Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.02.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 15- Alikahya Ş.Durhasan mahallesi, 166 ada, 5 nolu 309 m2´lik parselde bulunan Fatma Akbulut´un, Alikahya Ş.Durhasan mahallesi, 166 ada, 4 nolu  312,00 m2´lik parselimizdeki 3 m2´lik Belediyemiz hissesinin bedeli alınması karşılığında başabaş trampa edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.01.2011 tarih ve 353 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Alikahya Ş.Durhasan Köyü 166 ada 4 nolu 312,00 m2´lik parselimiz bulunmaktadır.

Fatma AKBULUT´un Müdürlüğümüze vermiş olduğu dilekçede Alikahya Ş.Durhasan Mahallesi 166 ada 5 nolu 309 m2´lik parseli, 166 ada 4 nolu Belediyemiz parselinin yanındaki parsellerin kendilerine ait olduğu, tevhit ifraz işlemi yapmak istediği için Ş.Durhasan Mahallesi 166 ada 4 nolu 312 m2´lik Belediyemiz parseli ile 166 ada 5 nolu 309 m2´lik parselin takas edilmesi talebi bulunmaktadır.

Buna göre yapılan incelemede Ş.Durhasan Mahallesi 166 ada 5 nolu 309 m2´lik parselde bulunan Fatma AKBULUT´un, Alikahya Ş.Durhasan Mahallesi 166 ada 4 nolu 312,00 m2´lik parselimizdeki 3 m2´lik Belediyemiz hissesinin bedeli alınması karşılığında başabaş trampa edilmesine ve bu konuda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 16-  Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4969 ada 4 nolu parselin mevcut nazım imar planı ve uygulama imar planında konut alanında kaldığı, ancak sehven yapı yasaklı alan ibaresinin kaldırılmadığı gerekçesiyle imar planı üzerine "Qtyu(Yerleşime Uygun Alan)" tanımlamasının getirilmesi şeklindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 06.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

               Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4969 ada 4 nolu parselin mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılaşma koşuluna sahip konut alanında kaldığı ancak imar planı üzerinde 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılan İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu´na göre belirlenen "Qtyö+Py" olarak tanımlı yerleşime uygun olmayan alan ifadesinin bulunduğu belirlenmiştir.

Ancak 4969 ada 4 nolu (eski 202,203,204,205 ve 518 nolu parseller) parsele ilişkin parsel maliklerince 2006 yılında imar planına esas ayrıntılı Jeolojik ve Jeoteknik zemin etütlerinin yaptırıldığı ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü´nce 03.02.2006 tarihinde onaylanan bu etütlere göre söz konusu parselin "Yerleşime Önlemli Uygun Alan (YÖUA)" olarak belirlendiği ve buna istinaden de Kuruçeşme Belediyesince hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2006 tarih ve 457 sayılı kararı ile onaylanmış olmasına rağmen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde sehven "Qtyö+Py" tanımlamasının kaldırılmadığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla Belediyemiz, Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4969 ada 4 nolu parsel üzerinde mevcut imar planı üzerinde yer alan "Qtyö+Py" tanımlamasının ve "Qtyu" olarak tanımlı alanlarla arasındaki formasyon sınırının kaldırılarak, imar planı üzerine 03.02.2006 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü´nce onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu´na göre "Qtyu" tanımlamasının getirilmesi şeklinde yoğunluk artışı, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının imar planı ana kararları ile temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 17- Belediyemiz sınırları içerisinde G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı Paftası, 1852 ada, 3 no´lu parselde yer alan ve Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Valiliği arasında yapılan protokol sonrasında Kocaeli Üniversitesi kullanımında olan "Ortaöğretim Tesis Alanı"nda Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin artan öğrenci sayısı sonrası oluşan mekan ihtiyacını karşılamak amacıyla bir yapı inşa edilmesi planlandığı, bu sebeple de bahse konu yapının yerleşimi için söz konusu alanın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                Cedit Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı Paftası, 1852 ada, 3 no´lu parselin mevcut imar planında E:2.00, Hmax:4 kat yapılaşma koşuluna sahip "Ortaöğretim Tesis alanı" olarak planlandığı belirlenmiştir.

