Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.10.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar CAN,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, Asım Eroğlu,  Ali İhsan Vardoğan,  Alpaslan Seymen,  Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,  İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş,  Saffet Koşar ve Güler Çetin´in mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan  Ekrem Durna,İsmail Selçuk ,Dursun Biçer, Ali Birol Özbay ´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail Selçuk ve Dursun Biçer´´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Asım Eroğlu ve Ali İhsan Vardoğan tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İsmail Selçuk ve Dursun Biçer ´in  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Ali Birol Özbay´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Müfit Karakuş ve Alpaslan Seymen tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Ali Birol Özbay´ın  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Suyun okullarda ekonomik kullanımını öğretmek ve öğrencileri bilgilendirmek maksadı ile çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri F.Sadık Bamaç ve Mehmet Bektaş tarafından verilen  03.10.2007 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.  

06.09.2007 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:

06.09.2007 tarihli tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve Bağlı kuruluşların Personeline yönelik olarak düzenlenen Prag (Çek Cumhuriyeti) ve Varşova (Polonya) Kentlerini içeren ? Teknik inceleme ve Yurtdışı Temas Programı?na katılmak üzere Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, Meclis Üyeleri Hasibe HEPDURLUK, Mesut YILDIRIM, Müfit KARAKUŞ, F.Sadık BAMAÇ ve Başkan Yardımcısı T.Yaşar KOCAOĞLU´nun  görevlendirilmesi ve gidiş- dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.09.2007 tarih ve 123 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından  Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşların personeline yönelik olarak  düzenlenen Prag ( Çek Cumhuriyeti) ve Varşova (Polonya) kentlerini içeren ?Teknik İnceleme ve Yurtdışı Temas Programı düzenlenmiştir. Program kapsamında Prag ?da AB Fonları ve Proje Yönetimi ,Varşova´da Ulaşım,Katı Atık Yönetimi ve Kültür ?Turizm konularında temaslar ve teknik inceleme çalışmaları yapılmak üzere Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE, Meclis Üyeleri Hasibe HEPDURLUK, Mesut YILDIRIM, Müfit KARAKUŞ, F.Sadık BAMAÇ  ve Belediye Başkan yardımcısı T. Yaşar KOCAOĞLU´nun görevlendirilmeleri ve gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahının

ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2008 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.09.2007 tarih ve 3448 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

2008 Senesi Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.09.2007 tarih ve 3359 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Serdar mahallesi, Arızlı Irak Kızılayı konutları sakinleri, yerel yönetimlerinin Serdar mahallesi muhtarlığından alınarak Yenimahalle muhtarlığına devredilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 31.08.2007 tarih ve 1463 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Serdar mahallesi, Arızlı Irak Kızılayı konutları sakinleri, yerel yönetimlerinin Serdar mahallesi muhtarlığından alınarak Yenimahalle muhtarlığına devredilmesi konusunun evrak eksikliği nedeniyle müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Arızlı-Akpınar Göller mevkiinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Toplu Konut İdaresinden devir alınacak taşınmazlardan 50.000 m2.sinin Belediyemize devri konusunda yapılacak protokol ve diğer işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28.09.2007 tarih, 803 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz sınırları içinde yapılmakta olan yapılarda, bitkilerin sulama, temizlik ve kullanma suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere binalarda bahçelerinde toprağa gömülü olarak yağmur suyunun biriktirilmesi maksadı ile tespit edilecek hacimde bina kullanım ve bahçe miktarı ile orantılı depolar yaptırılmasının zorunlu hale getirilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 26.09.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli-Merkez Çukurbağ ve Cedit Mahalleleri sınırında yer alan Musa Kazım Caddesinin 17 m. kesitte yeniden düzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin yasal askı süresi içersinde, İzmit- Çukurbağ Mahallesi 54 kadastro paftası, 425 ada, 52 nolu parsel sahibinin genişletilen yolun daha doğrusal hale gelebilmesi amacıyla alternatif imar yolu hattı önerisi ile birlikte sunduğu imar planı itiraz konusu teklifinin reddi ile ilgili

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Körfez Mahallesi, G23b-25d-4b imar planı, 19N-IIc uygulama paftası, 1857 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile, 19N-IIIb uygulama paftası, 1863 ada, 1 nolu parselin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.09.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Engelliliğin önlenmesi konusunda, yeni evlenen çiftlerin bilinçlendirilmesinin büyük öneminin olması sebebi ile söz konusu kitap ve CD ?lerin basılması ve tüm evlenen çiftlere ücretsiz dağıtımının yapılabilmesi konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.09.2007 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakaresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür ve Sanat ve Sosyal İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediyemizde yeni norm kadro esaslarına göre faaliyet gösteren müdürlüklere ait ?Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik ? oluşturulabilmesi  teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 25.09.2007 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde.

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Evlendirme Birimi olarak Cumhuriyet Kültür Merkezi Düğün Salonuna ait 2007 yılı sonuna kadar geçerli olacak tarife öneri cetveli teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.09.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği Taslağı teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.09.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suyun arıtma tesislerine yakın olan bölgelerdeki yeşil alanların sulanması ve yangın sistemlerinde rezerv su olarak kullanılması konusunda tavsiye kararı alınması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.09.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Körfez mahallesi 479 ada, 12 nolu parselin batısından geçen imar yolunun doğuya doğru kaydırılarak doğrusallığının sağlanması 12 nolu parselin geriye kalan kısmının park alanı ile bütünleştirilerek Park Alanı olarak ayrılması ve 15m. kesitteki imar yolunun batısındaki park alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesini içeren ve nazım imar planı kararlarına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.10.2007 tarih ve 2654 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

03.10.2007 tarihli Mecliste okunarak gündeme alınan gelen evrakların 19.10.2007  Cuma günü saat 15.00de yapılacak Meclis toplantısında görüşülmek üzere 03.10.2007 Çarşamba günü saat 15.00de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

       Halil Vehbi YENİCE                    Gülcan KOCABIYIK                    Mesut YILDIRIM

        Belediye Başkanı                             Katip                                     Katip