Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2013 Mayıs Ayı Komisyon Raporu

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 07.05.2013tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, KocaeliValiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarakkullanılan binanın tahsis süresinin uzatılmasını talep etmektedir.Veliahmet  Mahallesi, 352 ada, 11 noluparselin kuzeydoğusunda bulunan Belediyemize ait binanın, Saraybahçe Polis MerkeziAmirliği olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak KocaeliValiliği İl Emniyet Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün 04.04.2013 Tarih ve 2206 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü,Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılan binanın tahsis süresininuzatılmasını talep etmektedir Veliahmet Mahallesi, 352 ada, 11 nolu parselin kuzeydoğusunda bulunan Belediyemizeait binanın, Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere 3 (üç)yıl müddetle  bedelsiz olarak KocaeliValiliği İl Emniyet Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir 09.05.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                   Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 07.05.2013tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Cumhuriyet  Mahallesi Köylü Pazar yerinin kuruluşu ileilgili Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeligin 7. Maddesine istinaden İzmit Belediyesi Başkanlık Makamı 12.03.2013tarih ve 807 sayılı kararı ile oluşturulan İzmit Belediyesi Pazar YerleriKuruluş Komisyonu 22.04.2013 tarihinde toplanmış olup,  yapılan incelemeler sonucunda tapukayıtlarında Yenimahalle 1272 ada, 190 parsel olarak gözüken fakat, idarimahalli olarak da Cumhuriyet Mahallesi 1272 ada, 190 parsel olarak gözüken alanüzerinde Cumhuriyet Mahallesi Köylü pazarının kurulmasına oy birliği ile kararverilmiştir. Cumhuriyet Mahallesi 1272 ada 190 parsel üzerinde kapalı semtpazarı kurulması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

     Cumhuriyet Mahallesi Köylü Pazar yerinin kuruluşu ile ilgili Pazar Yerleri HakkındaYönetmeligin  7. Maddesine istinadenİzmit Belediyesi Başkanlık Makamı 12.03.2013 tarih ve 807 sayılı kararı ileoluşturulan İzmit Belediyesi Pazar Yerleri Kuruluş Komisyonu 22.04.2013tarihinde toplanmış olup,  yapılanincelemeler sonucunda tapu kayıtlarında Yenimahalle 1272 ada, 190 parsel olarakgözüken fakat, idari mahalli olarak da Cumhuriyet Mahallesi 1272 ada, 190parsel olarak gözüken alan üzerinde Cumhuriyet Mahallesi Köylü pazarınınkurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Cumhuriyet Mahallesi 1272 ada 190parsel üzerinde kapalı semt pazarı kurulması Müdürlüğünden geldiği şekli ile  komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir 09.05.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                    Üye

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 07.05.2013tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, KuruçeşmePazar Yerinin kaldırılması ve kuruluşu ile ilgili Pazar Yerleri HakkındaYönetmelik 7. Maddesine istinaden İzmit Belediyesi Başkanlık Makamı 12.03.2013tarih ve 807 sayılı kararı ile oluşturulan İzmit Belediyesi Pazar YerleriKuruluş Komisyonu 22.04.2013 tarihinde toplanmış olup yapılan incelemelersonucunda Atatürk Caddesi,  Barış Caddesive İnönü Caddesi üzerinde faaliyette olan Kuruçeşme Pazar Yerinin KaldırılarakDoğan Mahallesi Hatipköy Caddesi No: 86 adresinde kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  Atatürk Caddesi, Barış Caddesi ve İnönüCaddesi üzerinde faaliyette olan Kuruçeşme Pazar Yerinin Kaldırılarak DoğanMahallesi Hatipköy Caddesi No:86 adresinde bulunan ve Belediyemizce kapalıPazar yapılan yere kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.04.2013tarih ve 1548 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         Kuruçeşme Pazar Yerinin kaldırılmasıve kuruluşu ile ilgili Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik 7. Maddesine istinadenİzmit Belediyesi Başkanlık Makamı 12.03.2013 tarih ve 807 sayılı kararı ileoluşturulan İzmit Belediyesi Pazar Yerleri Kuruluş Komisyonu 22.04.2013tarihinde toplanmış olup yapılan incelemeler sonucunda Atatürk Caddesi,  Barış Caddesi ve İnönü Caddesi üzerindefaaliyette olan Kuruçeşme Pazar Yerinin Kaldırılarak Doğan Mahallesi HatipköyCaddesi No: 86 adresinde kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  AtatürkCaddesi, Barış Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinde faaliyette olan Kuruçeşme  Pazar Yerinin Kaldırılarak Doğan MahallesiHatipköy Caddesi No:86 adresinde bulunan ve Belediyemizce kapalı Pazar yapılanyere kurulması, Müdürlüğünden geldiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.15.05.2013

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 07.05.2013tarih ve gündemin 3. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen 2012 yılı kesinhesabı teklifi ile ilgili  Mali HizmetlerMüdürlüğünün 30.04.2013 tarih ve 2495 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

 

A- 2012 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

 

 

2012 Mali yılı gelir bütçesi 105.000.000,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı 19.863.978,92 TL 2013 Mali yılına devrolmuştur.

