Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04 12 2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu  04.12.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, AdnanUYSAL,  Hasan Kırlı, İsmail SAĞIROĞLU,  İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, EmineZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, HüseyinÜZÜLMEZ,  Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL,İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.DevrimYILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,  Erkan AKSOY,  Olcay SANAL, Ali YILMAZ,  Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcutoldukları anlaşıldı.

06.11. 2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

06.11.2012tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Belediyemiz tarafından  yeni yapılan Erenler ve Sanayimahallelerindeki parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve BahçelerMüdürlüğünün 15.11.2012 tarih ve 1327 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 4- İzmit Durhasan Mahallesi,3567 ada, 4 parselde 31/1906 ( 31m2) hissenin Belediyemiz mülkiyetinde bulunupimar planlarında "İbadet Yeri" olarak ayrılmıştır. Defterdarlık Milli EmlakDairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü söz konusu parselde Belediyemize aitolan 31/ 1906 ( 31m2 ) hissenin bedelsiz devri ile ilgili Emlak ve İstimlakMüdürlüğünün 26.11.2012 tarih ve 8210 Sayılı yazısı  okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 87- (Madde 5-) 2013 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesiile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.11.2012 tarih ve 1558sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

EvrakınMüdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Aktarma ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün26.11.2012 tarih ve 5448 sayılı yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün açık ihale yöntemiile yapmakta olduğu, Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi yapımı işi ileilgili yatırıma İzmit Kadın Sosyal Yaşam, Şehit ve Gazi eşleri  sosyal destek merkezi adının verilmesi vetesisin, tüm işletme giderleri kendilerine ait olmak üzere, işletme hakkının,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devri karşılığında 5.000.000 TL ´likyardımın kabulü ve Bakanlıkla Protokolyapma yetkisinin Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili MaliHizmetler Müdürlüğünün 28.11.2012 tarih ve 5516 sayılı  yazısıokunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- İzmit- Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftası,4162 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 4163 ada 1 ve 2 nolu parsellerde KocaeliBüyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararıdoğrultusunda toplu yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün23.11.2012 tarih ve 3932 sayılı  yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 88- (Madde 9-)İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 541 ada 23nolu parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek plan üzerine işlenmesiniiçeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imarkomisyonunun 21.11.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR89-   ( Madde 10-)  İzmit-DurhasanMevkii, G23b.25a.3c uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımınasahip 4983 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan "2K Blok" gösteriminin mevcutimar planı üzerinden kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıdeğişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 08.11.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR90- (Madde 11)İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapudaM.Alipaşa), G23b.25a.3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 2522 ada 20 noluparselin mevcut imar planında "Ticaret Alanı" olan kullanımının "Sağlık TesisAlanı" olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğiteklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.09.2012 tarih ve 517 sayılıkararı ile onaylandığı ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imarkomisyonunun 21.11.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR91( Madde 12-)  İzmit-YahyakaptanMahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, E:1.05,Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip 3058 ada 13 nolu parselde toplu yapıyapılabilmesi amacıyla imar planı üzerine ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı vesınırının eklenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıdeğişikliği, lejant ve plan notu ilavesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun23.11.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, GünayATUN, Temel YILMAZ, Fahri Örengül,   ŞabanSARIGÜLLE,  İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN,Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Ç DevrimYILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´ in mualif oylarınakarşı  ( İzmit Belediye Başkanı  Dr. Nevzat DOĞAN ve Meclisüyeleri  Muammer BİNER,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ,Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahimELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL,  ALi YILMAZ´ın kabul oyları ile    oyçokluğu ile  kararverildi.  

            

 

 

Madde 13- İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftası 348ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamı ile 2, 4, 84 ve 121 nolu parsellerin birkısmı ve 699 ada 84 nolu parselin bir kısmında onaylı nazım imar planıdoğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgiliimar komisyonunun 23.11.2012 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakınİmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 92- (Madde 14-) İzmit- Arızlı AğaköyMevkii´nde şuyulandırma aşamasında, mülkiyet dokusu ve mevcut yapılaşma ileplan kararları arasında oluşacağı düşünülen uygulama sorunlarının çözümü adına,mevcut ulaşım sistemi ile planlama alanında yer alan konut alanları adaformlarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planırevizyonu teklifi ile ilgili imar komisyonunun 15.11.2012 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

Madde 15- Müdürlüklerin Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.11.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve BütçeKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı BelediyeGelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2013 yılıTarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Belediye Meclis üyesi, Hasan KIRLI tarafından verilen teklifdoğrultusunda imar harçları ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden raporun,Plan ve Bütçe komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 93- ( Madde 17-) Tepecik mahallesinde bulunan 2. Derecede doğal sitalanı Acısu Parkına  cephesi olanbinalara  "Cephe İyileştirme Projesi"teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonu ile İmar Komisyonunun 23.11.2012tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

Madde 18- Kocaeli ili İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi,Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahallelerinde 3402 sayılıKadastro kanununun 22. Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastroekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen hermahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun26.11.2012 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

AzalardanM Zekeriya ÖZAK , Mehmet DEMİRTAŞ´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan M. Zekeriya ÖZAK´ın izinli sayılmalarınıisteyen azalardan  İbrahim ELGİN veİsmail GÜNDAŞ  tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan M Zekeriya ÖZAK´ın   izinlisayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan Mehmet DEMİRTAŞ´ın  izinli sayılmalarını isteyenazalardan  Fikret GÖKMEN ve GülümserAYHAN  tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Azalardan Mehmet DEMİRTAŞ´ın   izinlisayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

04.12.2012 Salı günü yapılan meclis toplantısıkapatılarak (Cumartesi ve Pazar günlerini tatil günü  saymak kaydıyla) birsonraki toplantının 10.12. 2012 saat 16.00´da toplanılmasına oybirliği ilekarar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                          Emine OKANALP                         Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                            Katip

 

 

 

 

 03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesidoğrultusunda;  03.12. 2009 tarihlitutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmaksuretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.MetinAlan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle,Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, CengizÖzcan, Elif Bülbül,  GülümserAyhan,  Fahri Meydan,  Haspi Kösemen,  Ç.Devrim Yıldız,  Orhan Karadağ,  Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı,  Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclisüyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç,İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, ZaferYılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluksağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinindevamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

Meclisgündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Herbir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ilegörüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi halinegetirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül veFikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılanoylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddelerhalinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme veİştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak vegündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

   05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmitGıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çaybahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmaküzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergidairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleriBakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve BelediyeBaşkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetkiverilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.