Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.05.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 50- Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesine ait G23b-18c, G23b-19a, G23b-19c, G23b-19d ve G23b-24a nazım imar planı paftalarında Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2008 tarih, 177 sayılı kararıyla uygun görülen nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 24.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampus Alanına ait uygulama imar planı revizyonunu içeren ve nazım imar planı kararlarına uygun olarak hazırlandığı tespit edilen uygulama imar planı teklifiuygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 51- Ağaköy mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın Belediyemize katılmak istemediklerinden meclis kararımızın yeniden incelenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz meclisinin 04/12/2007 tarih 192 sayılı Arızlı Köyünden belediyemize katılacak alan kararı ile ilgili Arızlı Köyü Muhtarı Selahattin Aracı´nın 28/01/2008 tarihli dilekçesindeki Ağaköy Mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın belediyemize katılmak istemedikleri gerekçesi doğrultusundaki talebi uygun görülerek;

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 29/01/2001 günlü onayı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 45. Maddesine göre Belediyemiz mücavir alan sınırlarına alınan Arızlı Köyü sınırlarındaki bir kısım alanın; Bölgede yaşayan vatandaşların Arızlı Muhtarlığı sınırlarında görünmesine rağmen muhtarlık aile beyannamelerinde görünmemesi, yıllardır belediye hizmetlerini Belediyemizden, muhtarlık hizmetlerini Serdar ve Yenimahalle Muhtarlıklarından alması ve seçimlerde de buralarda oy kullanmaları gerekçeleri ile ilgi (a) dilekçe sahibi Arızlı Köyü Muhtarlığı 08/04/2007 gün ve 21 sayılı köy ihtiyar heyeti kararı ve ile belediyemiz sınırlarına katılmasına karar verdikleri görülüp, 28/01/2008 tarihli dilekçeleri de dikkate alınarak;

Ekli haritalarda A ve B harfi ile gösterilen, güneyde Saraybahce Belediyesi sınırı, batıda Kuruçeşme Belediyesi sınırını takiben Arızlı Köy sınırı, 2546 parsel güneyi, devamında 2027 parsel batısı, takiben Arızlı Köy sınırı, kuzeyde 2248 ve 2174 nolu parsellerin güneyini takiben, 1635 nolu parselin batı ve güney sınırını takiben 1633,1630,1629,1627 parsellerin güney sınırından güneye doğru 1625 ve 1697 parsellerin batı sınırını takiben, 1697 nolu parselin doğu sınırından kuzeye doğru Arızlı Caddesini takiben 1688,1690 nolu parsellerin ara sınırını doğuya doğru takiben,2783,2782,1725,1727,1747,1746,2411,2412,2406,2407,2010,2012 nolu parsellerin güney sınırından Arızlı Köyü sınırına, doğuda mevcut belediye sınırından güneye doğru Serdar Mahallesi sınırına kadarki alanın yıllardır belediye hizmetlerini belediyemizden almaları, şehir merkezine yakın olmaları sebepleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunun 8. Maddesine göre Belediyemiz sınırlarına katılmasına,

Yukarıda tarif edilen alanın 1697 nolu parselin güneyinden, güneye doğru, Arızlı Caddesini takiben, 1779 ve 1778 nolu parsellin güney sınırından doğuya doğru 147 ada 1 parselin doğu sınırından güneye doğru Radar Caddesini takiben, 156 ada 10 nolu parselin kuzeydoğu sınırını takiben Erdil Sokağın Belediye sınırı ile birleştiği, kuzey güney hattının batısında kalan ve -A- harfi ile gösterilen alanın Yenimahalle Mahallesine, aynı hattın doğusunda kalan ve -B- harfi ile gösterilen alanın Serdar Mahallesine, halihazırda hizmetlerini bu muhtarlıklardan almaları sebebiyle 5393 sayılı kanunun 9. Maddesine göre bağlanmalarına ve ekteki sınır haritalarının onaylanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 52- Zabıtan mahallesine bağlı Atalay, Aslan ve Koçal sokaklar arasında kalan alan ile ilgili hizmetin daha rahat görülebilmesi için Yenidoğan mahallesine bağlanma teklifi ile ilgili yapılan müüzakeresi neticesinde:

Zabıtan mahallesine bağlı Atalay, Aslan ve Koçal sokaklar arasında kalan alan ile ilgili hizmetin daha rahat görülebilmesi için Yenidoğan mahallesine bağlanma talebiuygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.