Bu nedenle söz konusu alanın kullanım hakkının İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne ait olması sebebiyleKocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nden plan değişikliğine ilişkin alınan olumlu görüş doğrultusunda Belediyemiz, Cedit Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı Paftası, 1852 ada, 3 no´lu parselde yer alan "Ortaöğretim Tesisi Alanı"nda Mimarlık ve Tasarım Fakültesine ait ek binanın yapılabilmesi için söz konusu parselin batı cephesinde 10mt,  kuzey cephesinde ise 5mt olan yapı yaklaşma mesafelerinin 3 metreye düşürülerek planlanması şeklinde yoğunluk artışı, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması imar planı ana kararları ile temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 18- Yenidoğan Mahallesi, G23b.24a.4c-3d uygulama imar planı paftaları, 968 ada, 7 nolu parsel, 997 ada 412 ve 413 nolu parseller ile 998 ada 4 nolu parselin güneydoğusunda 10 m. kesitte olan imar yollarının arasında kalan kısımlarının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanımlarının "Az Yoğunluklu Konut Alanı ve Park Alanı" olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

              Yenidoğan Mahallesi, 968 ada, 7 nolu parsel, 997 ada, 412, 413 nolu parseller ile 998 ada,  4 nolu parselin güneydoğusunda 10 m. kesitte olan imar yollarının arasında kalan kısımlarının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanımlarının "Az Yoğunluklu Konut Alanı ve Park Alanı" olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 12.11.2010 tarih ve 624 sayılı kararı ile kabul edildiği saptanmıştır.

Ayrıca Yenidoğan Mahallesi, G23b-24a-4c, G23b-24a-3d uygulama imar planı paftaları, 968 ada, 7 no´lu, 997 ada, 412, 413 no´lu parseller ile 998 ada, 4 no´lu parselin güney doğusunda, 10 m. kesitte olan imar yollarının arasında kalan, kullanımı "Ağaçlandırılacak Alan" olarak tanımlanmış alanın zemin etüt verileri incelendiğinde alanın "Tk-A" olarak tanımlandığı, eğim oranının %10´dan az olduğu ve yerleşime uygun bir alan olduğu tespit edilmiştir.

"Yerleşime uygun alan" verisi doğrultusunda söz konusu alanın imar planında belirlenmiş olan kullanım kararları yeniden irdelendiğine; Yenidoğan Mahallesi, G23b-24a-4c, G23b-24a-3d uygulama imar planı paftaları, 968 ada, 7 no´lu, 997 ada, 412, 413 no´lu parseller ile 998 ada, 4 no´lu parselin güney doğusunda, 10m. kesitte olan imar yollarının arasında kalan alanın bulunduğu yapı adasının güney batısının "Konut Alanı" kullanımına sahip olduğu ve söz konusu alanında kullanımının "Konut Alanı" olarak düzenlenerek imar planı kararlarında bütünlüğün sağlanacağı belirlenmiştir.

 

Bu bağlamda; söz konusu alanın çevresindeki yer alan yapı adalarındaki yapılaşma koşulları esas alınarak, alanın 150 kişi/ha yoğunluğunda "Az Yoğunluklu Konut Alanı" kullanımına ve "5/A-2/3, 0.25/0.50" yapılaşma koşuluna sahip bir alan olmasının uygun olduğu düşünüldüğü ve bahse konu alanının kullanımının konut alanı olarak yeniden düzenlendikten sonra alanda yaşayacak nüfusa hizmet etmesi açısından oluşan yeşil alan gereksinimi için düzenleme alanının güneyinde 600 m²´lik bir alandan oluşan 997 ada, 412 nolu parsel ile 998 ada, 4 nolu parselin bir kısmı kapsayan alan "Park Alanı" olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Sonuç olarak; Belediyemiz-Yenidoğan Mahallesi, G23b-24a nazım imar planı paftası, G23b-24a-4c, G23b-24a-3d uygulama imar planı paftaları, 968 ada, 7 nolu parsel, 997 ada, 412, 413 nolu parseller ile 998 ada, 4 nolu parselin güneydoğusunda 10 m. kesitte olan imar yollarının arasında kalan kısımlarının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanımlarının "Az Yoğunluklu Konut Alanı ve Park Alanı" olarak düzenlenmesi ile ilgili onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin imar planı kararlarını tamamlayıcı ve bütünleyici nitelikte olduğu belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 19- Çayırköy Mevkii, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, "Akaryakıt, Bakım ve LPG İstasyonu Alanı" kullanımına sahip 4427(eski 4406) nolu parselin 30 m. kesitteki imar yolundan 25 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin "Servis ve Hizmet Birimleri" için 25 m., "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10 m.  olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

              Çayırköy Mevkii, G23b.25b.1d uygulama imar planı paftası, "Akaryakıt, Bakım ve LPG İstasyonu Alanı" kullanımına sahip 4427(eski 4406) parselin 30 m. kesite sahip İzmit-Kandıra Yolu´ndan 25 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin "Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda  "Servis ve Hizmet Birimleri" için 25 metre , "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10 metre olarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

