir ve tercih edilen bir kent oluşturmak için; planlı ve plansız alanlar ile mücavir alanlar içinde bulunan köyler de dâhil olmak üzere kentin gelişmesine katkıda bulunmak, tarihi değerleri korumak, geleceğe yönelik planlı, düzenli, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak, vatandaş taleplerini cevaplandırmak, ISO 9001 Standardı kapsamında halka hizmet etmek. Müdürlüğün yaptığı faaliyetler:
 
1.      Planlama Birimi:
a)                  Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Müdürlüğümüzce talepler incelenir,
b)                  Bölgenin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu üst ölçekli imar planlarına uygun olarak uygulama imar planı yapmak,
c)                  İlave imar planları yapmak,
d)                  Mevcut Planları revize etmek,
e)                  1/5000 ölçekli plan değişikliğini gerektiriyorsa, dosya Belediye Başkanlığının doğrudan teklif yazısı ile hazırlanarak belediyemiz meclisine sokulmadan Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulur ve orada alınacak karar doğrultusunda hareket edilir. Talep 1/1000 ölçekli plan değişikliğini gerektiriyorsa; talep incelenerek uygun değilse reddedilir ve talep sahibine en geç 1 ay içerisinde olumsuz cevap dilekçesi yazılır. Uygun olduğuna karar verilirse imar planı tasarımı ve tadilatına ilişkin plan yapma kararı alınır,
f)                   İlgili kurum ve kuruluşlardan konu ile ilgili görüş yazıları alınarak,  Harita Müdürlüğü´nden halihazır ve kadastral paftalar temin edilir, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda plan çizime dökülür. Plan değişikliği eğer tasarım gerektiriyorsa tasarım kayıt altına alınarak izlenir ve değerlendirilir.  Hazırlanan planlar incelenerek dosya hazırlanıp görüşülmek üzere Meclise sunulur.
g)                  İmar komisyonunda yapılan incelemeler sonucu uygun görüş kararı alınırsa imar planı tadilatı dosyası hazırlanarak incelenmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclisine sunulur.
h)                  İmar planı ve tadilat teklifi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclisince reddedilirse Planlama biriminde arşivlenir, kabul edilirse onaylanan planlar arşivlenmek üzere İmar Müdürlüğü´ne, üçer nüshası da İller Bankası Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı´na dağıtılmak üzere Vilayet Makamına gönderilir. Aynı zamanda onaylanan planlar yine hazırlanarak 1 ay süresince ilan edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne gönderilir. Bu süre içinde yapılacak itirazlar 15 gün içinde belediye meclisince kesin karara bağlanır ve bunu izleyen 15 gün içinde de Belediye Başkanlığı´nca ilgililere bildirilir.
i)                    Nazım imar planları ile ilgili yapılacak plan değişiklikleri hazırlayıp Büyükşehir Belediyesine sunmak,
j)                    Hazırlanacak olan planlara ait hâlihazır haritalarını ve kadastro paftalarını temin etmek,
k)                  Planlara altlık oluşturacak kurum görüşlerini almak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
l)                    İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan planları meclise sunmak,
m)                Meclis tarafından onaylanan planları Büyükşehir Belediyesine gerekli dokümanları tamamlayarak göndermek,
n)                  Büyükşehir Belediyesince onaylanan planları ve kararları yasal süre içerisinde bölge halkına duyurmak,
 
2.Etüt İmar Birimi:
a)                  İmar Durumu düzenlenmesi: Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, net cad ortamında hâlihazırı ve kadastral bilgisi bulunan taleplerin imar planlarına uygunluğu değerlendirilir. Talep edilen parselin imar planlarındaki konumuna göre kadastral sınırları ile imar planlarındaki yeri çakıştırılarak net cad ortamında imar durumu çizilir,
b)                  Plan şartlarına göre parsel üzerindeki mevcut yapıların veya yapılacak yapının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetmeliği, plan notları ve ilgili kanunlara göre bilgilerinin imar durumuna yazılması,
c)                  Üzerinde mevcut bina bulunan parsellerin tespit haritasının gelmesi sonucu mevcut binanın imar planlarına, plan notlarına ve yönetmelik hükümlerine göre incelenerek gerekli bilgileri imar durumuna işlenmesi,
d)                  Resmi Kurum ve diğer birimlerden gelen yazışmaların cevaplanması,
e)                  İfraz edilecek veya tevhit edilecek parsellerin imar durumlarının hazırlanarak yönetmelik ve plan notlarına uygunluğunun kontrol edilerek encümene sunulması,
f)                   Encümenden çıkan kararların, üst yazılarının yazılarak ilgili kurumlara gönderilmesi.
    
3. Yapı Ruhsat Birimi:   
 a)     Yeni İnşaat Ruhsatı Verilmesi
1.                  İmar durumlarına uygun olarak vatandaş veya resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, ruhsat talebinde bulunan vatandaşların evrakları ve projeleri incelenir.
2.                  Talep sahibinin yeni yapı ruhsatı talebi olarak dosyasının eki olan dilekçesi, Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Ruhsat Birim Sorumlusu tarafından havale edilerek müdürlük ve birim kayıtlarına işlenir.
3.                  Dosyası Yeni İnşaat Ruhsatı Takip Formu baz alınarak kontrol edilir.
4.                  Herhangi bir eksik görülmediği takdirde projelerin kontrolü yapılarak ilgili harçlar hesaplanır ve ödenen harçlardan sonra maksimum 30 gün içerisinde ruhsat verilir.
5.                  Dosyada eksiklik varsa vatandaş ve proje müellifine eksikliklerin giderilmesi için yazı yazılır. Eksiklikler giderildikten sonra maksimum 15 gün içerisinde ruhsat verilir.
6.                  Talepte bulunan kişiye Tapu idaresinden tapu kaydını almak üzere Tapu Kaydı İstek Formu verilir.
7.                  Tapu kaydında şerh var  ise ilgili kurumlardan (karayolları, mahkemeler... vb.) veya hukuksal yorum gerektiren konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü´ nden görüş istenir.
8.                  Yapı ruhsatına engel bir durum varsa işlemleri durdurulur ve yapı ruhsatı verilemeyeceği konusunda talep sahibine yazılı bilgi verilir.
9.                  Yapı Ruhsatına engel bir durum yok ise mimari proje İlgili Form ve Dokümanlardaki yasa ve yönetmelikler ile evraklara göre (imar durumu, aplikasyon krokisi, istikamet rölevesi, plankote... vs)  kontrol edilir, yerinde inceleme yapılır.
10.               Mimari projeye göre evrakların doğruluğu kontrol edilir, hatalı evrak olması durumunda evrak düzeltilmek üzere iade edilir.
11.               Yapı Denetimine tabi yapılar için yapı denetim şirketi tarafından düzenlenen Yapıya İlişkin Bilgi Formu bakanlık internet sayfasından (www.bayindirlik.gov.tr) kontrol edilir.
12.               İmar durumuna göre varsa belirtilen kurumlar ile gerekli yazışmalar yapılır, yola terk var ise talep sahibine yola terk işlemini gerçekleştirmesi için bildirilir.
13.               Sığınak düzenlenmiş olan yapılarda Sivil Savunma Komisyonu´ ndan sığınak onayı istenir; sığınak uygun görülmez ise projenin uygun hale getirilmesi için ilgili projeler iade edilir. Düzeltmelerden sonra yeniden Sivil Savunma Komisyonu onayı istenir.
14.               Çevre Etki Değerlendirmesi yönetmeliği kapsamındaki binalar için ÇED raporu istenir ve rapor doğrultusunda işlem yapılır.
15.               Mimari projeye yangın yönetmeliği ile ilgili onay yapılır veya teknik olarak ihtisas gerektirecek konularda İtfaiye Daire Başkanlığı´ ndan görüş istenir. Uygun olmayan projeler için düzeltmeler yapılmak üzere ilgili projeler iade edilir.
16.               Parselde birden fazla bina var ise Etüt İmar Birimi´nden Vaziyet Planı tasdiki istenir. Uygun değil ise uygun hale getirilmesi için ilgili projeler iade edilir.
 
17.               Mimari proje uygun hale getirildikten sonra Statik Proje, Elektrik Tesisatı Projesi, Sıhhi Tesisat Projesi, Isı Yalıtım Projesi... vb. branşına göre ilgili ruhsat teknik uzmanlarına incelenmek üzere dağıtılır.
18.               Uygun olmayan projeler, gerekli düzeltmeler yaptırılmak üzere iade edilir.
19.               İmar yönetmeliğindeki şartlara göre gerekli durumlarda hazırlanan peyzaj projeleri belediyemiz peyzaj mimarı tarafından onaylanmak üzere talep sahibine iade edilir.
20.               Mimari projeye göre Yapı Aplikasyon Tutanağı düzenlenmek üzere Harita Kadastro Birimi´ne talep sahibi yönlendirilir.
21.               Yapı Aplikasyon Tutanağı´ na göre uygun olmayan projeler ile ilgili gerekli düzeltmeler yaptırılmak üzere ilgili projeler iade edilir.
22.               Mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat, otopark, hafriyat, işgaliye...vb. ruhsat harçları branşına göre sorumlu kişiler tarafından hesaplanır.   Yeni İnşaat Harcı Tespit Formu doldurularak bir kopyası talep sahibine harçlar yatırılmak üzere verilir. Harçların yatırıldığına dair dekontlar kontrol edilerek dosyasına kaldırılır.
23.               Yapı denetimine tabi yapılar için Yapı Denetim Hizmet Bedeli Hesap Formu doldurulur. Bu forma göre 1. taksit talep sahibine yatırtılarak dekontu dosyasına kaldırılır.
24.               Talep sahibi tarafından Yeni İnşaat Harcı Tespit Formu Mali Hizmetler Müdürlüğü´ ne götürülerek arsa rayiç bedeli öğrenilir.
25.                Yapı Ruhsatı Formu´nun taslağı dosya sorumlusu Ruhsat Teknik Uzmanı tarafından doldurulur ve aslına geçirilmek üzere Ruhsat Hazırlama ve Kayıt Görevlisine verilir.
26.               Ruhsat Formu doldurulduktan sonra Yapı sahibi, Müteahhit, Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat, Zemin etüt proje müellifleri, Teknik Uygulama Sorumluları veya Yapı Denetim Şirketi (kamu yapıları için görevlendirilen kişiler) tarafından imzalanır.
27.               Dosya sorumlusu Ruhsat Teknik Uzmanı tarafından Yapı Ruhsat Oluru hazırlanır, mühür işlemi kontrolü için Yapı Kontrol Biriminden onay alınır. Mühürlü ise  "Mühürlü Yapılara Yapı Ruhsatı Verilmesi" ne göre işlem yapılır.
28.               Yapı Ruhsatı; talep sahibi, mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, zemin etüd sorumlusu, müteahhit, yapı denetim şirketi yetkilisi veya TUS. lar tarafından imzalandıktan sonra Birim Sorumlusu, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Başkan Yardımcısı´na imzalanmak üzere iletilir.
29.               Onaylanan dosya, sorumlusu tarafından birer nüshaları alındıktan sonra imza karşılığı talep sahibine teslim edilir.
30.               İzmit Belediyesi´nde arşivlenecek nüshalar dosyalandıktan sonra Ruhsat Hazırlama ve Kayıt Görevlisi tarafından arşiv numarası verilerek arşiv görevlisine teslim edilir.
31.         Arşiv dosyası arşiv görevlisi tarafından arşive kaldırılır.
 
b) Mühürlü Yapılara İnşaat Ruhsatı verilmesi:
1.       Mühürlü inşaat ile ilgili talep sahibinin yapı ruhsatı talebi dosyasının eki olan dilekçesi, Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ve Ruhsat Birim Sorumlusu tarafından havale edilerek müdürlük ve birim kayıtlarına işlenir.
2.       Parsele ait (yapı ruhsatı ve / veya yapı kullanma izni varsa) arşiv dosyasının numarası tapu değerlerine göre (mahalle/pafta/ada/parsel) ruhsat hazırlama ve kayıt görevlisi tarafından tespit edilir.
3.       Yapı ruhsatı ve / veya yapı kullanma izni varsa tespit edilen arşiv numarasına göre arşiv dosyası arşiv görevlisi tarafından çıkartılır.
4.       Dosyası Mühürlü İnşaat Ruhsatı Takip Formu baz alınarak kontrol edilir.
5.       Talepte bulunan kişiye Tapu idaresinden tapu kaydını almak üzere Tapu Kaydı İstek Formu verilir.
6.       Tapu kaydında şerh var ise ilgili kurumlardan (karayolları, mahkemeler... vb.) veya hukuksal yorum gerektiren konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü´ nden görüş istenir.
7.       Yapı ruhsatına engel bir durum varsa işlemleri durdurulur ve yapı ruhsatı verilemeyeceği konusunda talep sahibine yazılı bilgi verilir.
8.       Yapı ruhsatına engel bir durumu yok ise mimari proje İlgili Form ve Dokümanlardaki yasa ve yönetmelikler ile evraklara göre (imar durumu, tespit tutanağı... vs)  kontrol edilir, yerinde inceleme yapılır.
9.       Mimari projeye göre evrakların doğruluğu kontrol edilir, hatalı evrak olması durumunda evrak düzeltilmek üzere iade edilir.
10.   Yapı Denetimine tabi yapılar için yapı denetim şirketi tarafından düzenlenen Yapıya İlişkin Bilgi Formu Bakanlık internet sayfasından (www.bayindirlik.gov.tr) kontrol edilir.
11.   Mevcut yapılara ait beton - demir inceleme sonuçları, statik tahkikleri ve TUS veya yapı denetim şirketine ait teknik raporun uygunluğu kontrol edilir.
12.   Mevcut yapıda yıkılacak kısımlar varsa yıkım işleminin gerçekleşmesinden sonra Harita Biriminden tespit tutanağı istenir.
13.   İmar durumuna göre varsa belirtilen kurumlar ile gerekli yazışmalar yapılır, yola terk var ise talep sahibine yola terk işlemini gerçekleştirmesi için bildirilir.
14.   Sığınak düzenlenmiş olan yapılarda Sivil Savunma Komisyonu´ ndan sığınak onayı istenir, sığınak uygun görülmez ise projenin uygun hale getirilmesi için ilgili projeler iade edilir. Düzeltmelerden sonra yeniden Sivil Savunma Komisyonu onayı istenir.
15.   Çevre Etki Değerlendirmesi yönetmeliği kapsamındaki binalar için Çevre ve Orman İl Müdürlüğü´ nden ÇED raporu talep edilir.
16.   Mimari projeye yangın yönetmeliği ile ilgili onay yapılır veya teknik olarak ihtisas gerektirecek konularda İtfaiye Daire Başkanlığı´ ndan görüş istenir. Uygun olmayan projeler için düzeltmeler yapılmak üzere ilgili projeler iade edilir.
17.   Parselde birden fazla bina var ise Etüt İmar Birimi´nden vaziyet planı tasdiki istenir. Uygun değil ise uygun hale getirilmesi için ilgili projeler iade edilir.
18.   Mimari proje uygun hale getirildikten sonra Statik Proje, Elektrik Tesisatı Projesi, Sıhhi Tesisat Projesi, Isı Yalıtım Projesi... vb. branşına göre ilgili ruhsat teknik uzmanlarına incelenmek üzere dağıtılır.
19.   Uygun olmayan projeler ile ilgili gerekli düzeltmeler yaptırılmak üzere ilgili projeler iade edilir.
20.   İmar yönetmeliğindeki şartlara göre gerekli durumlarda hazırlanan peyzaj projeleri belediyemiz peyzaj mimarı tarafından onaylanmak üzere talep sahibine iade edilir
21.   Mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat, otopark, hafriyat, işgaliye... vd. ruhsat harçları branşına göre sorumlu kişiler tarafından hesaplanır.   Yeni İnşaat Harcı Tespit Formu doldurularak bir kopyası talep sahibine harçlar yatırılmak üzere verilir. Harçların yatırıldığına dair dekontlar kontrol edilerek dosyasına kaldırılır.
22.   Mühürlü inşaatın para cezası alınması ve ruhsata bağlanması ile ilgili encümen kararına istinaden para cezasının yatırıldığına dair dekont dosyasına kaldırılır.
23.   Yapı denetimine tabi yapılar için Yapı Denetim Hizmet Bedeli Hesap Formu doldurulur. Bu forma göre 1. taksit talep sahibine yatırtılarak dekontu dosyasına kaldırılır.
24.   Talep sahibi tarafından Yeni İnşaat Harcı Tespit Formu Mali Hizmetler Müdürlüğü ne götürülerek arsa rayiç bedeli öğrenilir.
25.    Yapı Ruhsatı Formu´nun taslağı dosya sorumlusu Ruhsat Teknik Uzmanı tarafından doldurulur ve aslına geçirilmek üzere Ruhsat Hazırlama ve Kayıt Görevlisine verilir.
26.   Yapı Ruhsatı Formu doldurulduktan sonra Yapı sahibi, Müteahhit, Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat, Zemin etüt proje müellifleri, Teknik Uygulama Sorumluları veya Yapı Denetim Şirketi tarafından (kamu yapılarında görevlendirilen kişiler) imzalanır.
27.   Dosya sorumlusu Ruhsat Teknik Uzmanı tarafından Yapı Ruhsat Oluru hazırlanır, mühür işlemi kontrolü için Yapı Kontrol Biriminden onay alınır. Yeni bir mühür işlemi var ise mevcut durumun irdelenmesi için talep sahibi yeni imar durumu almak üzere Yapı Kontrol Birimi´ ne yönlendirilerek yapılan işlemler tekrarlanır.
28.   Yapı ruhsatındaki gerekli imzalar tamamlandıktan sonra Birim Sorumlusu, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Başkan Yardımcısı´na imzalanmak üzere dosya iletilir.
29.   Onaylanan dosya, Ruhsat Teknik Uzmanı tarafından birer nüshaları alındıktan sonra imza karşılığı talep sahibine teslim edilir.
30.   İzmit Belediyesi´nde arşivlenecek nüshalar dosyalandıktan sonra arşiv numarası verilerek arşiv görevlisine teslim edilir.
31.   Arşiv dosyası arşiv görevlisi tarafından arşive kaldırılır.
 
