Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.07.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 70-  Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda, imar planında park alanı olarak ayrılan Yenidoğan 5042 ada ile Yenimahalle 2805 ada, 11 nolu alanlarda açık spor tesisleri yapılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2860 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda, imar planında park alanı olarak ayrılan Yenidoğan 5042 ada ile Yenimahalle 2805 ada, 11 nolu alanlarda açık spor tesisleri yapılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 71-  Ömerağa mahallesi, 278 ada, 52 nolu parsel Belsa Plaza 3-4 Blok 1. kat 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 ve 85 nolu bağımsız bölümlerin (toplam 192,53m2) 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.06.2010 tarih ve 2861 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 17/05/2010 tarih 3353 sayılı yazısı ile halihazırda vezne olarak kullandıkları Ömerağa mahallesi, 278 ada, 52 nolu parseldeki (Belsa Plaza) 3-4 Blok 1.Kat 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 ve 85 nolu dükkanların (192,53m2) kendilerine kiralanması talep etmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ömerağa mahallesi, 278 ada, 52 nolu parsel Belsa Plaza 3-4 Blok 1. kat 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 ve 85 nolu bağımsız bölümlerin (toplam 192,53m2) 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 72- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup il Özel İdaresi adına tahsisli ve imar planında Kapalı Spor Tesisleri Alanında kalan Gündoğdu 797 ada, 1 nolu parsel üzerine spor tesisleri, imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis alanında kalan Gündoğdu 799 ada, 1 nolu parsel üzerine de Kadın Sosyal Yaşam Merkezi inşa edilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2255 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup İl Özel İdaresi adına tahsisili ve imar planında Kapalı Spor Tesisleri Alanında kalan Gündoğdu 797 ada, 1 nolu parsel üzerine spor tesisleri, imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan Gündoğdu 799 ada, 1 nolu parsel üzerine de Kadın Sosyal Yaşam Merkezi inşa edilmesi ve bu amaçla kullanılmasının ilimiz halkının mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarından olması nedeniyle İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanlarına da girdiğinden, söz konusu tesislerin meclis kararının kesinleşmesinden sonra yürürlüğe giracek ilişik protokol hükümleri dahilinde 5302 sayılı kanunun 64. maddesinin a bendi uyarınca İzmit Belediyesi ile ortak hizmet projesi olarak gerçekleştirilmesine ve bu amaçla yukarıda belirtilen iki parsel için İzmit Belediyesine kullanım (uygulama) izni verilmesine il Genel Meclisinin 06/01/2010 tarih ve 8 nosu ile karar verilmiştir.

Belediye Kanununun 75. maddesi hükümleri uyarınca İl Özel İdaresi ile ortak hizmet projesi olarak gerçekleştirilmek üzere, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup il Özel İdaresi adına tahsisli ve imar planında Kapalı Spor Tesisleri Alanında kalan Gündoğdu 797 ada, 1 nolu parsel üzerine spor tesisleri, imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis alanında kalan Gündoğdu

 

 

  

799 ada, 1 nolu parsel üzerine de Kadın Sosyal Yaşam Merkezi inşa edilmesi ile ilgili işbu meclisin kararından sonra yürürlüğe girecek ekli protokolun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 73- İzmit, Çayırköy Mevkii, G23b.25b.1d Uygulama İmar Planı paftası, 4425 parselde yer alan, E=0.30, Hmax=5.50 yapılanma koşullarına sahip, "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanının 25 m. olan, Kandıra güzergahındaki 30 m.lik karayoluna cepheli yapı yaklaşma mesafesinin "Servis ve Hizmet Birimleri" için 25 m. "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10 m. olarak yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.06.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Talep edilen imar planı değişikliği kapsamında İzmit, Çayırköy Mevkii, 4425 parselde yer alan "Akaryakıt Bakım ve LPG İstasyonu" nun imar planı yapılanma oranları değiştirilmeksizin karayolu kamulaştırma sınırına olan 25 m. yapı yaklaşma mesafesinin, karayolu istimlak sınırının kuzeyinde "Servis ve Hizmet Birimleri" için 25 m. "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10 m. olacak şekilde düzenlenerek, bu üniteler arasındaki fonksiyonel bütünlüğün sağlanması amacıyla uygulama imar planı değişikliği önerildiği belirlenmiştir.

