Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
 • Türkçe
 • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Ekim 2018 Komisyon Raporu

                                    PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.08.2018 tarih ve 954 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2–(1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Başkanlık Makamının 05.08.2015 tarih ve 315 sayılı olurları ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye :İzmit  Belediyesi'ni,

b) Başkan :İzmit Belediye Başkanı'nı,

c) Başkanlık :İzmit Belediye Başkanlığı’nı,

d) Encümen :İzmit Belediye Encümenini,

e) Meclis :İzmit Belediye Meclisini,

f) Başkan Yardımcısı :İzmit Belediye Başkan Yardımcısı'nı,

g) Müdürlük :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü' nü,

h) Müdür :Ruhsat ve Denetim Müdürü' nü,

i) Personel :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

j) Yönetmelik :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE:5 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a)      Müdür,

b)      Kalem Şefliği

c)     1 nci Bölge Ruhsat ve Denetim Şefliği,

d)     2 nci Bölge Ruhsat ve Denetim Şefliği,

e)     Zabıta Denetim Amirliği,

      1-Denetim Birimi

      2-Ölçü Ayar Birimi

Bağlılık

MADDE-6- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki , Sorumluk ve Nitelikler

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7-(1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri ve gayrisıhhî işyerlerine ruhsat verilmesi , işyerlerinin denetlenmesi; Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmasının sağlanması, Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesinin iptal edilerek faaliyetten men edilmesini sağlamak.

(3) Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence amaçlı işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî işyerlerine ruhsat vermek.

(4) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmasını sağlamak.

(5) Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesini iptal ederek faaliyetten men edilmesini sağlamak.

(6) Mesul müdürlük belgesinin verilmesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

(7) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan işyerlerine talep olması durumunda ve uygun görülmesi halinde Hafta Tatili Çalışma ruhsatı vermek.

(8) Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse müdürlüğe gelen şikayetler neticesinde; İnsan sağlığına zarar veren, Çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerine gerekli ikazları yapmak, neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda faaliyetten men etmek

(9) Belediyedeki diğer müdürlüklerden; Kaymakamlık Makamından ve diğer kuruluşlardan ve meslek odalarından gelen yazılara görüş bildirmek ve cevabi yazılar hazırlamak.

(10) Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirilmesini sağlamak.

(11) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

(12) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

(13) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

(14) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

 

Müdürlüğe bağlı birimlerin görevleri

Kalem Şefliğinin Görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE :8 (1) Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.

(2) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinden gelen ruhsat müracaatlarını almak.

(3) Gelen/Giden evrakların takibini yapmak, Müdürlük organizasyonlarını, toplantılarını ve şeflik ve Zabıta Amirliği arasındaki koordinasyonu sağlamak.

 (4) Müdürü tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları; resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak. Ruhsatların yazılma işlemini yürütmek.

(5) Müdürlüğe gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.

 (6) Evrakın başka birimlere gitmesi gerekli ise, evrakın ilgili yere/yerlere ulaşmasını sağlamak.

(7) Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakar/bakılmasını ve ilgililerine aktarır/aktarılmasını sağlamak.

(8) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

(9) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

(10) Mesai saatlerine riayet etmek ve müdürün kanunlara uygun olarak verdiği emir ve talimatları zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

(11) Müdürün kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

(12) Şefin nitelikleri; 657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

 1 nci ve 2 nci Bölge Ruhsat ve Denetim Şefliğinin görevleri

MADDE 9: Ruhsat ve Denetim müdürlüğüne bağlı 1 nci ve 2 nci bölge Ruhsat ve Denetim Şefliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a)  Kuruluş

1) 1 nci Bölge Ruhsat ve Denetim Şefliğinin Sorumluluk sahası: Ömer Türkçakal Bulvarı ile Gazanfer Bilge Bulvarının Batısında kalan İzmit Belediyesi Mülki sınırlarına kadar olan bölgeyi kapsar.

 2) 2 nci bölge Ruhsat ve Denetim Şefliğinin Sorumluluk sahası: Ömer Türkçakal Bulvarı ile Gazanfer Bilge Bulvarının Doğusunda kalan ;İzmit Belediyesi Mülki sınırlarına kadar olan bölgeyi kapsar.

Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.

 Birim şefi,  evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, tetkik ve denetim ekipleri memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

 

b) Görev Yetki ve Sorumluluklar

MADDE: 10 (1) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat müracaat işlemlerinin takibini yapmak.

(2) İşyerlerinin denetim ve kontrolünü organize etmek.

(3) Diğer ilgili birimlerle koordineli çalışarak ruhsatsız işyerlerini denetlemek ve faaliyetten men ettirmek.

(4) İnsan sağlığına aykırı faaliyette bulunan işyerleri hakkında gerekli tüm idari yaptırımları yerine getirmek, önlemek ve gerektiğinde insan sağlığına aykırılığı giderinceye kadar faaliyetten men ettirmek.

(5) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(6) Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklerle ilgili sorumlu olduğu personeline karşı bilgi alış verişinde bulunmak ve uyulması konusunda takiplerini yapmak.

(7) Senelik izin programını müdüründe görüşünü alarak hazırlamak.

(8) İmza aşamasına gelen dosyaları son bir kez daha kontrol etmek onaylamak ve üst makama sunmak.

(9) İşlem yapılan dosyaları arşivlenmesini ve arşiv kontrolünü yerine getirmek .

(10) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

(11) Ruhsat Komisyonlarında görev almak.

(12) Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

 

Denetim Zabıta Amirliği

MADDE 11: Ruhsat ve Denetim müdürlüğüne bağlı Denetim Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a)  Kuruluş

1)  Denetim Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; ilçe sınırlarını kapsar. Görevin gereği olarak 1 nci ve 2 nci bölge şeflikleriyle koordineli olarak çalışmalara birlikte çalışmalara katılır.

2)  Birim zabıta amiri,  Ölçü Ayar Memuru, evrak yazım, kayıt, dosyalama ve arşivleme memuru, tetkik ve denetim ekipleri, memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

b) Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1- Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393 ve  6502 Sayılı Kanunlarla birlikte Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen denetim hizmetlerini yürütmek,

2- Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerde rutin olarak denetim yapmak, olumsuzluğa rastlanılan işyerlerinde tutanak düzenleyerek Kanuni işlem başlatmak.

3- Sıhhi ve Gayri sıhhi müesseselerle ilgili faaliyetten men kararlarını uygulamak, tebligatları yapmak, mühür kontrollerini yapmak ve diğer işlemleri takip etmek,

4-  Sıhhi ve Gayri sıhhi müesseselerle ilgili şikâyetleri değerlendirmek ve belediye suçu görülen hususlarda tutanak düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,

5-  5326, 1608, 6502, 4207, 5996 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak,

6- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında tutanak düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya kabahatler kanununa göre işlem yapmak.

7- Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

8- İzmit Belediyesi sınırları içerisinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikâyet muayenesi ve stok muayenesi işlemleri ve damgalanma işlemlerini yürütmek

(9) Muayene ile ilgili olarak kendisine başvuranların kayıtlarını Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne göndermek, tasdik ettirmek ve muayenelerine başlamak.

(10) Yapılan ölçüm ve incelemeler sonucunda kullanım özelliğini kaybeden, hatalı çalışan, ayarı bozuk ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını iptal etmek ayarları yapılıncaya kadar kullanımlarını önleyici işlemler uygulamak, muayene sonunda uygun olduğunu tespit edilen ölçü ve tartı aletlerini damgalamak.

(11) Yaptığı çalışmalarla ilgili her hafta ve düzenli olarak müdürlüğe rapor sunmak.

(12) Belirlenen tarifeler üzerinden muayene ve damga ücretlerini düzenlemek.

(13) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

(14)Amir Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

 

Müdürlüğün yetkisi

MADDE 12- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 13 - (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Müdür'ün Görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 14- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü temsil etmek.

(2) Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

(3) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

(4) Müdürlüğe gelen her türlü genelge ve yazılar ile vatandaşların yazılı talep ve isteklerinin kaydının yapılarak ilgili personele sevkini sağlamak.

(5) Belediye Başkanlığınca Meclis ve Encümene sevk edilen evrakların takibini ve alınan kararların yazdırılarak gönderilmesini sağlamak.

(6) Belediye Başkan Yardımcısı veya Belediye Başkanından alacağı emirleri mahiyetindeki sorumlulara veya memurlara iletmek ve işlerin sonuçlanmasını takip etmek.

(7) Çalışmaların eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak, problemler karşısında çözüm aramak, gerek görülürse başkanlığa rapor sunarak çözüm önerisinde bulunmak.

(8) Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak.

(9) İşyerleri denetimleri ile ilgili personel görevlendirmek.

(10) Stratejik plana uygun performans programını düzenleyip uygulamak.

(11) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek.

(12) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince; Yıllık Performans Programlarını ve müdürlüğün bütçesini oluşturmak, harcama yetkilisi olarak giderlerin tahakkukunu imzalamak ve gerçekleştirmek.

(13) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

(14) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

(15) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak.

(16) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının verecekleri emirleri yerine getirmek.

(17) Emri altında görev yapan ve ita amiri bulunduğu bütün personelin denetimini ve gözetimini yapmak.

(18) Müdürlük içindeki hizmetleri usule uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

(19) Müdürlük bütçesinin hazırlanmasında bütçeye göre sarf işlemlerini ve ayniyat işlemlerini yapmak.

(20) Müdürlük personelinin kişisel ve özlük sicillerini düzenlemek; her türlü sosyal haklarını takip etmek.

21) Birim Şefliklerinin plan ve programlı şekilde çalışmalarını düzenlemek, personel arasında uyumlu şekilde işbirliğinin kurulmasını sağlamak.

(22) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekalet vermek ve görevlerini taksim etmek.

(23) Ölçü ve tartı aletlerinin denetim ve kontrol işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

(24) Müdürlük harcamaları ile ilgili personel görevlendirmek.

(25) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak.

(26) Müdür, Başkanlık Makamınca yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde temsil yeteneğine sahip, bilgili, tecrübeli ve başarılı memur personeller arasından atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir.

(27) Ruhsat ve Denetim Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

(28) Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekâleten yürütülür.

(29) Müdürün nitelikleri şunlardır;

a) Müdür kadrosuna atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet memurları kanunu ile Görevde Yükselme Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.

b) Yöneticilik bilgi ve tecrübesi ile temsil yeteneğine sahip olmak,

c) Belediye ve müdürlüğü ile ilgili mevzuata hâkim olmak.