 Bu doğrultuda; Belediyemiz, Çayırköy Mevkii, G23b.25b.1d uygulama imar planı paftası, "Akaryakıt, Bakım ve LPG İstasyonu Alanı" kullanımına sahip 4427(eski 4406) parselin 30 m. kesitteki imar yolundan 25 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin "Servis ve Hizmet Birimleri" için 25 metre, "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü´nden alınan kurum görüşü ve "Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda hazırlandığı belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 20-  Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d, G23b.24c.2b, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftaları, 3481 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parseller ile 3469 ada, 2,3,4,5,6 nolu parsellerin güney cephesinde 10 m. yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi ve söz konusu yapı adalarının güneyinde yer alan tescilli sur duvarı için belirlenmiş olan "Koruma Alanı Sınırı"nın plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                   Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d, G23b.24c.2b, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftaları, 3481 ile 3469 nolu yapı adalarının güneyinde yer alan sur duvarının kuzeyinden ve güneyinden 10´ar metrelik koruma bandı oluşturulmasının Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 21.07.2010 tarih, 1537 sayılı kararı ile belirlendiği tespit edilmiştir.

Ayrıca 3481 ile 3469 nolu yapı adalarının güneyinde yer alan söz konusu sur duvarının eski envanter numarası 174 olan tescilli Nicomedia dış sur duvarı olduğu ve ayrıca Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu´nun 02.07.1987 tarih, 3448 sayılı kararı ile tescil kaydının devam etmesine ve envanter numarasının 55A olarak değiştirilmesine karar verildiği saptanmıştır.

Bu doğrultuda; Belediyemiz, Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d, G23b.24c.2b, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftaları, 3481 ve 3469 nolu yapı adalarının güneyinde yer alan tescilli sur duvarının çevresinde oluşacak yapılaşmadan olumsuz yönde etkilenmemesi ve algılanabilirliğinin arttırılması için belirlenen "Koruma Alanı Sınırı"nın imar planı üzerine işlenmesi ile ayrıca bu hattın konut alanında kalan kısmının da yapı yaklaşma mesafesi olarak ifadelendirilmesi ve de söz konusu tescilli sur duvarının bir parçası olan burçlara ait parçaların konut alanları içinde kalan kısımlarında da burçları çevreleyen yeşil alanın devamlılığının sağlanması amacıyla yol ceplerinin oluşturulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 Bu bağlamda; söz konusu yapı yaklaşma mesafesinin 3481 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller, 3469 ada, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerin tescilli sur duvarından 10 metre Koruma Alanı oluşturacak şekilde düzenlenmesi ile belirlenen yapı yaklaşma mesafesi hattını çevreleyen ve tescilli sur duvarının güneyinde 10 metre olarak düzenlenen "Koruma Alanı Sınırı"nın imar planı üzerine işlenmesine ve söz konusu tescilli sur duvarının konut alanları içinde kalan kısımlarında yer alan 3481 ada, 11, 12 nolu parseller ve 3469 ada, 2, 3, 5, 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda yer alan burç kalıntılarını çevreleyecek yol ceplerinin oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 21-  5393 sayılı kanunun 25. maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  11.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 5393 sayılı kanunun 25 maddesinin üçüncü fıkrasında Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000); diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödenmesi, 30 gün müddetle bir kişinin çalıştırılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 22-  İzmit Belediyesi Pazar Yerleri ve Seyyar Esnaf Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İZMİT BELEDİYESİ

PAZAR YERLERİ VE SEYYAR ESNAF

YÖNETMELİĞİ

AMAÇ:

Madde 1-Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Yasanın 14. maddesi ( b ) bendi:"

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

15´nci maddesi;

            a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.     

           b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek..5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun." Madde 7-  (1) Semt pazarları, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkânları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski göz önünde bulundurularak belediyelerce kurulur. 
(2) Semt pazarında bulunan toplam satış yeri sayısının en az yüzde yirmisi özel satış yeri olarak üreticilere ayrılır. Ayrılan satış yerlerine üreticilerden yeteri kadar talep olmaması veya boşalan satış yerlerinin doldurulamaması hâlinde diğer talep sahiplerine de tahsis yapılabilir. 
(3) Üretici pazarları, yörede yetiştirilen mal miktarı ve çeşidi, üretim sezonu ile üretici ve tüketici talepleri dikkate alınarak semt pazarlarının kurulduğu günlerle aynı olmamak şartıyla belediyelerce kurulur. 
(4) Üreticiler, pazar yerlerinde kendi ürettikleri mallar dışında ve toptan satış miktarının iki katından az olmamak üzere belediyelerce belirlenen miktarın üzerinde satış yapamaz. 
(5) Belediyeler, modern pazar yerleri kurmak, pazar yerlerinde malların sağlıklı şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak ve altyapı ile çevre düzenlemelerini yapmak, tüketicinin korunmasına yönelik tedbirleri almak ve gerekli denetimleri          yapmakla görevlidir. 
(6) Pazar yerlerinin kurulması ve kapatılmasına, işleyiş, yönetim ve denetimine, üretici ve pazarcılarda aranılacak niteliklere, bunların çalışmalarına, yapacakları satışlara, haklarına, uymakla yükümlü bulundukları kurallara ve faaliyetlerinin yürütülmesine dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlıkların uygun görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi, Denetlenmesine dair K.H.K.´nin değiştirilerek kabulü hakkında kanun, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu ve 1608 Sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanmış olup, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde kurulmakta ve kurulacak olan Pazar yerlerinin genel kural ve işleyişini düzenlemek amaçlanmıştır.

