Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03 07.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

 Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar CAN,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk,   Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Alpaslan Seymen,  Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,  İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve A.Birol Özbay´ın   mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Mehmet Bektaş, Asım Eroğlu ve Güler Çetin´in mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet Bektaş ve Asım Eroğlu´nun izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mehmet Bektaş ve Asım Eroğlu ´nun  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Güler Çetin´in izinli sayılmasını isteyen azalardan İzzet Dal ve Salim Kukul tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Güler Çetin´in  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

05.06.2007 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:

05.06.2007 tarihli tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yenimahalle ( Plaj yolu mevkii) 19L-Id pafta, 2830 ada, 3 nolu parsel üzerindeki  Kültür merkezinin belediyemiz tarafından kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığından kullanma hakkı alınması için 5393 sayılı 75.maddesinin (d) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 25.06.2007 tarih 271 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ömerağa mahallesi 283 ada, 44 nolu parsel üzerine yapılmış olan ek hizmet binasının zemin katındaki işyerinin 5393 sayılı yasanın 17.maddesinin ( e) bendi gereğince 5 yıl müddetle kiraya verilmesi konusunda Başkan ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 25.06.2007 tarih ve 248 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

28.06.2007- 31.12.2007 tarihi itibariyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde boşalan 1 adet Mühendis kadrosuna atanacak sözleşmeli personele net ücretin ödenebilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.06.2007 tarih 608 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz meclisinin 02.03.2007 tarih 40 sayılı kararında Hacıhızır mahallesi, 4172 ada, 7 nolu parselin yol olarak düzenlenmesi kararının sehven 7 nolu parsel olarak yazıldığı plan değişikliğine esas parsel numarasının 5 olduğu belirlendiğinden ilgili meclis kararında geçen 7 nolu parselle ilgili tüm hükümlerin 5 nolu parseli kapsayacak şekilde yeniden değiştirilmesini içeren imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2007 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Cedit mahallesi, 20N-IVc uygulama imar planı paftası, 4127 ada, 4 nolu parsel maliklerinin plan revizyonuna itirazı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2007 tarih ve 1884 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Körfez Mahallesi, 18N-IIa uygulama imar planı paftası, 1903 ada, 2 nolu parselde blok gösterimi olarak düzenlenmiş yapılanma koşulunun, iki blok arasındaki açık alanın blok bütününe ilave edilerek yapı inşaat alanının artırılması suretiyle yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.06.2007  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Hacıhızır Mahallesi, G23b-24c-1a imar planı paftası, 4167 ada, 1 nolu parsel ile 4163 ada, 3 nolu parselin toplu yapılaşmaya uygun hale getirilmesi amacıyla, 4163 ada, 3 nolu parselin güneyinden geçen imar yolunun kuzeye kaydırılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Körfez Mahallesi, G23b25d1d uygulama imar planı paftası, 9 kadastro paftası, 541 ada, 81 ve 82 nolu parsel maliklerinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarih, 92 sayılı kararıyla uygun görülen Belediyemize ait imar planlarının revizyonu kapsamında yer alan imar yolu düzenlemesine yaptıkları itiraz teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 07.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Hacıhızır Mahallesi, 409 ada, 20,21,22,24,ve 25 nolu parsellerin bulunduğu yapı adasında, topografyanın batı yönünde derinleşerek eğim oranının arttığı ve oluşan kot farkının yapılacak inşaatlar için tehlike oluşturabileceği tespit edildiğinden imar planı üzerinde gerekli düzenlemenin yapılması teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 28.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kentsel sit alanı sınırları içerisinde tescilli esere bitişik veya cephe komşuluğundaki parsellerde yapılacak binalarda mimari özellikler ile ilgili karar için gerekli inceleme çalışmaları tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili İmar komisyon Başkanlığının 28.06.2007 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir rapaorla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Pazar tezgahlarından arta kalan katı atıkların ( çöplerin) poşetlenerek bulundukları yerlere bırakılması konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 28.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan enerji tasarrufu ile ilgili alınabilecek tedbirler ve önlemler konusunda Makine Mühendisler Odası ile birlikte okullarda eğitim verilmesi konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 28.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik  kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği Taslağı konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü işler komisyonunun 28.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İsimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.12.2004 tarihli raporu neticesinde Belediyemiz Meclisi 07.01.2005 tarih ve 158 sayılı kararı ile isimsiz parklara isim verilmiştir. Türlü İşler komisyonu tarafından parklara verilen bazı isimlerin tekrar değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.06.2007 tarihli raporu, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz Encümenince alınan kararlardaki İmar Para Cezalarına Bölge İdare Mahkemelerince önceden belirlenmiş objektif ölçütler bulunmadığı, cezanın tayinine yönelik somut herhangi bir kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararları mevcut olup, 3194 sayılı İmar Kanunu´nun 42. maddesine istinaden Encümenin belirlemiş olduğu para cezaları belirlenirken hangi kriterlerin alınması teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 14.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz teşkilat yapısında da bazı müdürlüklerin oluşturulması yönetmelik gereği mümkün kılınmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan Teftiş Kurulu, destek Hizmetleri(Satın alma), Emlak İstimlak,Kreş, Park ve Bahçeler , Sağlık İşleri müdürlüklerinin ayrıldıkları müdürlük bütçelerinden aktarma yapılmak sureti ile müdürlük bütçelerinin oluşturulması teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 14.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemizde Bireysel Performans Değerlendirme  Sisteminin hayata geçirilebilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 29.06.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5393 sayılı Kanunun 29. maddesi ?Meclis Üyeliği ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis Üyeliğinden istifa dilekçesi  Belediye Başkanlığına verilir ve Başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.? Dendiğinden  SaraybahçeBelediye Meclis Üyesi Necat Çakır´ın 26.06.2007 tarih ve 7447 sayılı istifa  talebi nedeniyle boşalan  Bütçe Komisyon Üyeliğine yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.07.2007 tarih ve 72 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyesi Necat Çakır´ ın istifa talebi  nedeni ile boşalan Bütçe Komisyon Üyeliğine Belediye meclis üyesi Müfit Karakuş´un sözlü önerisi ile Salim Kukul´un seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Orhan mahallesinde yaptırılan ve tarafımıza ( Saraybahçe Belediyesine ) devredilecek olan stada Avni kalkavan isminin verilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Yusuf Sami Çınar, Zerrin Türk, Mustafa Dağ, Hasan Kırlı, M.Zekeriya Özak, F.Sadık Bamaç, Müfit Karakuş ve Mehmet Ataç tarafından verilen 03.07.2007 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.07.2007 Salı günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 02.08.2007 Perşembe günü saat 16.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Halil Vehbi YENİCE                 Gülcan KOCABIYIK                 Mesut YILDIRIM

 Belediye Başkanı                          Katip                                  Katip