Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.02.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2009 dönemi 
1. birleşiminin 1. oturumu 03. 02.2009 Salı günü saat 
15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna, Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Alpaslan Seymen, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar , Güler Çetin, Ali Birol Özbay ve Ergun Aşkın´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan İsmail Selçuk ve Dursun Biçer,in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail Selçuk´un izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İsmail Selçuk´un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

06.01.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.01 2009 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

3- Orhan mahallesi 3473 ada, 1 nolu parselde belediyemiz tarafından yaptırılan çim halı sahası tesislerine Kocaelispor kalecisi merhum Müjdat Afşin isminin verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 27.01.2009 tarih ve 170 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7-İzmit-Arızlı, G23b-23c-2b uygulama imar planı paftası, 20M-IVcd pafta, 241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parselin bulunduğu alanda 7 m. genişliğinde yeni bir yaya yolu oluşturulması ile mevcut konut alanı ve yol şemasında yeni bir düzenleme içeren uygulama imar planı değişikliği teklifinin reddi ile ilgili imar Komisyonunun 26.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Belediyemiz sınırları içersinde yer alan Ticari Yapılarda, cafe, lokanta gibi işyerlerinin sayısının artması ve bu işletmenin açık alan kullanım ihtiyaçlarını veya hizmet şekillerini, ulaşım sağlayan yol cephelerindeki ön bahçe mesafesi olarak bırakılmış alanları kullanarak karşılamaları sonucu oluşan taleplere ve mekansal kullanım tercihlerine yön vermek veya standartlarının günümüz eğilimlerini göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla imar yönetmeliğinin ilgili maddelerinin yeniden değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9-İzmit- Yenimahalle G23b-23c-1c, G23b-23c-2d uygulama imar planı paftaları, 1834 nolu yapı adasının kuzeyindeki 17 m. genişliğindeki imar yolunun güneydeki 12 m. genişliğindeki imar yolu güzergahı kullanılarak yeniden düzenlenmesini içeren ve 1834 nolu

yapı adası ile güzergahı değiştirilen, kamulaştırılması tamamlanmış 17 m. genişliğindeki imar yolu hattının Park Alanı olarak düzenlenmesi ve 1039 nolu yapı adasının kuzeyindeki imar yolu kesitinin kadastral sınırlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 28.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- İzmit- Körfez Mahallesi G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-IId uygulama paftası, 3209 ada, 2 nolu parselin bulunduğu yapı adasında kat artışı suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2008 tarih, 454 sayılı kararıyla uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan Kocaeli Üniversitesi Kampus Alanının doğusunda, Ticaret Alanı olarak ayrılmış 375,376,377,378,379 ve 382 nolu parsellerin bulunduğu alanı kapsayan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 28.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13- Sözleşmeli personel istihdamının 5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 3.parağrafında "Belediye ve bağlı kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."denildiğinden sözleşmeli personellerin 01.01.2009- tarihinden itibaren çalıştırılma yetki süresinin uzatılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14- 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli personellere net ücretinin ödenebilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15- Geçici işçilerin 01.01.2009 -31.12.2009 tarihleri arasında çalıştırılabilmeleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16- 5393 sayılı kanunun 25 maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda çalıştırılacak kişi veya kuruluşlara verilecek ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 17- Zabıta personelinin maktu mesai ücreti teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında bilgi verilmek üzere eğitim çalışmaları yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık, Eğitim Gençlik kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 28.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- Mülkiyeti belediyemize ait olan Yenimahalle mahallesi, 19L-IIb pafta, 1838 ada, 6 nolu parseldeki 11616/30468, 1823 ada, 1 nolu parseldeki 312/1185, 1837 ada, 1 nolu parseldeki 294/1057 oranındaki hisselerimizin tamamının veya bir kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 02.02.2009 tarih ve 197 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne ( Belediye meclis üyeleri Alpaslan Seymen, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar,Güler Çetin, Ali Birol Özbay ve Ergun Aşkın´ın muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

G-2- Savaş Dönmez parkında yapılmakta olan Çeşmeye Nebiye- Havva hanım çeşmesi isminin verilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.02.2009 tarih ve 10 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20- 4 yılldır gerçekleştirdiğimiz "28 Haziran Uluslar arası Folklor Şenliği" kapsamında ilimize davet ettiğimiz "Bosna Hersek" ZIVINICE de düzenlenen "ULUSLAR ARASI ÇOCUK Festivali " için belediyemize davet mektubu gönderilmiştir. Bu davet üzerine Bosna Zivinice de 4-9 Mart 2009 Tarihleri arasında festivale katılmak üzere İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE, Belediye Meclis Üyeleri Zerrin TÜRK, Hasibe HEPDURLUK, Gülcan KOCABIYIK, Mustafa DAĞ, Eğitim Kültür ve Müze Birimi Sorumlusu Fikret KAYA, Neslihan Tuğba KAYA ve ekli listedeki öğrencilerin görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.02.2009 tarih ve 106 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

4 yılldır gerçekleştirdiğimiz "28 Haziran Uluslar arası Folklor Şenliği" kapsamında ilimize davet ettiğimiz "Bosna Hersek" ZIVINICE de düzenlenen "ULUSLAR ARASI ÇOCUK Festivali " için belediyemize davet mektubu gönderilmiştir. Bu davet üzerine Bosna Zivinice de 4-9 Mart 2009 Tarihleri arasında festivale katılmak üzere İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE, Belediye Meclis Üyeleri Zerrin TÜRK, Hasibe HEPDURLUK, Gülcan KOCABIYIK, Mustafa DAĞ, Ergun AŞKIN ,Eğitim Kültür ve Müze Birimi Sorumlusu Fikret KAYA, Neslihan Tuğba KAYA ve ekli listedeki öğrencilerin ve çalıştırıcıların görevlendirilmelerine ve pasaport , otobüs gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahlarının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-4-İlaçsız bir yaşam ve sağlıklı Beslenme günümüzde kanser kadar korkulu olan fazla kiloları diyet yapmadan ve ilaç kullanmadan nasıl verebiliriz alışkanlık haline getirdiğimiz fuzuli ilaç kullanmayı nasıl bırakabiliriz konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili belediye meclis üyeleri Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, İzzet Dal Mehmet Bektaş ve Ali ihsan Vardoğan tarafından verilen 03.02.2009 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık, Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.02.2009 Salı günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 03.03.2009 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.