Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.01.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2005 dönemi 3.içtima devresi 1. birleşiminin 1.oturumu 03.01.2006 Salı Günü saat 16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 
* Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı  Halil  Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Şemsettin Ceyhan, Yaşar  Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, , Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe  Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami  Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail  Selçuk, Asım Eroğlu, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul,Temel Çağlayan, F. Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar  ve Güler Çetin ´in mevcut  oldukları anlaşıldı.

* 01.12.2005 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
01.12.2005 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

* İdari İşler Müdürlüğü olarak Saraybahçe Belediyesine bağlı, Dolphin Kültür Merkezi, Gültepe Şantiyesi, Şehitler Korusu, Acısu Çay Bahçesi, Fevziye Parkı, Heykel Müdürlükleri ve İç hizmetler Şefliğinin gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere, 5188 sayılı kanun doğrultusunda ?Özel Güvenlik Birimi? oluşturulması ve oluşturulan Özel Güvenlik Birimi ile ilgili olarak Valilik Makamına yapılacak müracaatta personel adedi, teçhizat ve kıyafet durumunun açıkça belirtilmesi teklifi ile ilgili İdari İşler Müdürlüğünün 26.12.2005 tarih ve 372 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe ve Türlü İşler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

* 2006 yılı Dolphin Nikah Salonu ek tarifesi teklifi ile ilgili Gelir Müdürlüğünün 20.12.2005 tarih ve 1978 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Yatırım harcamalarında kullanılmak üzere iller Bankasından 2.000.000, 00.-YTL Kısa Avans alınması teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 19.12.2005 tarih ve 508 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 27.12.2005 tarih ve 450 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :
Denetim komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:

Azalardan Hasan Kırlı 32 oy,  Gülcan Kocabıyık 31 oy, Necat çakır 30 oy almak sureti ile Denetim Komisyonuna oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

* Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 27.12.2005 tarih ve 451 sayılı yazısı okunarak yapılan müzkeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilidi.

 

* Saraybahçe Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren kapalı ve açık otopark işletmecilerinin park alanlarının dışında kalan ( yol üzeri, yaya geçidi veya kaldırım) kısımlara araçları park ettiren işletme sahiplerine veya park eden otomobil sahiplerine makul bir değer olan 50 YTL işgaliye harcı veya para cezası kesilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.12.2005 tarih ve 114 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


* İzmit- Yenidoğan mahallesi, 19M-Ia uygulama imar planı, 97 ada, 4 ve 7 nolu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.12.2005 tarih ve 378 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


* İzmit- Merkez 19M,19N ve 20N nazım imar planı paftaları üzerinde yer alan Miralay Mümtaz caddesinin genişletilmesini içeren nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.12.2005 tarih ve 266 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

* İzmit- Çukurbağ mahallesi, 51 pafta, 426 ada, 7 nolu parelin batısındaki imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.12.2005 tarih ve 432 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

* İzmit Veliahmet mahallesi, 20M-IIIc ,20N-IVd uygulama imar planı paftaları 348 ve 1253 nolu kadastro adalarını kapsayan ve mevcut yapılaşma topoğrafik yapı göz önünde bulundurularak hazırlanan plan tadilatı teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 29.12.2005 tarih ve 445 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


* Tepecik mahallesi, 1 kadastro paftası, 235 ada, 7 nolu parselin bulunduğu yerin Kent Meydanı olarak düzenlenebilmesi için imar planı üzerinde gerekli değişikliğin yapılması ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 29.12.2005 tarih ve 451 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

* İzmit-Kent Merkezi 19N-Ia , 19N-Ib , 19N-Ic , 19N-Id , 19M-IIb , 19M-IIc imar planı paftaları üzerinde yer alan İstiklal Caddesinin imar yolu hattının mevcut yapılaşma ve mülkiyet durumu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ile bu kesimde MİA1 yapılanma koşulu ile tanımlanmış yapı adalarının ön bahçe mesafelerinin mevcut yapılanma düzeni doğrultusunda önbahçesiz nizam olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı revizyonu teklifi ile ilgili imar komisyonunun 29.12.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