 

 

                   
 

 

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

12.208.693,88

39.397.259,17

51.605.953,05

38.243.065,36

272.329,77

37.970.735,59

13.362.887,69

73,58%

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

2.182.570,18

15.856.221,82

18.038.792,00

16.045.192,69

4.067.151,32

11.978.041,37

1.993.599,31

66,40%

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0,00

1.718.058,52

1.718.058,52

1.718.058,52

1.800,00

1.716.258,52

0,00

99,90%

05

DİĞER GELİRLER

3.579.867,69

43.251.950,86

46.831.818,55

42.367.294,19

420.331,75

41.946.962,44

4.464.524,36

89,57%

06

SERMAYE GELİRLERİ

98.479,56

7.048.129,05

7.146.608,61

7.103.641,05

49.440,00

7.054.201,05

42.967,56

98,71%

08

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

0,00

396.525,05

396.525,05

396.525,05

0,00

396.525,05

0,00

100,00%

 

TOPLAM

18.069.611,31

107.668.144,47

125.737.755,78

105.873.776,86

4.811.052,84

101.062.724,02

19.863.978,92

80,38%

09

 RED VE     İADELER (-)

0

0

0,00

0

554,68

-554,68

0,00

0

 

TOPLAM

18.069.611,31

107.668.144,47

125.737.755,78

105.873.776,86

4.811.607,52

101.062.169,34

19.863.978,92

80,38%

   

 

           

 

 

                 2012 Mali yılı için, 105.000.000,00.-TL öngörülen Bütçe ve Tahsilat gerçekleşmelerine ilişkin oranlar:

     - Yılı Tahakkuku     /  Bütçe                        = 107.668.114,47 / 105.000.000,00         % 102,54

     - Yılı Net Tahsilatı  /   Bütçe                        = 101.062.169,34 / 105.000.000,00         %  96,25

     - Yılı Net Tahsilatı  /   Toplam Tahakkuk     = 101.062.169,34 / 125.737.755,78         %  80,38

     

 

B- 2012 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

2012 Mali yılı Gider bütçesine toplam 105.000.000,00 TL ödenek konulmuş 2011 yılından

592.160,79 TL  devretmiş olup, toplam  105.592.160,79 TL ödenek  elde edilmiştir.53.163.137,49 TL

ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

                 
 

2012 yılı içerisinde 105.591.895,50 TL harcama yapıldığı 265,29 TL imha edilmiştir.

 

 

         

 

 

 

     
                 

 46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ

01-01-2012 / 31-12-2012 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU      (4.DÜZEY )

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN      (TL )

İMHA                (TL )

2013 YILINA DEVİR     (TL )

I

II

III

IV

V

46

41

15

02

 

ÖZEL KALEM MD 

1.441.030,51

0,00

0,00

46

41

15

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD 

4.744.332,81

0,00

0,00

46

41

15

10

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

810.896,78

0,00

0,00

46

41

15

13

 

DESTEK HİZMETLERİ  ( SATINALMA )

489.157,92

0,00

0,00

46

41

15

20

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

320.867,15

0,00

0,00

46

41

15

23

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.602.808,43

0,00

0,00

46

41

15

24

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

474.476,45

0,00

0,00

46

41

15

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

2.667.174,25

0,00

0,00

46

41

15

26

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

1.125.000,70

0,00

0,00

46

41

15

30

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

542.882,14

0,00

0,00

46

41

15

31

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

4.913.589,81

0,00

0,00

46

41

15

32

 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

502.222,37

0,00

0,00

46

41

15

33

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

27.704.045,54

0,00

0,00

46

41

15

34

 

GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

1.718,34

0,00

0,00

46

41

15

35

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2.202.681,69

0,00

0,00

46

41

15

36

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

699.155,51

0,00

0,00

46

41

15

37

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.191.535,18

0,00

0,00

46

41

15

38

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

9.301.692,11

0,00

0,00

46

41

15

39

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

697.550,62

0,00

0,00

46

41

15

40

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

891.193,23

0,00

0,00

46

41

15

41

 

TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

15.722.397,42

265,29

0,00

46

41

15

42

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8.847.183,61

0,00

0,00

46

41

15

43

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1.263.307,17

0,00

0,00

46

41

15

44

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.424.516,10

0,00

0,00

46

41

15

45

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

4.010.479,66

0,00

0,00

GİDERLER TOPLAMI

105.591.895,50

265,29

0,00

 

 

 

 

 

 46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ

 

01-01-2012 / 31-12-2012 TARİHLERİ ARASI

 

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   

 

VE GERÇEKLEŞME ORANLARI                                 ( I.DÜZEY )

 

HARCAMA TÜRLERİ

2012 BÜTÇE     A

HARCAMA         B

GERÇEK B/A            %

TOPLAM GİDERE ORANI B /         TOPLAM GİDER            %

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

24.494.601,00

20.569.002,21

84,0%

19,48%

02

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

4.530.500,00

3.906.547,59

86,2%

3,70%

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

40.322.100,00

49.126.114,12

121,8%

46,52%

04

Faiz Giderleri

50.000,00

223.071,28

446,1%

0,21%

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

25.465.015,00

25.584.981,18

100,5%

24,23%

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

05

Cari Transferler

4.852.784,00

4.918.700,45

101,4%

4,66%

07

Sermaye Transferleri

0,00

1.263.478,67

0,0%

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

08

Borç Verme

0,00

 

0,0%

0,00%

09

Yedek Ödenek

5.285.000,00

 

 

 

2011 GİDER BÜTÇESİ

105.000.000,00

105.591.895,50

100,56%

100,00%

 

         
 

 

 
             
 

EKLER                                              :

         

a)

Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek - 29 )

     

b)

Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek - 30 )

     

c)

Genel Mizan

 

( Örnek - 76 )

     

d)

Bilanço

 

( Örnek - 77 )

     

e)

Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

( Örnek - 70 )

     

f)

Diğer Belgeler

         

    1 -) Faaliyet Sonuçları Tablosu

 

( Örnek - 78 )

     

    2 -) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

 

( Örnek - 79 )

     

    3 -) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

 

( Örnek - 94 )

     

    4 -) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

( Örnek - 93 )

     

    5 -) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu

( Örnek - 90 )

     

    6 -) İç Borç Değişim Tablsou

( Örnek - 82 )

     

             ( Kısa Vadeli - Uzun Vadeli )