Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Şubat 2018 Komisyon Raporu

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

       İzmit Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve gündemin G2. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İmar planında Konut Alanında kalan, M.Alipaşa Mahallesi 4811 ada 58 nolu 258,77 m2, M.Alipaşa Mahallesi 4817 ada 60 nolu 304,53 m2 ve İmar planında Ticaret Alanında kalan Kadıköy Mahallesi 3726 ada 2 nolu 351 m2 yüzölçümlüparsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.02.2018 tarih ve 883 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            İmar planında Konut Alanında kalan, M.Alipaşa Mahallesi 4811 ada 58 nolu 258,77 m2, M.Alipaşa Mahallesi 4817 ada 60 nolu 304,53 m2 ve İmar planında Ticaret Alanında kalan Kadıköy Mahallesi 3726 ada 2 nolu 351 m2 yüzölçümlüparsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.02.2018

 

 

 

 

   

   Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

 

 

           

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

       İzmit Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza  havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait 248 m2 yüzölçümlü Cedit Mahallesi 4104 ada 5 nolu parsel üzerinde Cemil Doğan mirasçılarının binası , mülkiyeti Cemil Doğan’a ait 157 m2 yüzölçümlü 4104 ada 6 nolu parsel üzerinde de Cemil Kaya mirasçılarının binası bulunmaktadır. Üzerinde yapı olmayan Cedit Mahallesi 4107 ada 30 parselin 99/107 (99m2) oranındaki hissesi Cemil Doğan’a aittir. Konunun çözümlenmesine esas olmak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait Cedit Mahallesi 4104 ada 5 nolu parselin 157 m2’sinin mülkiyeti Cemal Doğan’a ait 4104 ada 6 nolu parsel ile trampası , trampa edildikten sonra Belediyemize geçecek olan 4104 ada 6 parselin 99 m2’lik kısmının , 4107 ada 30 parseldeki Cemil Kaya’nın 99/107 (99 m2) hisse oranı ile trampasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ( e ) maddesine göre görüşülmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 697 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

 

           Mülkiyeti Belediyemize ait 248 m2 yüzölçümlü Cedit Mahallesi 4104 ada 5 nolu parsel üzerinde Cemil Doğan mirasçılarının binası, mülkiyeti Cemil Doğan’a ait 157 m2 yüzölçümlü 4104 ada 6 nolu parsel üzerinde de Cemil Kaya mirasçılarının binası bulunmaktadır. Üzerinde yapı olmayan Cedit Mahallesi 4107 ada 30 parselin 99/107 (99m2) oranındaki hissesi Cemil Doğan’a aittir. Konunun çözümlenmesine esas olmak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait Cedit Mahallesi 4104 ada 5 nolu parselin 157 m2’sinin mülkiyeti Cemal Doğan’a ait 4104 ada 6 nolu parsel ile trampası, trampa edildikten sonra Belediyemize geçecek olan 4104 ada 6 parselin 99 m2’lik kısmının, 4107 ada 30 parseldeki Cemil Kaya’nın 99/107 (99 m2) hisse oranı ile trampasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ( e ) maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.02.2018

 

 

 

   

   Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

 

 

           

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

  

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza  havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi 180 ada 10 parsel imar planında “Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu” alanında kalmaktadır. 27.05.2015 tarihinde yapılan ihale ile üzerine 02.07.2015 tarihli ruhsattaki tesisleri yapmakve işlettikten sonra kira süresi bitimi olan 11.06.2025 tarihinde Belediyemize teslim etmek üzere kiraya verilmiştir. Halihazırda ruhsatlı projeye göre tesisler tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. Söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine göre satılması, kira süresi bitiminden önce satılması halinde üzerinde yapılı tesislerin bedelinin ödenmek sureti ile kiracıdan alınması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 ( g ) maddesine göre bu konuda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi 180 ada 10 parsel imar planında “Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu” alanında kalmaktadır.

 27.05.2015 tarihinde yapılan ihale ile üzerine 02.07.2015 tarihli ruhsattaki tesisleri yapmakve işlettikten sonra kira süresi bitimi olan 11.06.2025 tarihinde Belediyemize teslim etmek üzere kiraya verilmiştir. Halihazırda ruhsatlı projeye göre tesisler tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. Söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine göre satılması, kira süresi bitiminden önce satılması halinde üzerinde yapılı tesislerin bedelinin ödenmek sureti ile kiracıdan alınması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 ( g ) maddesine göre bu konuda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi, (Belediye meclis üyeleri, Birol SAĞLAM ve Ercan UMUTLU’nun muhalif oyuna karşı, Komisyonumuzca oyçokluğu ile iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.02.2018

 

 

 

    Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

    Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

           

    Birol SAĞLAM                             Ercan UMUTLU    

           Üye                                                   Üye

      ( Karşı oy)                                       ( Karşı oy)

  

 

 

MUHALEFET ŞERHİ:

06.01.2015 tarihinde gerçekleşen meclisimizde Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu mahallesi 180 ada 10 nolu parselin  imar planında E:0.50 , H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı  kullanımının belediyeye ait araçların düşük maliyette bakım onarım ve akaryakıt ihtiyaçlarının sağlanması ile kamu kaynaklarının ekonomik olarak kullanılarak giderlerin düşürülmesi amacıyla E:0.30 Hmax: 7.00mt yapılanma koşuluna sahip  “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak imar değişikliği düzenlemesi muhalefetin ret oylarına karşın oy çokluğu kabul edilmiştir.

 

 

 

Oy çokluğu ile kabul edilen  imar değişikliğinden sonra söz konusu parselde idare makamının 102 mahalleye etkin bir biçimde hizmetlerin yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışma amacı doğrultusunda daha hızlı ve ekonomik olarak yerine getirilebilmesi gerekçesiyle 07.04.2015 tarihli meclisimizde 180 ada 10 parselin plan amacında kullanılmak üzere 10 (On) yıl süre ile kiraya verilmesi hususu gündeme gelmiştir. Yine söz konusu yerde planlanan işin yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı oluşu dikkate alınarak insanların bu yoğunlukta yaşadığı bir yerde böyle bir akaryakıt tesislerin faaliyetleri çağdaş planlı bir kent olma iddialarında bulunan İzmit Belediyesi yönetiminin iddiaları ile uygulamaları arasındaki kopukluk sebebiyle bahse konu parselin daha sosyal bir tesis kurulması gerekçesiyle muhalefet şerhi konulmuştur.

Muhalefetin tüm uyarılarına rağmen Belediye Hizmet Alanının , “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak imar değişikliği yapılması akabinde söz konusu parselin 10 (On) yıl süre ile kiraya verilmesi kararı bugün gelinen noktada bizlere gösteriyor ki planlı satış politikası izlenmiştir. İdare makamı satma üzerine kurduğu politika anlayışından bir an evvel vazgeçmelidir. Kamulaştırma giderleri ve yatırım kalemlerinde kontrolsüz harcamalar nedeniyle kısa vadede giderlerin çözümlenmesi için değerli malların satılması hususu belediye hizmet ve çalışmalarında uzun vadede kalıcı sorunlara sebebiyet verebileceği gerçeği ortadadır.

Söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre satılması, kira süresi bitiminden önce satılması halinde üzerinde yapılı tesislerin bedelinin ödenmek sureti ile kiracıdan alınması ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 (g) maddesine göre bu konuda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ret oyu veriyor, muhalefet şerhi koyuyoruz.

   

 

                           Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

                                 Üye                                                   Üye

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

         İzmit Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Cedit mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, “6306  sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”  kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 12.6 hektarlık alanda gerçekleştirilecek planlama, projelendirme ve uygulamalarla ilgili çalışmaların yürütülmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi ile ilgili ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 399 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12.6 hektarlık alan 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden  10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiştir. 29/07/2015 tarih ve 6880 sayılı Bakanlık Olur’u ile alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar ile ilgili olarak;

 

a) Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya bu malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması,

 

b) Alandaki taşınmazların üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması,

 

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması,

 

d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması,

hususlarında İzmit Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda; Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme, Mevcut Durum Analizi, Halihazır Haritanın Güncellenmesi, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları, Finansal ve Matematiksel Model, Dönüşüm Strateji Planı, İmar Planları, Kentsel Tasarım Projesi hazırlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ilgili kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 15/08/2017 tarihinde onaylanmış olup 18/08/2017-18/09/2017 tarihleri arasında askı süreci tamamlanmıştır.

Söz konusu alanda Belediyemizce çalışmalarına devam edilen işlerin sonlanma aşamasına gelindiğinden dolayı uygulamaya yönelik iş ve işlemlere ilişkin Belediyemize yetki verilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 19/01/2018 tarih ve 12900 sayılı Makam Olur’u ile söz konusu riskli alanda gerçekleştirilecek planlama, projelendirme ve uygulamalarla ilgili mevcut yetkilere ek olarak;

 

a) Alan içerisinde bulunan taşınmazları satın alma, ön alım hakkını kullanma, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampa etme, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarma,

b) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme,

 

 

 