c) Tadilat ve İlave İnşaat Ruhsatı Verilmesi
1.                  Talep sahibinin tadilat ve ilave inşaat ruhsatı talebi dosyasının eki olan dilekçesi, Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Birim Sorumlusu tarafından havale edilerek müdürlük ve birim kayıtlarına işlenir.
2.                  Parsele ait arşiv dosyasının numarası, tapu değerlerine göre (mahalle/pafta/ada/parsel) ruhsat hazırlama ve kayıt görevlisi tarafından tespit edilir.
3.                  Tespit edilen arşiv numarasına göre arşiv dosyası arşiv görevlisi tarafından çıkartılır.
4.                  Müracaat dosyası Tadilat ve İlave İnşaat Ruhsatı Takip Formu baz alınarak kontrol edilir
5.                  Talepte bulunan kişiye Tapu idaresinden tapu kaydını almak üzere Tapu Kaydı İstek Formu verilir.
6.                  Tapu kaydında şerh var ise ilgili kurumlardan (karayolları, mahkemeler... vb.) veya hukuksal yorum gerektiren konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü´ nden görüş istenir.
7.                  Yapı ruhsatına engel bir durum varsa ruhsat işlemi durdurulur ve tadilat/ilave inşaat ruhsatı verilemeyeceği konusunda talep sahibine bilgi verilir.
8.                  Yapı ruhsatına engel bir durumu yok ise mimari proje İlgili Form ve Dokümanlardaki yasa ve yönetmelikler ile evraklara göre (imar durumu, ... vs)  kontrol edilir, yerinde inceleme yapılır.
9.                  Mimari projeye göre evrakların doğruluğu kontrol edilir, hatalı evrak olması durumunda evrak düzeltilmek üzere iade edilir.
10.               Yapı Denetimine tabi yapılar için yapı denetim şirketi tarafından düzenlenen Yapıya İlişkin Bilgi Formu Bakanlık internet sayfasından (www.bayindirlik.gov.tr) kontrol edilir.
11.               Mevcut yapılara ait beton - demir inceleme sonuçları, statik tahkikleri ile TUS veya yapı denetim şirketine ait teknik raporun uygunluğu kontrol edilir.
12.               İmar durumuna göre varsa belirtilen kurumlar ile gerekli yazışmalar yapılır, yola terk var ise talep sahibine yola terk işlemini gerçekleştirmesi için bildirilir.
13.               Sığınak yönetmeliğine göre sığınak düzenlenmesi veya mevcut sığınakta değişiklik yapılması gerektiği durumlarda Sivil Savunma Müdürlüğü´nden sığınak onayı talep edilir, sığınak uygun görülmez ise projenin uygun hale getirilmesi istenir.
14.               Tadilatın konusuna göre Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi olup aynı yönetmeliğe göre gerekli görülen durumlarda ilgili kurumdan ÇED raporu talep edilir.
15.               Tadilatın konusuna göre Yangın Yönetmeliğine göre gerekli durumlarda Mimari projeye yangın onayı yapılır veya teknik olarak ihtisas konusu olan yapılarda İtfaiye Daire Başkanlığından görüş alınarak onay yapılır. Projesi uygun değil ise uygun hale getirmek üzere talep sahibine iade edilir.
16.               Mimari proje kesinleştikten sonra tadilatın veya ilave inşaatın durumuna göre gerekiyorsa Statik Proje, Elektrik Tesisatı Projesi, Sıhhi Tesisat Projesi, Isı Yalıtım Projesi...vb. branşına göre ilgili ruhsat teknik uzmanlarına incelenmek üzere dağıtılır. Eksik ve hatalı projeler düzeltilmek üzere talep sahibine iade edilir.
17.               İmar yönetmeliğindeki şartlara göre gerekli durumlarda hazırlanan peyzaj projeleri belediyemiz peyzaj mimarı tarafından onaylanmak üzere talep sahibine iade edilir.
18.               Tadilat veya ilave inşaatın durumuna göre gerekiyorsa Yapı Aplikasyon Tutanağı düzenlenmek üzere Harita ve Kadastro Birimi´ne talep sahibi yönlendirilir.
19.                Yapı Aplikasyon Tutanağı´ na göre uygun olmayan projeler ile ilgili gerekli düzeltmeler yaptırılmak üzere ilgili projeler iade edilir.
 
20.               Mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat, otopark, hafriyat, işgaliye... vb. ruhsat harçları sorumlu kişiler tarafından hesaplanır. Temdit / Tadilat ve İlave İnşaat Harcı Tespit Formu doldurularak bir kopyası talep sahibine verilir. Harçların yatırıldığına dair dekontlar kontrol edilerek dosyasına kaldırılır.
21.               Yapı denetimine tabi yapılar için Yapı Denetim Hizmet Bedeli Hesap Formu doldurulur. Bu forma göre 1. taksit talep sahibine yatırtılarak dekontu dosyasına kaldırılır.
22.               Talep sahibi tarafından Temdit / Tadilat ve İlave İnşaat Harcı Tespit Formu Mali Hizmetler Müdürlüğü ne götürülerek arsa rayiç bedeli öğrenilir.
23.               Ruhsat müddeti dolmuş yapılar için Yapı Ruhsatı Formu´nun taslağı dosya sorumlusu ruhsat teknik uzmanı tarafından doldurulur ve aslına geçirilmek üzere ruhsat hazırlama ve kayıt görevlisine verilir.
24.               Ruhsat müddeti dolmuş yapılarda Yapı Ruhsatı Formu doldurulduktan sonra Yapı sahibi, Müteahhit, Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat, Zemin etüt proje müellifleri, Uygulama Sorumluları veya Yapı Denetim Şirketi tarafından (kamu yapılarında görevlendirilen kişiler tarafından) imzalanmak üzere hazırlanır.
25.               Yapı ruhsatı süresi dolmamış yapılarda mevcut ruhsatın uygun yerinde onay açılarak imzaya hazırlanır.
26.               Yapı ruhsatı süresi dolmuş yapılar için gerekli imzalar tamamlandıktan sonra Birim Sorumlusu, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Başkan Yardımcısı´na ruhsat müddeti dolmamış yapılarda Ruhsat Teknik Uzmanı parafı ile birlikte, Birim Sorumlusu, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Başkan Yardımcısı´na ´ ne imzalanmak üzere dosya iletilir.
27.               Yapı Ruhsatı Formu´ doldurulduktan sonra Yapı sahibi, Müteahhit, Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat, Zemin etüt proje müellifleri, Teknik Uygulama Sorumluları veya Yapı Denetim Şirketi tarafından (kamu yapılarında görevlendirilen kişiler) imzalanmak üzere hazırlanır.
28.               Dosya sorumlusu ruhsat teknik uzmanı tarafından Yapı Ruhsat Oluru hazırlanır, mühür işlemi kontrolü için Yapı Kontrol Biriminden onay alınır. Mühür işlemi var ise Yapı Kontrol Birimine yapı sahibi yönlendirilerek Mühürlü Yapılara Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi ne göre işlemler tekrarlanır.
29.               Onaylanan dosya, sorumlusu tarafından birer nüshaları alındıktan sonra imza karşılığı talep sahibine teslim edilir.
30.               İzmit Belediyesi´nde kalacak nüshalar dosyalandıktan sonra arşiv numarası verilerek arşiv görevlisine teslim edilir.
 
d) Ruhsat Temdidi Yapılması
1.                  Talep sahibinin ruhsat temditi (yenilemesi) hakkındaki dilekçesi, Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Birim Sorumlusu tarafından havale edilerek müdürlük ve birim kayıtlarına işlenir.
2.                  Parsele ait arşiv dosyasının numarası tapu değerlerine göre (mahalle/pafta/ada/parsel) ruhsat hazırlama ve kayıt görevlisi tarafından tespit edilir.
3.                  Tespit edilen arşiv numarasına göre arşiv dosyası arşiv görevlisi tarafından çıkartılır.
4.                  Dosyası Ruhsat Temditi Takip Formu baz alınarak kontrol edilir
5.                  Talepte bulunan kişiye Tapu idaresinden tapu kaydını almak üzere Tapu Kaydı İstek Formu verilir.
6.                  Tapu kaydında şerh var ise ilgili kurumlardan (karayolları, mahkemeler... vb.) veya hukuksal yorum gerektiren konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü´ nden görüş istenir
7.                  Ruhsat temditine engel bir durum varsa ruhsat işlemi durdurulur ve ruhsat temditi yapılamayacağı konusunda talep sahibine bilgi verilir.
8.                  Ruhsat temditine engel bir durumu yok ise mimari proje İlgili Form ve Dokümanlardaki tabi olduğu yasa ve yönetmelikler ile evraklara göre (İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler, imar durumu, ... vs)  kontrol edilir, yerinde inceleme yapılır.(Yapının ruhsat müddeti içinde yaptığı kısımları belgelenirse bu kısımları müktesep hak sayılır.)
9.                  Yapı Denetimine tabi yapılar için yapı denetim şirketi tarafından düzenlenen Yapıya İlişkin Bilgi Formu bakanlık internet sayfasından (www.bayindirlik.gov.tr) kontrol edilir.
10.               Mevcut yapılara ait beton - demir inceleme sonuçları, statik tahkikleri ve TUS veya yapı denetim şirketine ait teknik raporun uygunluğu kontrol edilir.
11.               Mimari projeye göre evrakların doğruluğu kontrol edilir, hatalı evrak olması durumunda evrak düzeltilmek üzere iade edilir.
12.               İmar durumuna göre varsa belirtilen kurumlar ile gerekli yazışmalar yapılır, yola terk var ise talep sahibine yola terk işlemini gerçekleştirmesi için bildirilir.
13.               Mimari proje uygun hale getirildikten sonra Statik Proje, Elektrik Tesisatı Projesi, Sıhhi Tesisat Projesi, Isı Yalıtım Projesi...vb. branşına göre ilgili ruhsat teknik uzmanlarına incelenmek üzere dağıtılır. Eksik ve hatalı projeler düzeltilmek üzere iade edilir.
14.               Mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat, otopark, hafriyat, işgaliye... vb. ruhsat harçları sorumlu kişiler tarafından hesaplanır.  Temdit / Tadilat ve İlave İnşaat Harcı Tespit Formu doldurularak bir kopyası talep sahibine verilir. Harçların yatırıldığına dair dekontlar kontrol edilerek dosyasına kaldırılır.
15.               Yapı denetimine tabi yapılar için Yapı Denetim Hizmet Bedeli Hesap Formu doldurulur. Bu forma göre 1. taksit talep sahibine yatırtılarak dekontu dosyasına kaldırılır.
16.               Talep sahibi tarafından Temdit, Tadilat ve İlave İnşaat Harcı Tespit Formu Mali Hizmetler Müdürlüğü ne götürülerek arsa rayiç bedeli öğrenilir.
17.               Dosya sorumlusu tarafından Yapı Ruhsat Oluru hazırlanır, mühür işlemi kontrolü için Yapı Kontrol Biriminden onay alınır. Mühür işlemi var ise mevcut durumun irdelenmesi için talep sahibi yeni imar durumu almak üzere Etüd İmar Şubesine yönlendirilerek Mühürlü Yapılara Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi ne göre işlemler tekrarlanır.
18.                Yapı Ruhsatı Formu´nun taslağı dosya sorumlusu Ruhsat Teknik Uzmanı tarafından doldurulur ve aslına geçirilmek üzere Ruhsat Hazırlama ve Kayıt Görevlisine verilir.
19.               Yapı Ruhsatı Formu doldurularak; talep sahibi, mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, zemin etüd sorumlusu, müteahhit, yapı denetim şirketi yetkilisi veya TUS´ lar tarafından imzalandıktan sonra Birim Sorumlusu, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Başkan Yardımcısı´na imzalanmak üzere iletilir.
20.               Onaylanan dosya, Ruhsat Teknik Uzmanı tarafından birer nüshaları alındıktan sonra imza karşılığı talep sahibine teslim edilir.
21.               İzmit Belediyesi´nde kalacak nüshalar dosyalandıktan sonra arşiv numarası verilerek arşiv görevlisine teslim edilir.
22.               Arşiv dosyası arşiv görevlisi tarafından arşive kaldırılır.
 
