Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.02.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 9- Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih, 592 sayılı kararında tanımlanan G23b.25d.1b uygulama imar planı paftası, 1707 adanın yapılaşma koşullarından yapı yaklaşma mesafesinin onaylı plan ve meclis kararında farklı ölçüler içerdiği belirlendiğinden, iki ifadenin aynı ölçüleri içermesini sağlayan meclis kararı düzeltme teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  Belediyemiz sınırları içerisinde, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b-24c-2c ve G23b-25d-1d uygulama imar planı paftaları, 542 ada, 1 no´lu parsel, 697 ada 24 no´lu parsel, Yenişehir Mahallesi, G23b-25d-1b uygulama imar planı paftası, 1707 ada, 1 no´lu parsel ve Yeşilova Mahallesi G23b-25a-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 173 ada, 1 no´lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih, 592 sayılı kararı ile tadilen uygun görüldüğü belirlenmiştir.

Ancak bahse konu imar planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih, 592 sayılı kararı incelendiğinde; "2. Yenişehir Mahallesi G23b.25d nazım, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 1707 adanın  "Park Alanı" olan kullanımının, alanın pazar alanı ihtiyacı göz önünde bulundurularak güneybatı kısmının, batı ve kuzey cephe hatlarından 3.00 m., doğu cephe hattından 5.00 m. diğer cephe hatlarında yapı yaklaşma mesafesi verilmeden, E:1.50, h:2 kat yapılaşma koşulları ile "Pazar Alanı" olarak düzenlenmesi şeklinde tanımlanan ifadenin Belediyemiz Meclisinin 07.09.2011 tarih, 101 sayılı kararıyla önerilen imar planı değişikliği koşullarını ifade etmediği ve onaylı plan ile meclis kararında tanımlanan imar planı yapılanma koşullarından bahçe mesafelerini içermediği tespit edilmiştir.

Söz konusu imar planı değişikliği önerisinde alanın doğu cephesinde önerilen bahçe mesafesinin 5m. değil 3m. olduğu ve onaylı imar planında da gösterimin bu şekilde olması sebebiyle Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih, 592 sayılı kararında ifade edilen yapı yaklaşma mesafesi değerinin onaylı imar planındaki mesafeyi tanımlaması ve öneri plandaki koşulları içermesi yönünde yeniden değerlendirilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

  

KARAR 10-İzmit-Yenidoğan Mahallesi, 1213 ada 1 no´lu parselin imar planı üzerinde " imar yolu" olan arazi kullanım kararının değiştirilmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 05.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

             İzmit-Yenidoğan Mahallesi, 1213 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planında bir kısmının konut alanında bir kısmının da yol üzerinde kaldığı gerekçesiyle mağdur durumda kalındığı belirtilerek imar planı arazi kullanım kararlarının değiştirilmesi önerilerek mevcut plan kararlarına itiraz edildiği belirlenmiştir.

Belediyemiz, Yenidoğan Mahallesi, 1213 ada 1 no´lu parselin imar planı üzerindeki konumu göz önünde bulundurularak, arazi kullanım kararları ve ulaşım sistemi bütünlüğü esas alındığında söz konusu parselin bulunduğu alanın farklı bir kullanım kararı ile ifadelendirilmesi mümkün olmadığı belirlendiğinden imar planı değişikliği içeren itiraz, imar planı ana kararları, planlama ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 KARAR 11-  Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih , 588 sayılı kararı ile onaylanan Yenişehir Mahallesi , 4815 ada , 2 ve 3 no´lu parseller  , 4786 ada , 9 no´lu parsel ve 4808 ada 2 no´lu parselin batısında yer alan otopark alanının bulunduğu bölgede imar planı arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 12.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

           İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa) 37 pafta 744 ada 15 ve 17 nolu parsellerin, 35 nolu düzenleme alanında 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemine tabi tutularak bedele dönüştürülmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle Kocaeli İdare Mahkemesinde 2003/1284 sayılı dosya ile açılan davanın şuyulandırmanın iptali kararı ile sonuçlanması nedeniyle yargı kararının yerine getirilmesi adına gerçekleştirilen  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz edildiği görülmüştür.

Bahse konu imar planı değişikliği kapsamında ; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2011 tarih ve 339 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda , mahkeme kararında belirtilen iptale neden olan bedele dönüştürülme işlemine karşılık vatandaşa yer tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için şuyulandırma işleminin yeniden yapılabilmesi amacıyla , İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda M.Alipaşa) , G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftasında "Park Alanı" kullanımına sahip 4815 ada 2 ve 3 nolu parsellerin 621m²´lik kısmının 5/A-3/3 , 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip "Konut Alanı"na dönüştürülmesi , kaldırılan park alanına eşdeğer alan ile ilave edilen konut alanın gerektirdiği takriben toplam 807m²´lik yeşil alanın ise G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftası , 4786 ada 9 nolu parsel ile G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 4808 ada 2 parselin batısında yer alan otopark alanının kuzeyinde ayrıldığı tespit edilmiştir.

