Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
18°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2010 Yılı Temmuz Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.07.2010 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 1 nolu  26973,92 m2´lik parselin 855/2400 hissesi Belediyemize, 1545/2400 hissesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olup, İmar planında "konut alanı" alanı olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre parselin 1545/2400 oranındaki hissesinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan  müzakere neticesinde:

 

Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 1 nolu parselde yer alan 1545/2400 (1736446 m2 ) Toki hissesinin 280.000.-TL aşmamak kaydı ile peşin veya taksitle alınması konusunda protokol yapılması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  12.07.2010

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                                İsmail GÜNDAŞ                      Hasan KIRLI                                                      

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                           Üye

 

 

 

 

 

 

 

FAHRİ ÖRENGÜL                                  Mehmet DEMİRTAŞ

Üye                                                            Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.07.2010 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemizin Harita, Emlak İstimlak, İmar, Fen İşleri ve Gelir Birimlerinin ihtiyacı olan kadastral veriler ve Tapu sicil bilgilerinin paylaşım, değişiklik ve kontrollük hizmetleri ile döner sermaye ücret ödemelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında İzmit Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerinin bağlı olduğu Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan  müzakere neticesinde:

 

Belediyemizin Harita, Emlak İstimlak, İmar, Fen İşleri ve Gelir Birimlerinin ihtiyacı olan kadastral veriler ve Tapu sicil bilgilerinin paylaşım, değişiklik ve kontrollük hizmetleri ile döner sermaye ücret ödemelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında İzmit Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerinin bağlı olduğu Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  12.07.2010

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                                İsmail GÜNDAŞ                      Hasan KIRLI                                                      

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                           Üye

 

 

 

 

 

 

 

FAHRİ ÖRENGÜL                                  Mehmet DEMİRTAŞ

Üye                                                            Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.07.2010 tarih ve gündemin G-1 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen kentimiz insanına faydası olacak Halk ekmek Fabrikasının kurulabilirliğinin araştırılması için gerekli Etüd çalışmaların  yapılması  teklifi ile ilgili yapılan  müzakere neticesinde:

 

Kentimiz insanına faydası olacak Halk ekmek Fabrikasının kurulabilirliğinin araştırılması için gerekli Etüd çalışmaların yapılması konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  14.07.2010

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                                İsmail GÜNDAŞ                      Hasan KIRLI                                                      

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                           Üye

 

 

 

 

 

 

 

FAHRİ ÖRENGÜL                                  Mehmet DEMİRTAŞ

Üye                                                            Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE İLE İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.07.2010 tarih ve gündemin 10.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Asansörlerin yıllık bakımı konusu Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Belediyemizin ortak bir çalışması ile yapılması düşünülmektedir. Ancak söz konusu işin yapılması esnasında Odalar ile bir protokol yapılması ve odalara ödenecek bedel ile belediyemizin alacağı hizmet bedelinin belirlenmesi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Talep edilen konu kontrol olmayıp bakım olmakla bu husustaki yönetmelik bakım değil kontrol öngörmekle ilgili hatalı talep nedeniyle konunun müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.07.2010

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                              İsmail SAĞIROĞLU                      İsmail GÜNDAŞ                                                         

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                   İmar Kom.Bşk.                               Başkan Vekili           

 

 

 

 

 

 

M.Zekeriya ÖZAK             Hasan KIRLI              Fayık ÇELİK             FAHRİ ÖRENGÜL      

Başkan Vekili                      Üye                             Üye                           Üye  

 

 

 

 

 

 

 

Zafer YILMAZ               Mehmet DEMİRTAŞ                    Cengiz ÇAKAR

Üye                                  Üye                                                Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.07.2010 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park ve kültür alanında kalan Kemalpaşa mahallesi  219 ada, 59 nolu parsel, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 12/ 02/2010 tarih 78 sayısı ile 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre belediyemize bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup bu alana 5393 sayılı kanunun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Belediyemizce uygulanması ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan  müzakere neticesinde:

 

Son meclis toplantısında, bu konunun direk geçmesi talebinin oylanması sonrası reddedilmesi, konunun komisyona havalesine ilişkin bir oylamanın yapılmaması nedeniyle bu konunun hukuken komisyona gönderilmesi hatalı olduğundan, konunun ilgili müdürlüğüne iadesine (Belediye meclis üyeleri Hasan Kırlı ve İsmail Gündaş´ın muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 15.07.2010

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                                İsmail GÜNDAŞ                      Hasan KIRLI                                                      

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                           Üye

 

 

 

 

 

FAHRİ ÖRENGÜL                                  Mehmet DEMİRTAŞ

Üye                                                            Üye  

 

 

 

 

MUHALEFET ŞERHİ:  Gündemin 20.maddesini oylamaya geçerken Belediye Başkanımız;

"Bu maddenin komisyona indirilmeden geçmesini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, kabul etmeyenler komisyona inmeden geçmesi reddedilmiştir."

Diyerek oylamayı neticelendirmiştir.

Buradan da anlaşılacağı üzere maddenin direkt geçmesi arzulanmış fakat meclis çoğunluğu bunu kabul etmeyerek zımni olarak komisyona inmesine karar verilmiştir.

Komisyona gelen bu konunun Plan ve Bütçe komisyonumuzca görüşülerek karara bağlanması gerektiğinden karara muhalifiz.

 

 

Hasan KIRLI                                                     İsmail GÜNDAŞ

Üye                                                                    Üye  

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.07.2010 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Alikahya Karadenizliler mahalle muhtarı Celal ŞAR, Alikahya Fatih mahalle muhtarı Yaşar KELEŞ, Alikahya Atatürk mahalle muhtarı Cemil MARUL bilirkişi olarak seçilmiştir 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereğince Muhtarlar Kadastro ekibinin asıl üyesi olduğundan yukarıda isimleri yazılı her mahalleden muhtarların yerine yeniden 1  ( bir) adet bilirkişinin seçilmesi  teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Alikahya Karadenizliler,  Alikahya Fatih, Alikahya Atatürk mahalle muhtarlarının görüşleri alınarak; Alikahya Karadenizliler mahallesinden Şenol ASLAN, Alikahya Fatih Mahallesinden  Avni ARICAN ve Alikahya Atatürk Mahallesinden Ahmet ERDEM´in  bilirkişi olarak görevlendirilmeleri uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.21.07.2010 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin CANIGENİŞ                   Kani BAŞTÜRK                       Muzaffer GÜRFİDAN                                                      

Türlü İşler Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                            Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim KILIÇ                               Şahsuvar MARUL

Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.07.2010 tarih ve gündemin 3.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İzmit Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Alikahya Merkez, Saraybahçe Fatih ve Kuruçeşme Doğan mahallesi muhtarlarının görüşleri alınarak, Alikahya Merkez Zümrüt Sokakta bulunan parka merhum Katip "KAMİL ERDEM PARKI" Saraybahçe Fatih Şairane Sokakta bulunan parka merhum hatırı sayılı "ALİ SEZER PARKI" Kuruçeşme Doğan Lozan Caddesinde bulunan parka "ŞEHİT ARİF MEYDAN PARKI" olarak isim verilmesi uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.21.07.2010 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin CANIGENİŞ                   Kani BAŞTÜRK                       Muzaffer GÜRFİDAN                                                      

Türlü İşler Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                            Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim KILIÇ                               Şahsuvar MARUL

Üye                                                 Üye