e) Onarım - Güçlendirme Ruhsatı ve Belgesi Verilmesi:
1.                  Talep sahibinin onarım - güçlendirme ruhsatı talebi dosyasının eki olan dilekçesi, Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ve Ruhsat Birim Sorumlusu tarafından havale edilerek müdürlük ve birim kayıtlarına işlenir.
2.                  Parsele ait arşiv dosyasının numarası tapu değerlerine göre (mahalle/pafta/ada/parsel) ruhsat hazırlama ve kayıt görevlisi tarafından tespit edilir.
3.                  Tespit edilen arşiv numarasına göre arşiv dosyası arşiv görevlisi tarafından çıkartılır.
4.                  Parsele daha önce hiç ruhsat alınmamış ise Onarım - Güçlendirme İzin Belgesi verilmek üzere dosyası kontrol edilir.
5.                  Dosyası İmar Durumu Belgesi baz alınarak kontrol edilir.
6.                  Talepte bulunan kişiye tapu idaresinden tapu kaydını almak üzere Tapu Kaydı İstek Formu verilir.
7.                  Tapu kaydında şerh var  ise ilgili kurumlardan (karayolları, mahkemeler... vb.) veya hukuksal yorum gerektiren konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü´ nden görüş istenir.
8.                  Onarım - güçlendirme ruhsatına veya belgesine engel bir durum varsa ruhsat / belge işlemi durdurulur ve Onarım - güçlendirme ruhsatı ve belgesi verilemeyeceği konusunda talep sahibine bilgi verilir.
9.                  Ruhsata engel bir durum yok ise mimari ve onarım - güçlendirme projeleri İlgili Form ve Dokümanlardaki tabi olduğu yasa ve yönetmelikler ile evraklara göre kontrol edilir, yerinde gerekiyorsa inceleme yapılır.
10.               Mimari ve onarım - güçlendirme projelerine göre evrakların doğruluğu kontrol edilir, hatalı evrak olması durumunda evrak düzeltilmek üzere iade edilir.
11.               Uygun olmayan projeler ile ilgili gerekli düzeltmeler yaptırılmak üzere ilgili projeler iade edilir.
12.               Talep sahibi tarafından Yeni İnşaat Harcı Tespit Formu Mali Hizmetler Müdürlüğü´ ne götürülerek ilgili kısmın doldurulması suretiyle arsa rayiç bedeli öğrenilir.
13.               Yapı Ruhsatı Formu´nun veya Onarım - Güçlendirme İzin Belgesi´nin taslağı dosya sorumlusu Ruhsat Teknik Uzmanı tarafından doldurulur ve aslına geçirilmek üzere Ruhsat Hazırlama ve Kayıt Görevlisine verilir.
14.               Yapı Ruhsatı Formu veya Onarım - Güçlendirme İzin Belgesi doldurulduktan sonra Yapı sahibi, Proje müşaviri (orta hasarlı yapılar için) ile birlikte onarım işlemi sebebiyle etkilenen projeler için gerekiyorsa (orta hasarlı binalar dışında) Müteahhit, Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat, Zemin etüt proje müellifleri, Teknik Uygulama Sorumluları veya Yapı Denetim Şirketi tarafından (kamu yapılarında görevlendirilen kişiler tarafından) imzalanmak üzere hazırlanır.
15.               Daha önce parsel için ruhsat alınmamış olan taleplerde tapu kaydına şerh düşülmesi için karar alınmak üzere encümene yazı yazılır.
16.               Gelen karar tapuya şerh düşülmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilecek üst yazıya eklenerek gönderilir.
17.               Ruhsatlı yapılan ancak son imar planlarına göre imar yoluna tecavüzlü binalarda söz konusu yolun açılması 5 yıllık imar programı dâhilinde değilse ve başka parsellere de taşma söz konusu değilse encümenden 10 yıllık müddet için "Geçici onarım güçlendirme ruhsatı olduğunun tapu kaydına şerh düşülmesi" amacıyla karar alınmak üzere encümene havale edilir.
18.               Gelen karar tapuya şerh düşülmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilecek üst yazıya eklenerek gönderilir.
19.               Yapı Ruhsatı Formu veya Onarım - Güçlendirme İzin Belgesindeki imzalar tamamlandıktan sonra Ruhsat Birim Sorumlusu, İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkan Yardımcısı´na imzalanmak üzere dosya iletilir.
20.               Onaylanan dosya, Ruhsat Teknik Uzmanı tarafından birer nüshaları alındıktan sonra imza karşılığı talep sahibine teslim edilir.
21.               İzmit Belediyesi´nde kalacak nüshalar dosyalandıktan sonra arşiv numarası verilerek arşiv görevlisine teslim edilir.
22.               Arşiv dosyası arşiv görevlisi tarafından arşive kaldırılır.
23.               Herhangi bir eksik görülmediği takdirde projelerin kontrolü yapılarak ilgili harçlar hesaplanır ve ödenen harçlardan sonra maksimum 30 gün içerisinde ruhsat verilir.
24.               Dosyada eksiklik varsa vatandaş ve proje müellifine eksikliklerin giderilmesi için yazı yazılır. Eksiklikler giderildikten sonra maksimum 15 gün içerisinde ruhsat verilir.
25.               Kat Mülkiyeti ve Kat irtifakı ile ilgili gelen projeler kontrol edilerek onaylanır.
26.               Mevcut ruhsatsız binaların ruhsata bağlanması ile ilgili gelen dosyaları kontrol edilerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre cezaları hesaplanarak encümene sunulur, alınan encümen kararından sonra kesinleşen harç miktarı ödenerek uygun olan dosyaların ruhsatları yazılır.
27.               Resmi Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen yazılara konu ile ilgili gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra cevap verilir.
28.               Özellik arz eden projelerin ön incelemesi yapılarak uygun olanlar onaylanır.
29.               Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulunun çalışmalarına destek verilir ve toplantılarına katılım sağlanır.
30.               Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylanacak restorasyon, restitüsyon ve röleve planları kontrol edilerek ve onaylanarak kurulun görüşüne sunulur.
31.               İnşaat ruhsatı alındıktan sonra temelini yapan parsel sahipleri Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne müracaat ederek temelin yerinde kontrolü yapılır ve uygun olan temel inşaatı temel üstü vizesi yapılarak onaylanır.
32.               Projelerin kontrolünden sonra hazırlanan ruhsat ve projeler onaylanarak üç nüsha vatandaşa veya yapı denetim firmasına teslim edilir, bir nüshası ise arşivlenmek üzere arşiv numarası verilerek genel arşive kaldırılır.
 
4.                  Zemin Araştırma Birimi:
a) Zemin Etütlerinin Kontrolü ile İlgili İşlemler
1. Vatandaş imar durumunu aldıktan sonra zemin durum belgesi için dilekçe ile başvurur.
2. Alınan imar durumuna göre parselin hangi jeolojik formasyonun sınırları içinde kaldığı tespit edilir.
3. Harç karşılığı Zemin Durum Belgesi verilir.
4. Araziye çıkılarak parselde yapılacak uygulamalar tespit edilir.
5. Zemin etüdü yapacak olan firma İzmit Belediyesi´ne dilekçe ile kontrol mühendisi talebinde bulunur ve çalışma günü tespit edilir.
6. Belirlenen gün ve saatte araziye çıkılarak yapılan sismik, des ve sondaj çalışmalarının kontrolü yapılır.
7. Arazi kontrolü yapılan zemin etüdü projesi onay için birimimize gelir.
8. Projenin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı´nın hazırlamış olduğu Zemin Etüdü Yönetmeliği´ne uygunluğu kontrol edilir.
9. Onay Harcı alınarak 3 adet raporun onayı yapılır.
10. Raporun bir nüshası müdürlükte arşivlenir. Kalan 2 nüshası ise Zemin Etüt Proje Onay Belgesi hazırlanarak mal sahibine yazı ile verilir.
 
b) Hasar Dağılım Haritasının hazırlanması ve güncel tutulması
17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depreminin ardından bölgemizde hasarlı binaların tek tek tespit işlemleri ve güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.
1.    Ağır hasarlı olup halen yıkılamamış binaların takibi ve orta hasarlı olup ta halen belediyemizden onarım güçlendirme ruhsatı alınmamış binaların takibi ve güncelleştirilmesi yapılır.
2.    Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan hasarlı bina listesi alınır.
3.    1/1000 lik haritalarla mahalleler tek tek gezilir.
4.    Haritalar üzerine binalarda gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı tespit edilir ve işaretlenir.
5.    Toplanan bilgiler belediyede Net Cad ortamında bilgisayara sözel bilgileri ile birlikte kaydedilir.
6.    Hazırlanan imar durumlarından sonra parselin imar planındaki konumuna göre planlamaya yönelik yapılmış olan bölge zemin raporuna göre hangi bölgede kaldığı tespit edilerek yapılması geren zemin formasyonu belirlenir.
7.    Zemin çalışması yapacak firmanın müracaatı ile arazide yapılan çalışmalar ilgili teknik personel tarafından yerinde kontrol edilir.
8.    Ruhsat müracaat dosyaları ile birlikte gelen zemin raporları incelenir ve uygunsa onaylanır.
9.    Bölge bazında Kentsel Risk Analizi çalışmaları yapılır.
10. Bu çalışmalar sonrasında kentte risk oluşturacak tüm çalışmalara göre ilgili kurumlar ve müdürlüklerle yazışmalar yapılır ve sonuçlar takip edilerek raporlanır.
11. Bölgemizdeki okullara deprem ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak.
 
5.12 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İzmit Belediye sınırları içerisinde belediyenin planları dâhilinde veya talepler doğrultusunda gerçekleştirilen, Emlak ve İstimlâk faaliyetlerinin planlanması veya uygulanması/uygulatılması için gerekli usul ve esasları belirlemektir.
 
5.12.1 Teşkilat
5.12.1.1 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
1.Müdür
2.Birim Sorumlusu
3.Memurlar
4.İşçiler
5.Sözleşmeli Memur
 
5.12.1.2 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
1. Emlak ve İstimlâk Birimi
2. Harita ve Kadastro Birimi
 
 
 
5.12.1.2.1 Emlak ve İstimlâk Birimi
1. Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak.
2. Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi konuları da kendi yetki ve çalışmaları dâhilinde sürdürmek.
3. Belediye adına tescili ya da kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yaparak işgale son vermek ya da bu durumda olan parsellerin kira ya da ecrimisile bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak.
4. Kendi yetki ve sorumluluğunu verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirmeye çalışmak.
5.Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.
6. 2942 sayılı kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda ve tarih koridoru kapsamında kalan parselleri ve binaları bir program doğrultusunda kamulaştırmak.
 
5.12.1.2.2 Harita ve Kadastro Birimi
1-İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli olan hâlihazır haritaları yapmak ve yaptırmak.
2-Belediye ve imar yasaları doğrultusunda, imar planlarının ve ıslah imar planlarının uygulanması neticesinde;
-2981/3290 sayılı yasalar çerçevesinde ifraz ve şuyulandırma yapmak,
-3194 sayılı imar yasasının 18. maddesi gereği arsa ve arazilerin düzenleme ve şuyulandırmalarını yapmak,
            -3194 sayılı yasanın 15 ve 16. maddelerine istinaden plan uygulamaları yapmak,
3-Arsa ve arazilere ilişkin tespit, değerlendirme ve sonuçlandırma yapmak sureti ile düzenleme yapmak,
4-İmarlı parsellerin inşaat istikamet rölevelerinin hazırlanması, kot, yol kırmızı kotu vermek, su basman vizesi ölçümlerinin tespiti ve ifraz-tevhit işlemlerini yapmak,
5-Belediyemizin görev ve yetki alanlarındaki yapılan tüm imar uygulamalarının (parselasyon planları) yasa gereği askı işlemlerini yapmak ve bu planların arşivlenmesini yapmak,
6-Arazide parsel tespitleri yapmak,
7-İlçemize ait harita hazırlamak, hazırlatmak.
 
5.12.2 İhaleler:
Belediye mülkiyetinde bulunan belediye taşınmazlarını kiraya verilmesi Emlak ve İstimlâk kanalıyla belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemleri yürütür. Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için 2886 sayılı yasa ve Belediye Başkanlığının genelgeleri doğrultusunda şartname hazırlanarak belediye encümenine sunulur.2889/15-28 maddeleri gereği muhammen bedel tayini Başkanlık Takdir Komisyonunca yapılır. Muhammen bedel tayin edilmiş şartnamesi hazırlanmış dosya 2886 sayılı yasa dâhilinde ihaleye çıkarılır ve ihale Belediye Encümenince yapılır. Hazırlanan dosyanın bütün işlemleri tamamlanınca bir âdeti Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde kalmak üzere dosyanın aslı Başkanlıkla müstecir arasında mukavele yapılması için Başkanlığa gönderilir. Mukavele tanziminden sonra müdürlüğe iade edilir. Özellik arz eden toplu kiralamalarda Başkanlığa durum intikal ettirilerek görüş alınır.
 
5.12.3 Kamulaştırma:
Kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkında 4650 sayılı kanun ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda kamulaştırma yapmak bunun için önce yatırım müdürlüklerinden ilgili yıl içinde yatırım programlarında olan ve imar planında yol, park, tarih koridoru ve yeşil alanda kalan parsellerin listesi istenir. Ayrıca vatandaşların direk müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları halinde komisyonumuzca bu parsel incelemeye alınır ve uygun görülmesi halinde pazarlıkla satın alınarak işlem sonuçlandırılır, ya da gerekli görülen hallerde resen kamulaştırma yapılır. Bu işlemler kamulaştırma ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır.
 
5.12.4 Tapu verme:
Maliye hazinesine kayıtlı olup 2981/3290 sayılı yasalara göre tapu tahsis belgeleri, imar ıslah planları hazırlanan ve bu planlarda konut sahasında kalan taşınmazların devrini talep ederek sağlamak vb. gibi belediye yerlerinin Belediye Encümeninden satış kararı aldırarak ve satış fiyatlarını tespit ettirerek hak sahiplerine satışını yapmaktır.
 
5.12.5 Kira takibi ve kira artışı işleri:
İhalesi yapılan veya daha önce yapılmış olup, kiraya bağlanan Belediye mülkünün kira takip ve kira artışı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yürütülür.Kira artış işlemleri her mukavele döneminde kira artış nispeti kiracıya yasal yolla tebliğ edilir ve mukavele yenilenir.Kira artışını kiracının kabul etmemesi halinde dosya Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilir.
Belediye Başkanlığının hudutları içerisinde bulunan Belediye mülkü özel taşınmazlar için ayrıca bir sicil dosyada muhafaza edilir. Gayrimenkule vaki işlemler hakkında yapılan işlemler ayrı bir dosyada tutulur. Mıntıkalarında bulunan kiralık yerlerin kira kontratosu ve şartnamesi hükümlerine uygun faaliyette bulunmaları Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce izlenir. Ruhsat açında denetlenerek mevzuata uygun hale getirilmesi için yasal işlemler yapan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Belediye mülkünün kiraya verilmesi dışında Belediye hizmetlerinde kullanılması veya başka bir sebeple tahliyesi uygun görüldüğü takdirde bu husus Belediye Başkanlığına arz edilerek kiracının yasal yolla tahliyesi için Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü ile Başkanlığa gönderilir.
 
5.12.6 Fuzuli işgal ve ecri misil işleri:
Belediye Başkanını direktif ve genelgeleri doğrultusunda Belediye emlak ile arsalarının gelişi güzel işgal edilmesini önlemek ve böyle bir işgal tespit ettiği takdirde işgalin kaldırılması için 775 ve 5393 sayılı yasa uyarınca yasal işlem ifa edilir. Gerekli hallerde 3194 sayılı yasanın tatbiki Başkanlıkca mahalli Kaymakamlıklardan talep olunur. Sonuç alınmadığı takdirde yapılan işlemler gerekçeleri ile birlikte izah edilmek suretiyle Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü müdahalenin meni ve gerekiyorsa yıkım hususunda dava açılması için işgal zaptı krokisi (metrajlı) işgal süresi takribi ecri misil tutarı ve arz ile yapının harcı esas kıymeti ile beraber dosyayı Zabıta Müdürlüğüne intikal ettirerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlar.
 
5.12.7 İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
1-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü´ne İstek ve Şikâyetler; Başkan, Başkan Yardımcıları, Halk veya diğer kurum ve kuruluşlardan, Halk Danışma Biriminden gelebilir.
2-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne saysis ortamında Süper Masa tarafından gönderilen talepler Birim Sorumluları tarafından incelenir, değerlendirilir ve Emlak ve İstimlâk Müdürü ve Başkan Yardımcısına bilgi verilerek gereği yapılıp cevaplandırılır.
3-Emlak ve İstimlâk Müdüründen gelen talepler birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek öncelik sırasına göre işlenir ve sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.
4-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü´ne Halk Danışma veya diğer birimlerden gelen ve karara bağlanan ( olumsuz veya gerçekleştirilen / planlana alınan işler ) talepler ile ilgili talep sahibine, Emlak ve İstimlâk Müdürü tarafından bilgi verilir.
 
5.12.8 İşlerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi
1-Haftalık Faaliyet Planı veya Aylık Faaliyet Planı, hazırlanır ve Emlak ve İstimlâk Müdürü tarafından onaylanır.
2-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen işler Birim Sorumluları tarafından Haftalık Faaliyet Raporu,   Aylık Faaliyet Raporu´na kaydedilir ve Emlak ve İstimlâk Müdürü tarafından Başkan Yardımcıları toplantılarında değerlendirilmek üzere Belediye Başkanı ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı´na sunulur.
3-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tüm işler, ilgili Talimatları´na göre gerçekleştirilir.
4-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde yapılan tüm satın alma işleri Satın Alma Prosedürü´ ne göre gerçekleştirilir.
5-Emlak ve İstimlâk Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan olumsuzluklarda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrol Prosedürü´ne ve Düzeltici/Önleyici/İyileştirici Faaliyet´e göre hareket edilir.
 
5.12.9 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
(1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar Müdür ve Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
5.12.10 Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
A-Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
B-Arşivleme ve dosyalama
(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti klasörlerde saklanır. 
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 
C-Tutulması gereken defterler
(1) Gelen Evrak defteri
(2) Giden Evrak defteri
(3) Zimmet defteri
 
5.13 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.13.1 Müdürlüğün Görevleri
Fen İşleri Müdürlüğü 5 birimden oluşmakta olup proje gerektiren veya gerektirmeyen tamir / bakım / onarım işlemleri, imar yollarının açılması, açılan yolların ıslahı, güvenlik için gerekli görülen yerlerde istinat duvarı, trotuar, korkuluk ve merdiven yapımlarıdır. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen belediyeye ait halkın yararlandığı her türlü sosyal, kültürel, spor ve idari binaların, park ve spor sahalarının inşaat, tadilat ve tamiratlarının gerektiği zaman projelendirmek suretiyle yapmaktır. Belediye ekipleri tarafından yapılabilecek boyutlarda olanlarının yapılmasıdır. Yapılmayacak kadar büyük olanları projelerinin hazırlanması veya hazırlatılarak ihaleye vermek ve bunun takibinin yapılmasıdır. Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilecek altyapı çalışmalarını değerlendirmek, gerekli izinleri vermek ve sonrasında denetleme yapmak.
 