 

 

 

Şef ve Zabıta Amirinin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 15: (1) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.

(2) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

(3) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak.

(4) Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.

(5) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.

(6) Şefliğinden veya Amirliğinden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir tutanak ile teslimini sağlamak.

(7) Şefliğine gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak

(8) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne bildirmek

(9) Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak.

(10) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek

(11) Şef veya Zabıta Amiri, birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur

(12) Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur. (13) Şef –Zabıta Amiri bilgili, tecrübeli ve başarılı memur personeller arasından müdürün teklifi ve Başkanlık Makamı onayı ile atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir.

(14) Şefin veya Zabıta Amirinin mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde şeflik görevi diğer şeflerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından vekâleten yürütülür.

(15) Şefin nitelikleri şunlardır;

Şef kadrosuna atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Görevde Yükselme Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.

Zabıta Amiri kadrosuna atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Görevde Yükselme Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatta belirtilen şartları ile Zabıta Yönetmeliğindeki şartları taşımak.

 

Zabıta Memurunun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

 MADDE 16: (1) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat müracaat işlemlerini takibini yapmak.

 (3) Şikâyetlerin takibini yapmak.

(4) İnsan sağlığına aykırı faaliyette bulunan işyerlerini faaliyetten men ettirmek.

(5) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

(6) Müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür.

(7) Zabıta memurunun nitelikleri;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

Memurun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE :(17) (1) müdürlük ve şeflik-amirlik tarafından kendisine verilen görevleri yapmak.

 (2) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinden gelen ruhsat müracaatlarını almak.

(3) Kendisine verilen evrakların takibini ve gereğini  yapmak.

(4) Ruhsat komisyonlarında görev almak.

(5) Birimine gelen evrakları , tutanakları, şikayetleri vb.teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak ve  gereğini yapmak

(6) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

(7) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

(8) Mesai saatlerine riayet etmek ve müdür, şef ile diğer amirlerinin verdiği emir ve talimatları zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

(9) Müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

(10) Memurun nitelikleri;

657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 18- (1) Memurlar arasından müdür tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi düzenlemek.

(3) Gerektiğinde acil ödemeler için avans çekmek ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek.

(4) Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli bir şekilde tutup muhafaza etmek.

(5) Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise; takip ve terkin işlemlerini yapmak.

(6) Taşınır mal ve kontrol görevlisi, maaş ve harcırah mutemetliği yanında, sağlık, tedavi ve ödenek işlemleri, ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç, gerecin alımından, onarımından ve muhafaza edilmesinden de amirlerine ve müdürüne karşı sorumludur.

(7) Taşınır mal ve kontrol görevlisi, müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak ve zamanında yapmaktan sorumludur.

(8) Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun nitelikleri;

657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

Arşiv Görevlisinin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 19- (1) Arşive giren ve çıkan tüm dosyaları numaralandırmak, tasnif etmek.

(2) Arşiv ile ilgili dosyaların zimmet karşılığı ilgilisine verilmesini ve alınmasını, ilgisi ve yetkisi olmayan, kişilere dosya ve evrak verilmemesini sağlamak.

(3) Tüm işlerinde, birim amirleri ile müdüre bilgi vermek ve bu çalışmalarının yanında şefin ve müdürün vereceği diğer görevleri de yapmak.

(4) Arşiv Görevlisi, müdürlük arşivine giren, çıkan ve arşivde bulunan tüm dosyaların düzenli bir şekilde arşivlenmesi ve muhafazasından sorumludur.

(5) Arşiv Görevlisinin nitelikleri;

657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

Yardımcı Hizmetler Personeli işçi ve şoförlerin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 20 -(1) Büro ve çevresinin periyodik temizlik işlerini yapmak.

(2) Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek ve evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.

(3) Çalıştığı birimin personeline yardımcı olmak.

(4) Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.

(5) Şoför ise;

a) Sorumluluğunda bulunan motorlu taşıt araçlarını verilen talimat doğrultusunda ve hizmet amaçları ile teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak

b) Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yapmak, her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak ve taşıtların yükleme ve boşaltılmasına yardım ve nezaret etmek.

 

(6) Yardımcı Hizmetler Personelinin nitelikleri;

657 sayılı DMK’na tabi memur veya 4857 İş Kanununa tabi olması ile birlikte şoför ise, gerekli sürücü belgesine de sahip olmak.

 

Sözleşmeli ve diğer birim personelinin görev yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 21-(1) Müdürlükte çalışan sözleşmeli, vekil veya diğer tüm personel, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tüm işlerini yerine getirmekle yükümlü olup; hiyerarşik yapıya uygun olarak, sıralı disiplin amirlerine karşı sorumlu oldukları gibi müdüre ve Belediye Başkanına karşı da doğrudan sorumludur.

(2) Sözleşmeli ve diğer birim personelinin nitelikleri

Sözleşmeli ve diğer birim personeli, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49. Maddesi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuatın öngördüğü niteliklere göre istihdam edilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin Planlanması ve Yürütülmesi

Görev ve hizmetlerin planlanması

MADDE-22- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür ve Şef tarafından düzenlenen plan dâhilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

Görev ve hizmetlerin yürütülmesi

MADDE-23- (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlüğün birimleri arasında işbirliği:

MADDE 24- (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 (2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevdi eder. Ek işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

 (4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin, her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

(5)Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

 

Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon:

MADDE 23- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Kurum dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar; Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evrak ve Arşiv İşlemleri

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler:

MADDE 25- (1) Müdürlüğe gelen evraklar müdür tarafından ilgili personele havale edilerek işlemlerinin, takibi ve sonuçlandırılması sağlanır.

(2) İlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür

(3) Evraklar, ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.

(4) Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

(5) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri, yazı ile veya gerekli altyapının hazırlanması ve yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda yapılır.

(6) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir.

(7) Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenmek suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

 

Birim arşivi hizmetleri

MADDE 26-(1) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği defter ve dosyaların Birim arşivinde muhafazası sağlanır.

(2) Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel tarafından dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli mühür, onay ve imza işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir.

(3) Müdürlükte tutulan ve muhafazası gereken tüm evrak ve dosyalar, arşiv memuru tarafından veya müdürün görevlendireceği personel ile diğer ilgilileri tarafından Kurum Arşiv Yönetmeliği doğrultusunda müdürlük birim arşivinde muhafaza edilir ve süresi dolanlar kurum arşivine devredilir.

(4) Arşiv ve arşivleme ile arşivdeki demirbaş eşya ve evrakın muhafazasından birim personelleri, amirlerine karşı sorumludur.

 

Faaliyetten Men ile Sanat ve Ticaretten Men Kararının Uygulanması

MADDE 27: (1)  Belediye Başkanlığınca verilen faaliyetten men ile yetkili mercilerce verilen san'at ve ticaretten men kararı Ruhsat ve Denetim Mdürülüğü tarafından işyerinde mühürleme yapmak suretiyle uygulanır. İnfazın tarih ve saati faaliyetten men kararı veren merci veya Ruhsat ve Denetim  Müdürü tarafından tayin edilir.

(2) Belediyenin faaliyetten men ile sanat ve ticaretten men ettiği iş yerlerinin kontrolü belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünce yapılarak, karara uymayıp faaliyet gösterenler tespit edildiğinde, tekrar işyeri mühür altına alınıp, mühür fekk-i zabtı tanzim edilerek, tanzim edilen bu tutanak ilgili amirliğe teslim edilir ve ilgili birim bu tutanağa bir üst yazı yazarak ilgili yerin savcılığına suç duyurusunda bulunur, bu evraklar Ruhsat ve Denetim müdürü tarafından imzalanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

MADDE- 28- (1) Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri başkanlık makamı ve müdürün denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafından da her zaman denetim yapılabilir.

(2) Bu tür teftiş ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması esastır .

(3) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin ve ödül işlemleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 29- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önceki yürürlükte olan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

MADDE 30- (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük:

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 06.10.2015 tarih ve 107 sayılı karar no’su ile Belediye meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki Sorumluluk Esasları hakkındaki yönetmelikte bulunan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait hükümler yürürlükten kalkar.

 

Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

 Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

    Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığı için müdürlüğünden geldiği şekli ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 12.09.2018

 

 

 

 

 

 

     Hayrettin ÜNLÜ                               Yusuf Sami ÇINAR                      Ersin ALPASLAN

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

 

 

           

    Birol SAĞLAM                              İbrahim GÜÇLÜ    

            Üye                                                  Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Etüd Proje Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik teklifi ile ilgili 27.08.2018 tarih ve 1087 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve İlkeler

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3-  Etüt Proje Müdürlüğü , 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ,5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5366 sayılı kanunun 6. maddesine dayanılarak çıkartılan uygulama yönetmeliği ile ihale usul ve esasları , 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.  

 

İLKELER

Madde 4-

 • Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak,
 • Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek.
 • Belediye’nin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak.
 • Belediye’nin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak

 

Madde 5- Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye: İzmit Belediyesini,

Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

Encümen: İzmit Belediye Encümenini,

Müdürlük: Etüt Proje Müdürlüğünü ifade eder.

Madde 6-Müdürlüğün Görevleri

1-Belediye sınırları içerisinde her türlü kültürel, sosyal, spor ve idari binaların, heykel, rölyef, anıt gibi sanatsal yapıların,  merdiven, parapet ve istinat duvarlarının, meydan, cadde ,sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenlemelerinin, yeni yapılan ya da belediyemize ait mevcut binaların değişik ölçekte ve içerikte etüt, proje ve keşiflerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Başkanlık Makamına sunarak uygun görüş almak,

2- Bu bina ve tesis projelerinin yönetimini ve uygulamasını yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak

3- Metraj ve keşif hesaplarını, ihale dökümanı ve uygulama detaylarını hazırlamak veya hazırlatmak

4- Uygun görülürse 4734–4738 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak ihale etmek

5- Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak, bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak,

6- İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin onaylı projesine uygun olarak  inşa edilip edilmediğinin mesleki kontrollerini ve hakedişini yapmak

7- Avan projesi idarece hazırlanarak yükleniciye verilen ve uygulama projeleri ile detayları yüklenici tarafından hazırlanan ihale konusu işlere ait projelerin kontrolünü ve uygulamasını sağlamak.

8- Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlamak.

9- Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

10-Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanmak.

11-Personelin gerek kullanılan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öğrenimini, gerekse kalifikasyonun artırılması yönünde açılmış ve açılacak kurslara katılımı, broşür, makale ve kataloglarla eğitimi için çalışmalar yapmak.