 

c) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırma, payları ayırma veya birleştirme, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etme,

d) Kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yapma,

e) Söz konusu riskli alanlarda uygulama yapılan etaplarda veya adalarda hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin satışına ilişkin iş ve işlemlerin 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15 ve 15/A. Maddeleri kapsamında yapılma,

f) Zikredilen yönetmeliğin 15/A. Maddesi uyarınca kurulması gereken ‘‘Bedel Tespit Komisyonu’’ ile ‘‘Satış Komisyonu’’nun Belediye bünyesinde teşkil olunmasını ve satılacak hisselerin anlaşan diğer maliklerce alınmak istenilmemesi durumunda söz konusu hisselerin rayiç bedelinin İzmit Belediye Başkanlığınca ödenmek kaydıyla Belediyece satın alınma,

hususlarında İzmit Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiştir. Bu doğrultuda; gerçekleştirilecek çalışmaların yürütülmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi, (Belediye meclis üyeleri, Birol SAĞLAM ve Ercan UMUTLU’nun muhalif oyuna karşı Komisyonumuzca oyçokluğu ile iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.02.2018

 

 

 

    Hayrettin ÜNLÜ                                Engin UZTÜRK                        Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                       Üye

 

 

 

           

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

     ( Karşı oy)                                       ( Karşı oy)

  

 

 

 

MUHALET ŞERHİ:

 

               06/02/2018 tarihli İzmit Belediyesi Meclisinin 10. Maddesi ile ;

a)  Alan içerisinde bulunan taşınmazları satın alma, ön alım hakkını kullanma, bağımsız bölümlerde dahil olmak üzere taşınmazları trampa etme, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarma,

b)    Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat ve hasılat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapma ve yaptırma, arsa paylarını belirleme,

c)    23/06/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırma, payları ayırma yâda birleştirme, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etme,

d)    Kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yapma ,

e)   Söz konusu riskli alanlarda uygulama yapılan etaplarda veya adalarda hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karar katılmayanların, hisselerin satışına ilişkin iş ve işlemlerin 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15 ve 15/A. Maddeleri kapsamında yapılma,

 

 

f) Zikredilen yönetmeliğin 15/A. Maddesi uyarınca kurulması gereken “Bedel Tespit Komisyonu” ile “Satış Komisyonu’nun “ Belediye bünyesinde teşkil olunmasını ve satılacak hisselerin anlaşan diğer maliklerce alınmak istenilmemesi durumunda söz konusu hisselerin rayiç bedelinin İzmit Belediye Başkanlığınca ödenmek kaydıyla, Belediyece satın alınma,

Konularında Belediye başkanına yetki verilmesi gündeme gelmiş, ilgili madde Plan Bütçe Komisyonunca değerlendirmek üzere komisyona indirilmiştir. Komisyonca yapılan çalışmalar sonucunda yetki verilmesi tarafımızca uygun görülmemiş ve karşı oy kullanılmıştır. Şöyle ki;

Cedit mahallesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde belediyemiz baştan itibaren “ben yaptım oldu mantığı” ile hareket etmiş ve gelinen son nokta da bu iş de başarısız olunacağı net bir şekilde ortaya koymuştur. Proje, bu tarih itibariyle belediyemizin baştan planlamış olduğu sürecin bir çok aşaması tamamlanmış ve söz konusu yerde uygulama aşamasına gelinmiş olması gerekirken, söz konusu planlamada sekteye uğradığı açıkça görülmektedir. Bölge İzmit’in en değerli konumuna sahip yerlerden biridir. İlçemizin merkezi konumunda olması dolayısıyla herhangi bir yeniliğin bölgenin değerini ne kadar yükselteceği bir gerçektir. Önceliğimiz bölgede yaşayan halkın mağdur edilmeden yaşanabilecek eşitsizlik ve adaletsizliğin önüne geçmektir. Bu ilkeler doğrultusunda bu projenin doğru ilerleyebilmesi ve daha katılımcı olması için bilimsel bir yaklaşımla gerek Kentimizde bulunan meslek odalarından gerek Kocaeli Üniversitesinden gerekse kentimizin diğer dinamik yapılarını projenin içine dahil ederek yetki ve sorumluluğu paylaşmak gerekir. Böylesi yetkilerin tek başına kullanılmak istenmesi projenin akıbeti açısından da sıkıntılar doğuracağı gerçeğini gözardı etmemek gerekir. 

Kententsel dönüşüm sürecinin şeffaf bir şekilde yönetilmediği de ortadadır. Projede sürekli farklılıklara gidilmekte ve gerçekleşmesinin ne kadar güç olacağı ortaya konmuştur.

