Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.06.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 64-     22-26 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan Kırcaali ili Momçilgrad ilçe Belediyesine gitmek üzere, İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN ve Meclis Üyelerinin görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili  Özel Kalem Müdürlüğünün 31.05.2011 tarihli yazısı. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yunanistan ve Bulgaristan Kırcaali İli Momçilgrad ilçe belediyesi ile İzmit Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkileri kapsamında; kardeşlik ve yardımlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi, ülkelerin tarihi kültürel ve turistik değerlerinin daha iyi tanıtılması, şehirlerdeki eğitim,sanayi, teknoloji, tarım alanlarındaki uygulanan metodların karşılıklı öğrenilmesi ortak örf-adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi amacı ile 22-26 Haziran 2011 tarihleri arasında düzenlenecek proğramlara; Belediye  Başkanı ve meclis üyeleri  Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, Mehmet Zekeriya Özak, Adnan Uysal, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Emine Zeybek, Hüseyin Canıgeniş, Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, İbrahim Kılıç, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün, Fahri Meydan, Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut, Şahsuvar Marul, Mahmut Öztürk, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp, Mehmet Demirtaş, Erkan Aksoy, Olcay Sanal, Ali Yılmaz, Cengiz Çakar, Fayik Çelik´in görevlendirilmelerine ve gidiş- dönüş bedeli ile yasal harcırağlarının ödenebilmesi için" İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003 -50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3.maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda "kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

KARAR  65-İzmit-Bekirdere Mahallesi (tapuda Gündoğdu), G23b.25d.1a Uygulama İmar Planı paftası, 372 ada 21 nolu parsel üzerinde yer alan ruhsatlı ve iskanlı bina için proje tadilatına başvurulduğunda yapılan şifahi görüşmeler sırasında söz konusu taşınmazın yolda kaldığının öğrenildiği, bu nedenle de oluşan mağduriyetin giderilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

372 ada 21 nolu parselin eski imar planlarında ada kenarının doğrusal olduğu ve şuyulandırma öncesinde eski kadastral parseline göre 1991 yılında ruhsat aldığı ancak 1997 yılında yapılan şuyulandırma sonrasında parselin 8mt´lik imar yoluna bakan cephesinin kırıklı olarak tescil gördüğü, bu doğrultuda da Bekirpaşa Belediye Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 68 sayılı kararı ile onaylanan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 640 sayılı kararı ile kabul edilen"Belediyemiz Bekirpaşa bölgesi imar planlarının sayısallaştırılması" işi kapsamında ada kenarının son mülkiyete göre parsel sınırı esas alınacak şekilde yeniden düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda; İzmit-Bekirdere Mahallesi (tapuda Gündoğdu), G23b.25d.1a Uygulama İmar Planı paftası, 372 ada 21 nolu parselin 8mt´lik imar yoluna bakan cephesinin Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından güncellenen son mülkiyet bilgilerine göre ruhsatlı ve iskanlı bina kurtarılacak şekilde 8mt´lik imar yolunu daraltmadan doğrusallığı sağlanarak düzenlenmesinin alan

 

