Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2013 Temmuz Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve gündemin G-4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları  4455/1 Ada Parsel, A-3 Blok 29. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010 tarihli 47,452,32 TL bakiye tutarı bulunan Murat ÇAKIR (T.C No: 34172218222) aleyhinde Kocaeli  4.  Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/485 E. Sy. dosya ile dava açılmıştır.

        5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18. maddesi (h) bendinde;  "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek." şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarları belirtilen şahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi ve izah edilen nedenlerle uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.06.2013 tarih ve 3941 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       İncelemeler devam ettiğinden dolayı, incelemeler tamamlanıncaya kadar Meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.07.2013

 

 

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve gündemin  G-3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları  4455/1 Ada Parsel, A-4 Blok 20. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010 tarihli 50.111,80 TL bakiye tutarı bulunan MİKDAT ÇAKIR (T.C No: 34196217430) aleyhinde Kocaeli  4.  Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/487 E. Sy. dosya ile dava açılmıştır.

      5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18. maddesi (h) bendinde;  "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek." şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarları belirtilen şahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi izah edilen nedenlerle uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü   ile ilgili Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 28.06.2013 tarih ve 3940  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      İncelemeler devam ettiğinden dolayı, incelemeler tamamlanıncaya kadar Meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.07.2013

 

 

 

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  5393 sayılı Belediye Kanunu´nun, belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.Maddesinin son fıkrasında "Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir"  hükmü gereği Belediyemiz mücavir alanında bulunan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine yapılacak hizmetler ile ilgili Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün 24.06.2013 tarih ve 211 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 04.08.2009 tarih ve 191 sayılı, 11.07.2013 tarih ve 450 sayılı kararları ile 5747 sayılı kanun eklerinde İzmit ilçesine ait köylerin, İzmit Büyükşehir İlçe Belediyesinin mücavir alanları olarak ilan edildiğinden; 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ve 5393 sayılı kanunun 14. ve 15. maddeleri kapsamında Belediye hizmetlerinin götürülmesi komisyonumuzca (Belediye Meclis Üyeleri Fikret GÖKMEN ve Cengiz ÖZCAN´ın muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.07.2013

 

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

MUHALEFET ŞERHİ:

Kocaeli Büyükşehir Meclisinin  11.07.2013 tarih 450 sayılı kararına istinaden ve 5216 sayılı yasanın 27. Maddesinde belirtilen hususlar gerekçe gösterilerek İzmit Belediyesi´nden " köylere yardım götürülmesi hususu talep edilmektedir"

 

    5216 sayılı yasanın 27/3 maddesindeki düzenleme şöyledir; ".. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlarının ilçe belediyeleri arasındaki bölüşümü Büyükşehir Belediye meclisince yapılır.." denilmektedir. Bu hüküm Kocaeli ve İstanbul Büyükşehirleri dışındaki Büyükşehir Belediyelerini ilgilendiren bir hükümdür. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mücavir alanı bulunmamaktadır.  Bilindiği üzere mücavir alan genel anlamıyla " YAKIN KOMŞU ALANI" anlamına gelmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm ili kapsadığından yakın komşu alanı İstanbul, Sakarya, Yalova  v.s  illeridir. Olmayan bir mücavir alanın ilçelere bölüşümü diye bir hususta olamayacağından yasal dayanağı olmadığını düşündüğümüz çoğunluk kararına muhalefet ediyoruız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Belediyemiz sınırları içerinde özel mülkiyete ait olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce kiralama işlemleri tamamlanan Yuvam Akarca Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde tapuda Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3346 ada 1 parsel olarak kayıtlı olan alanda Zabıta Müdürlüğünün 11.04.2013 tarih 1214 sayılı yazısı ile mevcut otopark olarak kullanılan kısmın Belediye Meclisinin 02.04.2013 tarih 38 sayılı kararına istinaden ve ekteki kira sözleşmesine uygun olarak üstünün kapatılarak kullanıma uygun sosyal tesislerin yapılması istenmektedir.

     Belediyemizce  10 yıl süre ile kiralanan söz konusu alan ile ilgili, kira sözleşmesi ve kira şartnamesine uygun olarak projelerin hazırlatılarak uygulanabilmesi konusunda gerekli yatırım izninin verilmesi teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 26.06.2013 tarih ve 154 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      3. Kişilerden kiralanan yerler için yapılacak harcamalar 5018 sayılı kanunla yetkilenmiş İta Amiri ve Harcama Yetkilileri tarafından yapılması gerektiğinden Meclisce alınması gereken bir karar olmadığından evrakın Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.07.2013

 

 

 

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

         İzmit Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz tarafından yeni yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 20.06.2013 tarih ve 1042 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      Belediyemiz tarafından yeni yapılan ve yapımı devam eden  Topçular Mahallesindeki parka, PAMUK ŞEKERİ PARKI, Yeşilovadaki Parka, YEŞİL MEYDAN, Yenidoğan mahallesindeki  Parka,  YONCA PARKI isimlerinin verilmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.07.2013

 

 

 Emine OKANALP                             Günay ATUN                                     Ali YILMAZ

Türlü İşler Kom.Bşk.                            Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülümser AYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye