Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2010 Yılı Aralık Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 07.12.2010 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Yenidoğan mahallesi, 19M-1-b pafta, 2180 ada, 1 nolu parselin 192/2600 (192,00m2) oranındaki hissemizin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrine ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            Yenidoğan mahallesi, 19M-1-b pafta, 2180 ada, 1 nolu parselin 192/2600 (192,00m2) oranındaki hissesi Belediyemize ait olup imar planında İlköğretim alanında kalmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 03.11.2010 tarih 26218 sayılı yazısında söz konusu parselin bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devrini talep etmiştir. Buna göre 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin ( d ) bendine göre Yenidoğan mahallesi, 19M-1-b pafta, 2180 ada, 1 nolu parselin 192/2600 (192,00m2) oranındaki hissemizin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrine ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 13.12.2010

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 07.12.2010 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Güvenliğin sağlanma işinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinden çıkartılarak Zabıta Müdürlüğü bünyesine alınması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            İlişikte tanzim edilmiş Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından talep edilen İzmit Belediyesi Çalışma Yönetmeliği tadil edilmiş haliyle komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 15.12.2010

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 07.12.2010 tarih ve gündemin 9.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5393 sayılı Belediye yasasının 18 (e ) maddesine dayalı olarak Hatipköy Kuruçeşme mevkii 272 nolu bölme içerisindeki 21,4 hektarlık Devlet Ormanının Belediyemize tahsis edilmesi, tahsisle ilgili olarak hazırlanan protokolün kabul edilmesi, Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi, bölge halkı için yapılması planlanan Rekreasyon projesinin uygulanması  teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz sınırları içersinde bulunan Hatip köy Kuruçeşme mevkii 272 nolu bölme içersindeki 21,4 hektarlık Devlet ormanı Belediyemiz tarafından bölge halkının Rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Hatipköy Kent Ormanı yapılmak üzere planlanan vaziyet planı projesi, İzmit orman işletme Müdürlüğü tarafından kabul edilerek yıllık kira bedeli               4.000,00 TL + % 18 KDV TL, 720 TL teminat ücreti olmak üzere Genel toplamı 5.440,00 TL bedel belirlenerek Belediyemiz ile İzmit Orman işletme Müdürlüğü arasında gerekli yazışmalar yapılmış olup,  05.07.2010 tarihinde  protokol imzalanmıştır.

5393 sayılı Belediye yasasının 18 (e)  maddesine dayalı olarak söz konusu Devlet ormanının Belediyemize tahsis edilmesi, tahsisle ilgili olarak hazırlanan protokolün kabul edilmesi, Belediye başkanı ve Encümenine yetki verilmesi, bölge halkı için  yapılması planlanan Rekreasyon projesinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 15.12.2010

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 07.12.2010 tarih ve gündemin 6.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 281 ada, 15 nolu parseldeki Pertev Paşa hamamının restorasyon karşılığı kiralanması işi ile ilgili protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü´ne ait Ömerağa Mahallesi 13 pafta 281 ada 15 nolu parselde bulunan Pertev paşa Hamamının restore edilerek kullanılmak üzere Belediyemize kiralanması 24.12.2009 tarih 3995 sayılı yazımız ile kiralanması talep edilmiştir.

Vakıflar Meclisi´nin 12.10.2010 tarih 607/465 sayılı kararı ile protokolün taraflarca imzalandığı tarihten itibaren toplam 49 yıllığına eski eser tescilli taşınmazın (Pertev Paşa Hamamının) restorasyon karşılığı Belediyemize kiralanması uygun görülmüştür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ömerağa Mahallesi 13 pafta 281 ada 15 nolu parseldeki Pertev Paşa hamamının restorasyon karşılığı kiralanması işi ile ilgili protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 20.12.2010

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 07.12.2010 tarih ve gündemin 7.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Alikahya 164 ada, kuzeyinde Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki 2070,00 m2alanın açık otopark olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            Kira dönemi içinde yeni bir imar düzenlemesinin belediyece yapılması durumunda sorumluluk olmaması kaydıyla 10 yıllığına kiralanması konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 20.12.2010

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 07.12.2010 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Zabıta personelinin fazla mesai ücretinin belirlenmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

31 Aralık 2010 tarih 27802 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 2011 yılı için, fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup,belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. dendiğinden Zabıta Personeline fazla  mesai ücretinin 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere bürüt 322 TL ( üçüzyüz yirmi iki Türk lirası) olarak ödenmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.12.2010

 

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 07.12.2010 tarih ve gündemin G-4 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İzmit´ imizin görünüşünü olumsuz etkileyen binaların ve işyerlerinin güzelleştirilmesi ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi bakımından Belediyemizin yapabileceklerinin neler olabileceğinin tespitinin yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Şinasi Topuz, İmar ve Şehircilik Ruhsat Birimi Zuhal Bayram, Fen İşleri Müdürlüğü Fatma Kandaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulun´dan  Mimar Ahmet Coruk toplantılarımıza iştirak etmişlerdir.

 

Tespitler:

Belediyemiz sınırları içerisinde şehir estetiğiyle bağdaşmayacak derecede kötü görüntü arz eden bahçesi düzensiz, sıvasız ve boyasız binaların olduğu, açıktan kabloların geçtiği, binaların alt katlarından üst katlarına kadar çeşitli  boy ve ebatta birbiriyle uyumsuz tabelaların mevcut olduğu tespit edilmiştir.

 

Öneriler:

Bu tespitler ışığında şu öneriler üzerinde mutabakat sağlanmıştır:

 

1-      Belediyemiz sınırlarında görüntü kirliliği oluşturan ve vatandaşlarımızca yoğunlukla kullanılan caddelerden öncelikli olarak, İstiklal cad., Fethiye cad., Alemdar cad., İnönü cad., D-100,  Cumhuriyet cad. ve  2. planda Turan Güneş cad. Zincirlikuyu cad. Bağdat cad., Şahabettin Bilgisu caddelerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulunca onaylanmış güzelleştirme projelerinin uygulanması şehrimize estetik katacaktır.

 

2-      Cadde güzelleştirme çalışmaları dahilinde binaların cephe iyileştirme çalışmalarının başlatılmasında, Belediyemizin bu süreci teşvik edebilmesi için boya maliyetlerinin üstlenilmesi ya da boya firmaları ile görüşüp vatandaş adına uygun fiyatın belirlenmesi şeklinde katkıda bulunulması halkımızı teşvik edici olacaktır.

 

3-      Tüm güzelleştirme çalışmalarından bağımsız olarak öncelikle yukarıda saydığımız caddelerde olmak üzere acilen reklam tabelalarının, ilan ve reklam yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ve bu caddelerde bulunan bina ve apartmanlarda mevcut kablo, su olukları kirliliğinin ortadan kaldırılması büyük önem arz etmekte olup: Belediyemizin kat malikleri ve apartman yönetimleri ile beraber ortak çalışmalar yapılması,

 

4-      Belediyemizde kent estetik biriminin kurulması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu

rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.