Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.09.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 95-   Yunanistan ve Bulgaristan Kırcaali ili Momçilgrad ilçe belediyesine gitmek üzere, İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN ve Meclis üyelerinin görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.08.2011 tarih ve 101 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yunanistan ve Bulgaristan Kırcaali İli Momçilgrad ilçe belediyesi ile İzmit Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkileri kapsamında; kardeşlik ve yardımlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi, ülkelerin tarihi kültürel ve turistik değerlerinin daha iyi tanıtılması, şehirlerdeki eğitim, sanayi, teknoloji, tarım alanlarındaki uygulanan metotların karşılıklı öğrenilmesi ortak örf-adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi düşünülerek Eylül ayı içerisinde İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan ve  Belediye Meclis üyelerinin harcırah almadan gidiş-dönüş ve konaklama ücretleri belediye tarafından ödenmek sureti ile görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 96-    Maliye hazinesinden tahsis edilen Tepeköy mahallesi, G23b-20d-IIIc pafta, 178 ada, 1 nolu  parsele proje yapımı ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 19.08.2011 tarih ve 4333 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz sınırları içersinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan  Bekirpaşa bölgesi Deretepe mevkii  G23b-20d-3c pafta 178 ada 1 parsel 1488 M2 yine aynı yerde bulunan 179 ada 1547 M2 toplamda 3.035 M2 parseller 22.07.2011 tarih ve 022014 sayılı yazı ile plandaki amacına uygun olarak 2 yıl ön tahsis yatırım programına alınması ve yapılması planlanan inşaata başlanılması için tahsis yapılmıştır.

Belediyemize tahsisi yapılan parsele imar planındaki amacına uygun olarak gerekli olan projelerin yapılması ve uygulanabilmesi 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesinin kabulüne (Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırlı´nın çekimser oyuna karşı) oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 97-   Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden tahsis edilen Yenidoğan mahallesi, 4411 ada, 8 nolu parsele proje yapımı ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 19.08.2011 tarih ve 4334 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz sınırları içersinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan Yenidoğan Mahallesi 4411 ada 8 nolu 1.183,00 m2 parsel Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2011 tarih ve 360 sayılı kararı ve 26.07.2011 tarih ve 11156 sayılı Encümen kararıyla 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Belediyemize tahsis edilmiştir.

Belediyemize tahsisi yapılan parsele imar planındaki amacına uygun olarak gerekli olan projelerin yapılması ve uygulanabilmesi 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesinin kabulüne ( Belediye Meclis üyesi Hasan Kırlı´nın çekimser oyuna karşı ) oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 98-   Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan tüm "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanlarına ait imar planı yapılanma koşullarının E (Emsal ) değeri değişmemek kaydıyla yükseklik değerinin Hmax: 7.00 mt olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 17.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzkeresi neticesinde:  

 

 

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yapı yüksekliği Hmax:5.50mt olan tüm "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanlarına ait yapılanma koşullarının E(Emsal) değeri değişmemek kaydıyla yükseklik değerinin Hmax:7 mt olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun almış olduğu ek süre istenmesi talebi uygun görülmeyerek söz konusu alanlara ilişkin planlama ile ilgili dosya incelemesi ve çalışmaların müdürlüğü tarafından tamamlanarak yeniden meclise sunulmak üzere evrakın müdürlüğüne iade edilmesinin kabulüne  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 99-  İzmit- Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a ve G23b.24d.2b Uygulama İmar Planı Paftaları, 308 ada, 26, 27, 76 nolu parsellerin bir kısmının ve 28, 22 nolu parseller ile 873 ada, 1 nolu parselin tamamının, Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda konut alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 04.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, 308 ada 26,27 ve 76 parsellerin bir kısmı ile 22 ve 28 nolu parseller ile 873 ada 1 nolu parselin tamamının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda "Ağaçlandırılacak Alan" kullanımının "Konut Alanı" olarak planlanması suretiyle önerilen Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin; arazinin topoğrafik yapısı ve alanın kent siluetine etkisi göz önünde bulundurularak, bitişiğindeki diğer imar adaları ile bütünlük sağlayacak şekilde yapılaşmasını sağlamak amacıyla Müdürlüğü´nce daha detaylı araştırma yapıldıktan sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden evrakın dairesine iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 100-  İzmit- Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1c-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 1555 ada,1 nolu parsel üzerinde yer alan  "Pazar Alanı " kullanımının, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 1555 ada 1 nolu parsel ve bitişiğindeki otopark alanının bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilerek ( Kapalı  Pazar Alanı olarak ) planlanması ve pazar alanının genişletilmesi sonucu  azaltılan otopark alanı ihtiyacının da Kapalı Pazar Alanının altının yeraltı otoparkı olarak düzenlenerek karşılanması ile 1550 ve 1557 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 7.00 mt. genişliğindeki imar yolunun kuzeye doğru genişletilerek 10.00 mt. olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 19.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonunda incelenmesi aşamasında öneri ile ilgili değerlendirmenin yapıla bilmesi amacıyla gerekli çalışmanın tamamlanabilmesi için meclisten ek süre talep edildiği belirlenmiştir. Ancak imar planı değişikliği teklifi içeriğinin bölgenin pazar alanı ile ilgili soruna çözüm üretilmesi amacıyla gerçekleştirlmesi dolayısıyla kamu yararı içermesi ve Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanması göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucu;İzmit- Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1c-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 1555 ada,1 nolu parsel  ve bitişiğindeki otopark alanının bir kısmını   kapalı pazar alanı olarak düzenlenmesi ve pazar alanının genişletilmesi sonucu azaltılan  otopark alanı ihtiyacının da Kapalı Pazar Alanının altının yeraltı otoparkı olarak düzenlenerek karşılanması ile 1550 ve 1557 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 7.00 mt. genişliğindeki imar yolunun kuzeye doğru genişletilerek 10.00 mt. olarak yeniden planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.       

