Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.09.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 94-  İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 786 ada, "Özel Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına sahip 94 nolu parsel ile "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 95 nolu parsel arasında yer alan ada ayırım hattının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 05.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 786 ada, "Özel Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına sahip 94 nolu parsel ile "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 95 nolu parsel arasında yer alan ada ayırım hattının mevcut imar planında mülkiyet sınırından geçmediği ve bu durumun da Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 10.10.2007 tarih ve 640 sayılı kararı ile onaylanan güncel mülkiyet durumlarına göre imar planının sayısallaştırılması sırasında sehven oluştuğu tespit edilmiştir.

Ayrıca "Özel Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına sahip 94 nolu parselde yapılan sağlık tesisi yapısının da söz konusu parselin doğu cephesinden 3 metre olan yapı yaklaşma mesafesini koruyarak inşa edildiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 786 ada, 94 nolu parsel ile 95 nolu parselin arasında yer alan ada ayırım hattının parsellerin mülkiyet sınırına getirilmesine ilişkin plan değişikliği teklifi mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak incelendiğinde, imar planı yapı düzenini ve oranını değiştirici nitelikte olmaması ve kamu yararı içermesi sebebiyle talep uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 95- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.20d.3d, G23b.25a.1b-1c, G23b.25a.2a-2b-2dUygulama İmar Planı paftalarında yer alan alanda Çukur Dere, İsimsiz Dere ve İsimsiz Dere(2) olarak adlandırılan 3 adet dereye ait sınırların plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 12.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz, Gündoğdu köyiçi ve Yeşilova Mahalleleri arasında G23.b.20d.4c, G23.b.20d.3c-3d, G23.b.20c.4d, G23.b.1a-1b-1c-1d, G23.b.25a.2a-2b-2d, G23.b.25b.1a Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan takriben 147 ha´lık alanın 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisimizin 06.06.2006 tarih ve 90 sayılı kararı ile kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2006 tarih ve 449 sayılı kararı ile onandığı belirlenmiştir.

Söz konusu alan ile ilgili olarak 2005 yılında yapılan imar planı çalışmaları sırasında imar planına esas oluşturmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü, I.Bölge Müdürlüğü´ne sorulan görüşe cevaben gelen yazıda; alan içerisinde yazıları ekindeki haritada işaretli Çukur Dere, İsimsiz Dere(1) ve İsimsiz Dere(2) olarak adlandırılan 3 adet dere bulunduğu ve imar planında derelerin doğal sınırlarının aynen muhafaza edilerek uygun bir sahilinde devamlılığı olan 5mt genişliğinde işletme ve bakım yolu ayrılması gerektiği bu sebeple de hazırlanan imar planında da söz konusu görüşe istinaden dereler doğal sınırları göz önünde bulundurularak yeşil alan içinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

Ancak alana ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan şuyulandırma çalışmaları sırasında arazide yapılan çalışmalarda söz konusu derelerin doğal sınırları ile kadastral sınırlarının örtüşmediği, halihazır haritalar üzerinde de doğal sınırların net olarak tespit edilemediği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda bahse konu derelere ilişkin yapılan tespitlerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla DSİ 15.Şube Müdürlüğü´ne sorulan görüşe istinaden gelen cevabi yazıda; derelerle ilgili incelemelerin yapıldığı, derelerin açık güzergahları için meskun mahal debilerinin güncellendiği ve yazıları ekindeki kanal kesiti doğrultusunda işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda; Belediyemiz, Gündoğdu Mahallesi, G23b.20d.3d, G23b.25a.1b-1c, G23b.25a.2a-2b-2d, Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan Çukur Dere, İsimsiz Dere ve İsimsiz Dere(2) olarak adlandırılan 3 adet dereye ait sınırların, verilen kanal kesiti doğrultusunda imar planı üzerine aktarılmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmadığı belirlendiğinden, imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 96- İzmit-Alikahya Akarca Mahallesi, G23b.25c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 3348 ada, 5 nolu parselin kuzeyinde halihazırda yer alan "Flamingo Sokak" olarak adlandırılan yolun imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Alikahya Akarca Mahallesi, G23b.25c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 3348 ada, 5 nolu (eski 4841 ada, 1 nolu parsel) parselin kuzeyinden geçen Flamingo Sokağın 2005 yılı öncesi imar planlarında imar yolu olarak bulunduğu ancak daha sonra yapılan plan değişiklikleri ile yolun kaldırıldığı ve önceki planlarda "Günübirlik Tesisi Alanı" kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 12.05.2005 tarih ve 792 sayılı kararı ile "Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına dönüştürüldüğü, söz konusu parsele ilave edildiği ve bu plan değişikliğinden sonra söz konusu alanı da içeren yeni şuyulandırma işleminin yapıldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca söz konusu Flamingo Sokağın 3348 ada, 3 nolu parselde yer alan Kızılay Afet Deposu´na ve 3350 ada, 1 nolu parselde yer alan konut kullanımlı yapılara hizmet veren bir yol olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra; söz konusu Flamingo Sokağın imar planı üzerinden kaldırıldığı ancak halihazırda yakın geçmişe kadar bahse konu alanlara hizmet vermeye devam ettiği, fakat "Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına sahip 3348 ada, 5 nolu parselde yapılan yapı dolayısıyla yolun hizmet verememeye başladığı belirlenmiştir.