 kaybı ve donatı eksilmesine neden olmadığı belirlendiğinden, Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 66- İzmit- Tüysüzler Mahallesi, G23b-24a-3b uygulama imar planı paftası, 157 no´lu yapı adasının güneybatısında yer alan 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasını ve ada hattının mülkiyet sınırlarına getirilmesini, mülkiyet hatları ile NATO Boru Hattı Koruma Kuşağının arasında kalan alanın "Yeşil Alan" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit- Tüysüzler Mahallesi, G23b-24a-3b uygulama imar planı paftası, 157 ada, 5 ve 6 no´lu parsellerin güneybatısında yer alan 7.00 metre kesitteki imar yolunun mevcut imar planı üzerinde düzenlenmeden önce ulaşım şeması içersinde yer almadığı ve söz konusu yolun imar planı üzerine aktarılmadan önce bölgede İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılarak parsellerin oluşturulduğu belirlenmiştir. Bahse konu yolun güneybatısında yer alan NATO Boru Hattının güvenliği ile ilgili yapılan imar planı revizyonu sırasında bölgedeki ulaşım şemasında yapılan değişiklik ile yeniden oluşturulan ulaşım kararları içersinde 157 no´lu yapı adasının güneybatısındaki imar yolunun oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Ancak 7.00 mt. kesitteki imar yolunun mevcut imar planı yapı adası cephe oluşumunu destekleyen veya ada içi parsel dokusunu yönlendiren bir etkisinin bulunmadığı ayrıca imar parseli oluşturma gibi bir gerekliliğinin de olmadığı belirlenmiştir.  Bu doğrultuda; İzmit- Tüysüzler Mahallesi, G23b-24a-3b uygulama imar planı paftası, 157 no´lu yapı adasının güneybatısında yer alan 7.00 metre kesitteki imar yolunun kaldırılarak, ada hattının mülkiyet sınırlarına getirilip oluşan yapı adası hattı ile NATO Boru Hattı Koruma Kuşağı arasında kalan alanın "Yeşil Alan" olarak düzenlenmesi ile 157 nolu yapı adasının güneybatısında NATO Boru Hattı istimlak sınırından 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi şeklinde önerilen imar planı değişikliğinin topografik yapıdan kaynaklanan yüksek eğim oranı nedeni ile yol yapımının maliyetinin yüksek olması ve her hangi bir parsel veya alt yapı tesisine imkan tanıyan özellikte olmaması nedeniyle kamu yararı içermesi ve imar planı ana kararları değiştirici nitelikte olmadığı belirlendiğinden  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 67-İzmit- Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.1b-2a Uygulama İmar Planı paftaları, 1708 ada 1 nolu parsel için belirlenen yapılanma koşullarına uyulduğunda parselde yapı yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek, yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.1b-2a Uygulama İmar Planı paftaları, 1708 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.40/1.20 yapılaşma koşulana sahip "Konut Alanı" kullanımına sahip olduğu ve mevcut yapılanma şartları uygulandığında bina yapmaya uygun alan kalmadığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle 1708 nolu imar adası ve çevresindeki diğer yapı adaları üzerinde yapılan bütünsel değerlendirmeler sonrasında; söz konusu imar adası içindeki diğer parsellerin  olumsuz etkilenmesine sebep vermeden, 5 mt olan ön bahçe mesafesinin kaldırılması sonucunda 1 nolu parselin cephe hattının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´nin Madde.16 , B.İstikamet Alma bölümünde belirlenen "3.İmar Planlarında ön bahçe mesafesi belirlenmemiş yapı adalarında; ön cephe istikameti teşekkül etmiş ise, buna uyulur. Yapılaşma yok ise, en az 5.00m ön bahçe mesafesi uygulanır" hükmü doğrultusunda söz konusu imar adası içinde yer alan diğer ruhsatlı binaların ön cephe istikameti esas alınarak düzenlenmesi sonucu yapı yapılmasına imkan tanıyacak bir alan elde edildiği belirlenmiştir.

 

 

 

 Bu doğrultuda oluşan mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.1b-2a Uygulama İmar Planı paftaları, 1708  nolu imar adasının 5/A-3/3 , 0.40/1.20 olan yapılaşma koşulunun alanın kuzeyindeki diğer imar adaları ile uyum sağlayacak şekilde A-3 olarak düzenlenmesi şeklinde yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine neden olmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 68-  İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c Uygulama İmar Planı paftası, 460 ada, 36 nolu parselin yapılan görüşmeler sırasında şifahen Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2008 tarih ve 496 sayılı kararı ile yolda kaldığının öğrenildiği, ancak aradan geçen zaman zarfında herhangi bir kamulaştırma işleminin yapılmadığı belirtilerek, oluşan mağduriyetin giderilmesi söz konusu parselin imar yolu dışına çıkartılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği talebi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Maslak Sokağın bir önceki imar planında dar ve çıkmaz bir sokak olduğu, acil bir durum söz konusu olduğunda araçların bölgeye giremediği, bu doğrultuda da ulaşım zorluğu ve can güvenliği nedeniyle hizmet araçlarının Şeyh-Akif Caddesini kullanarak Maslak Sokağa giriş-çıkış yapabilmeleri amacıyla yapılan yol bağlantısı ile ilgili düzenlemenin Belediyemiz Meclisinin 08.07.2008 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylanarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2008 tarih ve 496 sayılı kararı ile kabul edildiği belirlenmiştir.

Yapılan plan değişikliği ile belirlenen yol güzergahının bölgenin topoğrafik koşulları, yapıların fiziki durumu ve bölgede yaşayan vatandaşlarının talepleri göz önünde bulundurularak, araç ulaşımının sağlanmasına en uygun eğim oranı ile bağlantı noktası oluşturması amacıyla söz konusu parseli de kapsayacak şekilde meydan oluşturulması suretiyle düzenlendiği tespit edilmiştir.

