Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.11.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar,  Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin´in mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Mehmet Bektaş,´ın  mevcut olmadığı anlaşıldı.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet Bektaş´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mustafa Dağ tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mehmet Bektaş´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Saat 14.00´de başlayan Meclis toplantısına katip Mesut Yıldırım´ın geç gelmesi nedeni ile yedek katip Mustafa Dağ´ın seçilmesi için yapılan oylama neticesinde:

Mustafa Dağ´ın katip olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

03.10.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.10.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun ?Meclisin Görev ve Yetkileri? başlıklı 18.maddesinin g) bendinde ?şartlı bağışları kabul etmek? hükmü yer almaktadır. Belediyemize hibe edilecek 1 adet Traktör ve 1 adet Arazöz´ün noterde yapılacak devir işlemlerinde Belediyeyi temsilen Hesap İşleri Müdürü Seyhan Özcan´a yetki verilmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 16.10.2006 tarih ve 1139 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 5393 sayılı Belediye Kanununun ?Meclisin Görev ve Yetkileri? başlıklı 18.maddesinin g) bendinde ?şartlı bağışları kabul etmek? hükmü yer almaktadır. Belediyemize hibe edilecek 1 adet Traktör ve 1 adet Arazöz´ün noterde yapılacak devir işlemlerinde noterlik kanunu gereği şartsız bağışların da meclisten geçmesi gerekmekte olduğundan Belediyeyi temsilen Hesap İşleri Müdürü Seyhan Özcan´a yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Cedit mahallesi, 19N-Ib ve 20N-IVc uygulama imar planı paftaları, 437 ada, 31 nolu parselin mevcut imar planında yurt alanı olan kullanımının Ticaret alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2006 tarih ve 2571 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde.

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yenidoğan mahallesi, 19M-Ib uygulama imar planı paftası, 3916 ada, 2 nolu parselin 1 nolu parselle birlikte okul alanı olarak düzenlenmesi, 3918 ada, 2 nolu parselin bir kısmı ile

kuzeyinde kamuya terkli yaklaşık 0.8. ha. Alanın park alanı olarak düzenlenmesi ve 3916 adanın güneyinde meydan olarak düzenlenmiş alanın bir kısmının konut alanına ilave edilmesini içeren imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2006 tarih ve 2572 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Merkez Veliahmet Mahallesi, 29 kadastro paftası, 349 ada, 1 nolu parselin mevcut imar planında park alanı kullanımına sahip alanları dışında kalan konut alanı kullanımlı kısımları ile, 349 ada, 2 nolu parsel ve 730 ada 5 ve 6 nolu parsellerin konut alanı olan kullanımlarının Park Alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Merkez, Körfez Mahallesi, 7-8 kadastro paftası, 478 ada 49 nolu parselin, Spor Tesisi Alanı, Körfez Mahallesi, 19N-IVb uygulama imar planı paftası, 3411 ada, 2 nolu parselin bir kısmının ise yeşil alan olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 12.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait imar planlarının Bilgisayar ortamına aktarılması çalışması kapsamında, yenilenen halihazır harita ve mülkiyet bilgileri üzerinde düzeltmeler ile bu bilgiler doğrultusunda yapılaşma koşullarında yeni düzenlemeleri içeren ve tüm imar planı paftalarının yeni halihazır haritalar üzerine aktarılmasını kapsayan çalışmanın tadilen  teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 27.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yenidoğan mahallesi, Mürselpaşa  caddesinin alt tarafında kanal kenarında yapılan çocuk parkına, mahallesinde 10 yıl hizmet veren ve yakın zamanda vefat eden merhum ?İSMAİL TOPDEMİR?  isminin verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 17.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yenimahalle, 27 ada, 104 ( 8394.00m2), 152 (539.00m2), 376 (3897.00m2), 106 (4755.00m2), 458 (9687.00m2), 120( 1726.00m2), 105( 4227.00m2), 51 (4546.00m2),103 (2,00m2) parsel nolu gayrimenkullerin 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına devir edilmesi teklifi ile ilgili Bütçe ve İmar komisyonlarının 10.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2007 senesi Rüsum ve harçlar tarife cetveli ile ilgili Bütçe Komisyonunun 16.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:                             

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2007 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe komisyonunun 20.10.2006 tarihli raporu Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde:

2007 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe  komisyon  raporunun  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2007  Mali  Yılı Belediye Bütçe kararnamesi madde madde okunarak Esame-i tayin sureti ile yapılan  oylama  neticesinde  kararnamenin  kabulüne oybirliği ile karar verildi..

2007 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin toplamı 44.675.000,00 YTL  olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi

2007  Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin toplamı 44.675.000,00 YTL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan  oylama  neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2007 Mali  yılı  Belediye  memur  ve  işçi  kadrolarının   müzakeresi yapılarak, Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi

Norm Kadro İlke ve Standartları çerçevesinde değişen kadro cetvellerinin teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 12.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2006 -2007 yılı için Ambulans ücreti teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi  neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe sınırları içerisindeki görsel kirliliğin ( Özellikle deniz ve sahil kenarlarındaki evsel atıkların ) ve ayrıca Tıbbi atıkların nasıl depolanması gerektiğinin araştırılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık Komisyonu ve Bütçe komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

İlköğretim okullarında Diş Sağlığı Eğitimi konusunda çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Mustafa Dağ ve Gülcan Kocabıyık tarafından verilen 03.11.2006 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler ile Çevre Sağlık komisyonlarına havalesine  oybirliği ile karar verildi. 

Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisindeki köylerin sorunları ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacı ile muhtarlarla birlikte çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Osman Nuri Erturan ve Salim Kukul tarafından verilen 03.11.2006 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Saraybahçe Belediyesinin yapmış olduğu ve yapacağı spor komplekslerinin Sarbaş A.Ş tarafından işletilmesi konusunda çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri

Zerrin Türk,Metin Kozluca,İsmail Uslu ve Hasibe Hepdurluk tarafından verilen 03.11.2006 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler ve Bütçe  komisyonlarına  havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından  03.11.2006 Cuma günü saat 14.00 de yapılan Meclis Toplantısının kapatılmasına 05.12.2006 Salı günü  saat 15.00 de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Halil Vehbi YENİCE                   Gülcan KOCABIYIK              Mustafa DAĞ

 Belediye Başkanı                            Katip                            Katip