Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.11.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2. Oturumu 02.11.2010 Salı  günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan,  Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

11.10.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

11.10.2010 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Kuruçeşme bölgesindeki parklara ve Alikahya Atatürk mahallesinde yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 21.10.2010 tarih ve 691 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- 2011 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.10.2010 tarih ve 3920 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- Arızlı Mevkii, G23b.23c.2b uygulama imar planı paftası, 201 ada, 36 ve 25 nolu parsellerin üzerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 25.03.2004 tarihli kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği´nde kaldırıldığı tespit edilen 7 m.lik imar yolunun sonraki yıllarda yapılan planların sayısallaştırılması çalışması kapsamında plana sehven yeniden işlendiği belirlendiğinden söz konusu mağduriyetin giderilmesi için yolun imar planından kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2010 tarih ve 2674 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 111- Alikahya-Fatih Mahallesi, G23b.25b Nazım İmar Planı paftası, G23b.25b.3c Uygulama İmar Planı paftası, 683 ada 1 nolu parselin üzerinden geçen 12 metrelik imar yolunun güzergahının alanda yer alan ruhsatlı yapılar korunacak şekilde yeniden düzenlenmesi şeklindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2010 tarih ve 458 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 07.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 112- Bekirdere Mahallesi, G23b-25a-4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parselde bulunan Dini Tesis Alanının ve 2463 ada 5 nolu parselde bulunan halihazırda Başaran Camii´ne ait lojman binasının 20.00 m´lik imar yolunda kalmaları gerekçesiyle; Dini Tesis alanı ve Lojman Binasının 313 ada, 1 nolu parsele taşınması şeklinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

G23b.25a.4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parsel üzerinde yer alan Dini Tesis Alanı´nın batıdaki büyük bir kısmının ve 2463 ada, 5 nolu parselde bulunan lojman binasının yol genişletilmesinden dolayı 20.00 m.lik imar yolunda kalmaları sebebiyle Dini Tesis Alanı ve Lojman Binasının 313 ada, 1 nolu parselde yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.01.2010 tarih ve 51 sayılı kararı kabul edildiği tespit edilmiştir. 

           Bu doğrultuda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelendiğinde; 326 ada, 1 nolu parselde bulunan "Dini Tesis Alanı"nın 313 ada, 1 nolu parselde bulunan "Çocuk Bahçesi Alanı"nın 1047 m²´lik kısmında "E:1.20" yapılaşma koşulu, kuzey ve batı cephelerinden 3m. güney ve doğu cephelerinden 5m. yapı yaklaşma mesafelerine sahip "Dini Tesis Alanı" kullanımının oluşturulduğu saptanmıştır. Ayrıca 326 ada, 1 nolu parselin kullanımının da "Çocuk Bahçesi Alanı" olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

           Bunun yanı sıra 326 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan yatay ve düşey tespit haritası incelendiğinde; söz konusu parsel üzerinde yer alan ve 20 m.´lik imar yolunda kaldığı belirtilen dini tesis kullanımına sahip yapının ana kütlesinin söz konusu yolun genişletilmesi durumunda etkilenmeyeceği saptanmıştır.

            Bu bağlamda; G23b.25a.4d uygulama imar planı paftası, 313 ada, 1 nolu parselin bir kısmının ve 326 ada, 1 nolu parselin kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği talebinin yeşil alan kaybına ve söz konusu dini tesis kullanımına sahip yapının iyi nitelikte bir yapı olması sebebiyle yapının yıkılıp yeniden 313 ada, 1 nolu parselde inşa edilmesinin milli servet kaybına yol açacağı belirlenmiştir.

             Bu değerlendirmeler sonucu onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin donatı alanı eksilmesine ve milli servet kaybına  yol açacağı düşünüldüğünden teklif uygun görülmemekle reddine oyçokluğu  ile karar verildi. 

 

Madde 8- Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1b,  2a uygulama imar planı paftaları, 4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58 no´lu parseller ile 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerin cepheli olduğu 8 m. kesitteki imar yolu hattının, topoğrafik özelliklerden dolayı söz konusu parsellerde yapı yapılamaması sebebiyle, imar yolunun batı hattının sabit tutularak doğu hattının 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerden kamulaştırılma yapılacak şekilde kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.10.2010 tarihli raporu.

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 113- İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a uygulama imar planı paftası, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitindeki imar yollarının toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 18.09.2009 tarih ve 458 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´na uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.

Ancak dosya üzerindeki incelemelerin devam ettiği süreçte söz konusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği´nin hazırlandığı ve hazırlanan plan değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.10.2010 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylandığı saptanmıştır.

 Bu doğrultuda; İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a uygulama imar planı paftası, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitindeki imar yollarının toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.10.2010 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı belirlendiğinden, söz konusu alana ait ve onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı´nın hazırlanarak Komisyonumuza sunulması istenmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.10.2010 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanarak Komisyonumuza sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği incelendiğinde; 3058 ve 3059 nolu yapı adalarının arasından geçen 7 m.lik imar yolunun kaldırıldığı ve kaldırılan yolun büyüklüğüne eş değer miktarda alanın da 3058 ve 3059 nolu yapı adalarının güneyinde "Otopark Alanı" olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

  Ayrıca söz konusu yapı adalarının arasından geçen ve plan değişikliği teklifinde kaldırılan 7 m.lik imar yolunun alanına eş değer büyüklükte "Otopark Alanı" düzenlendiği için alanda nüfus yoğunluğunu arttırıcı bir etkenin oluşmadığı bu sebeple de alanda "Park Alanı" düzenlenmediği saptanmıştır.

Bu değerlendirmeler sonucunda; İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a uygulama imar planı paftası, 3058 ve 3059 adaların arasından geçen 7m.lik imar yolunun kaldırılmasını ve kaldırılan yolun büyüklüğüne eş değer miktarda alanın da 3058 ve 3059 nolu yapı adalarının güneyinde" Otopark Alanı" olarak düzenlenmesini içeren ve onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlandığı belirlenen söz konusu 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi  uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 114- 2011 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.10.2010 tarihli raporu Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde: 

 

2011 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2011 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak yapılan oylama neticesinde kararnamenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2011 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan her birimin  Fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları  92.000.000,00 TL  olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

2011 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi toplamları 90.000.000,00 TL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

Finansmanın ekonomik sınıflandırılması 2.000.000,00 TL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan  oylama  neticesinde kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

KARAR 115-  Mülkiyeti belediyemize ait 5 adet sağlık ocağının Kocaeli Valiliğine Aile Hekimliği uygulamasına geçinceye kadar bedelsiz, geçildikten sonra Aile Hekimlerine bedelli olarak kiraya verilmesi ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına, kiralama işlemleri için Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak ve  İsmail Gündaş, ´in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker, M.Zekeriya ÖZAK ve İsmail Gündaş´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Emine Okanalp ve Emine Zeybek tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak ve İsmail Gündaş´ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.11.2010 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.12.2010 Salı günü saat 14.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.