Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.08.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 02.08.2011 Salı  günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, M. Zekeriya Özak, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Emine Zeybek, Hüseyin Canıgeniş,  Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, İbrahim Kılıç, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün,  Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut,  Şahsuvar Marul, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp, Mehmet Demirtaş, Olcay Sanal,  Ali Yılmaz, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

05.07.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.07.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3-Mülkiyeti belediyemize ait olan ekli listede bulunan 140 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.07.2011 tarih ve 4439 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- İzmit Kadıköy Mahallesi, 3661 ada 31 nolu parsel imar planlarında konut alanında kalmakta olup, söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere parsel maliklerinden satın alınması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.07.2011 tarih ve 4438 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- İzmit - Çukurbağ Mahallesi, 4185 ada, 7 nolu 140,00 m2yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada , 1 nolu parsel, 83/49760 arsa paylı, 7.Blok 2.Kat 17 nolu bağımsız bölümün  ( İzmit Kent 1.Etap H/4 Blok 2.Kat 17 nolu Bağımsız bölüm) Belediye kanununun 15.maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.07.2011 tarih ve 4447 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Yenidoğan Mahallesi, 3879 ada, 5 nolu parselin park olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ve kamulaştırma bedeline karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Arızlı, 166 ada, 6 nolu parselin trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.07.2011 tarih ve 4437 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan tüm "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu"  alanlarına ait yapılanma koşullarının E (Emsal ) değeri değişmemek kaydıyla yükseklik değerinin Hmax: 7.00 mt olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.07.2011 tarih ve 2239 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- İzmit- Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c .1c-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 1555 ada,1 parselin takriben 1944 m²´lik  "Pazar Alanı" olan kullanımının bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 1555 ada, 1 parsel ve bitişiğindeki otopark alanının bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilerek planlanmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.07.2011 tarih ve 2235 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- İzmit- Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a ve G23b.24d.2b Uygulama İmar Planı Paftası, 308 ada, 76,27,26 nolu parsellerin bir kısmının ve 28, 22 nolu parseller ile 873 ada, 1 nolu parselin tamamının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda ağaçlandırılacak alan kullanımından konut alanına dönüştürülmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün   25.07.2011 tarih ve 2238 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- Belediyemiz Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4274 ada,12 nolu parselin mevcut imar planında "Konut Alanı" olan kullanımının, E=1.00, h:3 kat yapılanma koşuluna sahip "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesini içeren  Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.07.2011 tarih ve 2237 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- Belediyemiz Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1b uygulama imar planı paftası, 1707 ada, 1 nolu parselin bir kısmı ile Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.3a-3b uygulama imar paftaları, 173 ada, 1 nolu parselin tamamının mevcut imar planın da park alanı olan kullanımın Pazar alanı olarak düzenlenmesi, kaldırılan park alanına eş değer alanın ise M.Alipaşa Mahallesi, G23b.24c.2c ile G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 542 ada, 1 nolu parselde düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün  25.07.2011 tarih ve 2236 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 87-  İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa) 37 pafta 744 ada 15 ve 17 nolu parsellerin, 35 nolu düzenleme alanında 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemine tabi tutularak bedele dönüştürülmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle Kocaeli İdare Mahkemesinde 2003/1284 sayılı dosya ile açılan davanın şuyulandırmanın iptali kararı ile sonuçlanması nedeniyle yargı kararının yerine getirilmesi adına hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili  imar komisyonunun 14.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 88- İzmit-Hacıhızır Mahallesi, G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 409 ada 1 nolu parselin yaklaşık 35m²´lik kısmının güneydoğusundaki diğer imar adası içinde artık parsel olarak kaldığı ve söz konusu parçanın bitişiğinde yer alan 2 nolu parselle bahse konu imar adasında imar planı üzerinde belirlenen T.Z.A.(Tevhide Zorunlu Alan) kararı gereği tevhide zorlandığı, bu nedenle 409 ada 1 nolu parselin güneydoğusunda yer alan ve parseli ikiye parçalayan imar yolunun 2 nolu parselle tevhid çıkmayacak şekilde güneydoğuya doğru kaydırılarak düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 89-İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 1189 ada, 15 nolu parselin güney sınırından geçen 6 mt genişliğindeki imar yolunun yine kendi mülkiyetlerinde olan 16 nolu parselin güneyine kaydırılarak düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 07.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 90- İzmit- Körfez Mahallesi, 42 Evler Mevkii, G23b.24c.3b Uygulama İmar Planı paftası, 478 ada 49 nolu parselde yer alan "Spor Tesisi" alanının doğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 07.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 16- İzmit- Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1d Uygulama İmar Planı Paftası, 4419 ada, 12 nolu parselin imar planı kullanım kararının Resmi Kurum Alanı (Polis Merkezi), G23b.23c.2c Uygulama İmar Planı Paftası, 124 ada, 38 nolu parselin bir kısmının imar planı kullanım kararının ise Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun  21.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 91-   İzmit-Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.1b-2a Uygulama İmar Planı Paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, Konut Alanı ve Park Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun  21.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 92- İzmit-Kısalar Köyü, G24a.12a.2d Uygulama İmar Planı paftası, 1332 parselin "Diğer Tarım Alanı" olan kullanımının "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olarak planlanmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 07.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 93-   Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 20- 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür   ve Dayanışma Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 94-  Karabaş mahallesi, 1045 ada, 108 ve 131  parsellerin güneyindeki, imar planında otopark olarak ayrılan alanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve  bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  25.07.2011  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Hasan Kırlı, Fahri Meydan, Mahmut Öztürk ve Erkan Aksoy´un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan Kırlı, Mahmut Öztürk ve Erkan Aksoy´un  izinli sayılmalarını isteyen azalardan İsmail Gündaş ve Emine Zeybek  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hasan Kırlı, Mahmut Öztürk ve Erkan Aksoy´un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Fahri Meydan´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Cengiz Çakar ve Şaban Sarıgülle tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Fahri Meydan´ın izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.08.2011 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.09.2011 Çarşamba günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.