Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
18°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Mart 2015 Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

             İzmit Belediye Meclisinin 03.03.2015 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında " İlköğretim Alanı" nda kalan Durhasan 162 ada 2 nolu parselin 06.10.2009 tarih 94 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile İl Özel İdaresi adına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

6360 sayılı kanunla İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği sona ermiştir. Kocaeli Valiliği´nin 20.11.2014 tarih 12867 sayılı yazıları ile Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

          5393 sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesine istinaden,  Durhasan 162 ada, 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ile ilgili, Belediyemizin vergi borçlarına karşılık yapılacak takas işleminde kullanılmasının daha uygun olacağı düşünüldüğünden evrakın Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.03.2015

   

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      PLAN VE BÜTÇE  KOMİSYON RAPORU

                                        

          İzmit Belediye meclisinin 03.03.2015 tarih ve gündemin 9. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu mahallesi, 180 ada 10 nolu 19927,00 m2´lik taşınmaz imar planında " Bakım, Akaryakıt ve LPG  istasyonu" alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin plan amacında kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 1120 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu mahallesi, 180 ada 10 nolu 19927,00 m2´lik taşınmaz imar planında " Bakım, Akaryakıt ve LPG  istasyonu" alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin plan amacında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 18. e maddesine göre 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi (Belediye Meclis üyeleri Ersin ALBAYRAK, İbrahim GÜÇLÜ´ nün muhalif oyuna karşı, Belediye meclis üyeleri Hayrettin ÜNLÜ,  İbrahim ELGİN ve Engin UZTÜRK´ün  kabul oyları ile ) oyçokluğu ile karar verildi. 24.03.2015   

   

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

     

         MUHALEFET ŞERHİ:

        Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 20.02.2015 tarihli 1120 sayılı yazısı ile mülkiyeti belediyemize ait Gündoğdu mahallesi 180 ada, 10 nolu 1927,00  m2´lik parselin, imar planlarında " Bakım, Akaryakıt ve  LPG  İstasyonu" alanında kaldığından bahisle, söz konusu parselin plan amacına uygun kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesini teklif etmektedir.

 

       Komisyona ve meclise gelen yazıda her ne kadar söz konusu parselin "Bakım, Akaryakıt ve LPG istasyonu" amacı ile kullanılmak üzere kiraya verilmesi talebi söz konusu ise de, yerinde  yaptığımız incelemede gördük ki bahse konu, parselin bitişiğinde bloklar halinde   konutlar, parselin yakınında park, okul, pazar yeri gibi insanların yoğunlaştığı tesisler söz konusudur.

      Söz konusu  yerde  planlanılan  işin yanıcı ,yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı oluşu dikkate alınır ise, insanların bu yoğunlukta yaşadığı bir yerde böyle tesislerin faaliyeti, çağdaş planlı kent olma iddiaların da  bulunan İzmit Belediyesi yönetiminin iddiaları ile uygulamaları arasındaki kopukluğa dikkatlerimizi çeker .

 

       Meclisimizin bu karara olumsuz oy vermesini bahsolunan yerin daha insani bir şekilde değerlendirilmesini öneririz.

 

 

 

 

                                                                        

 

                                         TÜRLÜ İŞLER  KOMİSYON RAPORU       

   

          

İzmit Belediye Meclisinin 03.03.2015 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen,  4081 sayılı çiftçi mallarının korunması hakkında kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz, meclis kararına göre oluşturulacak olan İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili  Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 16 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

          4081 sayılı Çiftçi Mallarının korunması hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz meclis kararına göre oluşturulacak olan İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi yönetimini oluşturacak üyelerin isimleri Mehmet ÇETİN,  İsmail KAMIŞ İsmail GÜN, Burhan TUĞTEKİN, Ergün KARAGÖZ  asil üye,  İdris DERİN, Mustafa ERSOY, Mehmet Ali KAYA, Nevzat OKUMUŞ, Yüksel OĞUZ yedek Üye olarak isimlerinin belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.03.2015

   

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                 Cemil KANPARA                                   Mehmet ÇETİN

Türlü İşler Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                                  Üye

 

 

 

 

 

 

 

Barbaros AKKUŞ                         Cengiz KAVŞUT     

        Üye                                                  Üye