* İzmit- Körfez Mahallesi, 19N-IIIb Uygulama imar planı,1877 ada, 20 nolu parselin bulunduğu yapı adasında ön bahçesiz ayrık nizam olarak değiştirilmesi teklifinin reddi  ile ilgili imar komisyonunun 15.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

* İzmit- Cedit Mahallesi, 55 kadastro paftası, 452 ada, 9 numaralı parselin bulunduğu yapı adasının yapılanıma şartının ön bahçesiz nizam olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 08.12.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

* İzmit- Cedit Mahallesi, 19N-Ib Uygulama imar planı, 55 kadastro paftası, 453 ada, 1 numaralı parselin bulunduğu yerin meydan olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 15.12.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

* İzmit- Yenidoğan mahallesi, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 4868 ada, 1 nolu parsel ile 4869 ada9 nolu parselin bulunduğu kesimin Konut Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle düzenlenen uygulama imar planı ile ilgili imar komisyonunun 29.12.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

* Yenidoğan Mahallesi , 20M-IVc uygulama paftası , 4412 ada , 7 ve 8 no´lu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2005 tarih , 451 sayılı kararıyla uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 17.02.2005 tarihinde onaylanan nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanması istenen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.12.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

* Meclisimize daha önce gelmiş olan konuyla ilgili olarak uyuşturucu kullanımının önlenmesi çalışmaları teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun  26.12.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

* Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının ilköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden süre uzatımı için Meclisten yetki istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.12.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


* Çalışmalarına başlanmış olan Kent Müzesine katkı sunulması amacı ile İzmit´in tarih,   kültürel ve sosyal yerlerinin belirlenmesi, şehir rehberinin hazırlanması ile ilgili çalışmaların yapılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden süre uzatımı için  Meclisten yetki istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.12.2005  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


* 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla alınacak Tedbirler yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2/2nci maddesi uyarınca, yerel koşul ve özellikler dolayısıyla yangın tehlikesine uğraması olası alanların belediye meclisleri tarafından saptanması gerekmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda gerekli çalışmaların başlatılması sağlanmalıdır. Dendiğinden yangın tehlikesine uğraması olası alanların belirlenmesi  konusunun incelenmesi devam ettiğinden süre uzatımı için  Meclisten yetki istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.12.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzkeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

* Toplumumuzda eksikliğini hissettiğimiz Spor çalışmalarının belediyemiz tarafından belirlenerek halka yayılması konusunda çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Hasibe Hepdurluk ve Saffet Koşar tarafından verilen 03.01.2006 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


* Belediye hizmetlerimizin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için mevcut boş bulunan memur kadrolarımıza sözleşmeli personel atanabilmesi teklifi ile ilgili Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2005 tarih ve 2145 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.


* 5 adet boş kadroya atanacak olan sözleşmeli personele ödenecek net ücret  teklifi ile ilgili Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2005 tarih ve 1 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye hizmetlerimizin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için mevcut boş bulunan memur kadrolarımıza sözleşmeli personel atanabilmesine ilişkin, Kocaeli Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü´nün 29.09.2005 tarih ve 9584 sayılı yazıları ekinde İçişleri Bakanlığı´nca 22.09.2005 tarihinde 5393 sayılı Kanunun geçici 1.  maddesi uyarınca 5 adet sözleşmeli personel istihdamına izin verilmiştir. 01.01.2006-31.12.2006 tarihi itibariyle 5 adet boş kadroya atanacak olan sözleşmeli personele ödenecek net ücret ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. paragrafında ? 657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi Kararıyla belirlenir? denilmektedir.

Bu nedenle sözleşmeli personellere söz konusu kadro ünvanları üzerinden % 25 fazlasını geçmemek üzere ücret ödenebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* Sarbaş Bayındırlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi´nin alacak ve borçları hakkında da Uzlaşma Komisyonu ile takas, mahsup ve kesinti işlemlerini yürütmeye Seyhan ÖZCAN´a yetki verilmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri  Müdürlüğünün 03.01.2006 tarih ve 12 sayılı yazısı  okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.


* Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.01.2006 Salı günü saat 16.00 da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği  ile karar verildi.


HALİL VEHBİ YENİCE  GÜLCAN KOCABIYIK ŞEMSETTİN CEYHAN 
BELEDİYE BAŞKANI    KATİP                   KATİP