        

    Bu nedenle İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c Uygulama İmar Planı paftası, 460 ada, 36 nolu parselinde içinde bulunduğu Maslak Sokağın talep edildiği üzere yeniden ana ulaşım aksı ile olan bağlantısının kopartılarak taşıt ulaşımı ve servis araçlarının kullanımına kapalı hale getirilmesinin bölgede yaşayan tüm bölge halkının kentsel hizmetlerden yararlanmasını olumsuz yönde etkileyeceği belirlendiğinden, Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile kamu yararına ters düştüğünden  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 69- İzmit-Yeşilova Mahallesi, G23b.25a Nazım İmar Planı Paftası, G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı Paftası, 130 ada, 10 nolu parselin tamamı ile 17(eski 9) ve 15 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan "İbadet Yeri" alanı kullanımının kuzeybatı sınırının son mülkiyet verilerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi iile ilgili İmar komisyonunun 26.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı Paftası, 130 ada 10 parsel ile 17(eski 9) ve 15 nolu parsellerin bir kısmının "İbadet Yeri" olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediyemiz Meclisinin 04.05.2009 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.07.2010 tarih ve 404 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Ancak onaylanan plan değişikliği sonrasında cami derneği tarafından hazırlatılan değişiklik dosyası üzerinde Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonrasında; güncel mülkiyet bilgilerinde ve son duruma ilişkin yapılan yatay ve düşey tespit haritalarında plan değişikliğine konu olan 130 ada, 9 nolu parselin ifraz edilerek 16 ve 17 nolu parsellerin oluşturulduğu ve 130 ada, 15 nolu parselin tamamında dini kullanıma ilişkin yapıların bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2011 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; İzmit-Yeşilova Mahallesi, G23b.25a Nazım İmar Planı Paftası, G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı Paftası, 130 ada, 10 nolu parselin tamamı ile 17(eski 9) ve 15 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan "İbadet Yeri" alanı kullanımının, imar planı fonksiyon kararları ile söz konusu alandaki fiziki durumun uyumunun sağlanması amacıyla  130 ada 10 nolu parselin kullanımının korunarak, kuzeybatı sınırının 15 ve 17 nolu parsellerin tamamını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi şeklinde yoğunluk artışı, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 KARAR 70-İzmit-Kabaoğlu Köyü, G23b.19c.1b Uygulama İmar Planı paftasında yer alan "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanı kullanımına sahip 2124 nolu parselin "E:0.30, Hmax:5.50 mt" olan yapılaşma koşulunun "E:0.30, Hmax:7.00 mt" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 26.05.2011 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Kabaoğlu Köyü, G23b.19c.1b Uygulama İmar Planı paftası, 2124 nolu parselin mevcut imar planında E:0.30, Hmax:5.50 mt yapılaşma koşuluna sahip "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanında kaldığı ve "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanı olmasına ilişkin Uygulama İmar planı değişikliği teklifinin Belediyemiz 04.11.2008 tarih ve 85 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Ancak onaylanan plan değişikliği sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akaryakıt, Bakım ve Lpg İkmal İstasyonu alanlarında, özellikle kat yüksekliği ve yapılaşma koşulları konusunda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla genel bir düzenlemeye gidilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih ve 123 sayılı kararı ile Kocaeli 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 2.11.4.Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonları kısmında "...Bu alanlarda yapılanma koşulları; en fazla inşaat alanı kat sayısı (E=Emsal); 0,30 en fazla yapı yüksekliği (Hmax):5,50 metre" olarak belirlenen yapılanma koşulu "...Bu alanlarda yapılanma koşulları; en fazla inşaat alanı kat sayısı (E=Emsal); 0,30 en fazla yapı yüksekliği (Hmax):7,00 metre" olarak değiştirilerek onaylanmıştır. Bu doğrultuda onaylı üst ölçekli plan hükümleri ile uygulama hükümlerinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla, İzmit-Kabaoğlu Köyü, G23b.19c.1b Uygulama İmar Planı paftası, 2124 nolu