12- Halktan ve her türlü kuruluştan gelen talepleri yerinde yapılan incelemeler sonunda cevaplandırılmasını sağlamak

13-Yasalar çerçevesinde ihaleyle ilgili her türlü işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak.

 

Madde7-Teşkilat
Etüt Proje Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

1.Müdür

2.Birim Sorumlusu

3.Memurlar

4.İşçiler

5.Sözleşmeli Memur

6.Diğer Personel

 

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği Birim Sorumlusu görevlendirilmesi yapılabilir.

 

Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere  Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumluluğu

1. Bu Yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

2. Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

3. Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

4. Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

5. Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

6. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

7. Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki hedeflere uygun hareket etmek,

8. İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,

9. Harcama yetkilisi olarak yapılan harcamaların birim bütçesine, plan ve programlara, iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

10. Müdürlükte mevcut olan taşınırların, yönetmeliğe uygun şekilde sayım, kayıt, takip ve kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

11. Müdürlüğün faaliyet konularıyla ilgili olup Belediye meclisinde görüşülmesi gereken konularda, ilgili teklifin meclis gündemine alınmak üzere Başkanlık Makamının onayı ile Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirmek,

 

Etüt Proje Müdürü iş ve işlemlerinden dolayı doğrudan Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup ayrıca; kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal mevzuata uygun olarak zamanında yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.

 

Birim Sorumlusunun Görev, Yetki Ve Sorumluluğu

Müdürlük bünyesinde görev yapan birim sorumlusunun görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

1) İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini ve takibini sağlamak.

2) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hakim olmak, ilgili değişiklikleri takip etmek.

3) Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların hazırlanmasını sağlamak.

4) Üstlerinin verdiği talimatları ve görevleri yerine getirmek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

5) Gelen evrakı incelemek ve ilgili personele sevk etmek.

6) Personelin koordinasyonunu sağlamak, çalışmalarını kontrol etmek ve yönlendirmek.

7) İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve üst yönetime tekliflerde bulunmak.

8) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak.

9) Harcama birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapılışlarına ilişkin işlemleri, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak.

10) Müdürlüğünde görevli personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlamayı yapmak ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

 

Müdürlük bünyesinde görev yapan birim sorumlusu temsil ettiği birimin ve kendi görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.

 

Memur ve işçi personelin görev ve sorumlulukları

Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde görevli memur ve işçi personel; yapılan görev bölümü çerçevesinde üst yönetim, Etüt Proje Müdürü ve Birim Sorumlusunun verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yerine getirir.

Memur ve işçi personel; çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından Üst Yönetime, Etüt Proje Müdürüne ve Birim Sorumlusuna karşı sorumludur.

 

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1. Etüt Proje Birimi

2. Kent Estetiği ve Tarihi Çevre Koruma Birimi

 

Etüt Proje Birimi

· Başkanlık Makamından gelen talimatlar ve Süper Hizmet Masası, Muhtar Hizmet Masası ya da muhtelif birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılması gereken hizmet binası, kültür evi ve diğer idari binaların mimari, statik, elektrik, tesisat, alt yapı dekorasyon, peyzaj, uygulama ve detay projelerini ve idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

· Onayı alınan projelerin uygulama ve detay projelerinin hazırlamak veya hazırlatmak.

· Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi hazırlatmak veya temin etmek,

· Yeni yapılan ya da belediyemize ait mevcut binaların iç dekorasyon projelerini hazırlamak  veya hazırlatmak,

· İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerini yapmak ve uygulama sırasında oluşabilecek değişiklere göre tadilat projelerinin hazırlamak veya hazırlatmak,

· Projelendirilmiş park, sosyal tesisler ve belediye hizmet binalarının yerinde aplikasyonunu sağlamak,

· Vatandaşlardan ve resmi kuruluşlardan gelen dilekçe ve talepleri incelemek ve süresi içerisinde cevaplandırmak,

· Tespit edilmiş strateji, hedef ve stratejiler doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulamasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,

· Yürütülecek tüm faaliyetler sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek,

· Mesleki alanlarda Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerimizle, yurtdışı ve Yurtiçi Mesleki örgütlerimizle Mesleki ve proje teknolojileri gelişmeleri tetkiki için diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,

· Yapılacak her türlü kentsel tasarım çalışması etütleri ve gerektiğinde fizibilite raporları, işletim model ve sistemlerini yapmak ve yaptırmak,

· Yapım İşi, Hizmet ve Mal Alımlarını Kamu İhale Kurumunun 4734, 4735 ve 5018 Sayılı Kanunları ile Satın Alma Talimatına uygun olarak yapmak,

· Kardeş şehirler ya da diğer şehirler/kurumlar ile birlikte ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirilen eşleşme projelerinin yürütülmesini sağlamak ile yükümlüdür.

 

 

Kent Estetiği Ve Tarihi Çevre Koruma Birimi

 • İzmit Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan mevcut kentsel kamusal alanların (meydan, cadde, sokak, yaya alanları, yeşil alanlar, rekreasyon alanlarının) kentsel tasarım projelerinin hazırlamak veya hazırlattırmak,
 • Taşınmaz Kültür Varlıkları ile kültürel mirasın yoğun olarak bulunduğu alanların tarihi ve kültürel özellikleri korunarak yeniden inşa ve restore etmek
 • Onayı alınan projelerin uygulama ve detay projelerinin hazırlamak veya hazırlattırmak,
 • İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerinin yapılması ve uygulama sırasında oluşabilecek değişiklere göre tadilat projelerinin hazırlanması,
 • İzmit ilçesinin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projelerin ve proje önceliklerini belirlemek
 • Mevcut kentsel kamusal alanlarda yapılması gereken kentsel mobilyaların ve objelerin tasarımlarının yapmak, yerlerinin belirlenmesi ve uygulamaların yapılmasını sağlamak,
 • Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan tüm kentsel tasarım projelerinin belli aralıklar ile gözden geçirilmesi ve yeni çağdaş kentsel mobilya tasarımları ile desteklemek ile yükümlüdür.

 

Yukarıda belirtilen birimlerden birisinin idare tarafından pasif hale getirilmesi sonucunda diğer birim sorumlusu her iki birimin işleyişini takip edecektir.

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim sorumlusuna tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim sorumlusunun hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

(1)Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Etüt Proje Müdürlüğü kalemi evrak ve arşiv düzeniyle birlikte birime ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, hurdaya çıkan malzemelere ilişkin ayniyat kayıtlarını tutmakla görevlidir.

 

 

 

A-Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili birim sorumlusuna havale edilir. Görevlendirilen personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

B-Arşivleme ve dosyalama

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.


C-Tutulması gereken defterler

(1) Gelen Evrak defteri

(2) Giden Evrak defteri

(3) Zimmet defteri

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar;

 Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük;

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 05.02.2013 tarih ve 17 sayılı karar no’su ile Belediye meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki Sorumluluk Esasları hakkındaki yönetmelikte bulunan Etüd Proje Müdürlüğüne ait hükümler yürürlükten kalkar.

 

Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme;

 Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

 

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığından müdürlüğünden geldiği şekli ile Etüd Proje Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.10.09.2018

 

 

 

    Hayrettin ÜNLÜ                               Yusuf Sami ÇINAR                      Ersin ALPASLAN

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

           

    Birol SAĞLAM                              İbrahim GÜÇLÜ    

            Üye                                                  Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik teklifi ile ilgili 13.08.2018 tarih ve 6661 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5.23 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

5.23.1 Sorumluluk

İzmit Belediyesi’nde yapı kontrol ve kent estetiğini sağlama faaliyetlerinin yasalara uygun olarak yapılmasının ve yaptırılmasının sorumluluğu Yapı Kontrol Müdürü ,Birim sorumluları ve yetkili personellere aittir.

 

5.23.2 Tanımlar

1- Yapı Ruhsatı: Yapı inşası için belediyesince verilen izin belgesi

2- Yapı kullanma izin belgesi: Yapı ruhsatı ve eklerine ve fenni şartlarına uygun olarak tamamlanan yapıya verilen oturma izni belgesi

3- Mühür tutanağı: Ruhsat almadan veya ekindeki etüt ve projelere aykırı olarak yapılan inşaatlardaki çalışmaları durduran belge

4- Basit tamir izni: Yapının taşıyıcı sistemine dokunmadan çatı aktarma, sıva yapılması, doğrama tamiratları vs gibi basit tamirleri içeren izin belgesi

 

5.23.3 Müdürlüğün Görevleri

Yapı Kontrol Müdürlüğü İlçemizin  İmar planlarına uygun olarak sağlıklı  yapılaşmasını  sağlamak, ruhsatlı ve kaçak yapıları denetlemek vatandaş şikayetlerini incelemek, müdürlüğe ait ihtiyaç taleplerini gerçekleştirmek ve  resmi kurumların müdürlük ile ilgili taleplerini cevaplamak müdürlüğün görevleridir.

 

5.23.4  İdari yapı

Bünyesinde İskân Denetim Birimi ve Kaçak İnşaat Birimi bulunmaktadır.

1. İskan Denetim Birimi

a- 5.23 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

5.23.1 Sorumluluk

İzmit Belediyesi’nde yapı kontrol ve kent estetiğini sağlama faaliyetlerinin yasalara uygun olarak yapılmasının ve yaptırılmasının sorumluluğu Yapı Kontrol Müdürü ,Birim sorumluları ve yetkili personellere aittir.

 

5.23.2 Tanımlar

1- Yapı Ruhsatı: Yapı inşası için belediyesince verilen izin belgesi

2- Yapı kullanma izin belgesi: Yapı ruhsatı ve eklerine ve fenni şartlarına uygun olarak tamamlanan yapıya verilen oturma izni belgesi

3- Mühür tutanağı: Ruhsat almadan veya ekindeki etüt ve projelere aykırı olarak yapılan inşaatlardaki çalışmaları durduran belge

4- Basit tamir izni: Yapının taşıyıcı sistemine dokunmadan çatı aktarma, sıva yapılması, doğrama tamiratları vs gibi basit tamirleri içeren izin belgesi

 

5.23.3 Müdürlüğün Görevleri

Yapı Kontrol Müdürlüğü İlçemizin  İmar planlarına uygun olarak sağlıklı  yapılaşmasını  sağlamak, ruhsatlı ve kaçak yapıları denetlemek vatandaş şikayetlerini incelemek, müdürlüğe ait ihtiyaç taleplerini gerçekleştirmek ve  resmi kurumların müdürlük ile ilgili taleplerini cevaplamak müdürlüğün görevleridir.

