Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2009 Yılı Haziran Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İmar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan Maliye Hazinesi adına kayıtlı tapuda Durhasan 669 ada, 1 nolu parselin belediyemize bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Pazar yerinin hazineden tahsis alınması ve gerekli müsaadelerin yapılması için Başkana ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuza uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 08.06.2009

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kocaeli İl Özel İdaresinin imar planında ilköğretim alanı olarak ayrılan tapuda Körfez mahallesi, 1865 ada, 1 nolu parseldeki belediyemize ait hissenin 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz devir talebi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Adı geçen parselin (İmar planında ilköğretim alanı olarak ayrılmış 1865 ada 1 nolu parsel ) 595 - 7507 hisseye tekabül eden 42m2 nin Kocaeli İl Özel İdaresi adına tescil ve ferag verilmesi hususu komisyonumuza uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 09.06.2009

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Gündoğdu mahallesi, Orhan mahallesi, Yenidoğan mahallesi parselleri ile Belediye çarşı işhanı olarak bilinen Tepecik mahallesindeki bağımsız bölümlerin 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre satış işleminin yapılması, bu konuda Belediye Başkanı´na ve Encüme´ne yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz uhdesinde bulunup da kamu alanında kalmayan ve imar planında konut alanında kalan müstakil tapulu gayrimenkullerimizden Gündoğdu mahallesi G23B25A3D pafta 723 ada 1 parsel ( 210,34m2), Orhan Mahallesi 20N-1-d pafta 3439 ada 6 parsel ( 418 m2), Yenidoğan mahallesi G23B24D1B pafta 4372 ada 1 parsel ( 231m2) Yenidoğan mahallesi G23B23C2C pafta 3918 ada 4 parsel ( 479m2) ve Yenidoğan mahallesi 20M-IV-c pafta 4416 ada 10 ( 56m2) nolu parseller ile belediye çarşı işhanı olarak bilinen Tepecik mahallesi 239 ada 50 nolu parseldeki A Blok 4 kat. 103, 104; A Blok 5.kat 118, 119; A Blok 7.kat 145. 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156; B Blok 5.kat 69, 70, 71, 72 , 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; B Blok 7.kat 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104; C Blok 3.kat 123; C Blok 4 kat 130, C Blok 5.kat 153, 156, 169, 170; C Blok 6.kat 180, 181, 183, 185, 186, 187, 200, 201; C Blok 7.kat 202 nolu bağımsız bölümlerin; 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre satış işleminin yapılması, bu konuda Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 10.06.2009

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının tapuda Hatipköy 2105 ada, 12 parsel üzerinde bulunan belediyemize ait binanın Kocaeli Vergi ve İdare Mahkemelerince kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz tahsis talebi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bulunan Belsa Plaza işhanında geçmişte idare mahkemesine yer tahsisi edilmiş bulunması, bu defa Belsa Plaza işhanının bu bölümlerinin İzmit Belediyesine devredilmesi nedeniyle, Belediyemiz mülkiyetindeki tapuda Hatipköy 19LIIa pafta, 2105 ada, 12 nolu parseldeki ( Kuruçeşme hizmet binası) binanın zemin kat 1, 2, 1.kat 4, 5, 6, 2.kat 7, 3.kat 8, 9, 10 ve 4.kat 12 nolu bağımsız bölümlerin düğün salonu olarak kullanılan bölüm dışındaki ve market olarak kullanılan bölüm hariç, İzmit Belediyesi irtibat bürosu yapılacak yerinde bırakılarak 5 yıllığına bila bedel Adalet Bakanlığı Kocaeli İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkanlıklarına tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 10.06.2009

