Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.09.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2008 dönemi

1. birleşiminin 1. oturumu 02 09.2008 Salı günü saat

16.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, Ali İhsan Vardoğan, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Ali Birol Özbay´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Dursun Biçer, Alpaslan Seymen, Mehmet Ataç ve Güler Çetin´in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Dursun Biçer´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Dursun Biçer´in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen, Mehmet Ataç ve Güler Çetin´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim Güçlü ve İzzet Dal tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen, Mehmet Ataç ve Güler Çetin´in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

05.08 2008 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.08 2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saat 16.00´da başlayan meclis toplantısına Belediye Meclis Üyesi İsmail Uslu´nun gündemin 3. maddesini içeren Encümenin ve komisyon seçimlerinin yapılmasından sonra toplantıya katıldığı anlaşılmıştır.

KARAR 71-GündemGereğince:

5393sayılıBelediyeKanununun33.maddesiabendigereği,İl

belediyelerindevenüfusu100.000`inüzerindekibelediyelerde,

belediyemeclisininheryılkendiüyeleriarasındanbiryıliçingizli

oylaseçeceğiüçüye,malihizmetlerbirimamirivebelediye

başkanınınbirimamirleriarasındanbiryıliçinseçeceğiikiüye

olmaküzereyedikişidenoluşurdendiğinden;

a)Encümenüyelikleriiçinyapılangizlioylamaneticesinde:

AzalardanZerrinTürk23oy,İsmailUslu23 oy, Mesut Yıldırım 22 oyalmak

suretiyleEncümenüyeliklerineseçilmişlerdir.

5393sayılıBelediyeKanununun24.maddesiabendigereği,Belediye

meclisi,üyeleriarasındanenazüçenfazlabeşkişidenoluşan

ihtisaskomisyonlarıkurabilir.Komisyonlarınbiryılıgeçmemek

üzerenekadarsüreiçinkurulacağıaynımecliskararındabelirtilir,

dendiğindenİhtisaskomisyonları2009 Mahalli yerelseçimlerine kAdargörevyapmaküzere seçilmişlerdir.

b)Bütçekomisyonuüyelikleriiçinyapılanaçıkoylamaneticesinde:

Azalardan HasanKırlı,YusufSamiÇınar,Yaşar Can, Salim Kukul,Saffet Koşaroybirliğiileseçilmişlerdir.

c)İmarkomisyonuüyelikleriiçinyapılanaçıkoylamaneticesinde:

AzalardanM.ZekeriyaÖzak,AsımEroğlu,VeyselGül,MüfitKarakuş,

Temel Çağlayan oybirliğiileseçilmişlerdir.

d)Türlüİşlerkomisyonuüyelikleriiçinyapılanaçıkoylama

neticesinde:

AzalardanİsmailSelçuk, Dursun Biçer,Yalçın Akkuş, A.Birol Özbay,İbrahim Güçlüoybirliğiileseçilmişlerdir.

e)Eğitim,Gençlik,Kültür,SanatveSosyalHizmetlerkomisyonu

üyelikleriiçinyapılanaçıkoylamaneticesinde:

AzalardanGülcan Kocabıyık, Hasibe Hepdurluk,Ali İhsanVardoğan,İzzet Dal, Güler Çetinoybirliğiileseçilmişlerdir.

f)ÇevreSağlıkKomisyonuüyelikleriiçinyapılanaçıkoylama

neticesinde:

AzalardanEkrem Durna, Mehmet Bektaş oybirliği ile seçilmişlerdir.

4- 2008-2009 Eğitim - Öğretim döneminde 01.09.2008- 01.09.2009 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Kreş Müdürlüğünün 20.08.2008 tarih ve 318 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 72-İzmit-Arızlı, Akpınar Mevkiinde mülkiyeti TOKİ ve Maliye Hazinesine ait parselleri kapsayan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 73-İzmit- Cedit Mahallesi, G23b-24c-1c imar planı paftası, 459 ada, 8 nolu parselin kuzeyindeki imar hattının, mevcut ruhsatlı yapılar ve yol güzergahı göz önünde bulundurularak daha kuzeye kaydırılmasını içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 74-İzmit- Körfez Mahallesi G23b-24c-3c ve G23b-25d-4d uygulama imar planı paftaları, 479 ada, 11 nolu parselin imar planı yapılanma koşullarından hmax değerinin artırılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8- İmar Komisyon Başkanlığının, İzmit-Orhan mahallesi, G23b-24b-4d uygulama imar planı paftası, 3460 ada, 21 nolu parselde önerilen imar planı değişikliği teklifi çalışmalar tamamlanmadığından çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi ile ilgili 27.08.2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 75-Veli Ahmet mahallesi Kolağzı sokak ile HacıHızır Mahallesi İskeçe Sokağın birleştiği yerde yeni yapılacak olan çocuk parkına isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 26.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 76-İzmit Saraybahçe Kültürevi isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 26.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 77-İzmit hudutları içerisinde yaşayan insanların sağlık durumlarının ve ihtiyaç durumlarının tespitinin yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Türlü İşler Komisyonlarının 26.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 78-Ortaöğretim okullarında uyuşturucunun önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 25.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 79-Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-1 Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan orman yangınları ile ilgili halkımıza eğitim çalışmaları yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Mehmet Bektaş Hasibe Hepdurluk Ali İhsan Vardoğan ve Yalçın Akkuş tarafından verilen 02.09.2008 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ,Türlü İşler ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal hizmetler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.09.2008 Salı günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 07.10.2008 Salı günü saat 16.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi

Halil Vehbi YENİCE                                           Gülcan Kocabıyık                             Mesut Yıldırım

  Belediye Başkanı                                                         Katip                                             Katip