 

5.23.4    İdari yapı

Bünyesinde İskân Denetim Birimi ve Kaçak İnşaat Birimi bulunmaktadır.

1. İskan Denetim Birimi

a- Ruhsatlı inşaatların seviye kontrollerinin yapılarak, yapı denetim firmalarının hakedişlerinin ödenmesi,

b- Ruhsatlı inşaatların proje dışı yapılan imalatların müdahale edip projesine uygun hale getirmek.

c- Biten İnşaatların iş bitirmelerini vermek.

d- İskân Ruhsatı vermek.

e- Talebi durumunda iş deneyim belgelerini vermek.

f- Yıkım izni vermek.

g- Hafriyat izni vermek.

h- Vatandaşın talebi üzerine arşivden iskân bilgilerini vermek.

i- Elektrik- Su aboneliklerinin açılması ile ilgili yazı vermek.

j- Kat mülkiyeti ve Kat irtifakı projelerini onaylamak.

2.Kaçak Yapı Birimi

a-Kaçak İnşaat denetimleri,

b-Tespit edilen kaçak inşaatların ilgili yasalar uyarınca işlemlerin yürütülmesi,

c-Uygunsuz yapıların yıkım kararlarının uygulanması,

d-Savcılığa sevk edilen dosyalar ile ilgili, tanık olarak mahkemelere gidilmesi,

e-İmar ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi,

f-Kent estetiğini sağlama çalışmaları (Metruk yapıların izalesi, Ana Caddelerde görüntü

kirliliği oluşturan boş parsellerin yol cephelerinin kapatılması, iş yeri reklam tabelalarının

 kontrolü)

g- Ruhsat gerektirmeyen, boya, tesisat, taban ve tavan kaplamaları, doğrama değişimleri

 için Basit tamir tadil izni vermek.

 5.23.5 Müdürlük birimleri arasında iş birliği

1- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

2- Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

3- Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

4- Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

5- Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  

5.23.6 Diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon

1- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

2- Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; (Varsa imza yetkileri yönergesine uygun olarak) Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

5.23.7 Gelen giden evrak ile ilgili işlemler

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

 

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.  Giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

B-Arşivleme ve dosyalama

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

 

C-Tutulması gereken defterler

1-Zimmet defteri

 

Yürürlük;

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 05.02.2013 tarih ve 17 sayılı karar no’su ile Belediye meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki Sorumluluk Esasları hakkındaki yönetmelikte bulunan Etüd Proje Müdürlüğüne ait hükümler yürürlükten kalkar.

 

Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme;

 Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

 

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığından müdürlüğünden geldiği şekli ile Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.10.09.2018

 

 

 

    Hayrettin ÜNLÜ                               Yusuf Sami ÇINAR                      Ersin ALPASLAN

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

           

    Birol SAĞLAM                              İbrahim GÜÇLÜ    

            Üye                                                  Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik teklifi ile ilgili 27.08.2018 tarih ve 6154 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5.12 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit Belediye sınırları içerisinde belediyenin maliki ve sorumlusu olduğu gayrimenkullerin yönetimi, belediyenin ihtiyacı olan gayrimenkullerin kiralanması, kamulaştırılması, arsa ve arazi düzenlemesi yapılması, halihazır harita ve imar planı uygulamaları ,inşaat ruhsatına esas hazırlanan ilgili evrakların kontrolü ile coğrafi verilerin  yönetilmesi, 5 yıllık imar programı ve belediyemiz stratejik planındaki ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin   planlanması veya uygulanması/uygulatılması sorumluluğu Emlak İstimlak Müdürlüğüne aittir.

 

5.12.1 Personel ve Teşkilat Yapısı
5.12.1.1 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

1.Müdür

2.Birim Sorumlusu

3.Harita ve Kadastro Mühendisi

4. Harita ve Kadastro Teknikeri

5. Emlak Yönetimi personeli

6. Memurlar

7- Yardımcı arazi personeli (işçi)

 

5.12.1.2 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1. Emlak ve İstimlâk Birimi

2. Harita ve Kadastro Birimi

3. İmar Uygulama Birimi

 

5.12.1.2.1 Emlak ve İstimlâk Birimi

1. Belediyemize ait tapuya kayıtlı olan ve olmayan taşınmazların kaydını tutmak.

2. 5 Yıllık İmar programı, Belediyemiz stratejik planı ve gerekli hallerde ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin 2942 sayılı kanuna göre kamulaştırmasını yapmak.

3. Gayrimenkullerin kiraya verilme işlemlerini Belediye Kanunu ve  2886 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmasını sağlamak.

3. Belediyemiz taşınmazlarını izinsiz kullananlardan ecrimisil almak.

4. Belediyemizin ihtiyacı olan gayrimenkulleri 4734 sayılı kanuna göre kiralamak.

 

5.12.1.2.2 Harita ve Kadastro Birimi

3194 sayılı İmar Kanunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği , Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata göre,

 

1. Halihazır haritaların yapılmasını ve olanların güncelleştirilmesini sağlamak.

2.Vatandaşlardan veya diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda binaların yatay ve düşey tespit haritalarını hazırlamak.

3.İmar istikamet hatlarının belirlenmesi için bina tespit haritalarının hazırlamak.

4. İnşaat ruhsatına esas Yol Ve Arsa Kotu Tutanaklarını kontrol etmek, yetkisi olanları yapmak.

5. Yapı Aplikasyon Projelerini kontrol etmek.

6. Yapı Aplikasyon Projelerinin Proje müellifi tarafından yerine aplike edilmesini ve subasman seviyesinin projesine uygunluğunu kontrol etmek. 

 

5.12.1.2.3 İmar Uygulama Birimi

1- Belediye ve imar yasaları doğrultusunda, imar planlarının ve ıslah imar planlarının uygulanması neticesinde;

-2981/3290 sayılı yasalar çerçevesinde ifraz ve şuyulandırma yapmak,

-3194 sayılı imar yasasının 18. maddesi gereği arsa ve arazilerin düzenleme ve şuyulandırmalarını yapmak,

            -3194 sayılı yasanın 15 ve 16. maddelerine istinaden plan uygulamaları yapmak,

2- Belediyemizin görev ve yetki alanlarındaki yapılan tüm imar uygulamalarının (parselasyon planları) yasa gereği askı işlemlerini yapmak ve bu planların arşivlenmesini yapmak,

3- Coğrafi verilerin yönetilmesini, arşivlenmesini sağlamak.

 

5.12.2 İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

1-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne İstek ve Şikâyetler; Başkan, Başkan Yardımcıları, Halk veya diğer kurum ve kuruluşlardan, Halk Danışma Biriminden gelebilir.

2-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne saysis ortamında Süper Masa tarafından gönderilen talepler Birim Sorumluları tarafından incelenir, değerlendirilir ve Emlak ve İstimlâk Müdürü ve Başkan Yardımcısına bilgi verilerek gereği yapılıp cevaplandırılır.

3-Emlak ve İstimlâk Müdüründen gelen talepler birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek öncelik sırasına göre işlenir ve sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.

4-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne Halk Danışma veya diğer birimlerden gelen ve karara bağlanan ( olumsuz veya gerçekleştirilen / planlana alınan işler ) talepler ile ilgili talep sahibine, Emlak ve İstimlâk Müdürü tarafından bilgi verilir.

 

5.12.3 İşlerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

1-Haftalık Faaliyet Planı veya Aylık Faaliyet Planı, hazırlanır ve Emlak ve İstimlâk Müdürü tarafından onaylanır.

2-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen işler Birim Sorumluları tarafından Haftalık Faaliyet Raporu,   Aylık Faaliyet Raporu’na kaydedilir ve Emlak ve İstimlâk Müdürü tarafından Başkan Yardımcıları toplantılarında değerlendirilmek üzere Belediye Başkanı ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı’na sunulur.

3-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tüm işler, ilgili Talimatları’na göre gerçekleştirilir.

4-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde yapılan tüm satın alma işleri Satın Alma Prosedürü’ ne göre gerçekleştirilir.

5-Emlak ve İstimlâk Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan olumsuzluklarda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrol Prosedürü’ne ve Düzeltici/Önleyici/İyileştirici Faaliyet’e göre hareket edilir.

 

5.12.4 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

(1)Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar Müdür ve Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

5.12.5 Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

A-Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

B-Arşivleme ve dosyalama

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

 

C-Tutulması gereken defterler

1-Gelen evrak defteri.

2-Giden evrak defteri

3-Zimmet defteri

 

Yürürlük;

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 05.02.2013 tarih ve 17 sayılı karar no’su ile Belediye meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki Sorumluluk Esasları hakkındaki yönetmelikte bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait hükümler yürürlükten kalkar.

 

Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme;

 Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

 

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığından müdürlüğünden geldiği şekli ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.10.09.2018

 

 

 

    Hayrettin ÜNLÜ                               Yusuf Sami ÇINAR                      Ersin ALPASLAN

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

 

           

    Birol SAĞLAM                              İbrahim GÜÇLÜ    

            Üye                                                  Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Özel Kalem Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik teklifi ile ilgili 27.08.2018 tarih ve 168 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5.2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

5.2.1 Müdürlük yetki ve sorumluluğu:

Müdürlük, İzmit Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Başkanın çalışma programını düzenlemekten, çeşitli toplantılar düzenlemekten, Belediye'ye ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin ağırlanması için gerekli düzenlemeleri yapmaktan, halk günlerinde gerekli kayıtların tutulmasını ve şikâyet, dilek ve önerilerin ilgili dairesine gönderilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamaktan, kendisine intikal eden haberleri ve bilgileri süzgeçten geçirerek en seri şekilde ilgililerine ulaştırmaktan, Başkan tarafından yapılacak sunumlarda gerekli hazırlıkları yapmaktan, Başkanın, Başkanlığa danışmanlık hizmeti verenlerin ve Makam Şoförlerinin ve müdürlük personellerinin çalışmalarını takip etmekten, birimi bünyesinde etkin bir dosyalama sistemi oluşturmaktan sorumludur.

 

5.2.2 Temel ilkeler:
İzmit Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararları yerinde uygulayabilirlik
temel ilkelerini esas alır.
 

5.2.3 Teşkilat:

Müdürlük Teşkilat Yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

1. Müdür

2. Sekreter

3. Şoför

4. Personel

 

5.2.4 Uygulama-Faaliyet:

Belediye Başkanı’nın gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında;

- Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda; günlük çalışma programının yapılması, düzenli-verimli telefon haberleşmesi ile randevu trafiğinin sağlanması ve çeşitli toplantılar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

- Belediye'yi ve Belediye Başkanı'nı ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmak,

 

- Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli işlemlerinin yapılmasını takip ederek sonuçlandırmak,

- Halk günleri ve/veya diğer günlerde Belediye Başkanı'nı görmek için gelen vatandaşların isteklerinin alınması ve alınan bilgilerin Belediye Başkanı'na iletilmesini sağlamak.

