Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.03.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 30-   Alikahya Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde x: 4514634-4516270, y: 501363-504637 koordinatları arasında yer alan takriben 338 ha.lık alanın üst ölçekli ana plan kararlarında "Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan" kullanımına sahip alanda yer alan mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları´nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.02.2011  tarih ve 611 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Alikahya Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.01.2009 tarih 44 ve 47 sayılı kararları ile onaylanan 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planlarında x: 4514634-4516270, y: 501363-504637 koordinatları arasında yer alan "Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve Orman Alanı" olarak belirlenmiş ancak mevcut uygulama imar planında "Konut Alanı ve Sanayi Alanı" kullanımlarına sahip olan alanların Alikahya Belediyesi tarafından onaylı nazım imar planları doğrultusunda hazırlanan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 12.06.2009/305 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamına alınmadığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Alikahya Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde x: 4514634-4516270, y: 501363-504637 koordinatları arasında yer alan takriben 338 ha.lık alanın üst ölçekli ana plan kararlarında "Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan" kullanımına sahip alanda yer alan mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları´nın yürürlükten kaldırılması hususunun  müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 31- Belediyemiz sınırları içerisinde batıda Eski Gölcük Yolu, kuzeyde D-100 Karayolu, doğuda ve güneyde Yeni Gölcük Yolu ile sınırlı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve 16.01.2009 tarih ve 47 sayı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı"nda Merkezi İş Alanı(MİA) olarak tanımlanan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.01.2009 tarih ve 47 sayılı kararı onaylanan "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı"nda Merkezi İş Alanı(MİA) olarak tanımlanan alan içerisinde "Ticaret, Sosyal ve İdari Tesisler, Turistik Tesisler, Rezidans Konut Alanı, Büyük ve Açık Yeşil Alanlar, Teknik Altyapı Tesisleri" ile bu kullanımları gerektirdiği diğer fonksiyonların yer almasının planlandığı tespit edilmiştir.

Ayrıca üst ölçekli plan kararları doğrultusunda ve planlama alanının stratejik bir konuma sahip olması nedeniyle alt ölçekli imar planları yapılırken"alanın tarihi çevre ile ilişkisini kuran, ulaşım bağlantılarının gerek deniz, gerek kara, gerekse hava ulaşımı açısından çevresi ile ilişkilendirilerek çözüme kavuşturulmasına yönelik bir kurguya sahip olan ve alan için belirlenecek yapı politikalarının Kocaeli İli´nin "Dünya Kenti" vizyonunu destekleyen bir anlayışı kapsayan çerçeve" doğrultusunda düşünülerek alınacak kararlar ışığında yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Ancak bu bilinçle tarafımızca bahse konu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına altlık teşkil edecek analiz çalışmalarına başlanmış olmasına rağmen, söz konusu uygulama imar planlarının "Dünya Kenti" vizyonu kavramına yönelik fonksiyonların yüklenerek gerekli kullanımların belirlenmesi ve alanın hemen bitişiğindeki sahil kısmı ile birlikte kurgulanması gerektiğinden bölgenin bütünsel olarak ele alınarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bu doğrultuda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Merkezi İş Alanı" olarak tanımlanan söz konusu alanın Kocaeli kent bütünü için önem arz eden bir alan olması, altyapısının doğru ve sağlam oluşturulması ile uygulanabilir ve sürdürülebilir bir planlama yaklaşımı çerçevesinde imar planlarının daha etkin ve yetki sahibi bir üst makam olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılması ve "İzmit Sahil Projesi" ile birlikte yürütülmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin planlama sürecinde İzmit Belediyesi İmar Komisyonu üyelerinin görüşünün alınması kaydıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususu  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 32- Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b uygulama imar planı paftası, 4411 ada, mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait 8 nolu parselin mülkiyet devrinin yapılabilmesi ve mevcutta yer alan park projesinin revize edilebilmesi için parselin "Askeri Cezaevi alanı" olan kullanımın "Park Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         Yenidoğan Mahallesi, 4411 ada, mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait 8 nolu parselin mülkiyet devrinin yapılabilmesi ve mevcutta yer alan park projesinin revize edilebilmesi için parselin "Askeri Cezaevi Alanı" olan kullanımın "Park Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 17.12.2010 tarih ve 668 sayılı kararı ile onaylandığı tespit edilmiştir.