 

KAPSAM:

Madde 2- Bu Yönetmelik İzmit Belediyesi sınırları içerisinde Pazar yerlerinin kurulması, işleyişi ve Pazar esnafının (pazarcı-üretici) uyması gereken kuralları kapsar.

 

Tanımlar:

Madde 3

a)   Pazarcı: Pazarda mal satan kimsedir.

b)   Üretici: Üretimle uğraşan kimsedir.

c)   Pazar Esnafı: Pazarcı ve üreticiden oluşur.

d) Pazar YeriBelediyece tespit edilecek yer ve günlerde, dayanıklı tüketim malzemelerinin     (buzdolabı, çamaşır makinesi vb.), ahşap ve plastik mobilya malzemelerinin, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı maddelerin, üretim izni olmayan, orijinal ambalajı bozulmuş deterjanların dışında; 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi, Denetlenmesine dair K.H.K.´ nin değiştirilerek kabulü hakkındaki Kanuna göre asgari teknik ve sağlıklı şartları sağlamak kaydı ile Tarım Bakanlığından üretim izinli gıdaların, yaş meyve sebze ile giyim ve benzeri diğer ihtiyaç maddelerinin satıldığı yerdir.

Pazar yeri kurulması ve yer tahsisi:

Madde 4- a)Daimi ve muvakkat bir pazarın kurulabilmesi için Belediye Başkanlığınca saptanan yerin durumu, şahsi mülkiyete konu olup olmadığı, idari, inzibati, sosyal, sıhhi, turistik, iktisadi bakımlardan teknik heyet tarafından incelenir. Olumlu rapor tanzim edilir.

             b) İl Trafik Komisyonu ve İtfaiye Daire Başkanlığının Pazar yeri ile ilgili "uygundur" raporu alınır.

             c) Teknik heyet raporu ve İl Trafik komisyonu ve İtfaiye Raporuyla birlikte Meclise sunulmak üzere Başkanlık Makamına arz edilir.

            d) Belediye Meclisinin de kabulünden sonra Pazar kurulmasında sakınca bulunmadığı takdirde teknik elemanlar pazarın yerleşim planını yaparak krokisini çizerler. Pazar yerlerinin dağıtımı yapılacağı Belediye ilan panosunda en az bir hafta önceden ilan edilir.

            e) Müracaat edecek kişi, bir adet nüfus cüzdanı örneği, bir ikametgâh ilmühaberi, 3 adet fotoğraf, yer tahsisi ile alakalı ücret makbuzu, (Belediyeye yatırılacaktır) Pazar Yerleri Yönetmeliğini kabul ettiğine dair imzaladığı belgeyi (taahhütname) Zabıta Müdürlüğüne teslim eder.

            f) Yeni Pazar yeri kuruluyorsa dağıtımda yeni müracaatlara öncelik verilir. Bu husustaki takdir Belediye Başkanlığındadır.

            g) Pazar yeri tahsisi için, pazarcı esnafından sicil kaydı, oda kaydı ve vergi kaydı ilgili belgeler belediyece istenir.Kayıtlar her yıl yenilenir.

            h) Pazar yerlerinin dağıtımının yapılacağı ilgili odaya iletilir, oda isteklerini Belediye Başkanlığına bildirirler. Belediye Başkanlığı odaların isteklerini mümkün olan ölçüde yerine getirmeye çalışır. Pazar komisyonu oluşturularak Pazar esnafının da uğraşı konularına göre gruplandırılması yapılarak, Pazar yeri için müracaat eden esnafında hazır bulunduğu bir yerde kura çekimi suretiyle yer tahsisi yapılır. Tespit edilen yerler pazarcı kayıt defterine kaydedilerek ilgili komisyon üyelerince imzalanır ve belediye başkanının onayına sunulur. Onayı müteakip tespit edilen yer ve günde Pazar kurulmuş olur.

            ı) Kurulu pazarın başka bir yere nakli için ilgili müdürlüğün yazılı talebi başkanlık makamının onayı ile yapılır.

Taahhütnamede bulunacak hususlar:

Madde 5- Pazarda satış yapmak isteyen esnaf vereceği taahhütnamede; bu yönetmelikteki bütün hükümlere uygun hareket edeceğini, yapılacak denetimlerde aykırı görülen hususlar saptanırsa gereğini derhal yerine getireceğini, aykırılıkların devam etmesi halinde Belediye encümeni tarafından Pazar yerinin iptal edilmesi halinde tahsis edilen yeri itirazsız terk ederek tezgâh belgesini iade edeceğini ve belediyeden hiçbir hak talep etmeyeceğini taahhüt eder.