 

- Özel Kalem Müdürlüğüne intikal eden haberleri, bilgi ve belgeleri en hızlı şekilde Başkan'a ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını, takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

- Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak. Başkan'ın zamanını çok iyi planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemleri yapmak,

 

- Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara yardımcı olmak.

 

- Resmi tören ve kutlamalarda Belediye'nin üzerine düşen görevleri ilgili birimlerle işbirliği halinde organize etme işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

- Başkanın, Başkan Yardımcılarının, Başkanlığa danışmanlık hizmeti verenlerin ve Makam Şoförlerinin ve müdürlük personelinin çalışmalarının takip edilmesi, izin vb. nedenlerle kurumdan ayrılanların yerlerine bakacak kişilerin belirlenmesini kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,


- Başkanlığın, yürütülmekte olan çalışmaları, toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürün ve ödeme emri belgesinin düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,


- Başkanlığın yurt dışı ve kardeş şehirlerle olan iletişim ve faaliyetlerinin organize edilmesi, Başkanlığa gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yapılması ve dış ülkelere yapılan gezilerin organize edilmesi işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

- Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerin yapılmasını sağlamak,


- Belediye Başkanının katıldığı veya katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek gönderilmesini sağlamak.

 

- Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerindeki yazışmaların yapılmasını sağlamak ve ödeme emri belgesini hazırlamak.

 

- Basın ve medyada çıkan Belediye ile ilgili haberleri takip etmek.

 

- Belediye Başkanının onaylaması gereken tüm evrakların makama sunulması ve ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,

 

- Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçedeki diğer Kamu Kurum  ve Kuruluşları ile muhtelif zamanlarda görüşmeler yapılmasını sağlamak,

 

- Belediye Başkanı'nın Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye hizmet birimleri ile ilişkisini sağlamak, Belediye Başkanı'nın talep ettiği bilgileri toplamak,

 

- Belediye Başkanı'na sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazıları sunmak.

 

- Belediye Başkanı'nın her türlü yazılı ve sözlü emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere ulaştırmak,


- Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkan tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
 

5.2.5 Müdürlük birimleri arasında işbirliği:

- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

- Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

 

5.2.6 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon: 

Müdürlüğün Belediye dışı Özel ve Tüzel Kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar Müdür ve Belediye Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

5.2.7 Gelen-giden evraklarla ilgili yapılacak işlemler:

Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak, gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur ve bu sistem elektronik ortamda da uygulanabilir.

 

Yürürlük;

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 05.02.2013 tarih ve 17 sayılı karar no’su ile Belediye meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki Sorumluluk Esasları hakkındaki yönetmelikte bulunan Özel Kalem Müdürlüğüne ait hükümler yürürlükten kalkar.

 

Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme;

 Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

 

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığından müdürlüğünden geldiği şekli ile Özel Kalem Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.10.09.2018

 

  

   Hayrettin ÜNLÜ                               Yusuf Sami ÇINAR                      Ersin ALPASLAN

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

 

   Birol SAĞLAM                                 İbrahim GÜÇLÜ    

          Üye                                                        Üye

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik teklifi ile ilgili 27.08.2018 tarih ve 108 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5.26 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.26.1.Kuruluş

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 nci ve 49 ncu maddeleri ile 22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümleri çerçevesinde İzmit Belediye Meclisinin 03/06/2014 tarih ve 43 sayılı kararıyla kurulmuştur.

5.26.2 Teşkilat

5.26.2.1 Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

1.Müdür

2.Teknik Personel

3.Diğer Personel

5.26.1 Müdürlüğün Görevleri

1.Belediye sınırları içerisinde bulunan sorumlu olduğu mahallelerdeki Tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik üreticileri bilinçlendirilmek amacıyla İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Üniversitelerin ilgili bölümleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak.

2.İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir seviyelerini yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

3.Tarım ve hayvancılık konularında arazi etüt çalışmalarına katılmak

4. Bölgede yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin artırılması amacıyla etkinlikler ve festivaller düzenlenmesini sağlamak
5.Halktan ve her türlü kuruluştan gelen talepleri yerinde yapılan incelemeler sonunda cevaplandırılmasını sağlamak.

6.Personelin gerek kullanılan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öğrenimini, gerekse kalifikasyonun artırılması yönünde açılmış ve açılacak kurslara katılımı, broşür, makale ve kataloglarla eğitimi için çalışmalar yapmak.

7.Müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak faaliyetleri yürütmek.

5.26.3 Müdürlük birimleri arasında işbirliği

(1) Müdürlük dâhilindeki personeller arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

 

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

5.26.4 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

(1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

5.26.5 Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

A-Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

B-Arşivleme ve dosyalama

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından ilgili şefi sorumludur.

(4)Elektronik ortamda dosyalamaları yapılır.

C-Tutulması gereken Defterler

(1) Gelen- Giden Evrak defteri
(2) Zimmet defteri

 

Yürürlük;

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 05.02.2013 tarih ve 17 sayılı karar no’su ile Belediye meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki Sorumluluk Esasları hakkındaki yönetmelikte bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne ait hükümler yürürlükten kalkar.

 

Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme;

 Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

 

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığından müdürlüğünden geldiği şekli ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.12.09.2018

 

 

 

 

  

  

   Hayrettin ÜNLÜ                               Yusuf Sami ÇINAR                      Ersin ALPASLAN

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

 

   Birol SAĞLAM                                 İbrahim GÜÇLÜ    

          Üye                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik teklifi ile ilgili 27.08.2018 tarih ve 1710 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5.7 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

5.7.1 Müdürlüğün Görevleri

1) Belediye sınırları içerisinde bulunan ve İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek alanların peyzaj projelerinin hazırlar veya hazırlatır. Metraj ve keşif hesaplarını yapar.

2)Uygun görülürse 4734-4738 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak ihale eder. İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerini ve hak edişlerini yapar.

3) Sorumluluğu belediyemize ait park, yeşil alan ve refüjlerin sert zemin ve yeşil alan bakımlarını yapmak.

4) Halktan ve her türlü kuruluştan gelen talepleri yerinde yapılan incelemeler sonunda cevaplandırılmasını sağlar.

5) Kışın acil önlem ekibi kurarak yoğun kar yağışı olduğu zamanlar yol açma çalışmaları yapmak

6) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

7) Yasalar çerçevesinde ihaleyle ilgili gerekli işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak.

8) Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmaların haftalık ve aylık olarak raporlarının ve sunumlarını hazırlamak.

9) Müdürlüğün Stratejik Planlarını hazırlamak

10) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporu ve yıllık bütçesini hazırlamak.

11) Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanmak.

12) Personelin gerek kullanılan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öğrenimini, gerekse kalifikasyonun artırılması yönünde açılmış ve açılacak kurslara katılımı, broşür, makale ve kataloglarla eğitimi için çalışmalar yapmak.

 

5.7.2 Teknik Tanımlar

 1. Tasarım: Standart tekniğe ve kullanım alanına göre, talepler göz önünde bulundurularak tasarımcının tecrübesi ile istekler, maliyet, uygulanabilirlik dikkate alınarak hazırlanan çalışmaların bütününü kapsar.
 2. Geliştirme: Mevcut proje üzerinde istenilen veya düşünülen; malzeme, boyut / kullanım amacı, şekil, süreç değişiklikleri çalışmalarıdır.
 3. Avam Proje: Talep sahibinin istediği proje şeklinin somut olarak görüldüğü ve proje gerçekleştirilmesinde kullanıldığı tasarlanan çizim.
 4. Avam Proje Teknik çizimi: Şekil eskizinin ölçülerini de ve gerekli açıklamaları da ekleyerek yapılan teknik çizim.
 5. Tasarım ve Geliştirme Eskizi: Tasarım denemesinin proje çıktısı.
 6. Uygulama Projesi: Bir ürünün gerçekleştirilebilmesi için gerekli kabul edilmiş ve onaylanmış, plan, kesit, görünüş, detay gibi çizili malzemenin, yapım hesapları ve şartname vs. gibi yazılı belgelerin tümü.
 7. Projelendirme: Uygulama Projesi hazırlama işlemi
 8. Kontrollük: Bir tasarımın onaylanmış projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetleme hizmeti ifade eder.

 

5.7.3 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

1- Müdür

2- Birim Sorumlusu

3- Teknik Personel

4- Amir

5- Memur

6- İşçiler

7- Diğer Personel

 

5.7.4 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1- Park Yapım Birimi

2- Park Bakım Birimi

3- Şantiye Birimi

* Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” görevlendirilmesi yapılabilir.

- Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

5.7.4.1 Park Yapım Birimi

1) Belediye sınırları içerisinde bulunan ve imar planlarında park, çocuk bahçesi, spor alanları ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulamalarının yapılması

2) Kullanım ömrünü tamamlayan parkların revizyon projelerinin hazırlanması ve uygulamalarının yapılması

3) Süper masa, muhtarlık masası, müdürlük bünyesine gelen yazılı ve sözlü park taleplerini araştırmak, planlamak ve yaptırılmasını sağlamak.

 

5.7.4.2 Park Bakım Birimi

1) Mevcut yeşil alanların, orta refüj, oturma köşesi ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, tırpan, çapalama, ilaçlama, gübreleme, sulama, sert zemin tamiratı vs.) ve onarımını yapmak veya ihale yolu ile yaptırmak.

2) Mevcut parkların günlük temizliklerini yapmak.

3) Mevcut parkların yıllık bakım programlarını hazırlamak

4) Belediye sınırları içerisindeki mevcut park, yeşil alan, refüj ve yol kenarları dâhil olmak üzere tüm ağaçların budama çalışmalarını yapmak.

5) Belediye sınırları içerisinde parklarda, yeşil alanlarda ve planlarda ağaçlandırma alanı olarak ayrılmış alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmak.

6) Dilekçe ile müracaat edildiğinde ve teknik elemanlarımız tarafından incelenerek çevreye zarar verdiği tespit edilen özel mülkiyete ait ve sahibine ulaşılamayan alanların tırpan ile temizliğini yapmak.