           Ayrıca söz konusu parselin mevcut imar planında "Askeri Cezaevi Alanı" kullanımına sahip olduğu ancak halihazırda alanın park alanı olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait olan parselde halihazırda yer alan park alanına ilişkin projenin revize edilmek istendiği saptanmıştır.

 Bu tespitler ve mevcuttaki kullanım ile imar planındaki fonksiyon kararının bütünleştirilmesi ve üst ölçekli planlara uygunluk açısından 4411 ada, 8 nolu parselin "Askeri Cezaevi Alanı" kullanımının "Park Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin donatı alanı artışı sağlayan ve kamu yararı içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 33- Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c.1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 5010 ada, 5(eski 1) nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının "E:1.05, H:3 kat" yapılaşma koşuluna sahip "Özel Eğitim Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yahya Kaptan Mahallesi, 5010 ada, 5(eski 1) nolu parselin "Konut Alanı" kullanımın özel eğitim tesisi yapmak üzere "İlköğretim Tesisi Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih, 40 sayılı kararı ile onaylandığı tespit edilmiştir.

Ayrıca "Eğitim Tesis Alanı" yapılacak olan 5010 ada, 5 nolu parselin büyüklüğünün Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Ek-1a maddesinde eğitim tesisleri için belirtilmiş olan min8000 m² standardına uygun büyüklükte olduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; Belediyemiz-Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c.1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 5010 ada, 5 (eski 1) nolu parselin "Konut Alanı" kullanımının "E:1.05, H:3 kat" yapılaşma koşuluna sahip "Özel Eğitim Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım imar planı ve Plan Yapımına Ait Esaslar Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlandığı belirlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 34- Çayırköy Mevkii, G23b.20c.3a-3d uygulama imar planı paftalarında yer alan "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 4441 parselin "E:1.20, Hmax:12.50 m." olan yapılaşma koşullarının "E:2.50, Hmax:24.50 m." olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

4441 nolu parselin "E:1.20, Hmax:12.50 m." olan yapılaşma koşulunun "E:2.50, Hmax:24.50 m." olarak yeniden düzenlenmesi talep edildiği ancak söz konusu parselin büyüklüğü ve formu göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenleme ile parselde yoğun bir yapılaşmanın gerçekleşeceği tespit edilmiştir. Gerçekleşecek yeni düzenleme ile "bozulmamış ve dış etkenler tarafından zarar görmemiş doğaya" sahip olan söz konusu alan ile bütünleşmeyen bir tesise imkan sağlayacağı düşünülmektedir.

 

4441 nolu parselde gerçekleşecek olan yoğun yapılaşma ile alanda yoğun trafik yükünün oluşacağı fakat  söz konusu  yapı yoğunluğunu arttırıcı yönde değişiklik içeren imar planı değişikliği teklifinde , bu trafik yükü ve alana gelecek araçlar için gerekli olan otopark alanı , ulaşım sistemi ve alt yapısı gibi konulara ilişkin herhangi bir çözümlemenin olmadığı saptanmıştır.

Bununla birlikte , söz konusu plan değişikliği teklifi ile alanda yapılacak olan otel yatırımının İzmit İlçesi´nin gelişme yönünde oluşacak yapılaşmayı olumlu yönde etkileyeceği , sağlıklı yapılaşmanın oluşmasını teşvik edeceği ve Belediyemiz Tesisi olan Gölkay Su Kayağı Spor Tesislerine hizmet edeceği görülmüştür.

            Bu doğrultuda ; imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi sürecinde , 4441 nolu parsele ilişkin plan değişikliğinde talep edilen "E:2.50, Hmax:24.50 m." olan yapılaşma koşulunun yerine T.İ.D.(Tercihli İmar Durumu) koşulunun getirilmesinin , Tercihli İmar Durumu koşulunun plan lejantına eklenmesinin ve bu koşula göre "Mevcut (uygulanacak ise); E:1.20, Hmax:12.50 m. T.İ.D. (4 veya 5 yıldızlı otel yapılması amacıyla kullanılacak ise); E:1.80, H:6 kat" olarak yeniden düzenlenmesinin İlimizde çözümlenmeye çalışılan nitelikli konaklama tesisi sıkıntısının giderilmesi ve mevcut konaklama ihtiyacı potansiyelinin kentin diğer dinamikleri ile birleştirilerek karşılanmasının sağlanması yönünde uygun olacağı görülmüştür.

  Ancak , söz konusu imar planı değişikliği teklifinin bu türde çözümler üreten kararlar içermiyor olması nedeniyle ; 4441 nolu parselin "E:1.20, Hmax:12.50 m." olan yapılaşma koşulunun "E:2.50, Hmax:24.50 m." olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olması , oluşacak yapı yoğunluğunun doğa ile uyumlu olmaması ve alanda ulaşım ile ilgili sorunların ortaya çıkmasına sebep olması ,  imar planı ana kararlarını değiştirici nitelikte ve planlama ilkelerine uymayan bir öneri olması nedeniyle uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi. 

KARAR 35-  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından nikah kıymak isteyen vatandaşlarımızdan harici salon hizmet bedeli altında alınan 250.TL nin vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine tarife cetvellerinden çıkarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Tarife cetvelinin 36.sayfasının 5. maddesinde yer alan, sadece  Özel Salonlarda kıyılacak  nikahlardan alınan  250.TL ücretin 100.TL olarak değiştirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 36-  İzmit - M.Alipaşa (Yenişehir) mahallesi 1727 ada 13 nolu parselin imar planında "Park Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Alanı" yapılmak üzere "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih 49 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bahsi geçen "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilen alanı, İzmit 4 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapmak üzere tahsis talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan M.Alipaşa mahallesi, 1727 adadaki Belediye Hizmet Kültür ve Sağlık Tesisi alanında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi yapılmasına ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 37- Mülkiyeti Belediyemize ait Çukurbağ 4158 ada, 3 nolu parsel üzerinde yer alan cinsi 2 katlı betonarme bina ve arsası olan 5 adet mesken ve 1 adet depolu iş yeri, Kadıköy mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parseldeki İzmit Kent 1.Etap H-3 Blok 1. kat 11 nolu mesken, H-4 Blok 2 kat 17 nolu meskenin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin    ( e )fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

   

Mülkiyeti Belediyemize ait Çukurbağ 4158 ada, 3 nolu parsel üzerinde yer alan cinsi 2 katlı betonarme bina ve arsası olan 5 adet mesken ve 1 adet depolu iş yeri, Kadıköy mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parseldeki İzmit Kent 1.Etap H-3 Blok 1. kat 11 nolu mesken, H-4 Blok 2 kat 17 nolu meskenin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 38-  Kardeş Kent Bosna Hersek´in Travnik Belediyesine park yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            5393 sayılı Belediye Kanunu´nun "Meclis Görev ve Yetkileri" başlıklı 18.maddesinin p bendinde;

            "Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek." hükmü bulunmaktadır.

            Bu hüküm gereğince, 04/08/2009 tarih, 2009-86 sayılı Meclis kararı ve 19/01/2010 tarih, 1215-50000 sayılı İçişleri Bakanlığının onayı ile kardeş kentimiz olan Bosna Hersek´in Travnik Belediyesine park yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 39-  2011 Yılı harç tarifesinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

               07.12.2010 tarih ve 120 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 2011 Yılı Tarife Cetvelinin 30.sayfasına Basit Tamir İzin Belge Ücreti (Her 50 M2 başına) TİCARET ; Basit Tamir İzin Belge Ücreti (Her 100 M2 başına) KONUT, parantez içi hükmü olarak konulması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 40-  III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  41-  Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki sözleşmeli personele 1900.TL net ücret verilmesi  uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 42-  Belediyemize ait şantiye binalarının bulunduğu, Yenidoğan mahallesi, 4869 ada, 16 nolu 30.131,15  m2lik  parselin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olup imar planında "konut alanı" olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına göre parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yenidoğan mahallesi, 4869 ada, 16 nolu  30.131,15  m2lik  parselin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olup imar planında "konut alanı" olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına göre parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 43-  Topçular mahallesi, Taşan caddesinde yeni yapılan UMUT PARKI´nın isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        05.02.2008 tarih ve 34 sayılı meclis kararı ile isim değişikliği uygun görülmemiştir. Bu meclis kararının değiştirilmesine neden olacak bir gerekçe olmadığından Umut Park İsminin değiştirilmesi  uygun görülmemekle reddine  oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 44-  İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Alikahya Cumhuriyet mahallesi, Gündoğdu mahallesi, Sanayi mahallesi, Tavşantepe mahallesi, Tepeköy mahallesi, Akarca mahallesi muhtarlarının  ve Belediye Meclis Üyesi İbrahim Elgin´in görüşleri alınarak;

1.      Alikahya Cumhuriyet mahallesi, 7. ada´da bulunana parka ZAMBAK PARKI,

2.      Gündoğdu mahallesi, 649 ada, 5 nolu parselde bulunana parka YASEMİN PARKI,

3.      Sanayi mahallesi, 502 ada, 9 nolu parselde bulunan parka ORKİDE PARKI,

4.      Tavşantepe mahallesi, 721 ada, 26-27 nolu parselde bulunan parka ŞEHİT BURHAN SARI PARKI,

5.      Tepeköy mahallesi, 11 ve 12 ada arası, 17 Ağustos Bulvarı Üzeri 192. adada bulunan parka MENEKŞE PARKI,

6.      Alikahya mahallesi, 4845 ada, 1 nolu parselde bulunan parka ( T.B.M.M İlköğretim Okulu Karşısı) PAPATYA PARKI olarak isim verilmesi ve kentimizde parklara verilen şahıs isimleri zaman zaman sorun olarak karşımıza gelmektedir. Bu sorunun çözümlenmesi adına bu ve bundan sonraki parklara şehitlerimizin isimlerinin verilmesi ayrıca halkımıza çevre bilincini de aşılamak adına çiçek isimlerinin verilmesi ve o parkın o çiçekle donanımının sağlanması konusunda önerilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 45-  Belediyemizce şuanda  alt yapı çalışmasına başlanan ve kentimizde çevre eğitimi bilincini yaratmak amacıyla "Yere Çöp Atma Kampanyası" için okullarda öğrencilere ve öğretmenlere, Kültür evleri aracılığıyla  da yetişkinlere verilecek eğitim seminerleri için gerekli çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sevtap Cengiz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Şener ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Karataş´ın toplantılarımıza iştirakleriyle komisyonumuz şu kararları almıştır.

 

 1- Nisan ayında "Yere Çöp Atma " kampanyası ile ilgili afiş, davetiye, pankart, kokart, stikırlar  ve broşür tasarımları ile Megalight, tabela ve köprülerde kampanyayı tanıtmak, yerel ve ulusal basın taşımak Basın Yayın Müdürlüğü tarafından yapılacaktır..

 

 2-05.04.2011 tarihinden itibaren Kültür evlerindeki Çevre Eğitimlerinin Yere Çöp Atma projesi ile birlikte sürdürülecektir.

 3- 5 Haziran Dünya Çevre günü adına düzenlenen yarışmaların (İlköğretim okulları arasında düzenlenen ambalaj, atık bitkisel yağ, atık pil ve elektronik) projeye dahil edilecektir.

4-     Mahalle ve esnaf bilgilendirilmelerinin içinde yer alınacaktır. 

 5-   Kıyı, göl ve orman temizliklerinin´de içinde  proje yer alacaktır.

 6-   2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında İlköğretim ve kültür evlerinde düzenlenecek eğitimlerin

       proje dahilinde sürdürülecektir.

 7-    lgili kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı sağlanacaktır.

 8-   Okullarda çevre ile ilgili resim yarışmaları yapılacaktır. (Anaokulu, İlköğretim, Lise)

 9-Yürüyüşlerin düzenlenmesi ve yürüyüş güzergahlarında resimler sergilenecektir.

10-  Geniş kitle tarafından izlenen bir dizi karakterinin katılımı sağlanacaktır.

11-  Kampanya reklamının Yerel ve gerekirse Ulusal Basınla duyrulacaktır.

12-  Kentin tanıtımı yapılacaktır.

13-  Kampanya ilçe bazındaki okullara kitapçıklarla duyurulacaktır.

14- Kampanyaya halkın katılımı sağlanması için Pazar yerlerinden başlayarak öncelikli mahallelerde kağıt vb. toplayan vatandaşlarımızın da katılımının sağlanması için bir takım öneriler götürülecektir.

 15- "En Temiz Mahalle" "En Temiz Sokak" "En Güzel Balkon ve Bina cephesi" ödülleri tertip edilecektir.

 16- KAMADER ile birlikte göllerimizde ve Körfezde Temizlik Kampanyası bu projeye dahil edilecektir.

 17- Atık toplama ve geri dönüşüm çalışmasında bağımsız olarak çalışan vatandaşlarımızın belediyemiz kontrolüne alınarak, daha temiz ve sağlıklı çevre oluşturulması için yapılan işlerin  projelendirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.