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı, aksamadan yapılabilmesi amacı ile 31.08.2009 da sona erecek olan Temizlik Hizmet alımı ihalesinin 31.12.2011 tarihine kadar (28 ay) ihale edilmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 67. maddesine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Temizlik hizmet alımı ihalesinin; iş bu hizmet alımında çalıştırılacak işçilerin varsa hafta tatili, dini ve resmi bayram çalışması, senelik izin ve fazla mesai ve diğer tüm ücretlerinin bordrolarına eksiksiz yansıtılması, iş eğitimi, iş kazalarını önleme eğitimi dahil tüm eğitimlerin verilmesi iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına eksiksiz riayet edilmesi, belediyemize yakışır giyim ve temizlik içersinde olmaları, uluslar arası çalışma koşullarının (İLO şartları) tam olarak uygulanması, bu hususların yerine getirilmesinin temini açısından eleman çalıştırılması, iş kazası, meslek hastalığı durumunda ödenmesi gereken maddi ve manevi tazminatların her bir çalışan için güvencenin temini açısından, yine üçüncü şahıslara verilecek zararların temini açısından da yeterli düzeyde mali mesuliyet sigortasının yapılması, bu hususların belediyemizde de denetiminin temini, istihkak ödemeleri öncesi Sosyal Güvenlik kurumunda (SGK) da borçlarının bulunmadığının belgelenmesi ile ancak istihkak ödemelerinin yapılması, çalıştırılacak araç, gereç ve elemanlarının belediyemizce tespiti ile bu miktarlarda araç, gereç ve eleman çalıştırılması, bu araçların da trafik ve kasko sigortalarının yeterli düzeyde yapılmış olması, SGK ya borçların ve yukarıda belirtilen diğer sorumlulukların yazılı ihtardan itibaren 15 gün içersinde yerine getirilmemesi durumunda tek taraflı sözleşmenin feshi ile fesihten bir zararın doğması halinde tazmini şartının sözleşmeye konması, bu hususların gerektiğinde oluşturulacak komisyonca her düzeyde denetlenmesi ile 31.12.2011 tarihini aşmayacak şekilde hizmet alımının Devlet İhale Yasasına göre 5393 sayılı belediye yasasının 67. maddesince belediye başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 15.06.2009

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve gündemin G-2 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 31.05.2009 Tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede "Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 5.maddesinin 1.fıkrasının ( c) bendine göre Belediyemiz C13 gurubunda yer almaktadır.Belediyemizin yeni belirlenen gurubuna göre organizasyonel yapısı, müdürlüklerin ve kadro durumlarının belirlenebilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

1- İlişikteki organizasyon şemasının kabulüne,

2- Norm Kadroda belirtilen hakedilen norm kadro durumu listesinde belirtilen şef kadrosunun 10, Avukattan 4, Mali hizmetler uzmanından 2, yardımcısından 1, idari personelden 20, sağlık personelinden 10, yardımcı hizmet personelinden 10, Zabıta memuru 10, kadronun eskitilmesiyle memur kadrolarının toplam 355 kişi olması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 25.06.2009

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve gündemin G-3 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Yenidoğan mahallesi, Çağdaş yaşamı Destekleme Derneğinin toplantı binasını İzmit Belediyesi ile beraber kullanmaktadır.Bu binayı deprem sonrası Türkan Saylan, AVO firmasına sponsor olarak kullanarak yaptırtmıştır. Şimdi vefatından sonra Prof. Dr. Türkan Saylan´a saygılarımızı ve şükranlarımızı belirtmek üzere bu binanın ismini "Prof. Dr. Türkan Saylan" olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Prof. Dr. Türkan Saylan tarafından AVO firmasının sponsorluğuyla yaptırılmış olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin toplantı binası, İzmit Belediyesi ve Yenidoğan mahallesi sakinleri tarafından birlikte kullanmakta olup; vefatından sonra bu binaya " ÇAĞDAŞ YAŞAM - AWO- ERNST REUTER PROF. DR.TÜRKAN SAYLAN REHABİLİTASYON ve KÜLTÜR MERKEZİ " isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 10.06.2009

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5747 sayılı kanun ile belediyelerin birleşmesinden sonra oluşan mükerrer cadde- sokak isimlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

5747 sayılı kanun ile belediyelerin birleşmesinden sonra oluşan mükerrer cadde- sokak isimlerinin muhtarların önerileri doğrultusunda numara sistemine geçilmesi, Mahallelerin her birine 29 harfi bölüştürülerek isimlerin oluşturulması ve Büyükşehir Belediyesi tarafından eski isimler ve yeni oluşan isimlerin listeleri tarafımıza bildirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 25.06.2009

 

SOSYAL HİZMETLER VE İMAR KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 20.05.2009 tarih ve gündemin 29. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Saraybahçe , Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşeden oluşan İzmit Belediyesinin sınırları içerisinde oluşturulacak "içkili yer bölgesi " tespit edilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

a-Kocaeli Valililiğince İçkili yerlerin tespitine dair 11.10.2001 ve 06.01.2004 tarihinde alınan komisyon kararlarının aynen uygulanmasına,

b-Müktesep hak sahiplerinden ; müktesep haklarını kaybedenlerin içkili yer bölgesinden çıkarılmasına halen faaliyet gösterenlerin müktesep haklarının devamına,

c-İçkili yer ruhsatlandırılmasında İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasına,

d-Bundan sonraki İçkili yer açma taleplerinin Komisyonca yerinde incelenerek değerlendirilmesine,

e-Krokide İçkili yerler bölgesinin yeşil, Müktesep haklı yerlerin sarı renkle boyanmasına, İçkili yerlere ait kararın ölçekli krokide belirterek tasdik edilmesine, ve:

1-Kuruçeşme(Tuna Sokak)Atatürk Caddesinin Yeni mahalle girişinde köprü başında bulunan Dere Sokak başında 2 numaralı binadan (Tuna Sokak)Atatürk caddesi üzerindeki 26 numaralı binaya kadar olan sağ taraftaki kısmın (1985 yılı kararı)

2-Yenidoğan Mahallesi, Eski Derince caddesinde(E-5) D-100 karayolu tarafından girişte sağ tarafta bulunan 1 sayılı binadan başlamak üzere 96 numaralı binaya kadar olan sol kısım (1985 yılı kararı)

3-Tepecik Mahallesi, Hürriyet Caddesi, 7 numaralı binadan başlamak üzere Mektep sokağa girişte sol tarafta bulunan 15 numaralı binaya kadar olan kısmın (1985 yılı kararı)

4-05.12.1989 tarihindeki İl Komisyon kararı 12.07.1990 tarihinde İçişleri Bakanlığınca onaylanan Kemalpaşa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesinin Halkevinden girişte sağ tarafında bulunan 134/A sayılı işyerinden başlamak üzere 136 numaradan 172 numaraya kadar olan yerler Kemalpaşa Mahallesi, yine Şahabettin Bilgisu Caddesinin Halkevinden girişte sol tarafta bulunan 117/A ve 115 sayılı işyerlerinin (1989 yılı kararı)

5-Şahabettin Bilgisu Caddesinden Yavuz Sokağa girişte sağ tarafta kalan 8 numaralı binadan 18 numaralı binaya kadar yine Yavuz Sokağa, Şahabettin Bilgisu caddesinden girişte sol tarafta kalan 1 numaralı binadan11 numaralı binaya kadar olan kısmın (1985 yılı kararı)

6-(Sehven Yalı Hamam Sokak olarak belirtilen)Fettah Öven Sokağa Şahabettin Bilgisu Caddesinden girişte sağ tarafta kalan 21 numaralı binadan 5 numaralı binaya kadar , yine Fettah Öven Sokağa Şahabettin Bilgisu Caddesinden girişte 28 numaralı binadan başlamak üzere 2 numaralı binaya kadar olan kısmın(1985 yılı kararı)

7-İzmit Körfez sanayi Fuarı içinin tamamı(1985 yılı kararı)

8-Kadıköy Mahallesi, Atatürk bulvarı 2/A sayılı yerde bulunan metro Apt.nından başlamak üzere sağ tarafı 12 numaralı binaya kadar sol tarafı ise 2 numaralı Metro Apt.tam karşısındaki 37 numaralı binadan başlayarak 61 numaralı binaya kadar olan kısmın (1985 yılı kararı)

9-Kadıköy mahallesi, Bağdat caddesine doğu kışla yönünden girişte sol tarafta kalan 1. Esendal sokağın başında bulunan 100/c sayılı binanın tam karşısında bulunan Selahattin Mutlu sokağının başında bulunan 147/A sayılı binadan başlamak üzere 63 sayılı binaya kadar olan kısmın (1985 yılı kararı)

10-Turan Güneş Caddesi, (Kandıra caddesi) nin santralden girişte 116 numaralı binadan başlamak üzere 3.Vişnelik sokak başında bulunan 202 numaralı binaya kadar yine Turan Güneş (kandıra Caddesi) caddesinin santralden girişte sol tarafta bulunan 101 numaralı binadan başlayarak 221 numaralı binaya kadar olan kısmın (1985 ve öncesi yılı kararı)

11-Bekirdere üçyol kavşağında bulunan Yusuf AYDINOĞLU ´ na ait 2 numaralı binadan başlamak üzere Zincirli kuyu Caddesi üzerinde bulunan 102 numaralı binaya kadar sağ tarafta kalan yer, yine Bekirdere Üçyol Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki İsmail Hakkı TAŞER e ait olan 1 numaradan başlayarak 93 numaralı binaya kadar olan kısmın (1985 ve öncesi yılı kararı)

12-05.03.1985 tarihli komisyon karar ve İçişleri Bakanlığınca 05.04.1985 tarihinde onaylanan Bekirdere Turan Güneş Caddesi,(Kandıra Caddesi) Başaran Sokağın Başındaki 2 numaralı binadan başlamak üzere 277 numaralı binaya kadar olan kısmın yine başaran sokağın başında bulunan 2 numaralı binanın tam karşısındaki ve Turan Güneş caddesi (Kandıra caddesi) üzerindeki 256 numaralı binadan başlamak üzere Bekirdere Üçyola doğru gelindiğinde sol tarafında bulunan 286 numaralı binaya kadar olan kısmın ( 16.12.1986 tarihinde İl Komisyon kararı 16.02.1987 tarihinde onaylanmış olup, Turan Güneş Caddesinin 273 ve 275 numaralı binalar dahil edilmiştir.)

13-İlimiz sahil şeridinde bulunan Salim Dervişoğlu Caddesini Tren Garının karşısına denk gelen Yelken Spor Kulübü binasının 15 metre ilerisinden başlamak üzere Sakarya istikametine doğru olan Deniz tarafına kalan ve içersinde marinanın bulunduğu sahil kesiminin Sabancı Kültür merkezine 15 metre mesafe yakınına kadar uzanan bölümün, yine Sabancı Kültür merkezinden 15 metre mesafeden başlamak üzere Gölcük istikametine doğru sahil şeridini takiben fuar merkezi içersinde bulunan Atlı Spor kulübüne 15 metreye yakın olan kısmın,

14-Atlı Spor Kulübünün Gölcük istikametine doğru gidişe göre hemen yanında bulunan derenin güney tarafından başlamak üzere Yuvacık Kavşağına kadar olan birinci maddede uygulanacağı gibi sahil kısmın (Tekyön)

15- Kuruçeşme Cumhuriyet mahallesi, Sahil caddesini takiben Derince istikametinden İzmit(Merkez) istikametine doğru gidişe göre yolun sol tarafında bulunan Umut sitesi A Blok dahil başlamak üzere Çoruh (Mısır) sokağın girişinde (sağ taraftaki site) dahil olmak üzere denize bakan kısımlarının ve aynı caddenin deniz tarafına (sahil kesmine) kalan ve Umut sitesi ile Çoruh (Mısır) sokak arasına denk gelen kısımların,

16-Kemalpaşa mahallesi, Yalı Cami Sokak No: 3 sayılı kısmın,

17- Kemalpaşa mahallesi, Eski PTT Sokak No: 1/B (dahil olmak üzere) 1/D, 7/B sayılı kısımların,

18-Kemalpaşa mahallesi Gümrükçüler caddesi, No: 3 sayılı kısmın ,

19- Akmeşe, Cumhuriyet Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 37/A adresinde bulunan içkili Lokantanın İçkili yerler bölgesinden çıkarılmasına , 13 Sokak No: 3 sayılı kısmın İçkili yer bölgesine dahil edilmesine,

22.01.1985 tarihinde toplanan komisyonca müktesep haklı olarak kabul edilen ve isimleri yazılan şahıslardan:

Aşağıda 6 madde halinde belirtilen kurum ve şahısların işyerlerinin müktesep haklarını devam ettirdiklerinden müktesep haklarının korunması,

a) İsmet AKBAŞ Leyla .Atakan Cad. No: 28 (Kayıtta var)

b)Faruk DOĞRU İnönü Cad. No: 180 (Kayıtta var Yenilememiş)

c)Mehmet YÜCESOY Rıza Ziya ERYILMAZ Demiryolu Cad. No:44(Kaydı var yenilemiş)

d)Mevlüt Muharrem GÜNIŞIK Eski Ankara Cad. No: 75/1 Kayıtta var 1984/3)

e)İhsan SANAL - Oğuz ÖN Tepecik Mh.Tokoğlu Sk.No: 1/A Kayıtta var

f)Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Kemalpaşa Mah. .Metropol İş merkezi Kat/4

komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 11.06.2009