Madde 6-Pazar yerlerinde Zabıta Karakolu, tartı aletleri kontrol yerleri, ihtiyaca cevap verecek şekilde WC, lokanta, elektrik hattı, uygun yerlerde yeteri kadar çeşme ve çöp toplama yerleri ilgili Belediyece yapılır

Madde 7-Her pazarcı, üretici veya üretici kooperatif birlikleri Pazar yerinde esnaf teftiş defterlerini bulundurmak zorundadır. Bu defterler Belediye Zabıta Müdürlüğünden basılı evrak olarak ücret karşılığı temin edilir.

Madde 8-Pazarcılık yapan herkes pazarcılık kimlik kartı almak zorundadır. Bu kimlik kartları ilgili Belediye Başkanlığınca verilir. Kimlik kartlarının göğüste görünür bir yere takılması zorunludur.

Madde 9-Pazarcılık yapan herkes herhangi bir sebeple önceden Zabıtaya müracaat ederek geçici bir süre pazarcılık yapamayacağını beyan edebilir.İzinli sayıldığı süre içinde Zabıta Müdürlüğü yeri bir başkasına tahsis edebilir. Hastane raporu dışında bu süre bir yıl içinde dört ayı geçemez,yapılan işlemlerden oda bilgilendirilir.

Madde 10-Pazar yerinde gıda satışı yapan tüm pazarcılar yetkili makamlardan alacakları sağlık karnelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sağlık karneleri altı ayda bir vize edilmelidir. Pazarcılar, istendiğinde ilgili memura karneyi ibraz etmek zorundadır.

Madde 11-Hal sebze ve meyve komisyoncularından kesilen faturalar geçerlidir. Rüsumları için fotokopi kesinlikle kabul edilmez. Fatura kontrolü Zabıta veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Zabıtasınca yapılır. Fatura ibraz edemeyen pazarcıdan tezgâhı başında cezalı rüsum alınır. Fatura kontrolünde ilgili Belediye Zabıtası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Zabıtası ile koordineli çalışır.

Madde 12-Hileli terazi ve kilogram kullanan pazarcının çalışması derhal durdurulur. Kg. veya terazisinin hileli olduğu Büyükşehir Belediyesi Ölçü Ayar Birimince doğrulanır ise ilgili Belediyenin Encümen Kararı ile pazarcının tahsisi iptal edilir.

Madde 13-Etiketsiz mal satışı yapılamaz. Pazarlarda satış yapan herkes tezgâhlarındaki her malın üzerinde okunaklı yazılmış etiket bulundurmak zorundadır. Fiyatlardaki düşüş yine okunaklı şekilde yazılıp eski etiketin yanına konulmalıdır. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.

Madde 14-Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapmak yasaktır.

Madde 15-Pazarcıların pazara mal getirme saatleri şu şekildedir:

a)   Tam gün kurulan pazarlarda en geç saat 10.00´ a kadar,

b)   Öğleye kadar kurulan pazarlarda en geç saat 10.00´ a kadar,

c)   Öğleden sonra kurulan pazarlarda en geç saat 14.30´ a kadar pazara mal getirilebilir.

Bu saatten sonra pazara mal getirilmesi yasaktır.Akşam çıkış saati yaz ve kış aylarında belirlenen saatlerde olacaktır.

Madde 16-Pazarcılar, üreticiler ve üretici kooperatifleri ile birlikte bu yönetmelik hükümleri ile gıda maddeleri tüzüğü, Zabıta Yönetmeliği, Umumu Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine, Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarına, ilgili Belediyece verilecek emirlere ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak hareket etmeye mecburdur. Ayrıca kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları personele de doğrudan aynı hükümler uygulanır.

Madde 17-Pazarlarda gıda ve ihtiyaç maddeleri perakende olarak satılır. Pazar yerlerinde toptan satış yasaktır. Pazarlarda sıhhi ve gayri sıhhi mallar aynı reyonda satılamaz, sebze ve meyveler dışındaki gıda maddeleri açıkta satışa sunulması yasaktır. Gıda maddeleri orijinal büyük ambalajlarından bölünerek değişik gramajlarda naylon poşetlere konularak satışa sunulamaz. Ancak ürün ambalajı içinde kalmak koşuluyla müşterinin talep ettiği miktarda tartılarak verilir.