parselde yer alan "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanının mevcut imar planında E:0.30, Hmax:5.50 mt yapılaşma koşulunun E(Emsal) değeri değişmemek kaydıyla yükseklik değerinin Hmax:7.00mt olarak düzenlenmesi şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının üst ölçekli plan hükümleri, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 71-İzmit-Hacıhızır Mahallesi G23b-24c-1a-1d uygulama imar planı paftaları, 350 ile 408 nolu yapı adalarının arasından geçen 6.00 mt. kesitteki imar yolunun yerinde kapalı su kanalı bulunmasından dolayı "Kanal" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Hacıhızır Mahallesi G23b-24c-1a-1d uygulama imar planı paftaları, 350 ile 408 nolu yapı adalarının arasından geçen 6.00 mt. kesitteki imar yolunun 31.07.1984 onay tarihli V. Etap imar planlarından bu güne plan üzerinde yer aldığı, yerinde kısmen yol ve ulaşım için kullanıldığı vede kanalın üzerinin kapatılarak fiziki yapısının ıslah edildiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; söz konusu imar yolunun kanal olarak imar planı üzerinde yeniden ifadelendirilmesini içeren imar planı değişikliği teklifi mevcut ulaşım  sistemi ve fiziki yapılaşmayı olumsuz yönde etkileyeceği belirlendiğinden  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 72- Gündoğdu ve Tepeköy Mahalleleri, G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.1b-1c-1d, G23b.25a.2a-2b-2c-2d ve G23b.25a.4a-4b Uygulama İmar Planı paftalarında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından başlatılan şuyulandırma çalışmaları sırasında alana ait ulaşım kararları ve fonksiyonların alınan kurum görüşleri doğrultusunda mevcut yapılaşma ve  mülkiyet durumları da göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

yürürlükteki söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından şuyulandırma çalışmaları başlatılmış, ancak yapılan çalışmalar sonrasında tespit edilen sorunların çözümüne yönelik gerek ana ulaşım kararları gerekse mevcut yapılaşma ile mülkiyet durumları göz önüne alınarak imar planların yeniden revize edilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´nün talebi ile gerek plan kararlarının yeniden değerlendirilmesi, gerekse kamulaştırma maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tarafımızca hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2011 tarih ve 185 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Bu bağlamda onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Gündoğdu ve Tepeköy Mahalleleri, G23a.25b Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.1b-1c-1d, G23b.25a.2a-2b-2c-2d ve G23b.25a.4a-4b Uygulama İmar Planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda ;

 

1.      1/5000 ölçekli Nazım İmar planı doğrultusunda 15 mt´lik imar yolunun şuyulandırma sınırına göre yeniden düzenlenmesi,

2.      663, 664, 665, 681, 682, 683, 684 nolu parsellerin üzerinde yer aldığı imar adasının kuzeydoğu köşesinin yeniden düzenlenmesi,

3.      677 nolu parsel üzerinde yer alan yapının 7 mt´lik imar yolları üzerinde kalması sebebiyle söz konusu yollar ile park alanı ve ticaret alanı kullanımının herhangi bir donatı eksilmesine sebep vermeden formunun yeniden düzenlenmesi,

4.      705 nolu parsel üzerinde yer alan yapının 7 metrelik imar yolu üzerinde kalması sebebiyle, söz konusu yolun ana ulaşım kararlarını etkilemeyecek şekilde güneye doğru kaydırılması,

5.      Mevcut imar planında 12 mt genişliğindeki imar yolunun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 15mt olarak düzenlenmesi,

6.      592 ve 609 nolu parseller üzerinde yer alan 7mt genişliğindeki imar yolunun kuzeybatısında mevcutta var olan sokağın çevresindeki oluşmuş yapılaşma durumu dikkate alınarak imar planı üzerinde 7 mt genişliğinde imar yolu olarak planlanması,

7.      598 nolu parsel üzerinde yer alan yapı ve mülkiyet durumu göz önünde bulundurularak 7mt genişliğindeki imar yolunun mülkiyet sınırından geçecek şekilde doğuya doğru kaydırılması,

8.      1/1000 ölçekli uygulama imar planında 15 metre olarak planlanan imar yolunun kuzeyinde ve güneyinde 15mt´lik imar yolları olması dolayısıyla ana ulaşım kararlarını etkilemeyecek şekilde 12mt´ye düşürülmesi,

9.      584 ve 585 nolu parseller üzerinde yer alan yapının iyi nitelikte ve binanın bulunduğu alanın topoğrafik yapısı incelendiğinde mevcut konut alanları ile bütünleştirilebilecek durumda olması sebebiyle söz konusu yapının konut alanı içine dahil edilmesi ve yeşil alan kaybına yol açmaksızın güneyindeki 7mt genişliğindeki imar yolu güzergahının arazinin topoğrafik yapısına göre yeniden düzenlenmesi,