5.13.2 Teknik Büro
1.Vatandaşlardan ve resmi kuruluşlardan gelen dilekçe ve talepleri incelemek.
2.Yapılan incelemeler hakkında müdüre bilgi vermek.
3.Verilen bilgi doğrultusunda talebin yapımını sağlamak.
4.İnşaat Uygulama Birimi ile organizeli çalışmak.
5.Belediye sınırları içerisinde açılması gereken imar yollarının tespitinin yapılıp Garaj- Asfalt birimi ile koordineli olarak açılmasını sağlamak.
6.Projelendirilmiş park, sosyal tesisler ve belediye hizmet binalarının yerinde aplikasyonunu sağlamak.
7.Üstyapısı yapılacak yolların proje öncesi gerekli çalışmaları yapmak.
8.Açılan yolların aplikasyonunu ve tespitini yaptırıp, gerekli kotların alınmasını sağlar.
9.Yapım İşi, Hizmet ve Mal Alımlarını Kamu İhale Kurumunun 4734, 4964 ve 5018 Sayılı Kanunları ile Satın Alma Talimatına uygun olarak yapmak.
5.13.3 İnşaat ve Uygulama Birimi:
1- Belediye ekiplerinin yapması üzere planlanan her türlü inşaat işi, parke yol yapımı, duvar, merdiven, korkuluk işlerinin yapılması,
2- Belediyemiz kadrosunda bulunan marangoz, demirci, boyacı ve elektrikçi ekipleri ile belediyemize ait binaların, bakım ve onarımlarının yapılması,
3- Belediye ekipleri tarafından yapılacak her türlü ahşap doğrama ve mobilyaların, imalatı ve montajının yapılması,
4- Her türlü demir işlerinin yapılması,
5- Afet sırasında ve sonrasında hasarın giderilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile yükümlüdür.
6- Mümkün olduğunca Aykome Birimi ile koordineli çalışmak.
 
5.13.4 Aykome Birimi:
1-İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yapılan altyapı çalışmalarını takip etmek.
2-Kurumlar ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda altyapı çalışmalarına ait kazı ruhsatı ve kazı izni vermek.
3-Kazı izinleri ile ilgili tüm kurumlarla koordineyi sağlamak.
4-Altyapı tahrip bedellerini hesaplamak.
5- Kazı izni verilen yerlerdeki çalışmaları yerinde takip etmek.
6-Çalışma yapılan yerlere ait üstyapının yapılması için İnşaat Uygulama ve Garaj Asfalt Birimlerine bilgi vermek ve takibini yapmak.
 
5.13.5 Makine İkmal Birimi:
1-Fen İşleri Müdürlüğü ve Belediye bünyesindeki tüm araç, gereç ve makinelerden ve bakımlarını yapmak,
            2- Araç gereç ve makinelerin sahadaki çalışmalarından sorumlu olmak,
            3- Saha organizasyonlarını yapmak,
4- Acil Durum Müdahale ekibine yardımcı olmak,
5- Arıza halinde makinelerde gerekli onarımları yapmak,
6- Makine bakım kartlarının tutulması ve takibini yapmak,
 
5.13.6 Garaj- Asfalt Birimi:
1- Belediye ekipleri tarafından yapılacak her türlü asfalt kaplamayı yapmak,
2- Tahribata uğramış yerlerde asfalt tamirlerinin ve hazırlığını yapmak,
3- Çalışmalar esnasında yol ve trafik ile ilgili gerekli önlemleri almak,
4- Müteahhit ekipleri tarafından yapılacak asfalt çalışmalarını takip etmek, denetlemek,
5- İnşaat öncesi yer hazırlama ve imar yolu açımı, ıslahını yaptırmak,
6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yıkım kararı aldığı binaların yıkımı için gerekli makine ve işgücü teminini yapmak,
7- Mümkün olduğunca Aykome Birimi ile koordineli çalışmak.
 
5.13.7 Teşkilat
5.13.7.1 Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
1. Müdür
2. Birim Sorumlusu
3. Memurlar
4. İşçiler
5. Sözleşmeli Memur
 
5.13.7.2 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
1. Teknik Büro
2. İnşaat Uygulama Birimi
3. Aykome Birimi
4. Makine Bakım Birimi
5. Garaj- Asfalt Birimi
 
5.13.8 Uygulama
İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
1- Fen İşleri Müdürlüğü´ne İstek ve Şikâyetler, Başkan, Başkan Yardımcıları, Halk veya diğer kurum ve kuruluşlardan, Halk Danışma Biriminden gelebilir.
2- Fen İşleri Müdürlüğüne saysis ortamında Süper Masa tarafından gönderilen talepler Birim Sorumluları tarafından incelenir, değerlendirilir ve Fen İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısına bilgi verilerek gereği yapılıp cevaplandırılır.
3- Fen İşleri Müdüründen gelen talepler birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek öncelik sırasına göre işlenir ve sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.
4- Fen İşleri Müdürlüğü´ne Halk Danışma veya diğer birimlerden gelen ve karara bağlanan ( olumsuz veya gerçekleştirilen / planlana alınan işler ) talepler ile ilgili talep sahibine, Fen İşleri Müdürü tarafından bilgi verilir.
 
İşlerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi
1- Proje gerektirmeyen fen işleri faaliyetleri tamir / bakım /onarım işlemleri, imar yollarının açılması, açılan yolların ıslahı, güvenlik için gerekli görülen yerlerde istinat duvarı, trotuar, korkuluk ve merdiven yapımları, gelen talepler değerlendirilerek öncelik sırasına göre sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.
2- Günlük Faaliyet Planı, Haftalık Faaliyet Planı veya Yıllık Faaliyet Planı, Teknik Büro Sorumlusu tarafından hazırlanır ve Fen İşleri Müdürü tarafından onaylanır.
3- Günlük Faaliyet Planı hazırlanırken Haftalık Faaliyet Planı veya Yıllık Faaliyet Planı´da göz önünde tutulur.
4- Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen işler Birim Sorumluları tarafından Haftalık Faaliyet Raporu,   Aylık Faaliyet Raporu´na kaydedilir ve Fen İşleri Müdürü tarafından Başkan Yardımcıları toplantılarında değerlendirilmek üzere Belediye Başkanı ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı´na sunulur.
5- Belediyeye ait halkın yararlandığı her türlü sosyal, kültürel, spor ve idari binaların inşaat, tadilat ve tamiratlarının belediye ekipleri tarafından yapılabilecek boyutlarda olanları yazı ile İnşaat Uygulama Birimine iletilir.
6- Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tüm işler, ilgili Kullanım, Bakım ve Çalışma Talimatları´na göre gerçekleştirilir.
7- Fen İşlerinde yapılan tüm satın alma işleri Satın alma Prosedürü´ ne göre gerçekleştirilir.
8- Fen İşleri Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan olumsuzluklarda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrol Prosedürü´ne ve Düzeltici Önleyici İyileştirici Faaliyet´e göre hareket edilir.
9- Fen İşleri Müdürlüğü´ne bağlı görev yapan, Asfalt Birimi´nde Belediye´ye ait araçlar ile ilgili bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirilir.
10- Makine Bakım Biriminde gerçekleştirilen faaliyetler Bakım Prosedürü´ne ve ilgili Talimatlar´ a göre yapılır.
 
Altyapı izin ve kontrolleri
1- İzmit Belediye sınırlarında yapılacak olan altyapı çalışmaları ile ilgili başvurular kurumlardan ( İzgaz, İSU, Sedaş, Telekom ) veya şahıslardan Fen İşleri Müdürlüğüne gelir.
2- Fen İşleri Müdürü yapılan başvuruyu Aykome Birimine havale eder.
3- Aykome Birimi yapılan başvuruyu değerlendirir ve başvuru da kurumların belirttiği metrajlara göre Altyapı Açım Ruhsat Bedeli ve Altyapı Açım Teminat Bedellerini Büyükşehir Belediyesinin her sene belirlediği birim fiyatlara göre hesaplar.
4- Hesaplanan tutar talep sahibine Altyapı Açım Ruhsat Bedeli Hesabı Formu ile bildirilir. Bedel başvuru sahibi tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenir.
5- Altyapı Açım Teminat Bedeli Hesabı Formu ile hesaplanan bedel başvuru sahibi tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü´ne yatırılır.
6- Aykome Birimi, yatırılan bedel makbuzları ve formlar karşılaştırıldıktan sonra Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı´nı üç nüsha olarak düzenler. Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı´nın arka sayfasında Altyapı Tesisi Açımı İle İlgili Uyulması Gereken Şartlar bulunur.
7- Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı Aykome Birim Sorumlusu, Fen İşleri Müdürü ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından incelenir ve onaylanır. Onaylanan ruhsatın bir kopyası diğer evrakları ile birlikte dosyaya kaldırılır. Diğer iki kopyası başvuru sahibine verilir.
8- Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı onaylandıktan sonra İSU, Türk Telekom, Sedaş ve İzgaz´a Çalışma Bilgi Formu Yazı İşleri kanalı ile bilgi mahiyetinde gönderilir.
9- Başvuru sahibi Ruhsat Bitiş Tarihine kadar çalışmalarını tamamlayamazsa süre uzatımı için Süre Uzatımı İstek Formu ile Fen İşlerine müracaat eder. Süre Uzatımı başvurusu değerlendirilir ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı üzerinde verilen yeni süre kaydedilir. Ruhsat üzerine kaydedilen yeni süre üzeri Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır, kaşelenir ve talep sahibine verilir.
10- Süre Uzatımı İstek Formu dosyasına kaldırılır.
11- İş bitiminde ruhsat sahibi (başvuru sahibi) Aykome Birimine teminatını geri almak için dilekçe ile başvurur. Yapılan başvuru sonrası Aykome Birimi ekibi çalışma sahasını kontrol ederek, Tutanak formunu doldurur. Tutanak Fen işleri Müdürü tarafından incelenir ve onaylanır.
12- Tutanak "Sakıncası Yoktur" şeklinde ise Aykome Birimi teminatın iadesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü´ne iki nüsha olarak yazı çıkartır. Yazı Fen İşleri Müdürü tarafından imzalanır.
13- Yazının ıslak imzalı nüshası Mali Hizmetlerde kalır. Diğer kopyasına teminatı iade alan kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi iliştirilir. Kişinin el yazısı ile "Teminatı Teslim Aldım" yazdırılarak tarih attırılır ve imzalatılır.
14- Aykome Birimi Ekibi tarafından iş bitimi sonrası hazırlanan tutanak formunda "Sakıncası Vardır" bilgisi var ve sakınca nedeni belirtilmişse fark bedeli hesaplanarak teminattan düşülür ve kalan teminat tutarı 5.6.13 nolu madde de belirtildiği şekilde kayda alınır.
15- Altyapı çalışmasının yapılması için ruhsat alınmadan yapılan acil müdahaleler de, çalışmayı yapan kuruluş bir yazı ile İnşaat ve Uygulama Birimi´ne, yaptığı çalışmaların yerini, üstyapı malzeme cinsini ve metrajlarını bildirir. Gelen bilgilere göre Aykome Şubesi yerinde tespit yapar. Tespit sonucuna göre zemin tahrip bedeli hesaplanır ve çalışmayı yapan kuruma ve Mali Hizmetler Müdürlüğü´ne üst yazı ile gönderilir. Bedelin tahsil edilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından takip edilir.
16- Verilen sürede ödemesi yapılan çalışmaların evrakları dosyasına kaldırılır.
17- Altyapı çalışmaları ile ilgili Çalışma İzni talebi olduğunda talep eden kurum yetkilisi ve Aykome Biriminden bir yetkili ile belirtilen tarih ve saatte çalışma bölgesinde inceleme yapılarak Altyapı Tesisi Açımı Zemin Tahrip Tutanağı hazırlanarak ilgili kişiler tarafından imzalanır.
18- Tutanakta belirlenen metrajlara göre Altyapı Açım Ruhsat Bedeli Hesabı Formu doldurulur. Form Mali Hizmetler Müdürlüğü ve ödemeyi yapacak talep sahibine verilir. Ödeme yapıldıktan sonra Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı çıkartılır ve çalışmayı yapacak kişi veya kuruma verilir.
 
Kod ve Aplikasyon çalışmaları ve takibi
1- İstinat duvarları, yol açımı, trotuar, belediye adına yapılacak yeni binalar için kod ve aplikasyon çalışmaları yapılır.
2- Fen İşleri Müdürlüğü´ne gelen dilekçe ve talep Fen İşleri Müdürü tarafından havale edilir ve Birim Sorumlusu değerlendirir ve kod ve aplikasyon çalışması yapılması gereği ortaya çıktığında çalışma yapacak kişileri görevlendirerek Fen İşleri Müdürüne bilgi verir.
3- Harita Teknikeri veya / ve Mühendislerinin bulunduğu teknik birim bilgisayar kayıtlarındaki hâlihazır harita ve uygulama imar planlarını çakıştırarak, çalışmanın yapılacağı yerde inceleme yapar.
4- Yerinde yapılan incelemede eldeki mevcut bilgisayarın ( Hâlihazır harita ) dışında herhangi bir değişiklik varsa yerinde tespit haritası hazırlanır. Bu bilgiler doğrultusunda hazırlanan yer tespit haritasına söz konusu yerle ilgili tam bilgiler yazılır ve Fen İşleri Müdürüne iletir.
5- Değerlendirme sonucu dilekçedeki talebin yerine getirilemeyeceği tespit edildiğinde, gerekçesi ile birlikte talep sahibine konu hakkında yazılı bilgi verilir.
6- Değerlendirme sonucu talebin yapılabileceğine karar verilirse yapılacak iş cinsine göre (Yol açımı, duvar, park düzenlemesi veya Fen İşleri bünyesinde yapılacak yapılar) Yatay ve Düşey Yer Tespit Haritası Formu doğrultusunda parselin ve yolun arazide köşe kazıkları koordinatlı ve röperli olarak çakılmak suretiyle işaretlenir.
7- İşaretleme yapıldıktan sonra aplikasyon tutanağı halinde ilgili kişiye veya müteahhide teslim edilir.
8- Çalışma yerinde yapılan hafriyattan sonra işaretler yeniden kontrol edilerek, çalışmanın devamına izin verilir. Aplikasyon tutanağı üzerine işlenir. Teknik birimde bulunan Harita Mühendisleri çalışma alanında ara kontroller yapar ve uygunsuzluk tespit ettiğinde gereken müdahaleyi yapar.
9- İşin bitiminde yapılan son kontrolde işin aplikasyona uygun yapıldığı belirtilerek yeniden imzalanır.
 
5.13.9 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
(1)Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
5.13.10 Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
A-Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
 
B-Arşivleme ve dosyalama
(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti klasörlerde saklanır. 
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
C-Tutulması gereken defterler
(1) Gelen Evrak defteri
(2) Giden Evrak defteri
(3) Zimmet defteri
 
5.14 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
5.14.1 Amaç 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu´na istinaden İzmit Belediye İlçesi sınırları içerisindeki Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma Açık ilgili işyerlerine "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" vermek, denetlemek, ruhsatsız olanlara yaptırım uygulamak, işyerleri hakkında karar almak, Başkanlık, Meclis ve Encümenin kararlarını uygulamaktır.
 
5.14.2 Görev
a)     5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207                                     Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyerlerini ruhsatlandırmak,
b)     İlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli yaptırımlar uygulamak,
c)      394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa Göre İşyerlerine "hafta tatili ruhsatı" düzlenmesini sağlamak,
d)     Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat harçları ve hafta tatili harçları tahakkuklarını düzenlemek,
e)     2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununa göre yapılan ve alınan harçları tahakkuk ettirmek,
f)      İşyeri ruhsatlandırma aşamasında İmar, Yapı Kontrol, İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünden incelenmesi amacıyla ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak.
g)     Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
h)     Müdürlük arşivlemesini yapmak,
i)      Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetlerinin tetkik edilerek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek,
j)       Ruhsatsız Umuma açık işyerleri ile ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak, tespit edilen olumsuzluk ile ilgili denetim formu düzenlenerek gerekli idari işlemi yapmak amacıyla Encümene sunmak ve Encümen kararını ilgili kamu kurumlarına bildirmek,
k)     Kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla vatandaşların şikâyet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili kurumu bilgilendirmek,
l)      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek,
m)    Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,
n)     Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,
o)     İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,
 p)    Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yaptırmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
 i)     Kamu personel atamaları ile kamu kurum ve kuruluşlardan gelen rayiç taleplerini değerlendirerek ilgililere cevap vererek sonuçlandırmak.
 
5.14.3 Yetki 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü madde 2´de belirtilen kanunlar, ilgili yönetmelikler ile Belediye Başkanlığı´nca yayınlanan genelgelerde yer alan yetkileri kullanarak görev yapar.
 
5.14.5 Sorumluluk
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye sınırları içerisinde ve mücavir alan içerisinde kalan sıhhi, gayri sıhhi müesseseler, umuma açık işyerleri ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
 
5.14.6 Bağlılık
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat görevlendireceği Başkan Yardımcısı kanalıyla yürütür.
 