  Bu doğrultuda ; Kocaeli İdare Mahkemesinde 2003/1284 sayılı dosya ile Beleiyemiz aleyhine açılan davanın şuyulandırmanın iptali kararı ile sonuçlanması nedeniyle , mahkeme kararının yerine getirilebilmesi amacıyla Belediyemiz mülkiyetindeki küçük ve dağınık durumdaki parsellerin bir araya getirilerek şuyulandırma ( İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması ) işleminin yeniden yapılabilmesini amaçlayan ,  Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih , 588 sayılı kararı ile onaylanan Yenişehir Mahallesi , 4815 ada , 2 ve 3 no´lu parseller  , 4786 ada , 9 no´lu parsel ve 4808 ada 2 no´lu parselin batısında yer alan otopark alanının bulunduğu bölgede  imar planı arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin , Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri , nazım imar planı kararları , yasal zorunluluk ve kamu yararı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirlendiğinden imar planı değişikliğine yapılan itiraz  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 12-  İzmit-Yahyakaptan Mahallesi G23b.25c.1a, G23b.25c.1b Uygulama İmar Planı paftaları, 3076 ada 17 no´lu parselde yer alan "Ortaöğretim Tesis Alanı" kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

               T.C. Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlatılan İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1a, G23b.25c.1b Uygulama İmar Planı paftaları, 3076 ada 17 no´lu parselin mevcut imar planında E:1.00, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip "Ortaöğretim Tesis Alanı" olarak planlandığı ancak ilave Kapalı Spor tesisi yapılabilmesi amacıyla Emsal ve Kat yüksekliğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, tüm cephe hatlarından 10.00mt olan yapı yaklaşma mesafesinin 5.00mt olarak yeniden düzenlendiği belirlenmiştir.Bu doğrultuda Belediyemiz, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1a, G23b.25c.1b Uygulama İmar Planı Paftaları, 3076 ada 17 no´lu parselde yer alan "Ortaöğretim Tesis Alanı" yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile yapılması amaçlanan ilave Spor Tesisi binası için düzgün bir formda yapı yapılmasına imkan tanıyan bir alan oluşturmak için avantaj sağlayacağı belirlendiğinden, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13-  Belediyemiz, Kuruçeşme-Fatih Mahallesi, G23b.23d Nazım İmar Planı paftası, G23b.23d.1b ve G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftaları, 384, 388, 584 ve 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 12.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        söz konusu parsel maliki tarafından Şehir Plancısı Mustafa RAMOĞLU´na hazırlatılan Belediyemiz, Kuruçeşme-Fatih Mahallesi, G23b.23d Nazım İmar Planı paftası, G23b.23d.1b ve G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftaları, 384, 388, 584 ve 586 nolu parsellerin mevcut imar planında konut kullanımında olduğu ve toplu yapı yapılabilmesi gerekçesiyle herhangi bir yapılaşma koşulu değişikliğine gidilmeksizin 388 ve 584 nolu parsellerin içerisinden geçen 10mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak, bu alanın konut alanına ilave edilmesi ve kaldırılan imar yoluna karşılık eşdeğer büyüklükte yeşil alanın 384 nolu parselin doğusunda düzenlendiği belirlenmiştir. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda; Belediyemiz, Kuruçeşme-Fatih Mahallesi, G23b.23d Nazım İmar Planı paftası, G23b.23d.1b ve G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftaları, 388 ve 584 nolu parsellerin üzerinden geçen 10mt genişliğindeki imar yolunun alanın topoğrafik yapısı nedeniyle açılmasının zor olduğu ve kaldırılmasının imar planı ana ulaşım şemasını bozucu nitelikte olmadığı gerekçesiyle konut alanına dahil edilerek kapatılması ve kaldırılan imar yoluna karşılık eşdeğer büyüklükte yeşil alanın 384 nolu parselin doğusunda düzenlenmesi ile söz konusu parsellerin yer aldığı mevcut imar planı üzerinde yer alan  "E(Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren-Önlemli Alanlar) tanımlamasının Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 12.09.2011 tarihinde onaylanan Revize İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu´na göre "bir kısmının Qtyu(Yerleşime Uygun Alan) ve bir kısmının Qale(ayrıntılı Etüt Gerektiren Önlemli Alan" olarak değiştirilmesi şeklinde yoğunluk artışı, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının imar planı ana kararları ile temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  

KARAR 14-  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde "Kamu personelinden  ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır." denildiğinden Denetim Komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 5393 sayılı kanunun 25 maddesinin üçüncü fıkrasında Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000); diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödenmesi, 30 gün müddetle bir kişinin çalıştırılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 15-   Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve  Bütçe Komisyonunun 10.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            28.12.2011 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2012 yılı Bütçe Kanunu eklerinden K cetvelinin "B Aylık Maktu Fazla çalışma ücreti" başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için 341 TL olarak belirlenmiş olup, Belediyemizde de Zabıta Personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 16-  II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

(II) SAYILI CETVEL : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

İLİ         :

KOCAELİ

       

İLÇESİ  :

İZMİT

               

KURUMU:

İZMİT BELEDİYESİ

               
                 
     

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

     
                     

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU*

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ                             a)Personelin müktesebi                       b)Personelin öğrenim düzeyi                                      c)Personelin hizmet süresi                              d)Dolu kadro değişiklik gerekçesi                    

8790

T.H.