10.  Yerinde aktif olarak faaliyette olduğu belirlenen su deposu ile ilgili İSU´dan gelen kurum görüşü doğrultusunda söz konusu alanın imar planı üzerinde donatı eksilmesine yol açmaksızın E=0.80 yapılanma koşuluna sahip "Su Deposu" olarak planlanması ve kuzeyinde yer alan 14 mt genişliğindeki imar yolunun 15 metre olarak düzenlenmesi,

11.  888 nolu parsel üzerinde yer alan söz konusu yapı dikkate alınarak 7mt genişliğindeki imar yolunun kuzeye doğru kaydırılması,

12.  Gündoğdu Mahallesi girişinden itibaren kuzeydoğuya doğru Yeşilova Mahallesinin kuzeybatı sınırından devam eden 14 mt genişliğindeki imar yolunun Gündoğdu Mahallesi girişinde arazi eğimi ve zeminde oluşmuş yol güzergahı da dikkate alınarak Dinç Sokağa kadar olan kısmının 15 mt olarak düzenlenmesi,

13.  1037 nolu parsel üzerinde yer alan yapı ve mülkiyet durumu dikkate alınarak yeşil alan kaybına yol açmaksızın söz konusu parselin güneyinin takriben 1427m²´lik kısmının "Konut Alanı" olarak düzenlenmesi ve parselin doğusundaki 7 mt genişliğindeki imar yolunun güneye doğru devam ettirilerek, kaldırılan park alanına eşdeğer alanın söz konusu parselin doğusundaki imar adasının batısında x:4516936-4516900, y:496327-496385 koordinatları arasında planlanması,

14.  Gündoğdu Mahallesi köy içinin batısında kuzey-güney doğrultusunda yer alan 14 mt genişliğindeki imar yolunun 15 mt olarak düzenlenmesi ile 1024,1025 ve 1026 nolu parseller üzerinde yer alan 12mt genişliğindeki imar yolunun güzergahında yer alan 10metre genişliğindeki diğer yollar ile bütünlük sağlaması adına 10 metreye düşürülerek planlanması,

15.  461 nolu parsel üzerinde yer alan yapı ve mülkiyet durumu dikkate alınarak yeşil alan kaybına yol açmaksızın konut alanı sınırının yeniden düzenlenmesi,

16.  y:496397-496845 , x:4518046-4518039 koordinatları arasında kuzey-güney doğrultusunda yer alan 15 metrelik imar yolu güzergahının halihazırdaki yol izi ve arazinin topoğrafik yapısı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi,

17.  Bunun doğrultusunda söz konusu yolun güneyinde yer alan 7 ve 10 mt genişliğindeki imar yollarının mülkiyet durumu dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile çocuk bahçesi alanının alan kaybına yol açmaksızın formunun yeniden düzenlenmesi,