Madde 18-Ambalajsız olarak satışa sunulan salamura ürünleri(zeytin-asma yaprağı-turşular vb.)açıkta satılamaz. Bu gıda maddeleri gıda ile teması uygun Tarım Bakanlığından üretim izni almış kaplarda ve gıda muhafaza yerlerinde tamamen kapalı ve dışarıdan herhangi bir bulaşmaya meydan vermeyecek şekilde "dökme etiket" ile satışa sunulur. . Dökme gıda etiketinde de gıda maddesinin adı, üretici firmanın adı, adresi, parti ve seri numarası, son tüketim tarihi, orijin ülke, üretim izni ve tarihi, numarası bulunacaktır.

Madde 19-Un, unlu mamuller, yufka ve benzeri gıda maddeleri açıkta satışa sunulmayacak, ürün özelliğine uygun ambalaj içerisinde ve üretim izni almış, ruhsatlı işyerlerinden alınarak satışa sunulmalıdır.

Madde 20-Yumurtaların ambalajlı ve etiketli olması , +12 derecenin altında depolanması, taşınması ve satışa sunulması zorunludur.

Madde 21-Çiğ kırmızı ve kanatlı etleri ile hazırlanmış kırmızı ve kanatlı etleri; elektrik sistemi, sürekli ve yeterli sıcak ve soğuk su tertibatı olan, bu satışlar için ayrılmış sabit işyerlerinin bulunduğu Pazar yerlerinde satışa sunulabilir.

Madde 22-Pazarcılara Pazar yerinde ayrı ayrı yer tahsis edilir, tahsis ücreti ilgili Belediye Meclisincemt. X TL olarak belirlenir. Pazarlardaki üreticiler için işgaliye bedelinin alınıp alınmayacağı ilgili Belediye Meclisince kararlaştırılır.

Madde 23-Pazarda mal satılan her reyona bir numara verilir. Reyonun numarası ve reyon sahibinin adını taşıyan bir büyük levha (20x30 cm) tezgâhın en rahat görünür yerine asılır. Levhanın asılmaması veya görülmeyen bir yere konulması veya satılan mallarla üstünün kapatılması halinde Zabıtaca ceza yazılır. Bu numaralar kimliklerle Zabıta ve Odada tutulacak sicil defteriyle takip edilir.

Madde 24-Satışa arz edilen malların yağmur, kar, güneş gibi dış etkenlerden korunmasını sağlamak amacıyla alınacak önlem her Pazar yeri için ayrı ayrı Belediye Başkanlığınca tespit edilir. Set veya tezgâhların üstü Belediyece örtülmemişse Belediyece uygun görülecek renk ve biçimlerdeki örtü malzemesi ile esnaf tarafından örtülebilir.

Madde 25-Pazarcı, Pazar yerlerini kazık çakarak veya herhangi başka bir şekilde zemini tahrip edemez. Tespiti halinde zarar pazarcıdan tanzim edilir

Madde 26- Pazar yerlerinin kuruluş yeri ve hangi günler açılacağı, Pazarcılar Odasından görüş alınarak ilgili Belediye Başkanlığı kararıyla belirlenir.

Madde 27- Pazarcılar, üreticiler veya üretici kooperatif ve birlikleri kendilerine tahsis edilen yeri bir başkasına kiraya veremez veya başkasına kullandıramaz. Ancak yerini devredebilir odadan devir aldığına dair oda kaydı, sicil kaydı ve vergi kaydı getirmesi gerekmektedir,istenen evrakları getiremeyen esnafın devir işlemleri yapılmaz .Pazarcının ölümü halinde yeri mirasçıların anlaşması şartı ile mirasçılardan birine devredilebilir. Mirasçılar 3(üç) ay içinde bildirimde bulunmadıkları takdirde tahsisi iptal edilir. Yukarıda sayılan hususlar tespit edildiği takdirde Belediye Encümenince tahsis edilen yerin kullanma hakkı pazarcı, üretici veya üretici kooperatif birliklerinden alınarak iptal edilir.

Madde 28-Tahsis sahibi çalışamayacak bir şekilde kaza, hastalık geçirmiş veya yaşlılığı nedeniyle çalışamayacağını beyan ettiği takdirde, bu kişinin başvurusu halinde ilgili Belediye Encümeni kararı ile kendisine tahsis edilen yer ikinci derece dâhil yakın mirasçılarına devredilebilir.Ayrıca sezonluk tezgah açan esnaf  belediyeye ve odaya bilgi vermek zorundadır.

Madde 29- Ambalajlamada basılı kağıt kullanılmayacak(gazete vb.) , sağlıklı şartlara uyulacaktır.

Madde 30- Her pazarcı, üretici, üretim kooperatifi ve birlikleri esnaflar tezgâhlarının önünü temiz bulundurmaya, ayrıca poşetli çöp bidonu koymaya mecburdur. Satışı bittikten sonra tezgâhın önünü temizleyip, atık malzemeyi çöp toplama yerine götürmek zorundadır.

