Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.04.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 43-  Saraybahçe Belediye Başkanlığının 01.01.2007 - 31.12.2007 Mali Yılı Faaliyet raporunun  görüşülmesi teklifi ile ilgili  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.03.2008 tarih 1083 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Şeklindeki Faaliyet Raporunun kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri  Salim Kukul,  F.Sadık Bamaç,  Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın n muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar  verildi. 

KARAR 44-Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının personeline yönelik olarak düzenlenen Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Cordoba ( İspanya) kentlerini kapsayan bir ? Yurtdışı Temas Tanıtım ve Teknik İnceleme programına katılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Dağ. Yusuf Sami Çınar, İsmail Selçuk, F.Sadık Bamaç ve Strateji Geliştirme Müdür Vekili Altan SADIÇ´ın  görevlendirilmeleri ve gidiş- dönüş  bedeli ile  yasal harcırahının ödenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.04.2008 tarih ve 27 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının personeline yönelik olarak 16-21 Nisan 2008 tarihleri arasında, Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Cordoba (İspanya) kentlerini kapsayan bir ? Yurtdışı Temas, Tanıtım ve Teknik İnceleme Programı düzenlenmiştir.. Program kapsamında Madrid ve Granada kentlerinde kent estetiği tarihi dokunun korunması ekonomi yönetimi şehir planlaması ve turizm yönetimi konularında temaslar ve teknik inceleme çalışmaları yapılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis Üyeleri Mustafa DAĞ, Yusuf Sami ÇINAR, İsmail SELÇUK, F.Sadık BAMAÇ ve Strateji Geliştirme Müdür Vekili Altan SADIÇ´ın   görevlendirilmeleri ve gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 45-  Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının personeline yönelik olarak düzenlenen  Münih ve Salzburg (ALMANYA) kentlerini kapsayan bir ? Yurtdışı Temas, Tanıtım ve Teknik İnceleme Programına katılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis Üyeleri Gülcan KOCABIYIK, Hasibe HEPDURLUK, Zerrin TÜRK, Mesut YILDIRIM´ın görevlendirilmeleri ve gidiş- dönüş  bedeli ile  yasal harcırahının ödenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.04.2008 tarih ve 28 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının personeline yönelik olarak 07-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında, Münih ve Salzburg (ALMANYA) kentlerini kapsayan bir ? Yurtdışı Temas, Tanıtım ve Teknik İnceleme Programı düzenlenmiştir.. Program kapsamında Münih te İFAT 2008 Fuarı ziyaret edilerek burada, uluslararası su, atık su, arıtma ve değerlendirme konularında temaslar ve teknik inceleme çalışmaları yapılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis Üyeleri Gülcan KOCABIYIK, Hasibe HEPDURLUK, Zerrin TÜRK ve Mesut YILDIRIM görevlendirilmeleri ve gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 46- İzmit- Belediyemiz sınırları içinde sit alanı ilan edilmiş olan ve henüz uygulama imar planı onaylanmamış olan alanların 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planını yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesine devredilerek, bu ölçekteki planların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanması amacıyla Belediyemiz Meclisinde yetki devri konusunda karar alınmasını içeren teklif ile ilgili İmar Komisyonunun 20.03.2008 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

? Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik? koşularınca bu planların Belediyemiz bünyesinde hazırlanmasının mümkün olamadığı belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2005 yılından beri Belediyemiz sınırlarında yer alan Sit Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları, bünyesinde yönetmelik hükümlerinde tanımlanan ekip elemanlarını içeren kadroya sahip Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Müdürlüğünce yapıldığı tespit edilmiştir. Bu planların yapım işi bu güne kadar Belediyemizin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin Büyükşehir Belediyesine iletilmesi ile başlayan bir süreç sonucu gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu sürecin Belediyemiz talebi ile başlatılması planların ve karar içeriğinin denetimi ile kontrolünün takip edilmesine olanak sağlanarak planlama sürecinin Belediyemizce izlenebilmesine imkan tanıdığı saptanmıştır. Ancak bunun yanında hazırlanan planların onayının ve karar sürecinin uzamasının bu sürecin bir sonucu olduğu da görülmüştür.

 

 Bu doğrultuda; Belediyemiz sınırlarında sit alanı ilan edilmiş yerlerle ilgili her ölçekte Koruma Amaçlı İmar planlarının Belediyemiz adına Büyükşehir Belediyesince yapılması işi halen Belediyemizin uyguladığı bir yöntem olmakla birlikte söz konusu planların içeriği ve yapım tekniği gereği bir yetki devrinin uzayan onay sürecinin kısalmasında etken olacağı görülmüştür. Ancak Belediyemizin bu güne kadar uyguladığı sürecin korunup, Belediyemizce hazırlanarak yapımı Başkanlık makamınca uygun görülüp önerilen Koruma Amaçlı İmar Planı ve değişiklikleri konusunda bir yetki devrinin söz konusu olabileceği  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.    

 

KARAR 47-Belediyemize ait imar planlarının uygulama hükümlerini içeren plan notlarında, Y.D.1 nolu alanlar olarak tanımlı yerlerde uygulanacak ön bahçe mesafelerinin şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenen ve 3. maddesine ilave bentleri içeren plan notu değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 20.03.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 imar planı üzerinde ön bahçe mesafesi ve yapı yaklaşma sınırı getirilmemiş Y.D.1. nolu alanlarda, ön bahçe mesafesinin imar yönetmeliğinde tanımlı 5 m. olarak uygulanması ile yapı yapılabilmesi için yeterli derinliğin sağlanamadığı durumlarda, getirilen tevhid şartının oluşturulmaması sonucu mevcut parsel stoklarının kullanılabilmesi için imar planı ön bahçe mesafesinin duruma uyacak şekilde küçültülerek plan uygulama hükümlerinde bu durumu açıklayıcı koşulları içeren plan notu değişikliği teklifinin imar planı kararlarını etkileyici nitelikte olduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda imar planı kararlarını değiştirici nitelikte hükümler içeren plan notu ilavesi teklifinin sorun yaşanan yapı adalarında değerlendirmenin yapılarak, imar planı üzerinde yeniden yorumlanması ve gerekli çalışmanın yapılması için müdürlüğüne iade edilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

 

KARAR 48- Gönüllü Zabıta teşkilatının kurulması ve Gönüllü Zabıta Yönetmeliği teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.03.2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Gönüllü Zabıta teşkilatının kurulması ve ilişik listedeki Gönüllü Zabıta Yönetmeliği komisyonumuzca uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 49-    Yaşadığımız çevreyi korumak, temiz tutmak için ürettiğimiz katı atıkların ( kağıt, plastik, cam) değerlendirilmesi konusunda ilköğretim okullarında eğitim verilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür sanat ve Sosyal Hizmetler ve Çevre Sağlık komisyonlarının 21.03.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

13.03.2008  tarih 27.05.2008 tarihleri arasında yapılacak olan Ambalaj atıklarından maket yapma yarışması sınırlarımız içerisinde bulunan 25 ilköğretim okulu arasında düzenlenmiş olup ilk üç dereceye giren okullardan 1.ye  projeksiyon cihazı 2.ye Bilgisayar 3.ye çok fonksiyonlu yazıcı dağıtılmasına, projenin amacı çocuklarımıza çevre bilincinin aşılanması proje grubu oluşturarak birlikte sosyal yaşamda yer almalarının sağlanması ve konuya tüm insanların dikkatlerini çekerek ekonomiye katkı sunmaları amaçlanmıştır. Ayrıca sınırlarımız içersinde bulunan özel okullarında  ambalaj eğitimi vererek diğer okullarla birlikte koordineli çalışması sağlanacaktır. Proje grubunda,  çevre mühendisliğinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden birer kişinin paydaş olarak kullanılması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.