18.  Ayrıca planlama alanı içerisinde yer alan tüm konut adalarında 10mt olan çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülerek planlanması ile G23b.25a.2a-2d Uygulama İmar Planı paftaları, x: 4517732-4517574, y:497066-497223 koordinatları arasında yer alan 593,610,609,592,608,591,589,590,606 ve 607 nolu parselleri kapsayan imar adaları üzerindeki oluşmuş mahalle dokusu ve yapılaşma durumu dikkate alınarak E:0.85, Hmax:12.50mt olan yapılanma koşulunun yoğunluk artışını dengelemek üzere 3 kata düşürülerek -/B-3 olarak düzenlenmesi şeklinde yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması belirlenen sorunlar, kamu yararı, planlama ilkeleri ve meri mevzuat çerçevesinde  tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 KARAR 73- Kocaeli İlme Hizmet Vakfı tarafından Belediyemiz aleyhine Kocaeli 1.İdare Mahkemesi´nin E.2010/976 sayılı dosyası üzerinden açılan dava sonucunda, Belediyemiz sınırları içerisinde M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d Nazım İmar Planı paftası, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 3254 ada 1 parselde (eski 549 ada 1 parsel)  yer alan "İbadet Yeri" alanının imar planı değişikliğinin iptali ile ilgili talebin reddine ilişkin Belediye Başkanlığımızın 24.06.2010 gün ve 11056 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması isteminin kabul edildiği, bu doğrultuda mahkeme kararının yerine getirilebilmesi için plan değişikliğine yapılan itiraz sonucu "İbadet Yeri" alanın yine park alanın batısında 3254 ada 1 nolu parsel üzerine kaydırılması şeklinde imar planı değişikliği yapılması teklifi ile ilgili imar komisyonunun 12.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d Nazım İmar Planı paftası, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 3254 ada 1 parselde (eski 549 ada 1 parsel)  yer alan "İbadet Yeri" alanının bitişiğindeki park alanının güneyine kaydırılması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı" kapsamında değerlendirilerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda "İstanbul-Ankara TEM Otoyolunun güneyinde yer alan imar planlarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı ve Lejandı Revizyonu" kapsamında Belediyemiz 03.02.2009 tarih ve 23 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 tarih ve 128 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Ancak plan değişikliğine ilişkin Kocaeli İlme Hizmet Vakfı Başkanlığı´nın 17.06.2010 tarihli dilekçesi ile yapılan itirazda yer alan söz konusu taşınmazın bir vakıf ve kültür varlığı olduğu ve İbadet Yeri Alanının yer değişikliğine ilişkin yapılan plan tadilatının da hukuki olmadığı ile ilgili yapılan incelemede; söz konusu parselde yer alan eski caminin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu´nun 19.07.1985 tarih ve 1299 sayılı kararı ile tescil kaydının kaldırıldığı, mevcut caminin de tarihi eser niteliği taşıyacak özelliklere sahip olmadığı ve sıradan bir yapı olduğu belirlenmiştir.

Yine 3194 sayılı İmar Kanununun İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin  "İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar" Madde 27- 2.bendinde "İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir" denmekte olup yapılan plan değişikliği ile herhangi bir alan ve değer kaybına neden olunmamış, kaldırılan alana eşdeğer büyüklükte ve hemen bitişiğinde yeni bir alan önerilmiştir.Dolayısıyla yapılan plan değişikliğine tarafsız gözle bakıldığında bahse konu alandaki otopark sorununa çözüm bulmak amacıyla yeraltı otoparkı yaratmak fikri ile kentin nefes alabileceği yeşil alanlar oluşturarak, meydanı ve camisiyle bütünleşen kent meydanı yaratmak fikrindeki kamu yararı düşüncesi çok açık ve net anlaşılmaktadır.

Ayrıca 10.07.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5216 sayılı "Büyükşehir Beleyesi Kanunu"nun 7.maddesi gereği nazım imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak yetkisi tamamen Büyükşehir Belediyesine devredilmiş, sadece 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını yapma yetkisi ilçe ve alt kademe Belediyelerine verilmiştir.

Bu bağlamda yukarıda ifade edilen gerekçeler doğrultusunda; Belediyemiz, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d Nazım İmar Planı paftası, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 3254 ada 1 parselde (eski 549 ada 1 parsel)  yer alan "İbadet Yeri" alanının yine park alanın batısında 3254 ada 1 nolu parsel üzerine kaydırılmasını içeren imar planı değişikliği öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğini gerektirdiğinden, 5216 sayılı yasa gereği sadece uygulama imar planı yapma yetkisi olan Belediyemizce herhangi bir işlem yapılması söz konusu yasaya aykırılık teşkil edeceğinden, alınan mahkeme kararı gereği M.Ali Paşa Mahallesi, 3254 ada 1 parselde sayılı taşınmazı ilgilendiren plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda hazırlatılarak incelenmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesine sunulması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 74- İlçemiz mücavir alanında bulunan Sarıhocalar köyünde Pazar kurulması teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.05.2011 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Sarışehy, Kısalar, Pirceler, Terziler, Akçakese, Kocakaymaz, Nebihoca ve Goncaydın köyleri muhtarlarının  görüşleri alınarak Sarıhocalar köyünde Pazar kurulması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 75-      Kemalpaşa mahallesi, 219 ada, 59 nolu 8.607,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 12.02.2010 tarih ve 78 sayılı Meclis kararı ile belediyemize 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, taşınmazın üzerinde belediyemiz tarafından yapılan 85 m2´lik kafeterya ve teras alanlarının 8 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kiranın peşin  alınması durumunda; peşin alınacak kira bedelinin 3 yıldan fazla olmaması şartıyla 8 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile encümene yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.