Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.10.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 02.10.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, MehmetZekeriya ÖZAK,  Hasan Kırlı, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, EmineZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ,  Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, ElifBÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, ŞahsuvarMARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,Mehmet DEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

Kadın ve Sosyal Yaşam Merkezi ile ilgili  açılan 15 Firmanın katıldığı  ihaleyi alan firmanın verdiği  7 milyon 471 TL bedelin altında 7 firmanındaha düşük bedel verdiği halde neden bu firmanın tercih edildiği,  düşük bedel veren bu 7 firmanın yasal birengelin, yeterliliklerindeki bir problemin veya yaklaşık maliyetlerle ilgilibir sorununun olup, olmadığı konularıyla ilgili Belediye meclis üyesi FikretGÖKMEN´in  sözlü soru  önergesine, ilgili Müdürlüğü  tarafından yazılı cevap verilmesine karar verildi.

04.09. 2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

04.09.2012tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- 2010-2014 Stratejikplanından alınan 2013 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi a bendi uyarıncagörüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2012 tarih ve4166 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

 

Madde 4- 2013Mali yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2012 tarih ve4167    sayılı yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

 

Madde 5- Körfez mahallesi, 2547ada,1 parselde bulunan ve revizyonu yapılan isimsiz parka isim verilmesiteklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05.09.2012 tarih ve 1025sayılı yazısı  okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Türlü İşler  Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

KARAR 73- (Madde6-)Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 noluparselde bulunan binanın zemin katı ve birinci katının tahsisi, İzmitKaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Kuran Kursu olarak kullanılmak üzere01.08.2012 tarih ve 810 sayılı yazıları ile talep edilmiş olup, 04.09.2012tarih ve 71 sayılı meclis kararı ile 3 yıl müddetle tahsis kararıonaylanmıştır. Ancak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 18.09.2012 tarihlidilekçelerinde söz konusu yerin tahsis süresinin 5 (Beş) yıl müddetle tahsisedilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2012 tarih ve6487 sayılı yazısı  okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Çukurbağmahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunan binanın zemin katı vebirinci katının  5 (Beş) yıl müddetle bedelsiz olarak  İzmitKaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.  

 

Madde 7- İzmit- Körfez Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 541ada 23 nolu parselin 3/A-4/3, 0.50/2.00 yapılaşma koşuluna sahip "Tali İşMerkezi Alanı" kullanımının çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek planüzerine işlenmesi  ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 24.09.2012 tarihli yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25d.2a uygulama imar planıpaftası, 1742 ada 40 nolu parselin 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılaşma koşuluna sahip"Konut Alanı" kullanımının nazım imar planı kararları doğrultusunda "Özel Yurt"alanı olarak planlanması ile yapılaşma koşullarının E=1.20, H:3 kat olacak şekildeyeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2012tarihli  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR 74- (Madde 9-) İzmit- Durhasan, G23b.25b.4a uygulama imar planıpaftası, 165 ada, 7,8,9,10,11,12,14 nolu parseller, 166 ada, 1,2,3,4,13,14 noluparseller ve 167 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar komisyonunun13.09.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 75- (Madde10-) İzmit-Gündoğdu Mahallesi,G23b.25a.4b-4c-4d, G23b.25a.3a-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 794 ada, 1nolu parselde yer alan "Sağlık Tesis Alanı"nda Kamu-Özel Ortaklığı Modelikapsamında Entegre Sağlık Kampüsü kurulabilmesi amacıyla 795 ada, 1 noluparselde bulunan "Ortaöğretim Tesis Alanı" kullanımın bir kısmının "SağlıkTesisi Alanı" olarak planlanması ile kaldırılan "Ortaöğretim Tesis Alanı"nakarşılık eşdeğer alanın mevcut uygulama imar planında "Kültürel Tesis Alanı"kullanımında olan 798 ada, 1 nolu parselin bir kısmında planlanmasını içeren1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun20.09.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemeclis üyeleri, (FikretGÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmailSAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, MehmetDEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; BelediyeMeclis üyeleri ( Dr. Nevzat DOĞAN, Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, HüseyinÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, KaniBAŞTÜRK, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP,  Olcay SANAL AliYILMAZ ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 76- (Madde11-) İzmit-Mehmetalipaşa Mahallesi,G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1557 ada,  1 nolu parselde yer alan "Spor TesisiAlanı"nın batı sınırının mevcut spor salonu kullanımı ile örtüştürülecekşekilde batısında yer alan yeşil alana doğru genişletilerek yenidendüzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgiliİmar Komisyonunun  20.09.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 12-)  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı BelediyeGelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2013 yılıTarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.09.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek meclise getirilmek üzereevrakın  Plan ve Bütçe Komisyonunahavalesine oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 13-) Katı Atık Toplama ve TaşımaTarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  21.09.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek meclise getirilmek üzereevrakın  Plan ve Bütçe Komisyonunahavalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 77- (Madde 14-)  Akçakoca mahallesi, 19.M2Bpafta, 190 ada, 55 nolu parseldeki tescilli sivil Mimarlık örneği yapınınrestorasyon işi ile ilgili 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Kent Konutİnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan sponsorluksözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına sözleşme yetkisi verilmesi ileilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2012 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

KARAR 78- (Madde 15) - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında "konut alanı" olarakgösterilen Arızlı 139 ada 7 nolu 388,00 m2 alanlı , Çukurbağ Mahallesi 4154 ada8 nolu 335 m2 alanlı , Yenidoğan Mahallesi 3932 ada 13 nolu 607,00 m2 alanlı ,Orhan Mahallesi 3439 ada 7 nolu 400,00 m2 alanlı , Orhan Mahallesi 3466 ada 24nolu 665,97 m2 alanlı , Hatip 2134 ada 47 nolu 329,00 m2 alanlı , Hatip 4870ada 1 nolu 280,82 m2 alanlı , Durhasan 186 ada 2 nolu 384,00 m2 alanlı , Durhasan186 ada 4 nolu 347,00 m2 alanlı parsellerin satılması konusunda 5393 sayılıBelediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre bu konuda BelediyeBaşkanına ve Encümen´e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun25.09.2012 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 79- (Madde 16-) Pazar yerlerinin işgal harçları teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2012 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

Madde 17- Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilenisimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 26.09.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek meclise getirilmek üzere evrakın  Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardanİbrahim BULUT, Adnan UYSAL, Erkan AKSOY´un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardanİbrahim BULUT, Adnan UYSAL veErkan AKSOY´un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Kani BAŞTÜRKve İbrahim ELGİN tarafından  verilentakrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  İbrahim BULUT,Adnan UYSAL ve Erkan AKSOY´un   izinli sayılmalarına oybirliği ile kararverildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.10.2012Salı günü yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.11.2012Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                          Emine OKANALP                         Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                            Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesidoğrultusunda;  03.12. 2009 tarihlitutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmaksuretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.MetinAlan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle,Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, CengizÖzcan, Elif Bülbül,  GülümserAyhan,  Fahri Meydan,  Haspi Kösemen,  Ç.Devrim Yıldız,  Orhan Karadağ,  Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı,  Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclisüyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç,İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, ZaferYılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluksağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinindevamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclisgündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Herbir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ilegörüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi halinegetirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül veFikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılanoylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddelerhalinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme veİştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak vegündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

   05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmitGıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çaybahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmaküzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergidairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleriBakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve BelediyeBaşkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetkiverilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.