5.14.7 Teşkilat
5.14.7.1 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;
a)Müdür
b)İktisat Müfettişi (Ruhsat ve Denetim Müfettişi)
c)Makine Elektrik Denetim Elamanı
d)Evrak Kayıt Elemanı
e)Arşiv Elemanı
f)Denetim Elemanları
 
5.14.7.2 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, aşağıda belirtilen personelden oluşur.
a)Müdür
b)Müfettişler
c)Elektrik Mühendisi
d)Şef
e)Memur
f)İşçi
 
5.15 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.15.1 Sorumluluk
Müdürlüğün görevleri
?         Belediyenin kültür hizmetleri kapsamında kültür ve sanat faaliyetlerine, eserlerine destek vermek, sergiler açmak, düşünce düzeyini yükseltecek konferans, panel, anma günleri ve festivaller düzenlemek, yapılan işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamaktır.
?         Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşlara yönelik eğitim faaliyetlerinin programlanması, uygulanması ve kent kültürünün gelişimine katkı sağlayacak, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri organize etmek.
?         Belediye Başkanı tarafından evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak.
?         Evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek, denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidirler.
?         Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı Nüfus Müdürlerine karşı sorumludurlar. Belediye personeli arasından görevlendirilen evlendirme memurlarının belediye başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.
?         Kreşte verilecek tüm eğitim ve öğretim planlarını hazırlar.
?         Hazırlanan eğitim ve öğretim planlarına göre uygulamaları yönetir ve takip eder.
?         Kreş için gerekli ihtiyaçları belirler ve satın almaları hazırlayarak talep eder.
?         Kreşe öğrenci kabulü için öğrenci ve veli ile ön görüşmeler yapılır, başvuru dilekçesi ve başvuru formu alınarak değerlendirilir.
?         Öğrenci velileri ile iletişimi koordine eder.
?         Kreş temizlik ve hijyen şartlarını kontrol eder.
?         Öğrenci ve veli isteklerini değerlendirir, gereğini yapar.
?         Kreş günlük rutin işleyişine göre öğrencilerini koordine eder ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlar.
?         Belediyenin uluslararası platformda yapılan proje çağrılarının takibi ve projelerin geliştirilmesi ile ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların takibi yapmak.
?         Uluslararası Proje Birimi tarafından geliştirilecek olan projelerin hazırlanması sırasında, proje konusu ile ilgili olan birimler, uluslar arası proje geliştirme birimine gerekli olan bilgileri vermekle ve projenin kabul edilmesi durumunda da, proje konusu ile ilgisi olan çalışmaları takip etmek.
?         Belediyenin yer alacağı fuar ve organizasyonlarda, fuarın ya da organizasyonun konusu ile ilgisi olan birimler, bu konularla ilgili olarak yapılacak hazırlıklarda ve organizasyonların gerçekleştirilmesinde kendilerine verilecek olan görevleri yerine getirmekle sorumludur.
?         Proje fikrinin oluşturulması ve proje ortaklarının belirlenmesi ile belediyenin katılacağı ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara katılma kararı verilmesi aşamalarına katkı sunma çalışmaları yapar.
 
5.15.2 Teşkilat
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;
a)      Müdür
b)      Kültür ve Müze Birim Sorumlusu
c)      Evlendirme Birim Sorumlusu
d)      Kreş Birim Sorumlusu
e)      Dış İlişkiler Sorumlusu
f)       Memurlar
g)      İşçiler
h)      Diğer
 
Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a)      Müdür
b)      Eğitim Kültür ve Müze Birimi
c)      Evlendirme Birimi
d)      Kreş Birimi
e)      Dış İlişkiler Birimi
 
5.15.3 Uygulama
1. Eğitsel Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Organize Edilmesi
Kültür evleri açılmasını organize etmek.
Kursiyerlerin hazırlamış olduğu el emeği çalışmalarının yılsonunda sergilenmesini                 tertiplemek.
Kursiyerlere aldıkları branş ile ilgili sertifika töreni düzenlemek.
Bisiklet gezileri düzenlemek.
Sanat Sokağı stant taleplerini karşılamak.
Sünnet Şölenlerini organize etmek.
Pişmaniye festivali düzenlemek.
İzmit´in kurtuluşu etkinliklerini organize etmek.
Elektronik Kent Müzesi ve ODTÜ Bilim merkezi ziyaretçilerini bilgilendirmek.
Talep eden müdürlüklerin açılış programlarını organize etmek.
Birimler arası sportif faaliyetleri organize etmek.(Futbol, voleybol, masa tenisi, vs gibi)
2. Evlendirme
Evlenmek üzere müracaat eden kadın ve erkeğin evlenme işlemlerini ve evlendirme işlemini yapacak memurun yetki ve sorumluluklarını, evlendirmeye esas olacak dosyaların düzenlenmesine, evlenme akdinin yapılmasına, evlendirme daire ve memurlarının denetlenmesine dair esas ve usuller çerçevesinde evlendirme işlemlerinin nüfus hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütülmesini sağlamak.
3.  Kreş 
Öğrencilerin ruhsal, fiziksel, duygusal, öz bakım becerilerini sağlıklı bilinçli bir şekilde geliştirirken güvenilir ortam sağlamak. Beslenme alışkanlığı kazandırmak. Beşeri ilişkilerini gelişimlerini sağlarken toplum kurallarını öğretmek. Kendilerine yaşam boyu gerekecek bilgilerin, sağlıklı bir şekilde temellerinin atılmasını sağlamak için oluşturulmuş 3-6 yaş arası çocukların bulunduğu bakım ve eğitim yuvasıdır.
Kreş Bölümü Yaş Grupları;
Birinci grup: 3 yaş grubunda bulunan en az 10, en çok 15 çocuk bir grup oluşturur ve her grup için bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.
 İkinci grup: 4-5 yaş grubunda bulunan en az 15, en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve her grup için Çocuk Gelişimcisi veya Eğitimcisi niteliklerine haiz bir personel ile bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.
Üçüncü grup: 6 yaş grubunda bulunan en az 15, en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve her grup için Çocuk Gelişimcisi veya Eğitimcisi niteliklerine haiz bir personel ile bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.
         4. Dış İlişkiler
?       İzmit Belediyesi adına, ulusal ve uluslar arası hibe fonları ile düşük faizli kredileri takip etmek. Proje teklif çağrılarını ilgili Başkan Yardımcısıyla, proje hazırlanıp hazırlanmayacağını kararını vermek.
?       Proje hazırlanmasına karar verildiği takdirde, fon ve kredileri kullanabilmek için proje döngüsü geliştirmek, proje hazırlamak ve yönetmek.
?      Proje hazırlamak için gerekli ise ilgili Sivil Toplum kuruluşları ile diyaloga geçmek, gerekli çevirileri yapmak ya da yaptırmak. Projenin zamanında teslimini sağlamak, onaylanma sürecini takip etmek.  
?      Onaylanan projeler için, proje uygulama ekibini oluşturmak, bu ekibe gerekli bilgileri vermek gerekiyor ise eğitim vermek. Projenin uygulanma sürecini takip etmek. Ast personeli geliştirecek yönde bilgi ve eğitim sağlamak. Gerekli uluslar arası yazışmalar yapmak.
Organizasyon sorumlusu olarak toplantılar düzenlemek, konu ile ilgili kişilere hazırlık aşamasında ve organizasyon sırasında görevler vermek.
5.16 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
5.16.1 Müdürlüğün Görevleri
1-Belediye sınırları içerisinde her türlü kültürel, sosyal, spor ve idari binaların, merdiven, parapet ve istinat duvarlarının, meydan, cadde ve sokak düzenlemelerinin, yeni yapılan ya da belediyemize ait mevcut binaların iç dekorasyon projelerini ve uygulama detaylarını hazırlar. Metraj ve keşif hesaplarını yapar.
2- Uygun görülürse 4734-4738 sayılı kamu ihale kanununa uygun olarak ihale eder.
3- İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerini ve hakedişini yapar.
4- Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.
5- Hazırlanan projeler ile diğer birimlerle sağladığı koordinasyon sonucu hazırlanan projelerin (Mimari-Statik-Elektrik-Tesisat-Kalorifer-Havalandırma) yasa ve yönetmelikler çerçevesinde metrajını düzenlemek ve Başkanlık Makamınca uygun görüş almak. 
6- Proje müellifi olarak inşaa edilmekte olan yapıların onaylı projesine uygun olarak  inşaa edilip edilmediğini kontrol etmek.
7- Avan projesi idarece hazırlanarak yükleniciye verilen ve uygulama projeleri ile detayları yüklenici tarafından hazırlanan ihale konusu işlere ait projeleri Fen İşlerine sunmak ve Başkanlık  Makamınca da onaylanmasını sağlamak.
8- Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlamak.
9-Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanmak.
10-Personelin gerek kullanılan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öğrenimini, gerekse kalifikasyonun artırılması yönünde açılmış ve açılacak kurslara katılımı, broşür, makale ve kataloglarla eğitimi için çalışmalar yapmak.
11- Halktan ve her türlü kuruluştan gelen talepleri yerinde yapılan incelemeler sonunda cevaplandırılmasını sağlar.
12-Yasalar çerçevesinde ihaleyle ilgili gerekli işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak.
 
5.16.2 Teknik Tanımlar
Tasarım: Standart tekniğe ve kullanım alanına göre, talepler göz önünde bulundurularak tasarımcının tecrübesi ile istekler, maliyet, uygulanabilirlik dikkate alınarak hazırlanan çalışmaların bütününü kapsar.
Geliştirme: Mevcut proje üzerinde istenilen veya düşünülen; malzeme, boyut / kullanım amacı, şekil, süreç değişiklikleri çalışmalarıdır.
Avan Proje: Talep sahibinin istediği proje şeklinin somut olarak görüldüğü ve proje gerçekleştirilmesinde kullanıldığı tasarlanan çizim.
Avan Proje Teknik çizimi: Şekil eskizinin ölçülerini de ve gerekli açıklamaları da ekleyerek yapılan teknik çizim.
Tasarım ve Geliştirme Eskizi: Tasarım denemesinin proje çıktısı.
Uygulama Projesi: Bir ürünün gerçekleştirilebilmesi için gerekli kabul edilmiş ve onaylanmış, plan, kesit, görünüş, detay gibi çizili malzemenin, yapım hesapları ve şartname vs. gibi yazılı belgelerin tümü
Projelendirme: Uygulama Projesi hazırlama işlemidir.
Kontrollük: Bir tasarımın onaylanmış projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetleme hizmeti ifade eder.
 
5.16.3 Teşkilat
5.16.3.1 Etüd Proje Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
1.Müdür
2.Birim Sorumlusu
3.Memurlar
4.İşçiler
5.Sözleşmeli Memur
6.Diğer Personel 
 
5.16.3.2 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
1. Etüt Proje Birimi
2. Kent Estetiği ve Tarihi Çevre Koruma Birimi
 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği "Büro Sorumlusu " görevlendirilmesi yapılabilir. 
 
Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere  Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
 
Etüt Proje Birimi
?         Başkanlık Makamı´ndan gelen talimatlar ve süper hizmet masası, muhtar hizmet masası ya da muhtelif birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılması gereken hizmet binası, kültür evi ve diğer idari binaların projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması,
?         Onayı alınan projelerin uygulama ve detay projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması,
?         Yeni yapılan ya da belediyemize ait mevcut binaların iç dekorasyon projelerinin hazırlanması,
?         İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerinin yapılması ve uygulama sırasında oluşabilecek değişiklere göre revizyon projelerinin hazırlanması ile yükümlüdür.
 
Kent Estetiği Ve Tarihi Çevre Koruma Birimi
?         İzmit Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan mevcut kentsel kamusal alanların (meydan, cadde, sokak, yaya alanları, yeşil alanlar, rekreasyon alanlarının) kentsel tasarım projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması,
?         Onayı alınan projelerin uygulama ve detay projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması,
?         İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerinin yapılması ve uygulama sırasında oluşabilecek değişiklere göre revizyon projelerinin hazırlanması,
?         İzmit ilçesinin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projelerin ve proje önceliklerinin belirlenmesi,
?         Mevcut kentsel kamusal alanlarda yapılması gereken kentsel mobilyaların ve objelerin tasarımlarının yapılması, yerlerinin belirlenmesi ve uygulamaların yapılmasının sağlanması,
?         Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan tüm kentsel tasarım projelerinin belli aralıklar ile gözden geçirilmesi ve yeni çağdaş kentsel mobilya tasarımları ile desteklenmesi ile yükümlüdür.
 
5.16.4 Müdürlük birimleri arasında işbirliği
(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır. 
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.  
 
5.16.5 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
(1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
5.16.6 Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
A-Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
B-Arşivleme ve dosyalama
(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti klasörlerde saklanır. 
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
C-Tutulması gereken defterler
(1) Gelen Evrak defteri
(2) Giden Evrak defteri
(3) Zimmet defteri
 
5.17 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.17.1 Müdürlüğün görevleri
5.17.1.1 Müdürlüğün Tanımı; İzmit Belediyesi´nin amaçları prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, halkla ilişkilerle ilgili konularda olumlu bir kurum imajı oluşturmak, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesini sağlamak, yapılan çalışmaları halka duyurmak, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesini sağlamak. Kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmek vb. gibi işleri yapmakla sorumlu olan bir müdürlüktür.
 
5.17.1.2 Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralandığı gibidir.
a) Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ile politikalarına uygun nitelikte bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde amiriyle birlikte hareket eder. 
b) Basın kuruluşlarıyla belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlar.
c) Basınla ilişkilerin amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapar ve amirinin bilgisine sunar.
d) İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçer.
e) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara verir ve takip eder.
f) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek İzmit Belediyesinin leh ve aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Başkan Yardımcısına düzenli olarak rapor verir. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili arşivi oluşturur.
g) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu yapar.
h) Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yaptırır ve materyalleri ihtiyaç duyan müdürlüğe verir. Arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.
ı) Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp sürekli güncelliğini sağlamaktan sorumludur.
i) Belediye hizmetleri ile yapılan etkinliklerin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütür.
j) İzmit Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak. Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşa bilgi vermek amacıyla kurulan Süper hizmet masası ve çözüm masası ile birlikte çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde takip etmek.
         k) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek.
          l) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü´nün temel işleri,  belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak ilçe halkı ile yönetim arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurulmasına yardımcı olmak ve işlevin özü belediye çalışmalarıyla ilgili olarak ilçe halkına bilgiler aktarmak ve ilçe halkının,  belediye çalışmalarına ilişkin düşünce ve yakınmalarına yanıt vermek, amacın gerçekleşmesi için kitle iletişim araçlarından önemli ölçüde yararlanmaktır.
 
5.17.2 Müdürlük yetkisi
 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Başkan Yardımcısı tarafından verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 
5.17.3 Müdürlüğün sorumluluğu
         Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başkan Yardımcısı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.    
 
5.17.4 Görev Ve Hizmetlerin İcrası
Görevin alınması
        Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.  
Görevin Planlanması
         Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
 Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 
5.17.5 Müdürlük birimleri arasında işbirliği
(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3)    Müdür, evrakları gereği için ilgili personele iletir.
        
5.17.6 Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
(1)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
(3)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(4)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vs. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.
 
5.18 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
5.18.1 Sorumlular:
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevlerle ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü faaliyetlerinin yasalara uygun olarak yapılmasının ve yaptırılmasının sorumluluğu Strateji Geliştirme Müdürü´ne aittir.
 
5.18.2 Uygulama/Faaliyet
Strateji Geliştirme Müdürlüğü´nün görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür:
a) Stratejik yönetim ve planlama.
1) Misyon belirleme.
2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.
b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme.
c) Yönetim bilgi sistemi.
d) Mali hizmetler.
1) Bütçe ve performans programı.
2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3) İç kontrol.
 
İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütülür. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir. Ancak, mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunludur. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde, muhasebe yetkililiği görevi, strateji geliştirme biriminin muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu yürüten alt birim yöneticisi tarafından yerine getirilir.
 
