Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.11.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2009 dönemi
1. birleşiminin 1. ve 2.oturumu 03.11.2009 Salı günü saat
15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy ve Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

13.10.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

13.10. 2009 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 96- Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.10.2009 tarih ve 5031 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4-2010 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.10.2009 tarih ve 5070 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

5-Çevre Temizlik Vergisi Dereceleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.10.2009 tarih ve 5071 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

6-Tüysüz Mahallesi, 1794 ada, 7 parselde yapımı tamamlanan parka Saraykent Parkı isminin verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 20.10.2009 tarih ve 528 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

7-Kuruçeşme Fatih Mahallesinden, Orman Kadastro Komisyonlarında, Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28.10.2009 tarih ve 3227 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 97 2010MaliYılıBelediyeBütçekararnamesimaddemaddeokunarakyapılanoylama neticesinde:

21 maddeden oluşan Belediye Bütçe kararnamesinin 8.maddesi Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırlı´nın sözlü önerisine istinaden değiştirilmiş olup Esame-i tayin sureti ile yapılanoylamaneticesindekararnameninkabulüne oybirliği ile karar verildi.

2010MaliYılıBelediyeGiderBütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları90.000.000,00TLolarak Esame-i tayin sureti ileyapılanoylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2010MaliYılıBelediyeGelirBütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi toplamları 87.500.000,00 TL olarak Esame-i tayin sureti ileyapılanoylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Finansmanın ekonomik sınıflandırılması 2.500.000,00 TL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılanoylamaneticesinde kabulüneoybirliği ile karar verildi.

KARAR 98- Kadro derece değişikliği ve kadro iptali ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 99 - Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunantaşımazınKocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 100- Yeşilova Mahallesi (tapuda Deretepe mah.) 153 ada, 5 ve 7 nolu parsellerin sehven güneyinden geçirilen 7m.lik imar yolunun eski konumuna göre yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 101 -İzmit-Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.1d Uygulama İmar Planı paftası, 18 kadastro pafta, 1196,1285,1333 ve 2482 nolu, 19 pafta 1216,1217 ve 1334 nolu parseller ile G23b.25a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 9 kadastro pafta 633,618,2999,3000 ve 3256 nolu parselleri kapsayacak şekilde iki ayrı bölgede "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu" nun 01.04.2008 tarih ve 346 sayılı kararı gereği alanda su kemerleri bulunması nedeniyle " Koruma Alan Sınırı"nın geçirilmesi ve 15 metrelik imar yolunun kuzeye kaydırılması suretiyle önerilen imar planı değişikliğiteklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 08.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

13-İzmit Arızlı 241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parsellerin ifraz edilebilmesi amacıyla 241 ada, 2 nolu parselin doğu ve kuzey cephelerinde 7 metrelik imar yolunun açılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 22.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tekrar görüşülerek bir raporlarla Meclise sunulması için evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 102- İzmit- Serdar,Akmeşe Atatürk ile Kuruçeşme Hatipköy Mahallelerinden; Kocaeli Valiliği-Kadastro Müdürlüğünün 04.09.2009 tarih ve 3445 sayılı yazılarına istinaden, Orman Kadastro Komisyonlarında,Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 103- Halkın sağlığını ilgilendiren domuz gribi konusunda, İzmit Belediyesi olarak yapılabilecekler hususunda bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının 26.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 104-İzmit sınırlarında faaliyet gösteren ekmek fırınlarının kullandıkları yakıt cinslerinin tespiti ve çözüm önerileri konusunda çalışma yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlıkile Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının 27.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

17-Sokak hayvanlarının vatandaşlarımıza verdiği rahatsızlıktan dolayı bu konunun gerek bölgesel gerekse ülke çapında örnek belediyecilik uygulamaları araştırılmak suretiyle kalıcı bir çözüm bulunması ile ilgili konu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Komisyonlarının 23.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tekrar görüşülerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Çevre ve Sağlık ile Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

18-Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak konuyla ilgili programların düzenlenmesi ve iş takviminin belirlenmesi çalışmaları tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik Komisyonunun 22.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tekrar görüşülerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Çevre ve Sağlık ile Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-1- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki suç işleme oranlarının azaltılması amacıyla Belediyemizin sosyal hizmetler planlaması ile ilgili Meclis Üyeleri İbrahim ELGİN, Emine OKANALP, Şaban SARIGÜLLE tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.11.2009 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına; bir sonraki Meclis toplantısının 03.12.2009 Perşembe günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi