Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.07.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmitBelediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 03.07.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN,İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, KaniBAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Ç. Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ,Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ, CengizÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1- 05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak "Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe, otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına, Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme veİştirakler Müdürlüğünün  02.07.2012 tarihve 178 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

G-2- Mahalli İdareler Bütçe veMuhasebe Yönetmeliğinin Aktarma ile ilgili 36. Maddesinin 2. Bendi "Fonksiyonelsınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis kararı,fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Encümenkararıyla  bunların dışında kalan veekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticininonayı ile yapılır" denmektedir. Buna göre Fen İşleri Müdürlüğünün 2012 yılıiçerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler için gerekli olan 6.000.000,00TL ekli cetvelde belirtilen fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde (Müdürlükler arası) Bütçe ödeneği aktarımlarının yapılması teklifi ile ilgiliMali Hizmetler Müdürlüğünün 29.06.2012 tarih ve 2987 sayılı yazısı okunarakyapılan oylama neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

Belediyece yaptırılması istenen boş parsellerin yolcephelerinin kapatılması ile ilgili, olarak;

 

1-      Tüm boş parsellerde cephe kapatılması yapılmaktamıdır?

2-      Cephe kapatılması işleminde parsel sahibinin malikatkısı varmıdır? Varsa nasıl belirlenmektedir.

3-      Cephe kaplama işi ihale yolu ile mi yapılmaktadır.

4-      Cephe kapatma işleminde 6306 sayılı yasanın 17.Maddesinde belirtilen cephe iyileştirme kapsamında olup olmadığı hususlarında, BelediyeMeclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Elif BÜLBÜL ve Fahri ÖRENGÜL tarafındanverilen  soru önergesine ilgili Müdürlüktarafından yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi.

 

05.06.2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

05.06.2012tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- II Sayılı Boş KadroDeğişikliği Cetveli ile, III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ileilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.06.2012 tarih ve 864 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

 

Madde 4- İzmit-Tepecik Mahallesi, 1 Pafta 228 Ada 41 nolu(eski 20) parselde yer alan tescilli yapının Koruma Alanını oluşturan 228 ada1, 2, 3, 4, 43, 32 ve 33 nolu parseller, 233 ada 21, 24, 25 ve 26 noluparseller ile 236 ada 15 ve 17 nolu parselleri kapsayan Koruma alanı sınırınınimar planı üzerine aktarılması içeren uygulama imar planı değişikliği teklifiile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2012 Tarih ve 2160 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 5- İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2buygulama imar planı paftası, 3699 ada, 6 nolu parselde tespit edilen kanalkalıntılarının tescil edilmesini ve 3699 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerikapsayan koruma sınırının imar planı üzerine aktarılması içeren uygulama imarplanı değişikliği teklifi  ile ilgiliİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2012 Tarih ve 2159 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 6- İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25a.3c. uygulamaimar planı paftası, 4983 ada 4 nolu parsel, 4985 ve 4986 ada 1 nolu parsellerdehazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 26.06.2012 Tarih ve 2161 sayılı yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

KARAR 58- (Madde 7-) İzmit- Gündoğdu Mahallesi,G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı paftası 167 ada 9 nolu parselin "Konut Alanı"olan kullanımının  "Ticaret Alanı" olarakdüzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmarKomisyonunun 14.06.2012 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 59- (Madde 8-) İzmit- Yenimahalle 1274 ada,9 parsel ve 27 ada, 461 parselin mevcut imar planında sehven kaldığıbelirlenen  "5/A-2/3, 0.40/1.20 yapılanmakoşulunun yeniden eski yapılanma koşulu olan "5/A-2/3, 0.40/0.80" oranınadönüştürülmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili  İmar  Komisyonunun 07.06.2012 tarihli  raporuokunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 60- ( Madde9-) İzmit- Yahyakaptan Mahallesi19.O.1b pafta, 1554 ada, 1 nolu parselin imar planı yapılanma koşullarınınyeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı değişikliği  teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun21.06.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 SosyalGüvenlik Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü´ne ait mevcut durumdaki hizmet binasının 1999 yılındaki depremde hasar gördüğüve orta hasarlı yapı olarak sınıflandırılması nedeniyle yeni hizmet binasınınİzmit-Yahyakaptan Mahallesi,  G23b.25c.1dUygulama imar planı paftası, 1554 ada 1 nolu parselde yer alan Resmi KurumAlanında yapılabilmesi için uygulama imar planı yapılanma koşulunun Blokifadesi ile birlikte yeniden H:6 Kat düzenlenmesi talep edildiğibelirlenmiştir.

Ancak söz konusu 1554 ada 1 nolu parselin mevcut imarplanında E:1.20 ve H:3 Kat yapılanma koşullarına sahip Resmi Kurum Alanı olduğuve yapılan imar planı değişikliği teklifi ile Emsal değerini arttırılmasısonucu yapı yoğunluğu arttırıcı etkisi olacağı, söz konusu parselin alanıiçerisinde yapılacak yapı kütlesinin bölgede olumsuz silüet etkisi meydanagetireceği ve bölgede otopark alanı sorunu yaratacağı tespit edilmiştir.

 

Bu doğrultuda, İzmit-Yahyakaptan Mahallesi,G23b.25c.1d Uygulama imar planı paftası, 1554 ada 1 nolu parselde Aladağ İmarPlanlama firması tarafından hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği önerisiile teklif edilen Blok ve H:6 Kat yapılanma koşulunun, SGK İl Müdürlüğününmevcut iş potansiyeli ve yapısal alan ihtiyacı göz önünde bulundurularak,bulunduğu alandaki mevcut yapılaşma ile uyumlu fiziksel özelliklere sahipyapısal imkanın sağlanması amacıyla E:2.00, H:4 Kat ve yapı yaklaşmasınırlarının ön cepheden 5mt, batı ve güney cephelerinden 10 mt ve doğucephesinden 3 mt olacak şekilde alansal sınırlayıcı ölçülerle tanımlı bir alanoluşturulması ve otopark ihtiyacının kendi içerisinde çözülmesi kaydıyla  yeniden düzenlenmesi (Belediye meclisüyeleri FikretGÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL,  ŞabanSARIGÜLLE,  İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN,Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Ç Devrim YILDIZ, OrhanKARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´ in mualif oylarınakarşı  ( İzmit Belediye Başkanı  Dr. Nevzat DOĞAN ve Meclisüyeleri  Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahimKILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT,Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, ALi YILMAZ ´ınkabul oyları ile  uygun görülmekle kabulüne  oyçokluğu ile  karar verildi. 

 

KARAR 61-(Madde 10-) Mahalle sınırlarınınyeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.06.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 62-(Madde 11-) Belediyemiz Fen İşleriMüdürlüğünce Hacıhasan ve Kozluk mahallesi Sırrıpaşa Caddesinde cephesi bulunanbinalarda 6306 sayılı kanunun 17. Maddesine istinaden "Cephe İyileştirmeProjesi" gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje bedelinin tamamının veya birkısmının Belediye bütçesinden karşılanabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve BütçeKomisyonunun 28.06.2012 tarihli   raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 63 (Madde 12-) Akçakocamahallesi, 377 ada 19 nolu parselin 5393 sayılı Belediye kanununun 18.Maddesinin (e) fıkrasına göre parselinBelediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve encümen´e yetkiverilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.06.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- Belediyemiz sınırları içerisinde mesken alanlardankaynaklanan tüm atıkların 26927 sayılı Atık yönetimi Genel esaslarına ilişkinyönetmelik gereğince, kaynakta efektif ayrıştırılması teklifi ile ilgili Çevreve Sağlık Komisyonunun 26.06.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konununyeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre veSağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 64- (G1) Madde 14- 05.06.2012 tarih ve 52nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda Otopark Spor Tesisiİşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park, cafe, otopark,spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmenin kurulmasına,Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarınınyaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletmeoluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibiiçin  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştiraklerMüdürlüğünün  02.07.2012 tarih ve 178sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi  neticesinde:

 

05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe, otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına, Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

G2-(Madde 15-)  Mahalli İdareler Bütçe ve MuhasebeYönetmeliğinin Aktarma ile ilgili 36. Maddesinin 2. Bendi "Fonksiyonelsınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis kararı,fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Encümenkararıyla bunların dışında kalan veekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticininonayı ile yapılır" denmektedir. Buna göre Fen İşleri Müdürlüğünün 2012 yılıiçerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler için gerekli olan 6.000.000,00TL ekli cetvelde belirtilen fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde ( Müdürlüklerarası) Bütçe ödeneği aktarımlarının yapılması teklifi ile ilgili Mali HizmetlerMüdürlüğünün 29.06.2012 tarih ve 2987 sayılı yazısı okunarak ve gündemealınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve BütçeKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

AzalardanFahri MEYDAN, Olcay SANAL ve Şahsuvar MARUL´un  mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan Fahri MEYDAN ve Olcay SANAL´ınizinli sayılmalarını isteyen azalardan Emine ZEYBEK ve İbrahim ELGİN tarafından verilen takrir okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan Fahri MEYDAN veOlcay SANAL´ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile kararverildi.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan Şahsuvar MARUL´unizinli sayılmaasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL ve Gülümser AYHANtarafından  verilen takrir okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan ŞahsuvarMARUL´un  izinli sayılmasına oybirliği ile kararverildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.07.2012Salı günü yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.08.2012Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                        Emine OKANALP                         Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                            Katip