 

KARAR 101- Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1b uygulama imar planı paftası, 1707 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.3a-3b uygulama imar planı paftaları, 173 ada 1 parselin tamamının mevcut imar planında park alanı olan kullanımının Pazar Alanı olarak düzenlenmesi, kaldırılan park alanına eş değer alanın ise M.Alipaşa Mahallesi, G23b.24c.2c ile G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 542 ada 1 nolu parselin planlanması suretiyle onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonunun 19.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonunda incelenmesi aşamasında öneri ile ilgili değerlendirmenin yapıla bilmesi amacıyla gerekli çalışmanın tamamlanabilmesi için meclisten ek süre talep edildiği belirlenmiştir. Ancak imar planı değişikliği teklifi içeriğinin bölgenin pazar alanı ile ilgili soruna çözüm üretilmesi amacıyla gerçekleştirlmesi dolayısıyla kamu yararı içermesi ve Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanması göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucu; Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1b uygulama imar planı paftası, 1707 ada 1 nolu parselin ve   bir kısmı ile Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.3a-3b uygulama imar planı paftaları, 173 ada 1 parselin tamamının mevcut imar planında park alanı olan kullanımının Pazar Alanı olarak düzenlenmesi, kaldırılan park alanına eş değer alanın ise M.Alipaşa Mahallesi, G23b.24c.2c ile G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 542 ada 1 nolu parselin güneyindeki otopark alanının kaldırılarak kuzeyinde mevcutta yer aldığı alanda oluşturulması ve bu parselin kaldırılan 33925 m2 lik otopark alanı olan kısmının park alanı olarak ayrılması suretiyle onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 102- İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d ve G23b.23c Nazım İmar Planı Paftaları, G23b.24d.1d uygulama imar planı paftası, 4419 ada 12 nolu parselin  mevcut imar planında "Park ve Dinlenme Alanı" olan kullanımının "Yönetim Merkezi" olarak düzenlenmesi, kaldırılan park alanına eş değer alanın G23b.23c.2c uygulama imar planı paftasında "Ağaçlandırılacak Alan" kullanımına sahip 124 ada 38 nolu parselin bir  kısmında planlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin14.04.2011 tarih ve 242 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ile ilgili İmar Komisyonunun 11.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1d uygulama imar planı paftası, 4419 ada 12 nolu parselin mevcut imar planında "Park ve Dinlenme Alanı" kullanımına sahip olduğu ancak bölgede yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu alan ve yakın çevresinde mevcut durumda herhangi bir resmi kurum alanı bulunmadığı ve aynı zamanda bölgenin sosyo-kültürel yapısı gereği bu tür bir alana ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda hazırlanan Uygulama Planı değişikliği  teklifi ile İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 4419 ada 12 nolu parselin "Park ve Dinlenme Alanı" olan kullanımının  "E: 0.50, max:3 kat" yapılaşma koşulu ile batı ve doğu cephesinde 5.00m, kuzey ve güney cephesinde 3.00 m yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi suretiyle  "Resmi Kurum Alanı" olarak düzenlenmesi, buna karşılık kaldırılan takriben 2026 m²´lik yeşil alanın ise yine aynı mahalle sınırları içerisinde G23b.23c.2c Uygulama İmar Planı paftası 124 ada 38 nolu parselin bir kısmında düzenlenmesi şeklinde, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine neden olmayan uygulama imar planı değişikliğinin yapılması 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 103-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede bulunan 140 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Komisyon raporu değiştirilerek; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede bulunan 140 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi,  Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Çağlar Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in muhalif oylarına karşı , İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan ve Belediye Meclis üyeleri Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Zafer Yılmaz, Emine Okanalp, Erkan Aksoy, Ali Yılmaz, Adnan Uysal ve Olcay Sanal´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.  