1.Strateji Geliştirme Müdürlüğü´nün Görevleri
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
      g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
      h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 
      i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
      j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
      k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
      l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
      m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
      n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
      o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
      p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
      r) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
      s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
      t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
      u) Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 
2.Kalite Yönetim Birimi´nin Görevleri:
a)      ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında sorumluluk alanına giren tüm dokümantasyonu ve faaliyetleri eksiksiz uygulamak ve uygulatmak.
b)      Kalite Yönetim Sistemi´nin belediye genelinde uygulanması ve geliştirilmesi için kalite politikamız, misyonumuz, vizyonumuz ve ilkelerimiz ile hizmet standartlarımızın tüm personelimiz tarafından anlaşılmasını sağlamak, personelimizin uygulamalara maksimum katılımını sağlamak ve motivasyonu yükseltmek için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını koordine etmek.
c)      Kalite Yönetim Sistemi´nin tüm dokümanlarını hazırlamak, hazırlatmak, gözden geçirmek ve gerektiğinde onaylamak, genel koordinasyon ve kontrolünü yapmak, gerektiğinde revizyon talebinde bulunmak veya revizyon taleplerini değerlendirmek, onaylamak.
d)      Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı için gerekli ön hazırlıkların yapılmasını ve gündemin oluşturulmasını sağlamak, Kalite Yönetim Sistemi´nin etkinliğini ve geliştirilmesi ile ilgili alınan kararların uygulamalarını izleyip üst yönetime raporlamak.
e)      Kalite Sisteminin performansını üst yönetime raporlamak.
f)       Kalite Yönetim Sistemi´nin gözlem ve doğrulama faaliyetleri sırasında saptadığı veya diğer birimler tarafından iletilen uygunsuzlukların raporlanmasını sağlamak, uygun olmayan ürünün sunulmasını durdurmak, geçici izin vermek ve birimlerle ilgili düzeltici/önleyici/iyileştirici faaliyet talebinde bulunmak.
g)      Uygun olmayan ürün/hizmet ve Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak düzenlenen düzeltici/önleyici faaliyetlerin sonuçlarının takip edilmesini sağlamak ve uygulamaların etkinliğinin kontrolünü yapmak, organizasyonda yer alan tüm birimler arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak.
h)      Düzeltici/önleyici faaliyet sonuçlarını gözden geçirmek ve Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı´na raporlamak.
i)        Yıllık iç denetim planının hazırlamak, denetimlerin prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmesini, denetimle ilgili formların zamanında düzenlenmesini ve takip denetimlerin yapılmasını sağlamak,
j)        İç denetim sonuçlarını gözden geçirmek ve Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı´na raporlamak.
k)      Kayıtların belirlenip kayıtlar listesinin oluşturulmasını sağlamak, kayıtların birimlerde ve arşivde saklanması için uygun koşulları belirlemek.
l)        Kalite El Kitabı´nı hazırlamak.
m)    Proses planlamaları ve süreçlerin oluşturulmasını ve dokümantasyonun kontrol edilmesini sağlamak, süreç performans değerlendirme raporlarının sonuçlarını başkana sunmak.
n)      Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla belde halkına ve personele anket yapılmasını sağlamak, müşteri şikâyetlerinin belde halkı ve personel iin ayrılan dilek, şikâyet ve öneri kutuları aracılığıyla ilgili bölümler tarafından takip edilmesini sağlamak, sonuçlarla ilgili istatistik çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
o)      Personelin görev tanımlarının ve birimlerin organizasyon şemalarının oluşturulmasını sağlamak.
p)      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen personel performans değerlendirme çalışmalarına katılmak, takip etmek.
q)      Birimlerle gereken koordinasyonu oluşturup personelin kariyer ve başarı planlamasının yapılmasını sağlamak.
r)       Personelin kalite ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini, bu ihtiyaçlar için gerekli kaynağın temin edilmesini ve ilgili eğitim programlarının eğitim planında yer almasını sağlamak.
s)       Bireysel bazda alınan eğitimleri ve bu eğitimlerin belediyeye geri dönüşlerinin sağlanmasını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü´nde takip etmek.
t)        Personelin motivasyonunun artırıcı araştırmalar ve çalışmalar yapmak, konu ile ilgili olarak yönetime öneriler sunmak ve onaylanan önerilerin uygulanmasını sağlamak.
u)      Personelin Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarını takip edip konu hakkında üst yönetimi bilgilendirmek.
v)      Kalite Yönetim Sistemi ile belediye dışındaki "kalite" uygulamalarını ve yenilikleri takip etmek,
y)      Belediye içi ve dışı iletişim akışını sağlarken belediye, müdürlük ve personel bilgilerinin gizliliği ilkesine bağlı kalmak.
z)       Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yazışmaları takip etmek ve imzalamak.
 
3.Ar-Ge Birimi´nin Görevleri
a)      Belediyede, bilimsel metotlarla şehrin ve insanın gelişimine ve değişimine yönelik projeler hazırlamak.
b)      Projelerin her aşamasının analiz edilmesini sağlamak.
c)      Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, mali imkânlar ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere planlama yapmak veya yaptırmak.
d)      Hizmet alanlarının ve mevcut proseslerin ihtiyaç beklentilerinin tespit edilmesini sağlamak, proseslerin gerçekleşme oranlarını tespit etmek ve iyileştirmek, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek.
e)      Hizmetlerin iyileştirilmesi için alt yapı, yazılım-donanım, mali kaynaklar, ulaştırma, iletişim ve bilgi sistemlerinin olanaklarını tespit etmek, araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, öneriler sunmak.
f)       Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek amacıyla Yurtiçi ve Yurtdışı fonların araştırılarak projelerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.
g)      Yatırımların hayata geçirilmesinde belediye bütçesi yerine, hibe kaynakların kullanılması yönünde çalışmalar yapmak.
h)      Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için araştırmalar yapmak, gereken verileri toplayarak verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üst yönetime rapor sunmak.
i)        Belediye çalışanlarının ve halkın Belediye performansı hakkındaki kanaatini araştırmak adına yapılan anketlerinin sonuçlarının analiz edilerek yorumlanması,
j)        Vatandaş ile Yerel Yönetimler arasında yeni köprüler kurmak amacıyla kaynaştırıcı faaliyetlerin araştırılıp tespit edilmesini sağlamak.
 
4.Strateji ve Performans Birimi´nin görevleri
a)      İzmit Belediyesi Stratejik Planı´nın hazırlanması için diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak ve çalışmayı yürütmek.
b)      Stratejik planda yer alan faaliyetlerin ilgili müdürlükler tarafından yerine getirilmesini sağlamak.
c)      Tüm Belediyeye ait stratejik plan faaliyetlerinin gerçekleşme oranlarını tespit ederek raporlamak ve üst yönetime sunmak.
d)      Stratejik planlara ait birim performans programını oluşturmak ve gerekli raporlamaları yapmak.
e)      Belediye hizmetlerinin verimlilik ve halk memnuniyeti esas alınarak yerine getirilmesi için yeni stratejiler geliştirmek.
f)       Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
g)      Birimlere ait iyileştirmeler yapılması amacı ile toplantı ve görüşmeler yapmak, tespit edilen konular hakkında ilgili kişilerle birlikte iyileştirici kararlar almak.
h)      Stratejik Planlar ve İç Kontrol Eylem planları ile ilgili toplantı ve sunumlar gerçekleştirmek.
i)        İzmit Belediyesi İç Kontrol Eylem Planlarının yapılmasını sağlamak.
j)        İç Kontrol Eylem Planı Çalışma Gruplarının oluşturulmasını sağlamak.
k)      İç Kontrol Eylem Planlarında belirtilen faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını takip etmek.
 
5.Bilgi İşlem Birimi´nin Görevleri
a)      Belediyecilik hizmetlerinde verimliliğin ve kalitenin arttırılması, yönetimin kolaylaştırılıp etkinleştirilmesi ve gelir kayıplarının önlenmesini sağlamak amacı ile bilgisayar teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak,
b)      Veritabanında var olan çeşitli müdürlük bilgilerini bir arada kullanarak gerektiğinde veri analizleri yapmak,
c)      İnternet sayesinde belediyemiz bünyesindeki birimlerin bilgi paylaşımını hızlandırarak zamandan tasarruf edilmesini sağlamak,
d)      İnternet sayesinde belediyemizin dünyaya açılmasını ve halkın belediyeye daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak,
e)      Mobil teknolojiler ile belediye dışında yapılması gereken işlerin çok etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, 
f)       Bilgisayar teknolojileri konusunda personelin sürekli eğitimini sağlamak,
g)      Programlarla ilgili son kullanıcı şikâyetlerini değerlendirip gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,
h)      Mevzuatla ilgili değişiklikleri takip edip belediye otomasyon sistemine uyarlamak,
i)        Belediye çalışmalarının (vergi tahakkuk ve tahsilâtı, şikâyet takip, imar durumu vb.) internet ortamında gerçekleştirilmesini sağlamak,
j)        Yapılacak çalışmalarla geliştirilecek projelere, sistemlere veya uygulamalara karar vermek,
k)      Gelişen teknolojileri takip etmek, gerektiğinde kurum için uygun olanları sisteme uyarlamak,
l)        Birimlerden gelen, bilgisayardan ve sistemden kaynaklanan sorunların çözümünü sağlamak,
m)    Kurum içinde kullanılan sistem yönetim yazılımlarının en verimli, güvenli ve esnek bir şekilde yönetilmesini sağlamak.
 
5.19 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.19.1 Müdürlüğün Sorumluluğu
Müdürlük, Belediye Başkanı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak ve yürütmekle sorumludur.
           
5.19.2 Teşkilat
Müdürlük teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;
                        a) Müdür
                        b) Mali Hizmetler Uzmanı
                        c) Birim Sorumlusu
                        d) Şef
                        e) Memurlar
                        f) İşçiler
                        g) Diğer
 
 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;
a) Müdür
b) Mali Hizmetler Uzmanı
c) Muhasebe Birimi
d) Gelir Birimi
 
5.19.3 Müdürlük Yetkisi
Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevler ile Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 
5.19.4 Uygulama-Faaliyet    
            İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
?       Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
?         Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
?         İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
  Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
ukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
  Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
 Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
 Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
  Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderlerin, personel maaş ve diğer ödemelerin (kira, elektrik, su...) Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği´nde belirtilen belgelerle ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak muhasebeleştirilmesi ve ödenmesi yapmak.
Muhasebeleştirilen her tür kaydı dönemler itibarıyla raporlamak.
 Kayıtların doğru, açık ve en hızlı bir şekilde ulaşılabilir olması sağlamak.
Yıllık Kesin hesapları hazırlamak.
 Yıllık Bilanço hazırlamak.
  Müdürlüğün Taşınır kayıtlarını tutmak.
  Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermek.
Taşınır konsolide görevlileri aracılığıyla, Harcama Birimlerinden aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamak.
 Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 Muhtaç Asker Ailelerine ödemelerde bulunmak.
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
5.19.5 Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
?         Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
?         Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
?         Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
?         Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
 
5.19.6 Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Koordinasyon
?         Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
?         Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Belediye Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının imzasıyla yürütülür.
 
5.19.7 Gelen Giden Evraklarla Yapılacak İşlemler
Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur ve bu işlem elektronik ortamda da uygulanabilir.
 
5.19.8 Tutulması Gereken Defterler
Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
 
5.20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
5.20.1 Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ nün Görev ve Yetkileri
İzmit Belediye Başkanının yetkili kılması halinde;
            a) İzmit Belediye Bünyesindeki Birimler Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sisteminin geliştirmek.
            b) İzmit Belediyesi teşkilatına bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve işlemleri ile personele ait hususları; İlgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.
            c) Gerektiğinde, İzmit Belediyesinin öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile ortak olduğu şirket ve tesisleri denetlemek, teftiş etmek.
d) Başkanlık Makamınca verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmak.
 
5.20.2 Teftiş Kurulu Müdürünün Atanması
            Teftiş Kurulu Müdürü İzmit Belediye Başkanı tarafından atanır. Teftiş Kurulu Müdürünün "Müfettiş Yardımcıları Özel Yeterlik Sınavı Yönetmeliği" hükümlerine göre Müfettiş olarak atanmış olması ve 12 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması gerekir. Ancak bu şartları taşıyan personel yok ise, 657 Sayılı Kanunun müdürlük kadrolarına atanma şartlarını ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğine göre Müdürlük kadrolarına atanabilecek şartları taşımak.
 
 
5.20.3 Teftiş Kurulu Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
            Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Başkanlık Makamının emir veya onayı üzerine doğrudan doğruya Başkanlık adına aşağıdaki görevleri yapar;
a)      Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 5´nci maddede belirtilen görevlerini yürütmek,
            b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
            c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
            d) Müfettişlerden gelen yazı ve rapor ve fezlekeleri incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,
            e) Teftiş Kurulu Müdürlüğüne intikal eden teftiş, denetim, inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları, gerekli görmesi halinde ilgili birimlere göndermek ve bunların sonuçlarını takip etmek,
            f) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,
            g) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,
            h) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Başkanlık Makamına arz etmek,
            ı) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak, 
            j) Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,
            k) Teftiş Kurulunun yıllık teftiş programını hazırlamak ve Başkanlık Onayı ile uygulamaya koymak,
            l) Başkanlık Makamınca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak,
            m) 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 17. maddesinde belirtilen suçlarlarla (irtikap, rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar)  ilgili delil veya emareler elde edildiğinde, aynı kanunun 18. maddesinde belirtilen (Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir.) şekilde uygulama yapılır. 
 
5.20.4 Teftiş Kurulu Müdürüne Yardım
            Teftiş Kurulu Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi, Başkanlık Makamı Onayı ile "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.
 
 
 
5.20.5 Teftiş Kurulu Müdürlüğüne Vekâlet
            Kurul Müdürü geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Müdürlüğe atanma şartlarını taşıyan Refakat Müfettişlerinden birini Başkanlık Makamı onayı ile vekâlet görevi verilir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Müdürlüğünün boşalması halinde vekâlet görevi yine Makam Onayı ile belirlenir.
 
5.20.6 Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
            Müfettişler Başkanlık Makamına bağlı olup, doğrudan doğruya Başkan adına;
            a) Mer´i Mevzuat ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri dairesinde; İzmit Belediyesi ilgili birimlerinde inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak.
            b) Teftiş inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Müdürüne bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,
            c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışın ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede, yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirmek,
            d) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,
            e) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,
 
            f) 3628 Sayılı Kanunla ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri;  Memurin Muhakematı Hakkında Kanun-u Muvakkat´e tabi olanlar hakkında yapılacak soruşturmalarda, bu kanunun bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun koyduğu hazırlık soruşturması ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek,
            g) Başkanlık Makamınca verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmakla görevli ve yetkilidirler.
            Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.
 
5.20.7 Görevlendirme
            Müfettişler İzmit Belediye Başkanlığı Makamının emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Müdüründen aldıkları talimatla görev yaparlar.
            Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirirler.
 
5.20.8 Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının uyacakları hususlar
            Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.
 
5.20.9 Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları;
            a) İcraya müdahale edemezler.
            b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.
            c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.
            d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.
           
5.20.10 Görevden Uzaklaştırma
            Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler.
            a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görev başında kalması sakıncalı olmak,
            b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,
            c) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,
            Görevden uzaklaştırma tedbirleri, Teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Sanıkların ilgili yasaklardaki konuşmama hakkın saklıdır.
            Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o birimin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenemez.
            Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte atamaya yetkili amire, Teftiş Kurulu Müdürlüğü kanalı ile yazıyla hemen bildirilir.
            Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel, Müfettişin vereceği rapor üzerine derhal atamaya yetkili amirce bekletilmeksizin görevine iade edilir.
            Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev´i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dâhilinde takibat yapılır.
            Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak resmi işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.
 
5.20.11 Müşterek Çalışmalar
            Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dâhil Müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca; işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özel bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini, müştereken düzenleyecekleri raporlarda belirtir.
 
            Teftiş Kurulu Müdürüne yardımla görevlendirilen "Refakat Müfettişleri"nin müşterek çalışmalarda görev alması halinde, grup koordinatörü, refakat müfettişidir.
 
5.20.12 İşleri Süresinde Bitirilmemesi ve İşin Devri
            a) Müfettişler, kendilerine verilen işleri ara vermeden, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Müdürlüğüne zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.
            b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Müdürünün yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.
            c) Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;  
            -Devredilen işin ne olduğu, 
            -Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,
            -İş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı,
            -Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,
            hakkındaki düşüncelerini yazar.
            Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.
 
5.20.13 İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettişliğe Giriş
            İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu Müfettişliğine doğrudan atama yoluyla veya Müfettiş yardımcısı olarak girilir.
            Doğrudan atama yoluyla giriş: Belediye bünyesinde Belediyede müfettişi ve müfettiş yardımcısı yok veya yeterli değilse, müfettiş yardımcılarının alınması ve müfettişliğe yetiştirilmesi zaman alacağında, 5018 S. Kanuna tabi kurumlarda çalışanlardan aşağıdaki şartları taşıyanlar;
a)      5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu´na tabi kurumlarda çalışan ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 152. Mad. "(F) Denetim Tazminatı" bölümünde yer alan ve son 5 yılında toplam 3 yıl müfettiş, mali hizmetler uzmanı, denetmen veya kontrolörlük unvanında bulunanlar,
b)      Toplam kamu hizmeti on yıldan az olmamak üzere, Maliye Bakanlığı bünyesinde en az 7 yıl; gelir, gider ve millî emlak birimlerinin ikisinde çalışmış ve son 3 yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 152. Mad. "(A) Özel Hizmet Tazminatı" (f,g,h  i) bendinde yer alan müfettiş, mali hizmetler uzmanı, denetmen veya kontrolörlük unvanında bulunanlar,
            Belediye Başkanının onayı ile Belediye Müfettişliği kadrosuna atanırlar.
            Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcılığını tamamlayarak giriş: Müfettiş Yardımcılığına giriş için ise, aşağıdaki ilgili maddelerde yer alan şartları taşıyanlardan usulüne uygun olarak yardımcılık sınavını kazananların Müfettişlik için yetiştirilmesi ve Müfettişliğe atanma için yeterlilik sınavını verme şartı aranır.
 