          Bu doğrultuda; söz konusu alanda oluşan mağduriyetin giderilmesi için, İzmit-Alikahya Akarca Mahallesi, G23b.25c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 3348 ada, 5 nolu parselin kuzeyinde bir kısmı halihazırda yer alan "Flamingo Sokak" olarak adlandırılan yolun imar planı üzerine 7 m.lik yol kesitine sahip bir imar yolu olarak aktarılmasının "Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına sahip 3348 ada, 5 nolu parselde oluşacak yapılaşmayı etkileyecek ve kısıtlayacak bir durum oluşturmadığı ve kamu yararı içerdiği belirlendiğinden talep  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 97-  Orhan mahallesi 3473 ada, 1 nolu parselde bulunan futbol sahasına isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Orhan mahallesi 3473 ada, 1 nolu parseldeki Futbol sahasına trafik kazasında yaşamını kaybeden mahalle gençlerinden "Murat-Muzaffer-Mete Spor Tesisleri isminin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 98-  Esnaf ve vatandaşların, ticari amaçlı reklam ve tanıtım yapmak üzere stant kurma ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     Tarife cetvelinin 19.Gelirler Müdürlüğüne ait tarifenin 3. stand kurma ücreti başlıklı tarife aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

 a) Yürüş Yolu Fethiye Cad. Altbaş, Yapı Kredi Karşısı                     1.500.-TL KDV + m2/Gün

 b) Fevziye cami önü doğu merdiven girişi yürüyüş yolu istikameti   1.300.-TL  KDV + m2/Gün

 c) Halkevi önü batı kısmı,Fevziye parkı                                              1.200.-TL KDV + m2/Gün

 d) Fevzie camii Halkevi doğu kemsi                                                   1.200.-TL KDV + m2/Gün

 e) Yürüşyolu Sabri Yalım Parkı karşısı                                               1.200.-TL KDV + m2/Gün

 f) Anıtpark                                                                                           1.150.-TL KDV + m2/Gün

 g) Cumhuriyet Parkı                                                                            1.200.-TL KDV + m2/Gün

 h) Kendi işyeri önüne                                                                          1.100.-TL KDV + m2/Gün

 ı) (Bekirpaşa) T.Güneş Cad.Üçyol Mevkii                                         1.150.-TL KDV + m2/Gün

 i) (Bekirpaşa) Eski polis karakolu önü                                                1.150.-TL KDV + m2/Gün

 j) İş yeri açılışlarında süsleme, palyaço gibi aktiviteler ücretsiz olup, müzik yayınlarına Zabıta Müdürlüğü kontrolünde izin verilecektir, şeklinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 99- Pakistanda yaşanan sel felaketinden etkilenen Pakistan halkına yardım amacı ile meclis üyeleri olarak bir aylık oturum ücretinin ilgili yardım kuruluşlarına aktarılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Haspi Kösemen  ve Mehmet Demirtaş tarafından verilen 06.09.2010 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Pakistanda yaşanan sel felaketinden etkilenen Pakistan halkına yardım amacı ile Belediye Meclis Üyelerinin Eylül ayı  huzur haklarının Başbakanlık Afet Koordinasyon linkinde resmi hüviyetli bir kurum üzerinden (hesap numaralarına ) verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.