Teknisyen

3

1

7565

T.H.

Ölçü ve Ayar Memuru

5

1

3516 Sayılı Kanunun 21. maddesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                     
                     

* NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE

       

YER VERİLMEYEN ÜNVANLAR İÇİN UNVAN KODU " 0 "

       

OLARAK YAZILACAKTIR.

               

 

            Yukarıda belirtilen II sayılı Boş Kadro değişikliği  cetvelinin  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 17-  Sözleşmeli personele 01.01.2012 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.01.2012  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Sözleşmeli Personele Ödenecek Ek Ödeme Oranları

Sıra No

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜNVANI

SINIFI

2011  Mevcut Ek Ödeme Oranları

2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Meclis tarafından tespit edilecek Ek Ödeme Ücret Oranları (%)

2012 MECLİS KARARI İLE VERİLEN EK ÖDEME ÜCRET ORANI (%)

1

Mühendis

T.H.

96%

130%

100%

2

Mimar

T.H.

96%

130%

100%

3

Ekonomist

T.H.

96%

130%

100%

4

Tekniker

T.H.

82%

85%

83%

 

 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN .../ 01/ 2012 B.07.0.BMK.0.19................ SAYILI ÖZLÜK HAKLARI VE DİĞER ÖDEMELER KONULU GENELGE DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞMELİ PERSONELE TEKLİF EDİLECEK NET MAAŞ

Sıra No

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜNVANI

SINIFI

DERECESİ

KADRO DERECESİ

2011 ARALIK NET MAAŞI

2012 YILI TABANI

2012 YILI TAVANI

2012 MECLİS KARARI İLE VERİLEN ÜCRET

1

Mühendis

T.H.

1

1/1

1.964,90.-TL

1.803,68

2.254,60

2.017

2

Mühendis

T.H.

3

3/1

1.964,90.-TL

1.803,68

2.254,60

2.017

3

Mühendis

T.H.

4

4/1

1.796,48.-TL

1.803,68

2.254,60

1.844

4

Mühendis

T.H.

4

4/1

1.964,90.-TL

1.803,68

2.254,60

2.017

5

Mühendis

T.H.

4

4/1

1.964,90.-TL

1.803,68

2.254,60

2.017

6

Mühendis

T.H.

5

5/1

1.964,90.-TL

1.803,68

2.254,60

2.017

7

Mimar

T.H.

5

5/1

1.964,90.-TL

1.803,68

2.254,60

2.017

8

Mimar

T.H.

6

6/1

1.964,90.-TL

1.803,68

2.254,60

2.017

9

Ekonomist

T.H.

2

2/1

1.964,90.-TL

1.803,68

2.254,60

2.017

10

Tekniker

T.H.

1

1/1

1.628,06.-TL

1.421,01

1.765,01

1.671

11

Tekniker

T.H.

2

2/1

1.628,06.-TL

1.421,01

1.765,01

1.671

12

Tekniker

T.H.

3

3/1

1.684,20.-TL

1.421,01

1.765,01

1.729

13

Tekniker

T.H.

8

8/1

1.684,20.-TL

1.421,01

1.765,01

1.729

14

Tekniker

T.H.

8

8/1

1.684,20.-TL

1.421,01

1.765,01

1.729

15

Tekniker

T.H.

9

9/1

1.684,20.-TL

1.421,01

1.765,01

1.729

16

Tekniker

T.H.

9

9/1

1.684,20.-TL

1.421,01

1.765,01

1.729

  listede belirtilen sözleşmeli personele, yukarıda belirtilen ücretlerin uygulanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 KARAR 18- Kardeş Şehir olduğumuz Bulgaristanın Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi 15.12.2011 tarih ve 76 sayılı yazısı ve eki olan Momçilgrad  kasabasının yürürlükteki yapılandırma planına göre ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel alanlarında faaliyet gösterebilecekleri Kültür Binası yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/ g maddesine göre yapılması planlanan sosyal ve Kültürel binanın yaptırılabilmesi, TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Belediye Kanununun , 5393, 18/P-  5393, 74-  5393, 75 a maddeleri dikkate alınarak. Fen İşleri Müdürlüğünün  2012 yılı bütçesinden kullanılmak üzere ilişikteki protokolün yapılması,  5393 sayılı yasanın 38 /g maddesi gereğince  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.