 

KARAR 104-  İzmit Kadıköy Mahallesi, 3661 ada 31 nolu parsel imar planlarında konut alanında kalmakta olup, söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere parsel maliklerinden satın alınması bu konuda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Kadıköy Mahallesi, 3661 ada 31 nolu parsel imar planlarında konut alanında kalmakta olup, söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere parsel maliklerinden satın alınması ve 4734 sayılı kanun  hükümleri gereğince ihale komisyonuna yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 105-  İzmit - Çukurbağ Mahallesi, 4185 ada, 7 nolu 140,00 m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada , 1 nolu parsel, 83/49760 arsa paylı, 7.Blok 2.Kat 17 nolu bağımsız bölümün  ( İzmit Kent 1.Etap H/4 Blok 2.Kat 17 nolu Bağımsız bölüm) Belediye kanununun 15.maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Çukurbağ Mahallesi, 4185 ada, 7 nolu 140,00 m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada , 1 nolu parsel, 83/49760 arsa paylı, 7.Blok 2.Kat 17 nolu bağımsız bölümün  ( İzmit Kent 1.Etap H/4 Blok 2.Kat 17 nolu Bağımsız bölüm) Belediye kanununun 15.maddesine göre trampa edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 106- Yenidoğan Mahallesi, 3879 ada, 5 nolu parselin park olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ve kamulaştırma bedeline karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Arızlı, 166 ada, 6 nolu parselin trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit- Yenidoğan Mahallesi 3879 ada 5 nolu 353,00 m2 yüzölçümlü parsel imar planına göre konut  alanında kalmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 20.10.2010 tarih 688 sayılı yazısında parsel üzerinde mevcut park olduğunu ve park olarak kullanılmasına devam edileceği belirtilmiştir.

2942 sayılı kamulaştırma kanununa 5999 sayılı kanun ile eklenen geçici 6. Maddede  ´ Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 09.10.1956 tarihi ile 04.11.1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebi ile , malik tarafından ilgili idareden tazminat talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi esastır. ´denilmektedir.

Buna göre Yenidoğan Mahallesi 3879 ada 5 nolu parselin park olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması , Kıymet Takdiri ve Uzlaşma Komisyonuna havale edilmesi  Encümenin 10.11.2010 tarih 1403 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

           2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8. Maddesine göre oluşturulan uzlaşma komisyonu toplantısında mal sahipleri , kamulaştırma bedeline karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Arızlı 166 ada 6 nolu parselin trampa edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 107-      5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür   ve Dayanışma Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

           Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi olarak 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere Belediyemi

          İzmit şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı için kamu yararı misyonu üstlenmiş olan söz konusu dernek ile Belediyemiz arasında gerçekleşmesi muhtemel ortak projelerin uygulanabilmesi için Belediye meclisi tarafından Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekliliği hasıl olmuştur. 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile ilişikteki protokolü yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 108-  Moldova´nın Gagauz Özerk Bölgesinin Çadır-Lunga Belediyesine, belediyemiz tarafından yaptırılan İzmit-Türk parkı´nın açılışını yapmak üzere kardeş şehir tarafından davet edildiğimizden İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN ve Meclis Üyelerinden bir bölümünün park açılışına harcırah almadan gidiş-dönüş ve konaklama ücretleri belediyemiz tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri İbrahim Elgin M.Zekeriya Özak ve Fikret Gökmen tarafından verilen 07.09.2011 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Moldova´nın Gagauz Özerk Bölgesinin Çadır-Lunga Belediyesine, belediyemiz tarafından yaptırılan İzmit-Türk parkı´nın açılışını yapmak üzere kardeş şehir tarafından davet edildiğimizden Ekim ayı içerisinde İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN ve Meclis Üyeleri´nin park açılışına harcırah almadan gidiş-dönüş ve konaklama ücretleri belediyemiz tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.