5.20.14 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları
            Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul İzmit Belediye Başkanlık Makamının Onayı ile Teftiş Kurulu Müdürünün Başkanlığında dört Müfettişten oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.
 
            Giriş sınavında gerektiğinde ilgili fakülte öğretim üyelerinden yararlanılabilir.
 
5.20.15 Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;
            a) Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak. 
b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak.
            c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili Makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden ve de genellikle teknik konularda denetim ve soruşturma yapacak olan Müfettiş Yardımcılığına ise, Üniversite veya dengi, Yurt için ve Yurt dışı Yüksek Öğrenim Kurumlarının, Makine, İnşaat, Mimarlık ve Harita Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
            d) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak gerekir.
 
(d) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ nce yapılacak inceleme ile tespit edilir.
 
5.20.16 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının ilânı
            Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yer ve giriş şartları Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.
            Son ilân, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.
            Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.
 
5.20.17 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri
            Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ ne iki fotoğraf, aday formu ve Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile müracaat ederler.
            Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.
            Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.
            a) Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,
            b) Sağlam olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,
            c) Erkek adaydan askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,
            d) 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,
            e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,
            f) Kendi el yazısı ile hal tercümesi,
            (Bu hal tercümesinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir).
 
5.20.18 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yeri
            Yazılı ve sözlü sınav İzmit Belediye Bakanlığınca belirlenecek yerde yapılır.
            Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.
 
5.20.19 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi
            Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Müdürlüğünce fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.
 
5.20.20 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları
            Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak, yapılır.
 
            A- Hukuk
            Anayasa Hukuku (Genel esaslar)
a)      İdare Hukukunun genel esasları, idare yargı, idare teşkilat,
b)      Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen cürümler),
c)      Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve aynı haklar),
d)      Borçlar hukuku (Genel Esaslar),
e)      Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve kıymetli evrak),
f)       Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar),
g)      İş Hukuku
B- İktisat
a)      İktisat Teorisi (Mikro-Makro ekonomi vb.)
b)      Güncel Ekonomik sorunlar
c)      Para-Banka, Kredi ve Konjonktür
d)      Milli Gelir
e)      Milletlerarası Münasebetler ve Teşekküller
f)       İşletme denetimi ve finansal yönetim.
C- Maliye
a)      Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
b)      Türk Vergi Kanunlarının Esasları
c)      Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları
d)      Bütçe ve Bütçe Çeşitleri
e)      Kamu Borçları
 
            D- Muhasebe
a)      Genel Muhasebe
b)      Bilanço Analizi ve Teknikleri
 
            E- Yabancı Dil
a)      İngilizce
b)      Fransızca
c)      Almanca
dillerinden birisi;
Sınavları sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM´ye hazırlattırılabilir veya uygulattırılabilir.
 
F- Teknik
            5.20.15. Maddenin ( c ) fıkrasında münderiç;
            Makine, İnşaat, Mimarlık, Harita Mühendisliği Fakülteleri mezunu Müfettiş Yardımcısı adaylarına sorulacak sorular ise;
a) Branşlarının gerektirdiği teknik bilgiler,
            b) Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku, Memurin Muhakematı hakkında Kanunu Muvakkat ile ilgili genel bilgiler,
            c) Genel Kültür ve Kompozisyon
            d) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca) konularından hazırlanır.
 
           
5.20.21 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler
            Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60´dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.
            Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.
            Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65´den aşağı olmaması şarttır.
            Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
            Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
            Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından gerekli tebligat yapılır.
            Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.
 
 
5.20.22 Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi
            Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur.
 
            a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.
            b)Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak.
            c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,
            d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,
            e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.
 
5.20.23 Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı
                        Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. Hastalık ve askerlik gibi zorunlu sebeplerle 3 yıl süreli staj yapmamış olanların, staj süreleri görevlerden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.
a)      Birinci dönem çalışmaları;
            Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer´i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Bu dönem en fazla 6 ay sürelidir.
            b) İkinci Dönem Çalışmaları;
                        Bu dönem çalışmaları, bağlı kuruluşların teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Yetiştirme görevi, Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.
                        Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor ve fezleke düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Teftiş Kurulu Müdürlüğünce bir çalışma programı düzenlenir.
            Grup Başkanları programlarını; mevzuat ve tatbikatının teftiş ve tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler. İkinci dönem çalışmaları 1 yıl sürelidir.
            c) Üçüncü Dönem Çalışmaları;
            Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin tezkiyesi de alınarak, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce re´sen teftiş, tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir.
            Re´sen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, re´sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.
            Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce düzenlenir. Üçüncü dönem çalışmaları en fazla 1,5 yıldır.
 
5.20.24 Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma
            Müfettiş Yardımcılığı döneminde tezkiye alamayanlar ve Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete nakledilirler.
 
5.20.25 Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı
            Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
            Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.
            Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler.
 
5.20.26 Müfettişliğe Tayin ve Müfettiş Yeterlik Sınavı Kurulu
            Müfettişlik yeterlik sınavını bu yönetmeliğin 17´nci maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar,
            Sınavlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 
5.20.27 Yeterlik Sınavı Programı
            Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıda kapsamı belirlenen "Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama" ile "Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri" nden sorular seçilmek suretiyle, bir veya birkaç bölümde yapılır.
 
 
5.20.28 Mevzuat ve Tatbikatı;
a)      İzmit Belediye Başkanlığı ile Birimlerine ait genel hükümler ile Müfettiş Yardımcılığı yeterlik sınavı ile ilgili düzenlemeler getiren mer´i Müfettiş Yardımcıları Özel Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde belirlenen hususlar,
b)      Teknik müfettiş adayları için ise mesleki konular ve bu yönetmeliğin 23/F maddesinde öngörülen hususlar uygulanır.
 
5.20.29 Yetişme Notu
Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.
 
a)      Kurs ve Semire notu, (Kurs ve Seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması),
b)      Etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not),
c)      Teftiş ve denetim notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not).
d)      Tahkikat notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri rapor veya fezlekelere verilen not).
e)      Özel not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ve Kurul Müdürü tarafından verilen notlar),
Her bölümden verilecek notun 60´dan, yetişme notu ortalamasının ise 65´den aşağı olmaması gerekir.
 
5.20.30 Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi
Yeterlilik notu; yetiştirme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.
Yazılı sınav kâğıtları, Sınav Kurulu Üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.
Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu Üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen Puanların ortalaması, sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.
 
5.20.31 Yeterlilik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler
Yeterlik sınavını kazanmayan ve mazeretsiz olarak sınava girmeyenler bağlı kurum ve kuruluşlarda durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.
 
5.20.32 Yükselme, Kıdem ve Müfettiş Güvencesi
5.20.32.1 Yükselme
Yeterlilik Sınavını başarı ile verip, Müfettişliğe tayin edilen Müfettişlerin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.
 
5.20.32.2 Müfettişlerin Kıdemi
Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığında ve Müfettişlikte, Müfettişlik unvan ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.
Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.
 
5.20.32.3 Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri:
Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, İzmit Belediye Başkanının iznine bağlıdır.
Teftiş Kurulu Müdürlüğü yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunlar kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.
Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, 37´nci madde hükümlerine göre tespit edilir.
 
5.20.32.4 Müfettişlik Güvencesi
Teftiş Hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.
Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.
 
5.20.33 Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı
Teftişte esas amaç, denetlenen kurumun gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine ve yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.
Müfettişler bu esastan hareketle;
-          Teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek.
-          Yapılan işlem ve çalışmaları ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, kamu harcamalarının yerinde olup olmadığını denetlemek,
-          Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, idari, hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet veriminin rasyonel bir düzeye çıkartılması için öneriler geliştirmek amacını göz önünde tutarlar.
Müfettişlerin çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.
 
5.20.34 Teftiş Programının uygulanması
Müfettişlerin teftiş programları, İzmit Belediye Başkanlığının emri ile teftiş esnasına göre düzenlenir ve uygulanır. Uygulama esasları programda ayrıca belirtilir. Teftişlerde suç unsuruna rastlanılmamışsa en fazla 5 yıl öncesine inilir.
 
5.20.35 Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmeleri
Müfettişler; Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere İzmit Belediye Başkanının Oluru ve Müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.
 
5.20.36 Rapor Çeşitleri
Müfettişler çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre;
a)      Cevaplı Rapor (Layiha)
b)      İnceleme Raporu
c)      Soruşturma Raporu
d)      Genel Durum Raporu
e)      Personel Denetleme Raporu
f)       Fezleke
ile tespit ederler.
 
 
 
5.20.36.1 Cevaplı Raporlar
a) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili Birim ve Kuruluşlarca düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayarı düzenlenir. Cevaplı Raporların ilgili ünitelerce cevaplandırılması için verilen süre 10 günden az, 30 günden fazla olamaz.
b) Raporun aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası da teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasına taşıyan birer yazıyla ekli olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.
c) Cevaplı Raporlarda;
1- İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,
2- Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,
3- Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,
4- Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,
Belirtilir.
d) Cevaplı Raporlar, Müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur.
Gelen raporlar en geç 30 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek, Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.
e) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde; son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.
Hastalık, askerlik,  yurt dışı stajı gibi zaruri sebeplerle Müfettişçe cevaplandırılamayan raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafında yazılabilir.
f) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip edeler, haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, Müfettişlerce Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilir.
g) Teftiş Kurulu Müdürlüğü son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili Birim bağlı ve ilgili kuruluşa gönderir ve sonuçlarını yakından izler.
h) Cevaplı rapor tanzimine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen birim, bağlı ve ilgili kuruluşa bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Müdürlüğüne tevdi edilir.
Teftişe tabi birim amirleri bu raporları ve bununla ilgili yazışmaları dosyalamaya ve iyi bir şekilde muhafaza ederek haleflerine devretmeye mecburdurlar.
 
5.20.36.2 İnceleme Raporu
a) Mer´i tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,
b) Teftişlerde cevaplı rapora bağlanması gerekli görülmeyen hususların,
c) Teftiş Kurulu Müdürlüğünce tetkik ettirilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin,
 
d) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai ve inzibati takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,
bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.
Müfettişler bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.
İnceleme raporları, konularının ilgilendirildiği Birim göz önünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Teftiş Kurulu Müdürlüğünce gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilir.
 
5.20.36.3 Soruşturma Raporu
Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır. Bu raporlar soruşturmanın bitimini takiben bir ay içerisinde düzenlenir.
 
 
(A) Adli Soruşturma Raporu
Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.
(B) Disiplin Soruşturma Raporu
Disiplin soruşturma raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.
 
5.20.36.4 Genel Durum Raporu
Genel durum raporu, yıllık teftiş programlarının sonunda, program sırasında ifa edilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ ne özet bilgi vermek amacıyla düzenlenir.
Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır.
a)      Teftiş yerleri, Birim, teftişi yapılan servisler ve yazılan rapor.
b)      İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan tetkik ve tahkiklerin neticeleri,
c)      Teftiş Kurulu Müdürlüğünce programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,
d)      Görevden uzaklaştırılan, memur varsa sayıları ve sebepleri,
e)      Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,
f)       İşyerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar.
g)      Teftiş olunan yerin verimlilik vaziyeti.
h)      Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zorunlu görülen diğer hususlar.
Genel durum raporları üç nüsha olarak düzenlenir ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ ne tevdi edilir.
Ayrıca; birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, soruşturma ve denetimler nedeniyle, müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması veya Müdürlüğün talebi halinde, alınması istenen önlemlerin, müfettiş önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.
 
5.20.36.5 Personel Denetleme Raporu
1.       Personel denetleme raporu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110´ncu maddesinde öngörülen denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır.
2.       Bu formlarda, denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;
3.       Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,
4.       Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,
5.       Yaratıcı zekâ ve kavrayış kabiliyetleri,
6.       Amir ve memurların, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,
7.       Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,
8.       İtimada şayan olup olmadıkları,
9.       Görevinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,
10.   Dirayetli olup olmadıkları,
11.   Hususlarında Müfettişlerin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.
 
Personel denetleme raporları müfettiş tarafından kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip, her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde hakkında Personel Denetleme Raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak, bir yazı ekine müfettiş tarafından personele birimine iletilmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğüne tevdi edilir.
Müfettişlerce düzenlenen Personel Denetleme Raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.
 
5.20.36.6 Fezleke
a) Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre yapılan tahkikatın sonuçları "Fezleke"ye, bağlanır.
b) Müfettiş; Fezlekelerde tahkik konularını ve işlenen suçların unsurları ile sanıklar hakkında hangi kanun hükümlerine göre takibat yapılması gerektiğini; suçun tespit edilememesi haline muhakemenin men´ine karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir.
c) Müfettiş, inceleme ve soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içerisinde fezlekeyi tamamlayıp, Teftiş Kurulu Müdürlüğüne vermek zorundadır. Teftiş Kurulu Müdürlüğünce kabul edilen mazeretinin bulunmaması halinde bu süre birer ay olarak iki sefer uzatılabilir.
d) Düzenlenen fezlekelerin asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ne verilir. Raporun bir nüshası Teftiş Kurulu Müdürlüğünce, bir nüshası da Müfettiş tarafından muhafaza edilir.
M.M.H.K. giren ve girmeyen suçlarla değişik kurullarda incelenen suçlara ilişkin soruşturma evrakı ve fezlekeler birleştirilemez. Ancak evrakın ayrılması imkânı yoksa yetkili mercilere, fezlekenin ve soruşturma dosyasındaki belgelerin örnekleri gönderilir.
5.20.37 Raporlar Üzerine Yapılan İşlemler
            Raporlar, Teftiş Kurulu Müdürü veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Teftiş Kurulu Müdürünce belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.
 
            Raporlar üzerinde Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır;
           a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili Birim izlenmesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne aittir.
           b) Raporlar üzerine ilgili üst makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.
            Soruşturma ve İnceleme Raporlarının "Sonuç" bölümlerindeki Müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, ilgili birim amirince 2 nüsha halinde işlem tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde Teftiş Kurulu Müdürlüğü aracılığıyla Müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bununda gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.
            c) Müfettişler yapılan bu tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde dosya kapanır. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirirler.
            d) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birim, bağlı ve ilgili kuruluşların kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Müdürü konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğinin bizzat yapar.
            e) Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve kurumun daha mükemmel sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri, Onay Makamınca uygun görülmek şartıyla, "tavsiyeler" başlığı adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili Makama gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir.
 
5.20.38 Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları
            a) Teftişe veya tahkike tabi Birimde bulunan görevli memur ve personel, para ve para hükmündeki kâğıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.
 
            b) Teftişe veya tahkike tabi birim, bağlı ve ilgili bütün kuruluşlarda görevli memur ve personel, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.
            Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere; evrak ve belgelerin alındığı birim, bağlı ve ilgili kuruluşlara verilir.
            c) Teftişe veya tahkike tabi birim, bağlı ve ilgili kuruluşların yöneticileri; teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.
            d) Teftiş veya tahkike tabi birim, bağlı ve ilgili kuruluşların görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş veya tahkik sonuna kadar durdurulur.
            İznini kullanmaya başlamış olan görevli, Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.
            Görevlerinin ifası sırasında Müfettişlere, görev yaptıkları birim ve kuruluş personel gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindedir.
            Teftişe tabi olanlar, Müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.
 
5.20.39 Mesleki Yeterlilik ve Özen
            Müfettişler, görev alanıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Kurul Müdürünün önerisi ve Başkanlık Makamı´nın Onayı ile ilgili mevzuat çerçevesinde bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilirler.
            Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemiyle birlikte; mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi (KPDS´den 50 ve üzeri puan almış olma) dikkate alınır.
                        Müfettişler, görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek zorundadır.
                        İdareler, Müfettişlerin çalışma isteklerini artırmak, mesleki yönden gelişmelerini ve yenilikleri izlemelerini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
                        Müfettişler, idareler tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde araştırma yapmak, yabancı dil bilgilerini ilerletmek, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla her üç yılda idareler tarafından 150 saatten az olmamak üzere düzenlenecek programlar dâhilinde eğitime tabi tutulurlar.
            Müfettişlerin eğitim programlarına katılımlarını sağlamak üzere idareler tarafından gerekli tedbirler alınır. Müfettişlerin üst görevlere atanmalarında katıldıkları eğitimler ve aldıkları sertifikalar da dikkate alınır. 
 
5.20.40 İzin Kullanılması
            Müfettişler, Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ne yazı ile bildirirler.
 