Madde 31-Pazarcıya tahsis edilen yerler dışında geçiş yollarını kapatacak şekilde mal ve boş kasa konulması yasaktır.

Madde 32-Pazarcılar kendi aralarında anlaştıkları takdirde aynı malı satanlar ilgili Belediyenin bilgisi dâhilinde karşılıklı yer değiştirebilirler. Düzenleme ilgili Belediyece yapılır.

Madde 33-Semt pazarlarında, araçla satış yapan üretici ( müstahsil) veya esnaf için bir yer ayırabilir. Ancak bu kişilerde önceki şartları taşımalıdır. Araç giriş saatleri sabah kurulan pazarlarda 10.00´ a kadar, öğleden sonra kurulan pazarlarda ise 14.30´ a kadardır. Zorunlu nedenlerle araçlar için yer ayrılamaz ise özel araçlarla satış için semt pazarı tahsis edebilir.

Madde 34-Semt pazarları gibi belirli zamanlarda kurulan yerlerde perakende su ürünleri satışında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Semt pazarlarında su ürünleri satışları, çevre şartlarından etkilenmeyecek, korunaklı ayrı bölümlerde su, elektrik, aydınlatma sistemlerine sahip, zemini düzgün alanlarda yapılmalıdır. Satışı yapılacak taze su ürünleri, soğutuculu ya da buzlu, yarı kapalı ve °C ile +4 °C arasında sıcaklığı sağlayacak ortamlarda satışa sunulmalıdır. Dondurulmuş ve işlenmiş ürünler ise ürün formuna uygun sıcaklığı sağlayacak soğutuculu dolaplarda sergilenmeli ve satışa sunulmalıdır.

         b)  Ürünlerin kalitesinin korunması amacıyla, yeterli miktarda ve kalitede buz temin edilmeli ve sağlıklı kapaklı kaplar içerisinde depolanmalıdır. Kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır.

         c) Bu tür satış yerlerinde, kafa ve iç organların ayrılması gibi kesim ve temizleme işlemleri yapılmamalıdır.

         d)  Sergi, ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalıdır.

         e) Satış sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, Bakanlıktan üretim izni almış ambalaj materyallerinden yapılmış olmalıdır.

           g) Semt pazarlarında her türlü gıda satışı yapanlar, genel hijyen kurallarına uygun giyinmiş olmalı ve çalışanların resmi bir kurumdan alınmış sağlık raporu bulunmalıdır. Bu personelin periyodik sağlık kontrolleri altı (6) ayda bir yapılarak sağlık karnelerine işlenmelidir. Belirtilen şartlara haiz olmayan satış yerlerinde, pazar esnafına su ürünleri satışı yaptırılamaz.

Madde35- Tüm gıda maddeleri yerden kaynaklanacak bulaşmaları engellemek için mümkün olduğu kadar zeminden yüksek tezgâhlar üzerinde satışa sunulacaktır.

Madde 36- Pazarlarda satışa sunulan gıda ürünleri için tahta kasalar yerine plastik kasalar hijyenik, kolay yıkanabilir ve sağlıklı olmaları nedeniyle tavsiye edilir.

Madde 37- Süt ve süt ürünleri kapalı kaplarda ısı ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde satışa sunulmalıdır. Ürünlerin satış noktalarındaki muhafaza sıcaklığı 4?C´yi geçmemeli ve mutlaka soğuk zincir içerisinde, bu konuda eğitilmiş kişiler tarafından satışa sunulmalıdır. Ürünlerin üzerinde üretim tarihi, üretim yeri, son kullanma tarihi, üretim izni gibi etiket bilgileri mutlaka bulunmalıdır. 

Madde 38- Aynı suçtan bir yıl içinde üç kere ceza alan pazarcının yeri ilgili Belediye Encümeni kararı ile geçici bir süre kapatılır. Aynı suçu alışkanlık haline getirenlerin tahsisi iptal edilir

Cezai Hükümler:

Madde 39- Bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayan şahıs ve işyerleri hakkında 1608 sayılı, 5393 sayılı kanun, 5957 sayılı Hal Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.

            İşbu yönetmeliğe bağlı olarak yeni çıkacak olan kanun ve yönetmelikler,bu yönetmeliğin eki niteliği taşır.

 Madde 40- İzmit Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği 42 maddeden teşekkül etmiştir.

