Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2011 Yılı Ağustos Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

        İzmit Belediye Meclisinin 02.08.2011 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İzmit Kadıköy Mahallesi, 3661 ada 31 nolu parsel imar planlarında konut alanında kalmakta olup, söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere parsel maliklerinden satın alınması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

   İzmit Kadıköy Mahallesi, 3661 ada 31 nolu parsel imar planlarında konut alanında kalmakta olup, söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere parsel maliklerinden satın alınması ve 4734 sayılı kanun  hükümleri gereğince ihale komisyonuna yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 08.08.2011

 

 

  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

                 İzmit Belediye Meclisinin 02.08.2011 tarih ve gündemin 20.maddesi olarak komisyonumuza  havale edilen 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

                Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi olarak 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere Belediyemi

İzmit şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı için kamu yararı misyonu üstlenmiş olan söz konusu dernek ile Belediyemiz arasında gerçekleşmesi muhtemel ortak projelerin uygulanabilmesi için Belediye meclisi tarafından Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekliliği hasıl olmuştur. 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile ilişikteki protokolü yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle  iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 09.08.2011

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

               İzmit Belediye Meclisinin 02.08.2011 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İzmit-Çukurbağ Mahallesi, 4185 ada, 7 nolu 140,00 m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada , 1 nolu parsel, 83/49760 arsa paylı, 7.Blok 2.Kat 17 nolu bağımsız bölümün  ( İzmit Kent 1.Etap H/4 Blok 2.Kat 17 nolu Bağımsız bölüm) Belediye kanununun 15.maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

           İzmit-Çukurbağ Mahallesi, 4185 ada, 7 nolu 140,00 m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada , 1 nolu parsel, 83/49760 arsa paylı, 7.Blok 2.Kat 17 nolu bağımsız bölümün  ( İzmit Kent 1.Etap H/4 Blok 2.Kat 17 nolu Bağımsız bölüm) Belediye kanununun 15.maddesine göre trampa edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 09.08.2011

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

               İzmit Belediye Meclisinin 02.08.2011 tarih ve gündemin 6.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Yenidoğan Mahallesi, 3879 ada, 5 nolu parselin park olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ve kamulaştırma bedeline karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Arızlı, 166 ada, 6 nolu parselin trampa edilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      İzmit- Yenidoğan Mahallesi 3879 ada 5 nolu 353,00 m2 yüzölçümlü parsel imar planına göre  konut  alanında kalmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 20.10.2010 tarih 688 sayılı yazısında parsel üzerinde mevcut park olduğunu ve park olarak kullanılmasına devam edileceği belirtilmiştir.

2942 sayılı kamulaştırma kanununa 5999 sayılı kanun ile eklenen geçici 6. Maddede  ´ Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 09.10.1956 tarihi ile 04.11.1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebi ile , malik tarafından ilgili idareden tazminat talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi esastır. ´denilmektedir.

Buna göre Yenidoğan Mahallesi 3879 ada 5 nolu parselin park olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması , Kıymet Takdiri ve Uzlaşma Komisyonuna havale edilmesi  Encümenin 10.11.2010 tarih 1403 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8. Maddesine göre oluşturulan uzlaşma komisyonu toplantısında mal sahipleri , kamulaştırma bedeline karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Arızlı 166 ada 6 nolu parselin trampa edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 09.08.2011

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 02.08.2011 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, mülkiyeti belediyemize ait olan ekli listede bulunan 140 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

           Ekli listedeki 140 adet taşınmazdan 123 ( dahil) den- 140 ( dahil )   sıra nolu taşınmazların 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle, diğer taşınmazların (Belediye meclis üyeleri Hasan Kırlı ve İsmail Gündaş´ın muhalif oylarına karşı )  satılmaları uygun görülmemekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 09.08.2011