Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2012 Nisan 2. Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

         İzmit Belediye Meclisinin  08.05.2012 tarih ve gündemin 17.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belsa Plaza Yönetimi ile kurumumuz arasında aidat borcuna ilişkin görülmekte olan davaların sulh ile sonuçlandırılması  için 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve Encümene Yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belsa Plaza Yönetiminin Belediyemiz aleyhine ödenmeyen aidatlarla ilgili Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi E: 2010/1009 - 2010/1010 - 2010/1011 nolu davaların, dava süresince hesaplama miktarının düzeltilerek anlaşma sağlandığı gerekçesiyle 5393 sayılı kanunun (h) maddesine göre sulh ile tasfiyesi komisyonda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi istenmektedir.

            Komisyonumuzca yapılan incelemede, Ağustos 2009 tarihinde Belediyemizin ödemesi gereken aidata esas teşkil eden arsa payı 6561 iken , 9318 den hesaplanmış bu durum Ocak 2011 de Belsa Plaza Yönetimi ile uzlaşılarak düzeltilmiştir. Bu tarihler arasındaki hesaplamalarda geçmişe dönük yeniden düzenlenmiştir.

            Belsa Plaza Yönetimi ile anlaşılan ve Belediyemizce kullanılan yerlerin arsa payı üzerinden hesaplama yapmak üzere Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin E: 2010/1009 - 2010/1010 - 2010/1011 nolu davalarının sulh ile tasfiyesi konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 10.05.2012.

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

  İzmit Belediyesi 2011 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

A- 2011 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

                    2011 Mali yılı gelir bütçesi 90.000.000,00 TL olup Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki 2.000.000,00 TL kaynaklar karşılık gösterilmek üzere borçlanılarak 92.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı  18.069.611,31  TL 2012 Mali yılına devrolmuştur.

                   
 

 

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

12.147.734,08

34.586.498,48

46.734.232,56

34.525.538,68

227.391,65

34.298.147,03

12.208.693,88

73,39%

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

1.791.778,19

11.616.947,00

13.408.725,19

11.226.155,01

72.126,33

11.154.028,68

2.182.570,18

83,18%

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2366,26

2.573.874,18

2.576.240,44

2.576.240,44

1.125,00

2.575.115,44

0,00

99,96%

05

DİĞER GELİRLER

10.842.171,51

34.634.292,97

45.476.464,48

41.896.596,79

20.229,04

41.876.367,75

3.579.867,69

92,08%

06

SERMAYE GELİRLERİ

34.965,86

4.716.553,35

4.751.519,21

4.653.039,65

131.150

4.521.889,65

98.479,56

95,17%

 

TOPLAM

24.819.015,90

88.128.165,98

112.947.181,88

94.877.570,57

452.022,02

94.425.548,55

18.069.611,31

83,60%

09

 RED VE     İADELER (-)

0

0

0,00

0

20.300,52

-20.300,52

0,00

0

 

TOPLAM

24.819.015,90

88.128.165,98

112.947.181,88

94.877.570,57

472.322,54

94.405.248,03

18.069.611,31

83,58%

   

 

           

 

                   

    2011 yılı Kesin hesabında Belediye gelirleri kalemlerinden Emlak vergisi, Eğlence vergisi, Çevre Temizlik vergisi ve

 para cezaları tahakkuka bağlı alacaklardan olduğu, tahsilatlarının  %73,39 olarak gerçekleştiği gözlenmiştir.

 

 

 46.41.15 İZMİT BELEDİYESİ

   

01-01-2011 / 31-12-2011 TARİHLERİ ARASI

   

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   

   

VE GERÇEKLEŞME ORANLARI                                 ( I.DÜZEY )

   

HARCAMA TÜRLERİ

2011 BÜTÇE      A

HARCAMA         B

GERÇEK B/A            %

TOPLAM GİDERE ORANI B /         TOPLAM GİDER            %

 

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

29.882.239,20

27.024.749,78

90,4%

28,03%

 

02

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

5.676.221,00

5.057.058,54

89,1%

5,25%

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

30.075.200,00

37.854.851,27

125,9%

39,26%

 

04

Faiz Giderleri

210.000,00

1.911.200,75

910,1%

1,98%

 

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

16.635.587,51

18.426.256,54

110,8%

19,11%

 

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

 

05

Cari Transferler

6.255.752,29

6.138.025,97

98,1%

6,37%

 

07

Sermaye Transferleri

 

 

 

 

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

 

08

Borç Verme

5.000,00

 

0,0%

0,00%

 

09

Yedek Ödenek

3.260.000,00

 

 

 

 

2011 GİDER BÜTÇESİ

92.000.000,00

96.412.142,85

104,80%

100,00%

 

 

           
 

Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza

 

edilmiştir.10/05/2012

           
 

EKLER                                              :

           

a)

Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek - 29 )

       

b)

Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek - 30 )

       

c)

Genel Mizan

 

( Örnek - 76 )

       

d)

Bilanço

 

( Örnek - 77 )

       

e)

Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

( Örnek - 70 )

       

f)

Diğer Belgeler

           

    1 -) Faaliyet Sonuçları Tablosu

 

( Örnek - 78 )

       

    2 -) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

 

( Örnek - 79 )

       

    3 -) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

 

( Örnek - 94 )

       

    4 -) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

( Örnek - 93 )

       

    5 -) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu

( Örnek - 90 )

       

    6 -) İç Borç Değişim Tablsou

( Örnek - 82 )

       

             ( Kısa Vadeli - Uzun Vadeli )