Madde 41- Bu Yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabul ettiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 42- Bu Yönetmelik hükümleri İzmit Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

Şeklindeki İzmit Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 23-   İlçemizde kurulmakta olan pazar yerlerinde 2011 yılında uygulanacak olan; yer devir, tahsis ve basılı evrak ücretlerinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tahsis ve devir ücretlerinin kaldırılmasına, sadece basılı evrak ücreti olarak 13 TL alınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 24-   Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik hizmetler sınıfında münhal bulunan mühendis, mimar, ekonomist, tekniker ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli personel olarak hali hazırda çalışanlara 01.01.2011 tarihinden itibaren ödenmek üzere verilecek  ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İlişik listedeki sözleşmeli personellere 2010 yılı Aralık ayı net ücretlerine 2011 yılında devlet memurlarına yapılacak ücret artışı oranında artış yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 25-  II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İlişik listedeki II sayılı Boş Kadro değişikliği konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 26-  Karabaş Mahallesi 1045 ada 108 parselin güneyindeki imar planında otopark olarak gözüken alanın açık otopark olarak kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Büyükşehir Belediye Meclisinde kararın kesinleşmesinden sonra konunun görüşülmek üzere müdürlüğüne iade edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 27-  Çağdaş belediyecilikte esas olan; engelli yurttaşlarımızın engelli hallerini hissetmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmasıdır. İzmit´te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında büyük sorunları vardır. Bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 27.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Komisyonumuz öncelikle konunun uzmanları olan Türk İstatistik Kurumu, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Mimarlar Odası ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

 

 ENGELLİLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

 

 MİMARİ AÇIDAN YAPILACAK OLANLAR

 

1 - Önemli noktalardaki trafik ışıklarının sesli olması

 

2 - Otobüslerde engellilerin inip binebileceği rampaların olması ve otobüslerde özel oturma yerlerinin bulunması

 

3 - Kaldırım, yürüyüş yolu, parklar, hastane vb. yerlerde engellilere yönelik rampa ve asansörlerin yapılması.

 

4 - Statlar, spor salonları, sinemalar, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri vb. yerlerin giriş çıkışlarının, oturma yerlerinin ve tuvaletlerinin engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi

 

 SOSYAL AÇIDAN YAPILACAK OLANLAR

 

1 - Engellilerin sosyal hayata katılmaları ve rahat iletişim kurmaları için resim, müzik, el sanatları, tiyatro, meslek edindirme kursları, heykel vb. sanatsal faaliyetler yapabilecekleri bir kültür-sanat merkezi kurulması.

 

2 - Bilhassa görme engellilere öncelik verilmek kaydıyla internet kafe ve kütüphane kurulması, buralarda istihdam edilecek kişilerin de engellilerden seçilmesi.

 

3 - Belediyemize ait spor komplekslerinin ve diğer özel spor komplekslerin günün belli saatlerinde engelli vatandaşlarımızın kullanımına açılması.

 

4 - Çocuk parklarımıza engelli çocuklarımızın oynayabileceği oyun gruplarının yerleştirilmesi. Öncelikli önerimiz Cephanelik mevkiinde uygun bir alanın engelliler yaşam merkezi adı ile değerlendirilmesi

 

5 - Sinema ve spor komplekslerinde engelliler için yerlerin ayrılması

 

RUH SAĞLIĞI, GENEL SAĞLIK VE EĞİTİM AÇISINDAN YAPILACAK OLANLAR

 

1 - Mutlu bir evlilik ve huzurlu bir aile için evlilik öncesi çiftlere eğitim vermek

 

2 - Engelli doğumların önlenmesi için doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası nedenler üzerine eğitim verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 28-  Litvanya Cumhuriyeti´nin başkenti Vilnius kenti ile  İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Türlü İşler ile Kültür Turizm ve Sanat Komisyonlarının  28.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Litvanya Cumhuriyeti´nin başkenti Vilnius, 550 bin sakini ve 400 hektar km toprak alanıyla ülkenin en politik, ekonomik ve kültür merkezidir. 19-21 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşecek olan "Litvanya´da Türk Günleri" isimli organizasyonu size tanıtmak ve bu program daha çok Türkmen, Tatar, Karaim Türklerinin Kültür, Eğitim aranjmanlarını Litvanya halkına tanıtımını amaçlar, aynı zamanda program Konserler, Kültürel Yemeklerin Sunumu, Sanat Sergileri ve Flim Retrospektifleri, Kültürel müzakereler ve diğer etkinliklerden oluşmaktadır. Fikirleri ve uzmanlıkları paylaşarak diyalog başlatmak, ilerde şehirlerimiz arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve ortaklaşa projelerde işbirliği bağları sağlamlaştırmayı kolaylaştırmaya yardımcı olacak olan ortaklık kurulması konusunda Litvanya Cumhuriyeti´nin başkenti Vilnius kentinin İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

KARAR 29- Mağrip Devleti Tiznit Belediyesi ile İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Türlü İşler ile Kültür Turizm ve Sanat Komisyonlarının  28.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mağrip Devleti Tiznit Belediyesi ile seyyahi ve ticari bağların gösterilmesi bu bağların güçlenmesi için karşılıklı ilgi ve alakaların devamı konusunda Mağrip Devleti Tiznit Belediyesinin  İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.