Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.02.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2005 dönemi 3.içtima devresi 1. birleşiminin 1.oturumu 02.02.2006 Perşembe Günü saat 16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 
* Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Şemsettin Ceyhan, Yaşar Can, Gülcan Kocabıyık, , Mehmet Bektaş, Mustafa DAĞ,Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, , Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin ´in mevcut oldukları anlaşıldı.

* Azalardan Ekrem Durna, Hasan Kırlı, İsmail Uslu, Alpaslan Seymen ve F.Sadık Bamaç´ın mevcut olmadığı anlaşıldı.

* Mazerelerti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan Kırlı ve İsmail Uslu´nun izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Şemsettin Ceyhan tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Hasan Kırlı ve İsmail Uslu´nun izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

* Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen ve F.Sadık Bamaç´ ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Necat Çakır ve Salim Kukul tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Alpaslan Seyman ve F.Sadık Bamaç´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

* 03.01.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
03.01.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* Eğlence vergisi ek tarifesinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Gelir Müdürlüğünün 25.01.2006 tarih ve 80 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir  raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Zabıta Personelinin fazla çalışma ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 108(90) sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Saraybahçe sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynaktan ayrıştırılması teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 25 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İzmit- Yenidoğan mahallesi, 45 pafta, 1049 ada, 20 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu kesimde imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 21 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit ? Çukurbağ Mahallesi, 51 pafta, 426 ada, 7 numaralı parselin batısındaki imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen  plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 05.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Tepecik Mahallesi, 1 kadastro paftası, 235 ada, 7 numaralı parselin bulunduğu yerin kent meydanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 19.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Veliahmet Mahallesi, 20M-IIIc ve 20N-IVd Uygulama imar planı üzerinde 348 ve 1253 numaralı kadastro adalarını kapsayan ve mevcut yapılaşma, topoğrafik yapı göz önünde bulundurularak düzenlenen imar planı tadilat teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İzmit- Merkez- 19M-19N-20N Nazım imar planı paftaları üzerinde yer alan Miralay Mümtaz Caddesinin genişletilmesini içeren Nazım İmar planı doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İzmit- Yenidoğan mahallesi, 19M-Ia imar planı paftası, 97 kadastro adası, 4 ve 7 nolu parseller ile bu parseller arasında kalan alanın konut alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifinin konuyla ilgili çalışmalar tamamlanmadığından Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Başkanlığının 26.01.2006 tarih ve 378 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Saraybahçe Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren kapalı ve açık otopark işletmecilerinin park alanlarının dışında kalan ( yol üzeri, yaya geçidi veya kaldırım) kısımlara araçları park ettiren işletme sahiplerine veya park eden otomobil sahiplerine makul bir değer olan 50 YTL işgaliye harcı veya para cezası kesilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde: 
1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanunu , 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunlarında belirtilen yerlerin haricinde belediyece park yapılamayacak yerlere park eden ve park ettirenlere 50 YTL fuzuli işgaliye bedeli alınması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili  Bütçe komisyonunun 20.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 2006 yılı Dolphin Nikah Salonu ek tarifesi teklifi ile ilgili  Bütçe komisyonunun 23.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İdari İşler Müdürlüğü olarak Saraybahçe Belediyesine bağlı, Dolphin Kültür Merkezi, Gültepe Şantiyesi, Şehitler Korusu, Acısu Çay Bahçesi, Fevziye Parkı, Heykel Müdürlükleri ve İç hizmetler Şefliğinin gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere, 5188 sayılı kanun doğrultusunda ?Özel Güvenlik Birimi? oluşturulması ve oluşturulan Özel Güvenlik Birimi ile ilgili olarak Valilik Makamına yapılacak müracaatta personel adedi, teçhizat ve kıyafet durumunun açıkça belirtilmesi teklifi ile ilgili Bütçe ve Türlü İşler komisyonlarının 25.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* Bulgaristan Momçilgrad Belediyesi, Saraybahçe Belediyesi ile ekonomik, kültür ve sosyal alanda işbirliği yapmak için iki belediyenin kardeş belediye olması teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde : 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* Çalışmalarına başlanmış olan Kent Müzesine katkı sunulması amacı ile İzmit´in tarih, kültürel ve sosyal yerlerinin belirlenmesi, şehir rehberinin hazırlanması ile ilgili çalışmaların yapılması hakkındaki Türlü İşler komisyonunun 25.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi  neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla alınacak Tedbirler yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2/2nci maddesi uyarınca, yerel koşul ve özellikler dolayısıyla yangın tehlikesine uğraması olası alanların belediye meclisleri tarafından saptanması gerekmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda gerekli çalışmaların başlatılması sağlanmalıdır. Dendiğinden yangın tehlikesine uğraması olası alanların belirlenmes i konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi  teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının ilköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 26.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Toplumumuzda eksikliğini hissettiğimiz Spor çalışmalarının belediyemiz tarafından belirlenerek halka yayılması konusunda çalışmalar yapılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 25.01.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Dolphin Kültür merkezinde çarşamba günleri, Eğitim Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ?ANNE BENİ ANLA ? konulu aile bilinçlendirme eğitimlerine katılanlara verilmek üzere, hamilelik öncesi ve sonrası kadın psikolojisi konularını içeren kitapçık hazırlanması ve bastırılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Mustafa Dağ tarafından verilen 02.02.2006 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit- Kozluk mahallesi, 63 kadastro paftası, 204 ada, 7 nolu parselde yer alan 48 envanter numaralı tescilli binanın (Kızılay Binası) doğusunda bulunan imar yolunun tarfik akımını rahatlatmak amacıyla, Bursa Koruma Bölge Kurulunun 28.07.2005 tarih 802 sayılı kararına göre parseldeki mevcut ağaç göz önünde bulundurularak genişletilmesi suretiyle düzenlenen plan değişikliği öeresi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 31.01.2006 tarih ve 39 sayılı yazısı okunarak ve gündeme yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.02.2006 perşembe günü saat 16.00 ?da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

HALİL VEHBİ YENİCE    GÜLCAN KOCABIYIK    ŞEMSETTİN CEYHAN 
BELEDİYE BAŞKANI      KATİP                      KATİP