5.20.41 Çalışma ve İstihkaklar
            a) Müfettişler, çalışmalarını, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri "çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.
            b) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın, ilk haftası içinde hazırlanarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ ne gönderilmesi gerekir.
            c) Çalışma ve hakediş cetvelinin birinci sahifesinde; çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ayrıca ay içinde yazılan raporlar ve yapılan haberleşmelere yer verilir.
            Cetvelin ikinci sahifesinde Müfettişlerin yolculuklarına ait giderleri, aylık istihkakları ve bunlara karşılık alınan paraları gösteren tablolar doldurulur.
 
5.20.42 Haberleşme ve Yazışma Usulleri
            a) Müfettişler; teftiş ve tahkik çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla doğrudan doğruya haberleşme ve yazışma yaparlar.
            Vilayet ve Bakanlıklarla olan yazışmaları İzmit Belediye Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.
            b) Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre gerekli iletişim aracı kullanılır.
            c) Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ne gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.
            d) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ ne en seri vasıta ile bildirirler ve bunu yazıya bağlarlar. Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler kıdemli Müfettiş tarafından yapılır.
 
5.20.43 Kayıt ve Dosya İşleri
            a) Müfettişler, yazdıkları rapor, fezleke ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.
            b) Rapor ve fezlekeler ilgili Makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir.
            c) Müfettişler, çeşitli makamlara gönderdikleri rapor, fezleke ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir "kayıt defteri" ne işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.
 
5.20.44 Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar
            Müfettişlere ve yetkili Müfettiş Yardımcılarına mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir. Ayrıca Müfettişler ile yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarına İzmit Belediye Başkanı tarafından imzalanmış Müfettişlik kimlik belgesi verilir.
            Müfettişlere, yazı ve hesap makinesi, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Müdürlüğü´ nce sağlanır.
 
5.21 İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye birimlerinin günlük ihtiyaçlarının karşılanması mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusun da Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan İşletme ve İştiraklerin kuruluş işleyiş, her türlü iş ve işlemlerini yürütmektir.
 
5.21.1 Tanımlar
Belediye İşletmesi      : 5393 Sayılı Belediye kanununun 71 inci maddesi gereğince; özel gelir ve gideri bulunan, hizmetlerini (5393 Belediye kanununun 14 üncü maddesi, toplu taşıma hizmetleri ve toplu konut uygulaması gibi hizmetlerini) bütçe içi işletmeler.
Belediye İştirakleri    : Özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren ve sermayelerinin en az %15 (yüzde on beşine), en çok % 50 (yüzde ellisine) sahip bulundukları anonim şirketleri,
Belediye Şirketi          : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 70 inci maddesi gereğince; Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında (5393 Bel. Kan.14 üncü md.),ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre kurulan şirketler.
 
5.21.2 Sorumlular
1- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, İşletme iştiraklere karşı, Belediye Başkanlığı´nı temsil eder.
2- Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
3- Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.
4- Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalarla verilen her görevi yapar.
 
5.22 GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ
5.22.1 Tanımlar
Bu yönetmeliğin uygulamasında 5393 Sayılı Kanunun 3. maddesindeki tanımlar yanında;
Konut, Sosyal Konut: İlçenin konut ihtiyacını gidermek için üretilen konutları,
Dönüşüm Konutları: Kentsel dönüşüm alanlarında kalan konut ve bina sahiplerine verilecek konutları,
Kentsel Dönüşüm Alanı: Çarpık yerleşim alanları ve eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek üzere belirlenen alanı,
Konut ve Toplu Konut Projeleri: Konutların inşaat uygulama projelerini,
İhale: Her tür inşaatın ihalesini,
Kontrol: İnşaatların yapım sırasındaki kontrollük işlemlerini,
Kentsel Dönüşüm Projesi: Kentsel dönüşüm alanı üzerinde yapılan tüm çalışmaları,
Hak Sahibi: Kentsel Dönüşüm Alanında binası yıkılacak olan bina sahiplerini,
Konut Alanı: Konut yaptırılmak üzere üretilen arsaları,
Ticaret Alanı: Ticaret merkezi yaptırılmak üzere üretilen arsaları,
Teknoloji Parkı: Teknoloji parkları yaptırılmak üzere üretilen arsaları,
Sosyal Donatılar: Sosyal donatılar yaptırılmak üzere üretilen arsaları, İfade eder.
 
5.22.2 Temel İlkeler
Kentsel Dönüşüm alanlarının belirlenmesinde, konut, sosyal konut üretilmesinde ve her türlü projelerin hazırlanıp uygulanması sırasında yöre halkının mutluluğu öncelikli olmakla beraber kamu yararı göz önünde bulundurulacaktır.
 
5.22.3 Görev, Yetki ve Sorumluluklar
5.22.3.1 Müdürlüğün Görevleri
Belediye Yasasının 69 uncu 73 üncü Maddeleri gereği; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla konut, toplu konut, sanayi ve ticaret merkezleri yapmak.
İnşaat uygulama projelerini hazırlayıp, inşaat ihalelerini yapmak.
İnşaatların kontrollük hizmetlerini yapmak.
Düzenli kentleşmeyi sağlamak amacıyla, çarpık yerleşim yeri olan bölgelerin ve eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek.
Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen bölgelerdeki bina sahiplerinin üretilen konutlara taşınmaları için yerinde arazi çalışması yapmak.
 
5.22.3.1.1 Müdürün Görev, Yetki ve sorumlulukları:
1. Bağlı olduğu Makamların sözlü veya yazılı yönergelerini uygulamak,
2. Kendisine bağlı birim ve kişilerin çalışmalarını yönlendirmek,
3. Müdürlüğündeki personelin özlük haklarını kollamak,
4. Konut projeleri hazırlayıp, inşaat ihalelerini yapmak, inşaatların kontrollük hizmetlerini yerine getirmek ve konutların satışlarını yapmak,
5. Konularında Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Görevli, Yetkili ve Sorumludur.
 
5.22.3.1.2 Mühendis ve Mimarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1.  Müdürün sözlü veya yazılı yönergelerini uygulamak,
2.  Kendisine bağlı kişilerin çalışmalarını yönlendirmek, 
3.  Konut projeleri hazırlayıp, inşaat ihalelerini yapmak, inşaatların kontrollük hizmetlerini yerine getirmek, konularında Görevli, Yetkili ve Sorumludur.
 
5.22.3.1.3 Tekniker ve Teknisyenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1.  Bağlı olduğu Makamların sözlü veya yazılı yönergelerini uygulamak,
2.  İnşaatların kontrollük hizmetlerini yerine getirmek, 
3.  Arazi çalışmalarını yapmak, konularında görevli ve sorumludur.
 
5.22.4 Diğer Müdürlükler İle İlişkiler
İnşaat aşaması öncesi, Arsa Üretilmesi, Dönüşüm Alanı belirlenmesi, Hak Sahiplerinin tespiti gibi çalışmalarda Plan ve Proje Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm müdürlüklerle koordineli olarak çalışılmalıdır.
 
5.23 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
5.23.1 Sorumluluk
İzmit Belediyesi´nde yapı kontrol ve kent estetiğini sağlama faaliyetlerinin yasalara uygun olarak yapılmasının ve yaptırılmasının sorumluluğu Yapı Kontrol Müdürüne aittir.
 
5.23.2 Tanımlar
1- Yapı Ruhsatı: Yapı inşası için belediyesince verilen izin belgesi
2- Yapı kullanma izin belgesi: Yapı ruhsatı ve eklerine ve fenni şartlarına uygun olarak tamamlanan yapıya verilen oturma izni belgesi
3- Mühür tutanağı: Ruhsat almadan veya ekindeki etüt ve projelere aykırı olarak yapılan inşaatlardaki çalışmaları durduran belge
4- Basit tamir izni: Yapının taşıyıcı sistemine dokunmadan çatı aktarma, sıva yapılması, doğrama tamiratları vs gibi basit tamirleri içeren izin belgesi
 
5.23.3 Müdürlüğün Görevleri
Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde İskân Denetim Birimi ve Kaçak İnşaat Birimi bulunmaktadır. İzmit Belediyesi´nde yapı kontrol ve kent estetiği sağlama çalışmaları aşağıdaki faaliyetlerden oluşur.
 
İskan Denetim Birimi
a-      Ruhsatlı inşaatların seviye kontrollerinin yapılarak, yapı denetim firmalarının hakedişlerinin ödenmesi,
b-      Ruhsatlı inşaatların proje dışı yapılan imalatların müdahale edip projesine uygun hale getirmek.
c-      Biten İnşaatların iş bitirmelerini vermek.
d-      İskân Ruhsatı vermek.
e-      Talebi durumunda iş deneyim belgelerini vermek.
f-       Yıkım izni vermek.
g-      Hafriyat izni vermek .
h-      Vatandaşın talebi üzerine arşivden iskân bilgilerini vermek .
i-        Elektrik- Su aboneliklerinin açılması ile ilgili yazı vermek.
j-        Kat mülkiyeti ile ilgili kurumlara yazı yazmak.
 
Kaçak Yapı Birimi
a-      Kaçak İnşaat denetimleri,
b-      Tespit edilen kaçak inşaatların ilgili yasalar uyarınca işlemlerin yürütülmesi,
c-      Uygunsuz yapıların yıkım kararlarının uygulanması,
d-      Savcılığa sevk edilen dosyalar ile ilgili, tanık olarak mahkemelere gidilmesi,
e-      İmar ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi,
f-       Kent estetiğini sağlama çalışmaları (Metruk yapıların izalesi, Ana Caddelerde görüntü kirliliği oluşturan boş parsellerin yol cephelerinin kapatılması, iş yeri reklam tabelalarının kontrolü),
g-      Ruhsat gerektirmeyen, boya, tesisat, taban ve tavan kaplamaları, doğrama değişimleri için Basit tamir tadil izni vermek.
  
5.24 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
5.24.1 Müdürlüğün Görev ve Yetkileri
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İl Turizm Koordinasyon Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,
b) Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek,
c) Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
d) Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek,
e) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek,
f) Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek,
h) Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp yürütmek, gerektiğinde bilgilendirme amaçlı afiş, broşür hazırlamak,
j)  Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek,
k) Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek,
l) Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak,
m) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartların uygunluğunu sağlamak.
n) Atıkların, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması,  toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak.
o)  Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.
 
5.24.2 İdari Yapı
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün idari yapısı;
a) Çevre Koruma Birimi
b) Çevre Denetim ve Kontrol Birimi
c) Evrak Kayıt Birimi
 
5.24.3 Evrak Kayıt Biriminin Görevleri:
a)Gelen-giden bütün evrakları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne çıkararak havalesini yaptırdıktan sonra kaydını yapmak, havale edilen yazının ilgili personele tebliğini yapmak, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlamak, cevabi yazıyı müdürlükte kalan nüshasının arşivlenmesini sağlamak.
b)Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlükleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapmak.
c) Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlamak.
d) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak.
e) Müdürlüğe bağlı birimlerin yazışmalarını yürütmek.
f) Müdürlüğe gelen telefonları cevaplamak ve ilgili departmana yönlendirmek.
g) Müdürlüğe gelenleri güler yüzle karşılamak ve müdürlük içi yönlendirmek.
h)Satınalma evraklarını hazırlamak, takip etmek.
i)Süper Hizmet Masası şikâyetlerini değerlendirmek ve ilgili yerlere yönlendirmek.
 
 
5.24.4 Çevre Koruma Biriminin Görevleri:
a) Çevre ve Orman Bakanlığı´nın çıkarmış olduğu kanun ve yönetmelikler kapsamında ilçe belediyesine düşen görevleri yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak
b) Kanun ve yönetmelik kapsamında üzerine görev düşen kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, takip etmek, uymayanları uyarmak, gerekli cezai müeyyide uygulanması için gerekli yerlere bilgi vermek.
c) Çevre açısından mevzuatları takip etmek değişen, kaldırılan ya da yeni çıkanları üst makama bildirmek ve bunların uygulanması için planlar hazırlamak.
d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle koordineli çalışmak.
e) İlgili birim ve kurum-kuruluşlarla ortak denetimlere katılmak.
f) Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığın çevre ve insan salığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlamak.
g) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda birim, kurum ve kuruluşlarca yapılan/yapılacak plan ve projelerin verilen görev ve yetki çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi işini yapmak
i)Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünden verilen görev ve yetki çerçevesinde,  plan ve proje hazırlamak, yürütmek, hazırlanan plan ve projelere katılım sağlamak.
 
5.24.6 Çevre Denetim ve Kontrol Biriminin Görevleri:
a) İlçe sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü şikâyetleri mahallinde inceleyerek şikâyetlerin bertarafını sağlamak.
b) Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.
c) Görev alanı dâhilinde eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
d) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.
e) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapmak.
f) Uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yapmak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirleri uygulamak veya uygulatmak.
g) İlgili birim ve kurum-kuruluşlarla ortak denetimlere katılmak.
h) Çevre kirlenmesine neden olacak herhangi bir faaliyette gerçek veya tüzel kişilere ihtar verip, gerektiğinde ceza yazmak.
 
5.24.7 Genel Hükümler;
a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tüm personeli; giyim, kuşam, temizlik, davranış ve konuşmalarına dikkat eder.
b) Görev verilen personel verilen görevi aksatmadan yasal mevzuata uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
c) Müdürlük personeli tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.
d) Dil, din, ırk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranılır.
e) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
f) Belediye hizmetlerinde; hesap verilebilirlilik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.
 
5.25 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.25.1 Sorumlular
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinin yasalara uygun olarak yapılmasının ve yaptırılmasının sorumluluğu Ulaşım Hizmetleri Müdürü´ne aittir.
 
5.25.2 Uygulama / Faaliyet
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi sınırları içerisindeki ulaşım ile ilgili talepleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı´na yazışmalar yaparak, gelen taleplerin takibini sağlamaktadır.
İzmit Belediyesi´nin gerçekleştireceği tören ve etkinlikler için gerekli düzenlemeyi yapar.
İzmit Belediyesi hizmet binası Belsa Plaza´da, katlardaki temizliğin sağlanması için kat görevlileri çalışma programını oluşturarak, temizliğin yapılmasını sağlar.
İzmit Belediyesi´ne ait şantiye ve hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapar.
İzmit Belediyesi araç havuzunda bulanan araçların sevk ve idaresini sağlar.
İzmit Belediyesi´ne ait ortak kullanım alanlarındaki her türlü, haberleşme, elektrik, bakım, nakliye ve tamirat işlerini vb, Proje Birimi´nin de görüşü alınarak yapılmasını sağlar.
 
5.25.3 Taleplerin Alınması   
1. Belediye sınırları içinden ve birimlerden (vatandaş, kamu kurumları, diğer belediyeler, sivil toplum örgütleri vs.) gelen sözlü ve yazılı isteklerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasını sağlar.
2. Kayıt altındaki talep ve istekler İdari İşler personeli tarafından (görev dağılımı içerisinde) tespiti yapılarak İdari İşler Birimi bilgisi dâhilinde çözümü sağlanır.
 
5.25.4 Taleplerin Takibi
1. İzmit Belediyesi sınırları dâhilinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü´ne gelen dilekçeler incelenerek kayda alınır. İlgisi gereği Başkan ya da Başkan Yardımcısının bilgisi dâhilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı´na gönderilerek, takibi için komisyonlarda yer alınıp, alınan kararın onaylanmasından sonra uygulama noktasında yine Büyükşehir ile ortak olarak çalışma yapılması sağlanır.
2. İzmit Belediyesi tarafından yapılacak olan etkinlikler, müdürlükler tarafından en az 2 gün önce yazılı olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü´ne bildirilir. Gelen talep üzerine, tören ekibi etkinlik yapılacak olan yerde 1 gün öncesinde gerekli incelemeyi yaparak, eksiklikler ve yapılması gereken işler tespit edilir. Etkinlik gününde İdari İşler Birimi üzerine düşen tüm sorumlulukların yerine getirilmesi sağlanır.
3. İzmit Belediyesi´nin merkez binası, şantiye ve bağlı birimlerdeki temizlik ve güvenlik personelinin çalışmalarını takibi ve kontrolü sağlanır.
4. İzmit Belediyesi´ne ait ortak kulanım alanlarındaki elektrik, doğalgaz, telefon ve su giderlerinin tahakkuk işlemi yapılarak, Mali Hizmetler Müdürlüğü´ne gönderilmesi sağlanır.
5.İzmit Belediyesi´ne ait havuza tahsis edilmiş olan araçların, birimlerin talepleri doğrultusunda sevk ve idaresinin yapılması ve kayıt altına alınması sağlanır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
 
YÜRÜRLÜK
MADDE 6-
İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 03 Ekim 2007 tarih ve 168 karar no.su ile Belediye Meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında ki Yönetmelik yürürlükten kalkar.
Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
MADDE 7- Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.
 
Şeklindeki yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildi.