Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

16.01.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 20-    Satış komisyonunda görevlendirilecek bir meclis üyesinin seçimi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.01.2008 tarih ve 135 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz Emlak Vergisi mükelleflerinden 61420 nolu sicilde kayıtlı Hayyam GARİPOĞLU´NA  ait 2000 yılından bugüne kadar ödenmeyen Emlak Vergisi borcu bulunmaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil usülü hakkındaki kanunun ilgili hükümlerine göre diğer kanuni takip işlemleri yapılmış ancak halen  tahsil edilememiştir. Aynı kanunun "Satış ve Satış komisyonları " başlıklı 90. maddesindeki ;

"Gayrimenkuller , satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır. Satış komisyonu, İl ve İlçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin selahiyetli  bir memurdan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızından teşekkül eder." Bu hüküm gereğince, Emlak vergisine konu olan gayrimenkulün satışı için oluşturulacak satış komisyonunda  Belediye meclis Üyesi Hasan KIRLI´ nın görevlendirilmesinin kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Ali Birol Özbay´ın muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 21-    Kocaeli ?Merkez, Arızlı, G23b-23c-2b imar planı paftası, 20M-IVd uygulama paftası, 131 ada 11 nolu parselde yapılanma koşulunun ve bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2008 tarih 116 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzkaresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.