Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
14°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2010 Yılı Ekim Ayı Komisyon Raporu-2

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 05.10.2010 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen mülkiyeti belediyemize ait  sağlık ocaklarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli Valiliği´ne Aile Hekimliği Uygulamasına geçinceye kadar süresiz ve bedelsiz, Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmesine müteakip Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü´nün önerdiği, Encümen tarafından da kabul edilecek bedel üzerinden 5 yıl süre ile tahsis edilmesi ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına, kiralama işlemleri için Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan Alikahya Atatürk Mahallesi 125 ada 1 parseldeki Alikahya Sağlık Ocağı, Şirintepe Mahallesi 3551 ada 2 parseldeki Şirintepe Muammer Dereli Sağlık Ocağı, Topçular Mahallesi 4114 ada 8 parseldeki Topçular Sağlık Ocağı, Erenler Mahallesi 4465 ada 1 nolu parseldeki Erenler Akçakoca Sağlık Ocağı ve M.Alipaşa Mahallesi 1707 ada 1 nolu parseldeki Yenişehir Sağlık Ocaklarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli Valiliği´ne Aile Hekimliği Uygulamasına geçinceye kadar bedelsiz, Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmesine müteakip Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü´nün önerdiği, Encümen tarafından da kabul edilecek bedel üzerinden Belediyemizce 5258 sayılı yasa gereği                5 yıllığına kiralanmasına ve  bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına, kiralama işleri için Encümen´e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 25.10.2010

 

 

BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

           

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 05.10.2010 tarih ve gündemin 3.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2011 Mali Yılı Bütçesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde :

 

 

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 

 

01-Vergi Gelirleri                                           : 36.060.000,00 TL

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                 :   6.100.000,00 TL

04-Alınan Bağış ve Yardımlar                       :   6.850.000,00 TL

05-Diğer Gelirler                                            : 37.640.000,00 TL

06-Sermaye Gelirleri                                      :   3.850.000,00 TL

09-Red ve İadeler ( - )                                   :      500.000,00 TL

                                                                   --------------------------------   

 

TOPLAM                                                     : 90.000.000,00 TL   

 

 

B-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 

 

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

 

 

 

01-Personel Giderleri                         :30.371.028.00 TL´den         29.882.239,00 TL´ye

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi   :  5.910.931.00 TL´den           5.676.221,00 TL´ye

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri      :32.324.200.00 TL´den         30.075.200,00 TL´ye

04-Faiz Giderleri                                :     210.000.00 TL´den              210.000,00 TL´ye

05-Cari Transferler                             :  6.668.791.00 TL´den           6.255.752,00 TL´ye

06-Sermaye Giderleri                         :17.250.050.00 TL´den         16.635.588,00 TL´ye

08-Borç Verme                                  :         5.000.00 TL´den                  5.000,00 TL´ye

09-Yedek Ödenekler                         :  7.260.000.00 TL´den           3.260.000,00 TL´ye

                                                            -------------------------------     -----------------------------      

TOPLAM                                          100.000.000.00 TL´den                   92.000.000,00 TL´ye

 

           

  

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

 

 

46 41 15 02 Özel Kalem Müdürlüğü             :  1.758.600.00 TL´den           1.758.600,00 TL´ye

               05 İnsan Kaynakları Müdürlüğü    :  1.669.140.00 TL´den           1.669.140,00 TL´ye

               13 Destek Hiz.Müd.Satınalma       :     598.985.00 TL´den              598.985,00 TL´ye

               20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü          :     156.685.00 TL´den              156.685,00 TL´ye 

               23 Mali Hizmetler Müdürlüğü        :16.936.569.00 TL´den         12.899.741,00 TL´ye

               24 Hukuk İşleri Müdürlüğü            :     372.910.00 TL´den              372.910,00 TL´ye

               25 Basın Yayın ve Halk İliş.Müd   :  3.276.514.00 TL´den          2.587.514,00 TL´ye

               26 Strateji Geliştirme Müdürlüğü   :     598.600.00 TL´den              598.600,00 TL´ye

               30 Çevre Kor.ve Kontr.Müd          :     526.057.00 TL´den              526.057,00 TL´ye

               31 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   :  4.595.110.00 TL´den           4.411.560,00 TL´ye

               32 Etüd Proje  Müdürlüğü             :                0.00 TL´den                         0,00 TL´ye

               33 Fen İşleri  Müdürlüğü                :27.385.510.00 TL´den         26.534.888,00 TL´ye

               34 Gecekondu ve Sos.Kon.Müd.   :       54.950.00 TL´den                54.950,00 TL´ye

               35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   :  2.637.400.00 TL´den           2.637.400,00 TL´ye

               36 İşletme ve İştirakler Müd.         :     232.800.00 TL´den              232.800,00 TL´ye

               37 Kültür ve Sosyal İşler Müd.      :  3.990.750.00 TL´den           3.290.750,00 TL´ye

               38 Park ce Bahçeler Müdürlüğü    :  7.059.180.00 TL´den           6.839.180,00 TL´ye

               39 Ruhsat ve DenetimMüdürlüğü :     672.100.00 TL´den              672.100,00 TL´ye

               40 Sosyal Yardım İşleri Müd.                    :     599.700.00 TL´den              599.700,00 TL´ye

               41 Temizlik İşleri Müdürlüğü         :15.523.720.00 TL´den         14.223.720,00 TL´ye

               42 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü   :  5.316.715.00 TL´den           5.316.715,00 TL´ye

               43 Yapı Kontrol Müdürlüğü           :     719.555.00 TL´den              719.555,00 TL´ye

               44 Yazı İşleri Müdürlüğü               :     812.050.00 TL´den              812.050,00 TL´ye

               45 Zabıta Müdürlüğü                      :  4.506.400.00 TL´den           4.486.400,00 TL´ye

                                                                      ----------------------------            -----------------------  

               TOPLAM                                         100.000.000.00 TL´den     92.000.000,00 TL´ye

 

 

 

27.09.2010 tarih ve 1157 sayılı Encümen inceleme raporu ile 05.10.2010 tarih ve gündemin 3.maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 100.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2011 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 92.000.000,00 TL olarak değiştirilerek kabul edilmiştir.

 

            2011 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği " hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelirleri 90.000.000,00 TL Giderleri 92.000.000,00 TL ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 2.000.000,00 TL Borçlanarak denklenen Bütçe oy birliği ile kabul edilmiştir.

           

            Bütçe kararnamesi´nin toplam 14 maddesi oy birliği ile kabulü uygun görülerek bir raporla Meclis´in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.27.10.2010