Cedit mahallesinde yaşayan muhataplarla yapılacak anlaşmaları koordine edeceği söylenen uzlaşma komisyonunda belediyenin karar organı olan belediye Meclisi adına meclis üyelerinin olmamasına rağmen bu süreci gerçekleştirmek için yetki noktasında tarafımızdan yetki verilmesi istenmektedir. Bizzat içinde olamadığımız böylesi bir konuda olumlu oy kullanmamızda beklenilmemelidir.

Bu nedenlerle ilgili maddeye karşı oy kullanıyoruz.

 

                        

 

                            Birol SAĞLAM                                 Ercan UMUTLU    

                                    Üye                                                   Üye

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

         İzmit Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İlimiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Nisan-  Mayıs aylarında Yunanistan, Makedonya ve Kosava’ya karayolu kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 3 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        

   İlimiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması amacıyla Nisan-  Mayıs aylarında Yunanistan, Makedonya ve Kosava’ya karayolu ile gidilmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden karşılanması amacıyla planlanan kültür gezisinin, Ülkemizin bulunduğu ortamdan dolayı teklifin ileriki bir tarihte tekrar değerlendirilmek üzere  Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.02.2018

 

   

   Hayrettin ÜNLÜ                                Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

 

 

           

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON  RAPORU

 

 

    İzmit Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Çayırköy Mahallesi, Gölkent 1.Etap Sokak, 165 Ada, 1 Parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi  teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve 128 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Çayırköy Mahallesi, Gölkent 1.Etap Sokak, 165 Ada, 1 Parselde yapımı devam eden parka, “1071 MALAZGİRT PARKI” isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.02.2018

 

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                    Mehmet ÇETİN                       Aliye Hale MERİÇ

Komisyon Başkanı                             Başkan Vekili                                      Üye    

 

 

 

 

 

 

Sabri YILDIZ                                     Ersin ALBAYRAK

     Üye                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                               

EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

 

 

       İzmit Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediyesi çocuk ve gençlerin zamanımızın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için bir çok çalışma içinde bulunarak destekleyicisi de olmuştur. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak hali hazırda gelişen teknolojik şartlar ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

        İzmit Belediyesi çocuk ve gençlerin zamanımızın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için bir çok çalışma içinde bulunarak destekleyicisi de olmuştur. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak hali hazırda gelişen teknolojik şartlar ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.02.2018

 

         

 

Cemil KANPARA                              Yaşar KESKİN               Hüseyin POLATTİMUR    Eğitim  Genç ve Spor  Kom.Bşk.        Başkan  Vekili                           Üye

                  

 

 

 

 

 

 

 

     Abdullah KOÇ                                      Ercan UMUTLU     

           Üye                                                         Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONLARI TUTANAĞI

            

     İzmit Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve gündemin G.3 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İlçemiz sınırlarında bulunan inşaat işlerinde çalışan beton mikserlerinin özellikle eğimli yollarda yol üst kaplamalarına beton dökerek zarar verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu olumsuzlukların önüne geçilmesi için sınırlarımız içerisinde bulunan hazır beton/çimento işi yapan firmalara ait beton mikserlerinde Ekolojik Yarım Kapak kullanma şartı aranması hususunda karar alınması teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 05.02.2018 tarih ve 35 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

          İlçemiz sınırlarında bulunan inşaat işlerinde çalışan beton mikserlerinin özellikle eğimli yollarda yol üst kaplamalarına beton dökerek zarar verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu olumsuzlukların önüne geçilmesi için sınırlarımız içerisinde bulunan hazır beton/çimento işi yapan firmalara ait beton mikserlerinde Ekolojik Yarım Kapak kullanma şartı aranması hususunda karar alınması teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.02.2018

 

 

 

 

Emine OKANALP                                           A. Hale MERİÇ                          Cemil KANPARA                              

Çevre ve Sağlık Kom. Bşk                                 Başkan Vekili                                    Üye

 

 

 

 

 

                  

Nevzat TEKİNSAV                                Abdullah KOÇ                           

       Üye                                                          Üye     

 

                 SOSYAL HİZMETLER KOMİSYON  RAPORU

 

 

    İzmit Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve gündemin 19. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, Belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘ENGEL OLMAK İÇİN DEĞİL DESTEK OLMAK İÇİN’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının sıkıntılarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili verilen takriri okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

        Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, Belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘ENGEL OLMAK İÇİN DEĞİL DESTEK OLMAK İÇİN’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının sıkıntılarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi  konusunun devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.02.2018

 

 

 

               Haluk AKGÜN                                İsmail KAMIŞ                       Sabri YILDIZ

        Sosyal Hizmetler Kom. Bşk                   Başkan  Vekili                               Üye

 

 

 

 

 

 

            Emrah EFE                                        İbrahim KILIÇ

            Üye                                                          Üye