 

 

5.7.4.3 Şantiye Birimi

1) Belediye sınırları içindeki sorumluluğu belediyemize ait olan tüm parkların ahşap mobilya ve ağaç kaynaklı eksikliklerinin giderilmesini sağlamak ve ahşap işlerinin yapmak

2) Belediye sınırları içindeki sorumluluğu belediyemize ait olan tüm parkların elektrik arızalarını gidermek ve elektrik işlerini yapmak,

3) Belediye sınırları içindeki sorumluluğu belediyemize ait olan tüm parkların metal kaynaklı arızalarının giderilmesi ve kaynak işlerinin yapılması,

4) Belediye sınırları içindeki sorumluluğu belediyemize ait olan tüm parkların boya eksiklerinin giderilmesi, periyodik boyalarını yapmak,

5) Belediye sınırları içindeki sorumluluğu belediyemize ait olan tüm parkların su ve havuz arızalarını gidermek ve gerekli görülen parklara otomatik sulama sistemi döşemek.

6) Müdürlüğümüz tarafından yapılan parklarda ve diğer proje çalışmalarında gerek olduğunda proje birimine şantiye ekibi olarak destek vermek.

7) Depoya giren ve çıkan malzemelerin kontrolünü sağlamak.

8) Fidanlığa giren ve çıkan bitkilerin kontrolünü sağlamak

9) Fidanlıktaki mevcut bitkilerin bakımını yapmak.

10) Belediye sınırları içerisinde bulunan köylere ve vatandaşa gerektiğinde fidan dağıtmak.

 

5.7.5 Müdürlük birimleri arasında işbirliği

(1) Müdürlük dâhilindeki personeller arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

Kamu Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

5.7.6 Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

5.7.7 Arşivleme ve dosyalama

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından ilgili şefi sorumludur.

 

5.7.8 Puantörlük İşlemleri

1-Şirket bünyesinde çalışan işçilerin puantajları günlük olarak tutulur, ay sonunda ilgili birime gönderilir.

 

 

2-İşçi, Geçici İşçi, Memur, Sözleşmeli ve Şirket personeli olarak çalışmakta olan personellerin özlük hakları (Yıllık izin, Mazeret İzni, Doğum İzni, Ölüm İzni, Evlenme İzni, Sıhhi İzin, Fazla çalışmaları vb.) takibi yapılarak kayıt altına alınır.

 

Yürürlük;

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 05.02.2013 tarih ve 17 sayılı karar no’su ile Belediye meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki Sorumluluk Esasları hakkındaki yönetmelikte bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait hükümler yürürlükten kalkar.

 

Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme;

 Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

 

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığından müdürlüğünden geldiği şekli ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.12.09.2018

 

 

 

 

  

  

   Hayrettin ÜNLÜ                               Yusuf Sami ÇINAR                      Ersin ALPASLAN

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

 

   Birol SAĞLAM                                 İbrahim GÜÇLÜ    

          Üye                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik teklifi ile ilgili 27.08.2018 tarih ve 3547 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5.13 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5.13.1 Müdürlüğün Görevleri

Fen İşleri Müdürlüğü 5 birimden oluşmakta olup proje gerektiren veya gerektirmeyen tamir / bakım / onarım işlemleri, imar yollarının açılması, açılan yolların ıslahı, güvenlik için gerekli görülen yerlerde istinat duvarı, trotuar, korkuluk ve merdiven yapımlarıdır. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen belediyeye ait halkın yararlandığı her türlü sosyal, kültürel, spor ve idari binaların, park ve spor sahalarının inşaat, tadilat ve tamiratlarının gerektiği zaman projelendirmek suretiyle yapmaktır. Belediye ekipleri tarafından yapılabilecek boyutlarda olanlarının yapılmasıdır. Yapılmayacak kadar büyük olanları projelerinin hazırlanması veya hazırlatılarak ihaleye vermek ve bunun takibinin yapılmasıdır. Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilecek altyapı çalışmalarını değerlendirmek, gerekli izinleri vermek ve sonrasında denetleme yapmak.

 

5.13.2 İhale Uygulama Birimi

1.Vatandaşlardan ve resmi kuruluşlardan gelen dilekçe ve talepleri incelemek.

2.Yapılan incelemeler hakkında müdüre bilgi vermek.

3.Verilen bilgi doğrultusunda talebin yapımını sağlamak.

4.Şantiye Birimi ve  Aykome Birimi  ile organizeli çalışmak.

5.Belediye sınırları içerisinde açılması gereken imar yollarının tespitinin yapılıp Yol Bakım Onarım birimi ile koordineli olarak açılmasını sağlamak.

6.Üst yapısı yapılacak yolların proje öncesi gerekli çalışmaları yapmak.

7.Açılan yolların aplikasyonunu ve tespitini yaptırıp, gerekli kotların alınmasını sağlar.

8.Yapım İşi, Hizmet ve Mal Alımlarını Kamu İhale Kurumunun 4734, 4964 ve 5018 Sayılı Kanunları ile Satın Alma Talimatına uygun olarak yapmak.

9- Afet sırasında ve sonrasında hasarın giderilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile yükümlüdür.

10-Müteahhit ekipleri tarafından yapılacak tüm çalışmalar için maliyet çıkarmak, ihale yapmak, takip etmek, denetlemek, hakkedişlerini hazırlamak ve ihale süreçlerini tamamlamak

 

5.13.3 Şantiye Birimi:

1.Vatandaşlardan ve resmi kuruluşlardan gelen dilekçe ve talepleri incelemek.

2.Yapılan incelemeler hakkında müdüre bilgi vermek.

3.Verilen bilgi doğrultusunda talebin yapımını sağlamak.

4- Belediye ekiplerinin yapması üzere planlanan her türlü inşaat işi, parke yol yapımı, duvar, merdiven, korkuluk işlerinin yapılması,

5- Belediyemiz kadrosunda bulunan marangoz, demirci, boyacı ve elektrikçi ekipleri ile belediyemize ait binaların, bakım ve onarımlarının yapılması,

6- Belediye ekipleri tarafından yapılacak her türlü ahşap doğrama ve mobilyaların, imalatı ve montajının yapılması,

7- Her türlü demir işlerinin yapılması,

8- Afet sırasında ve sonrasında hasarın giderilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile yükümlüdür.

9- Mümkün olduğunca Aykome Birimi ile koordineli çalışmak.

 

 

5.13.4 Aykome Birimi:

1-İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yapılan altyapı çalışmalarını takip etmek.

2-Kurumlar ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda altyapı çalışmalarına ait kazı ruhsatı ve kazı izni vermek.

3-Kazı izinleri ile ilgili tüm kurumlarla koordineyi sağlamak.

4-Altyapı tahrip bedellerini hesaplamak.

5- Kazı izni verilen yerlerdeki çalışmaları yerinde takip etmek.

6-Çalışma yapılan yerlere ait üstyapının yapılması için İhale Uygulama ve Yol Bakım Onarım Birimlerine bilgi vermek ve takibini yapmak.

 

5.13.5 Makine Bakım Onarım Birimi:

1-Fen İşleri Müdürlüğü ve Belediye bünyesindeki tüm araç, gereç ve makinelerden ve bakımlarını yapmak,

            2- Araç gereç ve makinelerin sahadaki çalışmalarından sorumlu olmak,

            3- Saha organizasyonlarını yapmak,

4- Acil Durum Müdahale ekibine yardımcı olmak,

5- Arıza halinde makinelerde gerekli onarımları yapmak,

6- Makine bakım kartlarının tutulması ve takibini yapmak,

 

5.13.6 Yol Bakım Onarım Birimi:

1- Belediye ekipleri tarafından yapılacak her türlü asfalt kaplamayı yapmak,

2- Tahribata uğramış yerlerde asfalt tamirlerinin ve hazırlığını yapmak,

3- Çalışmalar esnasında yol ve trafik ile ilgili gerekli önlemleri almak,

4- İnşaat öncesi yer hazırlama ve imar yolu açımı, ıslahını yaptırmak,

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yıkım kararı aldığı binaların yıkımı için gerekli makine ve işgücü teminini yapmak,

6- Mümkün olduğunca Aykome Birimi ile koordineli çalışmak.

 

5.13.7 Teşkilat
5.13.7.1 Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

1. Müdür

2. Birim Sorumlusu

3. Memurlar

4. İşçiler

5. Sözleşmeli Memur

 

5.13.7.2 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1. İhale Uygulama Birimi

2. Şantiye Birimi

3. Aykome Birimi

4. Makine Bakım Onarım Birimi

5. Yol Bakım Onarım Birimi

 

5.13.8 Uygulama

İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

1- Fen İşleri Müdürlüğü’ne İstek ve Şikâyetler, Başkan, Başkan Yardımcıları, Halk veya diğer kurum ve kuruluşlardan, Halk Danışma Biriminden gelebilir.

2- Fen İşleri Müdürlüğüne saysis ortamında Süper Masa tarafından gönderilen talepler Birim Sorumluları tarafından incelenir, değerlendirilir ve Fen İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısına bilgi verilerek gereği yapılıp cevaplandırılır.

3- Fen İşleri Müdüründen gelen talepler birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek öncelik sırasına göre işlenir ve sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.

4- Fen İşleri Müdürlüğü’ne Halk Danışma veya diğer birimlerden gelen ve karara bağlanan ( olumsuz veya gerçekleştirilen / planlana alınan işler ) talepler ile ilgili talep sahibine, Fen İşleri Müdürü tarafından bilgi verilir.

 

İşlerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

1- Proje gerektirmeyen fen işleri faaliyetleri tamir / bakım /onarım işlemleri, imar yollarının açılması, açılan yolların ıslahı, güvenlik için gerekli görülen yerlerde istinat duvarı, trotuar, korkuluk ve merdiven yapımları, gelen talepler değerlendirilerek öncelik sırasına göre sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.

2- Günlük Faaliyet Planı, Haftalık Faaliyet Planı veya Yıllık Faaliyet Planı, Teknik Büro Sorumlusu tarafından hazırlanır ve Fen İşleri Müdürü tarafından onaylanır.

3- Günlük Faaliyet Planı hazırlanırken Haftalık Faaliyet Planı veya Yıllık Faaliyet Planı’da göz önünde tutulur.

4- Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen işler Birim Sorumluları tarafından Haftalık Faaliyet Raporu, Aylık Faaliyet Raporu’na kaydedilir ve Fen İşleri Müdürü tarafından Başkan Yardımcıları toplantılarında değerlendirilmek üzere Belediye Başkanı ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı’na sunulur.

