Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.08.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar CAN,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım,Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Alpaslan Seymen, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mevcut oldukları anlaşılmıştır.

Azalardan Zerrin Türk ve Mustafa Dağ´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Zerrin Türk ve Mustafa Dağ´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Zerrin Türk ve Mustafa Dağ´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

03.07.2007 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:

03.07.2007 tarihli tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Topçular mahallesi kuzeyinde bulunan yaklaşık 21 hektarlık alanda yaşayan vatandaşların Orhan mahallesine bağlama teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 24.07.2007 tarih ve 425 sayılı yazısı,okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler ve İmar komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden sınırlarımız dahilinde bulunan işyerlerinin imalat atıklarının (evsel katı atıklar ) alınarak İZAYDAŞ´a dökülmesi karşılığında  2007 yılı Ağustos-Aralık döneminde uygulanacak olan ve 2008 yılında uygulanmak üzere İmalat atık ücreti tarifesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 23.07.2007 tarih ve 398 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

2007/2008 eğitim-öğretim döneminde 01.09.2007-01.09.2008 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat  teklifi ile ilgili Kreş Müdürlüğünün 20.07.2007 tarih 170 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediyemizde yeni norm kadro esaslarına göre faaliyet gösteren müdürlüklere ait "Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik " oluşturulabilmesi  teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.07.2007 tarih ve 693 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Cedit Mahallesi, 20N-IVc uygulama paftası, 4127 ada, 4 nolu parselin bulunduğu yapı adasının yapılanma koşulunun ön bahçesiz nizam olarak düzenlenmesi suretiyle değiştirilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarih, 92 sayılı kararıyla uygun görülen plan revizyonuna itiraz talebinin reddi ile ilgili İmar Komisyonunun 19.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Körfez Mahallesi, 9 kadastro paftası, 541 ada 81 ve 82 nolu parsellerin arasında yer alan yaya yolu niteliğinde 6 m. kesitteki imar yolunun kaldırılarak, doğuda 107 nolu parselin batısında 10 m. kesitteki imar yollarının devamının sağlanarak kuzeydeki ana ulaşım aksına bağlanması suretiyle 541 nolu adanın bütünlüğüne eşit oranda bölecek şekilde yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kentsel Sit Alanı içinde tescilli eserler dışındaki yeni yapılarda Koruma Planı kararları ile oluşturulmuş koşullar dışında , kentsel dokunun korunması ve tarihi kimlik oluşturulması amacıyla Belediyemiz genel ilkelerinin belirlenmesi  teklifi  ile ilgili  İmar Komisyonunun 26.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Pazar tezgahlarından arta kalan katı atıkların ( çöplerin ) poşetlenerek bulundukları yerlere bırakılması konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 24.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan enerji tasarrufu ile ilgili alınabilecek tedbirler ve önlemler konusunda Makine Mühendisler Odası ile birlikte okullarda eğitim verilmesi konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 23.07.2007 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği Taslağı konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi  teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 10.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü işler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Orhan mahallesinde yaptırılan ve tarafımıza (Saraybahçe Belediyesine )devredilecek olan stada Avni Kalkavan isminin verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 26.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Orhan mahallesinde yaptırılan ve tarafımıza  ( Saraybahçe Belediyesine ) devredilecek olan stada Ali Osman TOPAL isminin verilmesi ve daha önce önerilmiş olan Avni Kalkavan isminin Şirintepe  mahallesi Plajyolu sokakta bulunan Saraybahçe Spor Tesislerine verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ömerağa mahallesi 283 ada, 44 nolu parsel üzerine yapılmış olan ek hizmet binasının zemin katındaki işyerinin 5393 sayılı yasanın 17.maddesinin ( e) bendi gereğince kiraya verilmesi konusunda Başkana ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 17.07.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kuruyemiş satış yerlerinde yapılan satış sırasında müşteriye kuruyemişin kabuklarını koymak üzere kesekağıdı verilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Mehmet Ataç tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kuruyemiş satış yerlerinde yapılan satış sırasında müşteriye kuruyemişin kabuklarını koymak üzere kesekağıdı verilmesine ve bunu uygulamayan işyeri sahipleri hakkında cezai müeyyide uygulanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.08.2007 Perşembe günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 06.09.2007 Perşembe günü saat 16.00´da

toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.