 

             Bu doğrultuda; talep edilen uygulama imar planı değişikliğine göre KandıraYolu güzergahında yer alan 30 m.lik karayoluna cepheli "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu"nun E=0.30, Hmax=5.50 olan imar planı yapılanma oranlarında değişiklik yapılmadan yeniden düzenleme yapılmadan, 25 m. kuzey yapı yaklaşma mesafesinin Servis ve Hizmet Birimleri" için 25 m. "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10 m. olarak düzenlenmesinin Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik´e aykırı olmadığı, imar planı yapı yoğunluğu kararlarının korunduğu ve talep edilen imar planı değişikliği ile Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu´nun servis üniteleri ve pompa tesislerinin fonksiyonel bütünlüğünün sağlanacağı belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 74- İzmit, Gündoğdu Mahallesi, G23b-25a-1a uygulama imar planı paftası, 602 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no´lu parsellerde hazırlanan, 5/A-2/3 yapılaşma koşullarına sahip "Konut" kullanımlı alanın, yapılaşma koşulları E:1.00, Hmax 3 Kat, yapı yaklaşma mesafesinin, bütün ada kenarlarından ve kuzey batı ada ayırım hattından 5 m.  olacak şekilde "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 24.06.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit, Gündoğdu Mahallesi, G23b-25a-1a uygulama imar planı paftası, 602 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no´lu parsellerin "Konut Alanı" olan kullanımlarının söz konusu parsellerin Özel Yurt Alanı olarak kullanımının sağlanması amacıyla "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.04.2010 tarih ve 219 sayılı kararıyla uygun görüldüğü belirlenmiştir. Talep edilen uygulama imar planı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlandığı ve söz konusu parsellerin özel yurt amacı ile kullanılmasını sağlamak üzere "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlendiği, 5/A-2/3, TAKS:0.35 KAKS:0.70 olan yapılaşma koşullarının da E=1, Hmax: 3 KAT olacak şekilde yeniden  oluşturulduğu tespit edilmiştir.

 

             İzmit, Gündoğdu Mahallesi, G23b-25a-1a uygulama imar planı paftası, 602 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no´lu parsellerin imar planı üzerinde yapılaşma koşulları "E:1.00, Hmax: 3 kat",yapı yaklaşma mesafesi alanın bütününde 5m. olacak şekilde "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesini içeren

 

 

uygulama imar planı değişikliği teklifinin nazım imar planı kararları doğrultusunda önerildiği ve imar planı ana kararlarına uygun olduğu belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 75- İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.24c.3a uygulama imar planı paftası, 558 adada yer alan "E.0.20, Hmax:5.50" yapılaşma koşuluna sahip 16, 17 nolu parselleri ve üzerinde yer alan binaların imar planına blok olarak işlendiği 24 nolu parseli kapsayan ve tamamının yapılaşma koşulunun "E:1.40, Max:3 kat" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.06.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Söz konusu plan değişikliğinin önerildiği 16, 17 ve 24 nolu parsellerden sadece 24 nolu parselin mülkiyetinin Kocaeli Sanayi Odası´na ve diğer parsellerin Maliye Hazinesi´ne ait olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Sanayi Odası tarafından önerilen ve mülkiyeti kendisine ait olmayan parselleri de içeren plan değişikliği talebi önerilirken 16 ve 17 nolu parsellerin maliki Kocaeli Defterdarlığı´nın böyle bir talebi olup olmadığına ilişkin bir talep yazısının bulunmadığı belirlenmiştir

Ayrıca söz konusu plan değişikliği talebinin önerildiği 558 ada, 16, 17 ve 24 nolu parsellerin "Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı" olan kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 18.12.2009 tarih, 618 sayılı kararı ile "Yönetim Merkezi Alanı" olarak değiştirildiği ancak teklifin "Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı"  kullanımı ile sunulduğu belirlenmiştir ve aynı zamanda imar planı değişikliğini içeren paftaların da imar mevzuatına uygun şekilde teslim edilmediği tespit edilmiştir.

Bunun yanı sıra; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan ve ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı sorumlu olan Kalkınma Ajansı´nın hizmet binasının yapılabilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile kurulan ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Kocaeli Sanayi Odası´nın plan değişikliği talebinde bulunduğu tespit edilmiştir.

             Bu doğrultuda; İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.24c.3a uygulama imar planı paftası, 558 adada yer alan "E.0.20, Hmax:5.50" yapılaşma koşuluna sahip 16, 17 nolu parselleri ve üzerinde yer alan binaların imar planına blok olarak işlendiği 24 nolu parseli kapsayan ve tamamının yapılaşma koşulunun "E:1.40, Max:3 kat" olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin mevcut imar planı ana kararlarından yapı yoğunluğunu arttıran ve imar planı fonksiyon kararlarını içermeyen nitelikte değişiklikleri kapsadığı ve plan değişikliği talebinde göz önünde bulundurulması gereken kriterlere uymadığı belirlendiğinden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin Fuar Alanını da kapsayan Sahil Düzenlemesi Projesi ile bütünlük arz etmesi açısından birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden söz konusu teklif  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 76- İzmit-Sanayi Mahallesi, G23b.25d.4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada, 9, 10, 11, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin "Konut Alanı" olan kullanımının "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 03.06.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Sanayi Mahallesi´nde her geçen gün gelişen ve artan yapılaşmalar sonucunda mevcut imar planında sosyal ve kültürel hizmetlerin karşılanabileceği herhangi bir hizmet alanının yer almaması nedeniyle söz konusu bölgeye hizmet etmek üzere bir "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" planlanmasının gündeme geldiği ve bu doğrultuda 1868 ada, 9, 10, 11, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin mevcut nazım imar planında "Tali İş Merkezi" olan kullanımının "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi´ne sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.04.2010 tarih, 220 sayılı kararı ile kabul edildiği tespit edilmiştir.

             Bu doğrultuda; İzmit-Sanayi Mahallesi, G23b.25d.4a-4d uygulama imar planı paftalarında yer alan 1868 ada, 9, 10, 11, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli mevcut Uygulama İmar Planı´nda "Konut Alanı" olan kullanımının alanın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapı yaklaşma mesafelerinin parselin güney-doğu cephesindeki 7m.lik imar yolundan 10 m, diğer cephelerden 5m olmak üzere "E:0.70, H:3 kat" yapılaşma koşuluna sahip "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren ve onaylanan nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 77- İzmit-Tüysüzler Mahallesi, G23b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 161 ada, 4 nolu parselin bulunduğu yapı adasının imar planı koşullarından 5 metre olan ön bahçe mesafesinin 3 metreolarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 17.06.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Tüysüzler Mahallesi, G23b.24b.3b uygulama imar planı paftası, 161 ada, 4 nolu parselin iki yola cepheli parsel (köşe parsel) konumda olduğu tespit edilmiştir. Köşe parsel konumunda olan 161 ada, 4 nolu parselin bulunduğu yapı adası imar planı uygulama hükümlerinde tanımlanan YD1 no´lu alanda yer aldığı için yapılaşma düzeni "A- olarak mevcut imar planında, ön ve yan bahçe mesafeleri ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´nde belirtilmektedir. Söz konusu parsele ait ön bahçe mesafesi İmar Yönetmeliği´nin 16. maddesinde 5 metre olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama doğrultusunda 161 ada, 4 nolu parselin ve yapı adasındaki diğer parsellerin derinliğinin 5 m olan ön bahçe mesafesinin uygulanmasını kısıtlayan büyüklükte olmadığı tespit edildiğinden ve bahse konu teklifin mevcut imar planı yapı düzeni ve oranı değiştirici nitelikte olduğu görüldüğünden plan değişikliği talebi  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78-    Dünyamızda Enerji tasarrufu ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 28.06.2010  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

                1 - Komisyonumuz öncelikle konunun uzmanları olan Makine Mühendisleri Odası´na resmi yazı ile davet yazısı yazarak komisyon toplantımıza davet edilmişlerdir.Bu davet neticesinde Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi bir sunum hazırlayarak komisyonumuzu bilgilendirmiştir.

                2 - Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğündeki yetkili kişiler komisyonumuza davet edilerek Büyükşehir bünyesinde enerji tasarrufuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde  bulunulmuştur.

                3 - Bu bilgilendirmeler neticesinde enerji tasarrufu hakkında yeni çıkan kanun ve yönetmeliklerin bulunduğu komisyonumuza anlatılmış,böyle bir konunun hem ülkemiz hem de kentimiz açısından çok önem arzettiği kanısına varılmıştır.

                 4 - 02.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu gereği kanun şartlarına uyan ticari,kamu binaları  ve toplu konut alanlarında enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu getirilmesi komisyonumuzca önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

                 5 -Enerji verimliliği kanuna göre, belediyemiz Personeli arasından ( Makine Müh.veya Elektrik Müh.) bir kişinin Enerji Yöneticisi Eğitimi Sertifikası aldırılarak bu personelin belediyemize hizmet vermesinin yanı sıra halkımıza danışmanlık hizmeti vermesi uygun görülmüştür.

                 6- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü yetkililerince hazırlanan rapor komisyonumuzca uygun bulunmuş olup ekte sunulmuştur.

              

                7 - Öncelikle okullardan başlamak kaydıyla halkımızın da bu konuda bilinçlendirilmesi için konferans, seminer, yazılı ve görsel basın ve el broşürleri gibi konunun uzmanlarınca hazırlanacak bir program dahilinde çalışmalar yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.                

 

KARAR 79- Belediyemiz sınırlarında bulunan Bıçkıdere Göleti ve Sulama Tesisine belediyemizce Kablolu Su Kayağı Tesisi kurulması ile ilgili 5393 sayılı kanunun 75/a maddesi hükümlerine göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2255 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz sınırlarında bulunan Bıçkıdere Göleti ve Sulama Tesisine belediyemizce Kablolu Su Kayağı Tesisi kurulması ile ilgili 5393 sayılı kanunun 75/a maddesi hükümlerine göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 80- Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olup İl Özel İdaresine tahsis edilen Gündoğdu 615 ada 2 nolu parsele Mahalle Hizmet Binası yapılması ile ilgili 5393 sayılı kanunun  75/a maddesi hükümlerine göre Kocaeli İl Özel İdaresi ile protokol yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 28.06.2010 tarihli ve 2255 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olup İl Özel İdaresine tahsis edilen Gündoğdu 615 ada 2 nolu parsele Mahalle Hizmet Binası yapılması ile ilgili 5393 sayılı kanunun  75/a maddesi hükümlerine göre Kocaeli İl Özel İdaresi ile protokol yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.