5- Belediyeye ait halkın yararlandığı her türlü sosyal, kültürel, spor ve idari binaların inşaat, tadilat ve tamiratlarının belediye ekipleri tarafından yapılabilecek boyutlarda olanları yazı ile İnşaat Uygulama Birimine iletilir.

6- Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tüm işler, ilgili Kullanım, Bakım ve Çalışma Talimatları’na göre gerçekleştirilir.

7- Fen İşlerinde yapılan tüm satın alma işleri Satın alma Prosedürü’ ne göre gerçekleştirilir.

8- Fen İşleri Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan olumsuzluklarda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrol Prosedürü’ne ve Düzeltici Önleyici İyileştirici Faaliyet’e göre hareket edilir.

9- Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan, Asfalt Birimi’nde Belediye’ye ait araçlar ile ilgili bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirilir.

10- Makine Bakım Biriminde gerçekleştirilen faaliyetler Bakım Prosedürü’ne ve ilgili Talimatlar’ a göre yapılır.

 

Altyapı izin ve kontrolleri

1- İzmit Belediye sınırlarında yapılacak olan altyapı çalışmaları ile ilgili başvurular kurumlardan ( İzgaz, İSU, Sedaş, Telekom ) veya şahıslardan Fen İşleri Müdürlüğüne gelir.

2- Fen İşleri Müdürü yapılan başvuruyu Aykome Birimine havale eder.

3- Aykome Birimi yapılan başvuruyu değerlendirir ve başvuru da kurumların belirttiği metrajlara göre Altyapı Açım Ruhsat Bedeli ve Altyapı Açım Teminat Bedellerini Büyükşehir Belediyesinin her sene belirlediği birim fiyatlara göre hesaplar.

4- Hesaplanan tutar talep sahibine Altyapı Açım Ruhsat Bedeli Hesabı Formu ile bildirilir. Bedel başvuru sahibi tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenir.

5- Altyapı Açım Teminat Bedeli Hesabı Formu ile hesaplanan bedel başvuru sahibi tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılır.

6- Aykome Birimi, yatırılan bedel makbuzları ve formlar karşılaştırıldıktan sonra Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı’nı üç nüsha olarak düzenler. Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı’nın arka sayfasında Altyapı Tesisi Açımı İle İlgili Uyulması Gereken Şartlar bulunur.

7- Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı Aykome Birim Sorumlusu, Fen İşleri Müdürü ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından incelenir ve onaylanır. Onaylanan ruhsatın bir kopyası diğer evrakları ile birlikte dosyaya kaldırılır. Diğer iki kopyası başvuru sahibine verilir.

8- Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı onaylandıktan sonra İSU, Türk Telekom, Sedaş ve İzgaz’a Çalışma Bilgi Formu Yazı İşleri kanalı ile bilgi mahiyetinde gönderilir.

 

9- Başvuru sahibi Ruhsat Bitiş Tarihine kadar çalışmalarını tamamlayamazsa süre uzatımı için Süre Uzatımı İstek Formu ile Fen İşlerine müracaat eder. Süre Uzatımı başvurusu değerlendirilir ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı üzerinde verilen yeni süre kaydedilir. Ruhsat üzerine kaydedilen yeni süre üzeri Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır, kaşelenir ve talep sahibine verilir.

10- Süre Uzatımı İstek Formu dosyasına kaldırılır.

11- İş bitiminde ruhsat sahibi (başvuru sahibi) Aykome Birimine teminatını geri almak için dilekçe ile başvurur. Yapılan başvuru sonrası Aykome Birimi ekibi çalışma sahasını kontrol ederek, Tutanak formunu doldurur. Tutanak Fen işleri Müdürü tarafından incelenir ve onaylanır.

12- Tutanak “Sakıncası Yoktur” şeklinde ise Aykome Birimi teminatın iadesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iki nüsha olarak yazı çıkartır. Yazı Fen İşleri Müdürü tarafından imzalanır.

13- Yazının ıslak imzalı nüshası Mali Hizmetlerde kalır. Diğer kopyasına teminatı iade alan kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi iliştirilir. Kişinin el yazısı ile “Teminatı Teslim Aldım” yazdırılarak tarih attırılır ve imzalatılır.

14- Aykome Birimi Ekibi tarafından iş bitimi sonrası hazırlanan tutanak formunda “Sakıncası Vardır” bilgisi var ve sakınca nedeni belirtilmişse fark bedeli hesaplanarak teminattan düşülür ve kalan teminat tutarı 5.6.13 nolu madde de belirtildiği şekilde kayda alınır.

15- Altyapı çalışmasının yapılması için ruhsat alınmadan yapılan acil müdahaleler de, çalışmayı yapan kuruluş bir yazı ile İnşaat ve Uygulama Birimi’ne, yaptığı çalışmaların yerini, üstyapı malzeme cinsini ve metrajlarını bildirir. Gelen bilgilere göre Aykome Şubesi yerinde tespit yapar. Tespit sonucuna göre zemin tahrip bedeli hesaplanır ve çalışmayı yapan kuruma ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne üst yazı ile gönderilir. Bedelin tahsil edilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından takip edilir.

16- Verilen sürede ödemesi yapılan çalışmaların evrakları dosyasına kaldırılır.

17- Altyapı çalışmaları ile ilgili Çalışma İzni talebi olduğunda talep eden kurum yetkilisi ve Aykome Biriminden bir yetkili ile belirtilen tarih ve saatte çalışma bölgesinde inceleme yapılarak Altyapı Tesisi Açımı Zemin Tahrip Tutanağı hazırlanarak ilgili kişiler tarafından imzalanır.

18- Tutanakta belirlenen metrajlara göre Altyapı Açım Ruhsat Bedeli Hesabı Formu doldurulur. Form Mali Hizmetler Müdürlüğü ve ödemeyi yapacak talep sahibine verilir. Ödeme yapıldıktan sonra Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı çıkartılır ve çalışmayı yapacak kişi veya kuruma verilir.

 

Kod ve Aplikasyon çalışmaları ve takibi

1- İstinat duvarları, yol açımı, trotuar, belediye adına yapılacak yeni binalar için kod ve aplikasyon çalışmaları yapılır.

2- Fen İşleri Müdürlüğü’ne gelen dilekçe ve talep Fen İşleri Müdürü tarafından havale edilir ve Birim Sorumlusu değerlendirir ve kod ve aplikasyon çalışması yapılması gereği ortaya çıktığında çalışma yapacak kişileri görevlendirerek Fen İşleri Müdürüne bilgi verir.

3- Harita Teknikeri veya / ve Mühendislerinin bulunduğu teknik birim bilgisayar kayıtlarındaki hâlihazır harita ve uygulama imar planlarını çakıştırarak, çalışmanın yapılacağı yerde inceleme yapar.

4- Yerinde yapılan incelemede eldeki mevcut bilgisayarın ( Hâlihazır harita ) dışında herhangi bir değişiklik varsa yerinde tespit haritası hazırlanır. Bu bilgiler doğrultusunda hazırlanan yer tespit haritasına söz konusu yerle ilgili tam bilgiler yazılır ve Fen İşleri Müdürüne iletir.

5- Değerlendirme sonucu dilekçedeki talebin yerine getirilemeyeceği tespit edildiğinde, gerekçesi ile birlikte talep sahibine konu hakkında yazılı bilgi verilir.

 

6- Değerlendirme sonucu talebin yapılabileceğine karar verilirse yapılacak iş cinsine göre (Yol açımı, duvar, park düzenlemesi veya Fen İşleri bünyesinde yapılacak yapılar) Yatay ve Düşey Yer Tespit Haritası Formu doğrultusunda parselin ve yolun arazide köşe kazıkları koordinatlı ve röperli olarak çakılmak suretiyle işaretlenir.

7- İşaretleme yapıldıktan sonra aplikasyon tutanağı halinde ilgili kişiye veya müteahhide teslim edilir.

8- Çalışma yerinde yapılan hafriyattan sonra işaretler yeniden kontrol edilerek, çalışmanın devamına izin verilir. Aplikasyon tutanağı üzerine işlenir. Teknik birimde bulunan Harita Mühendisleri çalışma alanında ara kontroller yapar ve uygunsuzluk tespit ettiğinde gereken müdahaleyi yapar.

9- İşin bitiminde yapılan son kontrolde işin aplikasyona uygun yapıldığı belirtilerek yeniden imzalanır.

 

5.13.9 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

(1)Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

5.13.10 Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

A-Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

B-Arşivleme ve dosyalama

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

 

C-Tutulması gereken defterler

(1) Gelen Evrak defteri
(2) Giden Evrak defteri
(3) Zimmet defteri

 

Yürürlük;

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 05.02.2013 tarih ve 17 sayılı karar no’su ile Belediye meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki Sorumluluk Esasları hakkındaki yönetmelikte bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne ait hükümler yürürlükten kalkar.

 

Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme;

 Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

 

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığından müdürlüğünden geldiği şekli ile Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.12.09.2018

 

 

 

 

  

  

   Hayrettin ÜNLÜ                               Yusuf Sami ÇINAR                      Ersin ALPASLAN

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

 

   Birol SAĞLAM                                 İbrahim GÜÇLÜ    

          Üye                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik teklifi ile ilgili 27.08.2018 tarih ve 40 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

KOCAELİ İLİ İZMİT BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

MADDE 1 – Kuruluş

 

İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince İzmit Belediye Meclisi’nin 07/04/2015 tarih ve 31 sayılı meclis kararına istinaden kurulmuştur.

 

MADDE 2 – Organizasyon Yapısı

 

 1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.
 2. Müdürlüğün organizasyon şemasındaki hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.
 3. Belediye Başkanı organizasyon yapısını gerekli gördüğünde değiştirebilir.
 4. Muhtarlık İşleri Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

MADDE 3 – Personel Yapısı

 

Müdürlükte İzmit Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

MADDE 4– Müdürlüğün Görevleri

 

 1. İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 2. İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ (MBS) aracılığıyla belediyemize iletilen öneri, istek ve şikayetlerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 3. MBS haricinde muhtarlıklardan bizzat, telefonla, maille, dilekçe vb yollarla gelen her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini ve takibini sağlamak.
 4. MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm öneri, istek ve şikayetlerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.
 5. Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle odaklı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak ve üst yönetime sunmak.
 6. Muhtarların eğitimi, bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla yurtiçi ve yurtdışına yönelik faaliyetler organize etmek.

 

MADDE 5 – Müdürün Görevleri

 

 1. Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde Müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.
 2. Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.
 3. Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliği çalışmalarını yürütmek ve gerek duyulduğu takdirde yönetmelikler ve yönergeler hazırlayarak uygulamaya koymak.
 4. Müdürlüğün günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve sürekli güncel halde bulundurmak.
 5. Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek.
 6. Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 7. Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.
 8. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
 9. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini, yatırım programını ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.
 10. Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ve 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla parafe etmek veya imzalamak.
 11. Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma ve teftişlerde Müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek, denetim raporlarının gereğinin yapmak.
 12. Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 13. Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısına rapor vermek.
 14. Başkanlık Makamından gelen görev ve talimatları yerine getirmek.
 15. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğini yapmak.
 16. Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili birimlere bildirmek.
 17. Müdürlükte göreve başlayan personelin birim içi oryantasyonunu sağlamak.
 18. Disiplin Amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplin işlemlerini yürütmek.
 19. Müdürlük personelinin çalışma performansını değerlendirmek.
 20. Astlarından gelen teklif, talep ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü hususlarda düzenlemeler yapmak.

 

MADDE 6 – Müdürün Yetkileri

 

 1. Müdürlüğü;

           a. Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine               ve personeline karşı doğrudan;

          b. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.

 1. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek.
 2. Bütçe ödeneklerini kullanmak ve harcama talimatı vermek.
 3. Gerçekleştirme görevlilerini belirlemek ve görevlendirmek.
 4. İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamak.
 5. Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif sunmak.
 6. İdari ve teknik konularda talimatlar vermek, araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak.
 7. Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmak ve yaptırmak.
 8. İş ve işlemleri denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili gerektiğinde her türlü bilgi ve belgeyi istemek.
 9. Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve görevlendirmek.
 10. Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmak.
 11. Toplantı düzenlemek ve toplantıyı yönetmek.

 

MADDE 7 – Müdürün Sorumlulukları

 

 1. Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

a.Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b.Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

c.Gerektiğinde Belediye Encümenine,

d.Kollektif çalışma gerektiren konularda, çalışmanın koordinatörü durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludur.

 1. Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

a.Sayıştay’a,

b.İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

c.Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

d.İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

 1. Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

 

MADDE 8 – Kalem Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 1. İzmit sınırlarındaki muhtarların mahalleleriyle ilgili değişik yollarla gelen öneri, istek ve şikayetleri almak, değerlendirmek, amirlerini bilgilendirmek ve talimatlar doğrultusunda gereğini yerine getirmek..
 2. Müdürlüğe gelen-giden evrakların kayıtlarını tutmak.
 3. Muhtarların mahallelerinde yapılacak olan belediye hizmetleri konusunda belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 4. Müdürün talimatıyla satınalma taleplerini açmak ve satınalma sonuçlanana kadar süreci takip etmek.
 5. Belediye’de ilgili müdürlüklere iletilen taleplerin sonuçları hakkında mahalle muhtarlarını telefon veya elektronik posta yoluyla bilgilendirmek.

 

                                                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

 

MADDE 9 – İşbirliği ve Koordinasyon

 

 1. Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

a.Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

b.Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

c.Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

 1. Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

a.Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

 1. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

a.Müdürlüğün; Belediye dışı gerçek ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiyse Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

b.Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür tarafından ilgili birime havale edilir.

c.Havale edilmiş evrakı veya dilekçeyi alan personel, bu evrak veya dilekçeye mevzuata uygun olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdürün bilgisi dahilinde ilgililere bu yanlış düzelttirilir veya eksiklik tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir yanlışlık veya eksiklik söz konusu olduğunda işlem yapılmaz.

d.İmza karşılığı alınan veya elektronik ortamda evrak kayıt sistemi üzerinden müdürlüğe aktarılan evrak veya dilekçe, evrak kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgilisine havalesi yapılır. İlgilisi tarafından, teslim alınan evraka yasal süresi içinde gerekli işlem yapılır.

e.Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evrak, evrak kayıt sistemi üzerinden numara verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılarak basılı metin halinde veya elektronik ortamda ilgili kişi ya da müdürlüklere gönderilir.

f.Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv mevzuatına uygun olarak belirli süre birim arşivinde saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir.

g.Resmi yazışmalarda, Belediye Başkanı veya müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Yazışma Kuralları ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 10Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a.5393 sayılı Belediye Kanunu,

b.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

c.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

d.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e.4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g.4857 sayılı İş Kanunu,

h.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i.5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,

j.6245 sayılı Harcırah Kanunu,

k.3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

l.4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

m.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

n.İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,

o.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

p.Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

q.Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

r.Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

s.İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

 

Yürürlük;

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 01.12.2015 tarih ve 122 sayılı karar no’su ile Belediye meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki Sorumluluk Esasları hakkındaki yönetmelikte bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait hükümler yürürlükten kalkar.

Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme;

 Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

 

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığından müdürlüğünden geldiği şekli ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.17.09.2018

 

 

 

 

  

  

   Hayrettin ÜNLÜ                               Yusuf Sami ÇINAR                      Ersin ALPASLAN

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

 

   Birol SAĞLAM                                 İbrahim GÜÇLÜ    

          Üye                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik teklifi ile ilgili 27.08.2018 tarih ve 703 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5.10 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5.10.1 Müdürlüğün Görevleri

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Müdürlüklerin talep etmiş oldukları malzeme ve hizmetlerin en uygun fiyatla alınmasını sağlamak.

5.10.2 Tanımlar

Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Doğrudan temin :İhtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

İhale : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

İhale yetkilisi : Belediyemizin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü : 4734 Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve Belediyemizin, ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

İhale Komisyonu: İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, Belediyemiz personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, ve yedek üyelerini,

Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

Teklif: Yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı  anlaşmayı,

 

5.10.3 Dayanak

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,

- 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

- İhale Uygulama Yönetmelikleri,

- Muayene ve  Kabul Yönetmelikleri,

- Kamu İhale Kurumu Tebliğleri,

- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15-b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

5.10.4 Sorumlular

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile, ilgili yasalarda belirtilen görevleri, gereken özen ve süratle yapmak ve yürütmekle sorumludur. Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinin yasalara uygun olarak yapılmasının ve yaptırılmasının sorumluluğu Destek Hizmetleri Müdürü’ne aittir.

 

5.10.5 Uygulama / Faaliyet

 

1-Satınalma Birimi (Doğrudan temin usulü):

Doğrudan temin yönteminde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen parasal limitler dahilindeki alımlar yapılmaktadır.

Satın alma ihtiyacı olan ilgili birimler, malzemeler için, Malzeme İsteği Dilekçesi’ni, bağlı oldukları Müdürlüğe ve ilgili Başkan Yardımcısına, İstek fişi’ni talep edene ve birim sorumlularına; İhale Onay Belgesi’ni de bağlı oldukları Müdürlüğe imzalatarak,  Satınalma Birimi’ne gönderirler.

Satınalma Birimi,  Malzeme İsteği Dilekçesi, İstek fişi ve İhale Onay Belgesi’ne Satınalma Birimi’ne girme tarihine göre bir sıra numarası verir.

Gelen talep Satınalma Birimi tarafından Satın Alma Teklif Talep Formu’na dökülür. İlgili tedarikçilerden piyasa araştırması yapılarak teklifleri alınır.

Alınan teklifler,  Piyasa Fiyat Araştırması Tespit Tutanağı  ve  İhale Onay Belgesi ile birlikte  onaya sunulur. Ekonomik açıdan kaliteli ve düşük fiyat esasına göre teklif veren tedarikçiden mal veya hizmet  alımı yapılır.

Mal veya hizmet, satınalma elemanları tarafından , talep yapan Müdürlüğe teslim edilir. Fatura Saysis kayıtlarından kapatılır, fatura ve talebin bir nüshası alınarak  kalite kaydı olarak saklanır. 

Satınalma evrakları Satınalma Birimi tarafından zimmetlenerek ilgili birime taşınır işlem fişi düzenlenmek üzere gönderilir. İlgili müdürlük tarafından kabul işlemleri yapılır.

Siparişteki gecikmeleri ve malzemenin zamanında gelmesini Satınalma Birimi takip eder.

 

2-İhale Birimi (İhale usulü):

4734 Sayılı Kanunun 19. Maddesinde belirlenen limitin üzerindeki mal ve hizmet alımları ihale yöntemi ile gerçekleştirilir.

Satın alma ihtiyacı olan ilgili Müdürlük, mal veya hizmet alımının gerçekleştirilmesi için Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yazı ile talepte bulunur. Yaklaşık maliyet tespitinin ardından alınması istenen mal veya hizmetin hangi yöntem ile yapılacağına karar verilir.

4734 Sayılı Kanunun 21-f maddesinde belirlenen tutara kadar olan mal ve hizmet alımları pazarlık usulü ile, üzerindeki tutarlar için ise açık ihale yöntemi ile satın alma yapılır. İhale yöntemleri için genel olarak aşağıdaki sıra takip edilerek alım sonuçlandırılır.

 

- Yaklaşık Maliyet Tespiti

- Ödenek Durumunun Tespiti

- İhale Dokümanları ve İhale Onay Belgesinin Hazırlanması

- İhale İlan İşlemleri

- İhale Komisyonu Görevlendirilmesinin Yapılması

- İhalenin Gerçekleştirilmesi

- Tekliflerin Değerlendirilmesi

- İhalenin Karara Bağlanması

- İhale Komisyonu Kararının İhale Yetkilisince Onaylanması

-İhaleye Katılan İsteklilere Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

- İhale Üzerinde Kalan Firmanın Sözleşmeye Davet Edilmesi

- Sözleşme İmzalanması ve İşe Başlanılması

- Mal / Hizmet Muayene ve Kabul Komisyonu Kurulması

 

Yürürlük;

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 05.02.2013 tarih ve 17 sayılı karar no’su ile Belediye meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren Görev, Yetki Sorumluluk Esasları hakkındaki yönetmelikte bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait hükümler yürürlükten kalkar.

 

Bu yönetmelik İzmit Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme;

 Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

 

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığından müdürlüğünden geldiği şekli ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.19.09.2018

 

 

 

 

  

  

   Hayrettin ÜNLÜ                               Yusuf Sami ÇINAR                      Ersin ALPASLAN

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

 

   Birol SAĞLAM                                 İbrahim GÜÇLÜ    

          Üye                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2019 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2018 tarih ve 5503 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

     5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2019 yılı tarife cetveli ile ilgili çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.21.09.2018

 

 

 

 

 

  Hayrettin ÜNLÜ                                 Yusuf Sami ÇINAR                           Ersin ALPASLAN

  Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                          Üye

 

 

 

 

 

   Birol SAĞLAM                                 İbrahim GÜÇLÜ    

          Üye                                                        Üye