Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.05.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar CAN,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet BEKTAŞ, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk,  Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,  İzzet Dal, İbrahim Güçlü Müfit Karakuş, Saffet KOŞAR ve Güler Çetin´in  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan İsmail Uslu, Yusuf Sami Çınar, Alpaslan seymen´in mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail Uslu ve Yusuf Sami Çınar´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İsmail Uslu ve Yusuf Sami Çınar´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen´in izinli sayılmasını isteyen azalardan İzzet Dal ve Güler Çetin tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Alpaslan Seymen´in  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

01.05.2007 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:

01.05.2007 tarihli tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Ömerağa mahallesi 13 kadastro paftası 283 ada 44 nolu parselde yer alan imar yolunun kaldırılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2007 tarih ve 1283 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

İzmit-Merkez Yenidoğan Mahallesi , 19M-Ib uygulama imar planı paftası , 4413 ada , 28 no´lu parselin batısından geçen imar yolunun 12.50m. genişlikte olacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.04.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Veliahmet Mahallesi , 29 kadastro paftası , 349 ada , 2 no´lu parsel sahibinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 tarih 791 sayılı kararı ile uygun görülen imar planı değişikliğine yaptığı itirazın kamu yararına aykırı bir uygulamanın yapılmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği ile ilgili imar komisyonunun 24.04.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Merkez , Orhan Mahallesi , 20M-IIIb uygulama imar planı paftası , 3483 ada , 1 ve 2 nolu parseller ile 3484 ada 1-2-3-4-5-6 no´lu parsellerin birleştirilerek yeni oluşacak alanda site yapılabilmesi amacıyla , 3484 ada ile 3483 ada arasındaki imar yolunun kuzey ucunun

3483 ada 2 no´lu parselde düzenlenerek yol güzergahının güneye doğru kaydırılması suretiyle önerilen plan değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonunun 25.04.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik düzenlenerek  22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu nedenle Müdürlüklerin faaliyete geçirebilmesi ve Standartlara İlişkin Yönetmeliğe göre kurulabilmelerini sağlamak amacıyla kadrolarını belirleyebilmek için Teşkilat yapısı teklifi  ile ilgili Bütçe komisyonunun 24.04.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe bölgesinde özellikle şehir merkezinde bulunan binaların kör cephe ve yan duvarlarına vinil, profil ve yazı şeklindeki reklamlara izin verilip verilmeyeceği  teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 18.04.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Köpek toplama faaliyetlerinin Zabıta Müdürlüğüne devri ile ilgili Bütçe komisyonunun 19.04.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz Encümenince alınan kararlardaki İmar Para Cezalarına Bölge İdare Mahkemelerince önceden belirlenmiş objektif ölçütler bulunmadığı, cezanın tayinine yönelik somut herhangi bir kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararları mevcut olup, 3194 sayılı İmar Kanunu´nun 42. maddesine istinaden Encümenin belirlemiş olduğu para cezaları belirlenirken hangi kriterlerin alınması teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 26.04.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Saraybahçe belediyesi tarafından yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun  26.04.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Tüysüzler mahallesine bağlı Yeni, Burcu, Yasemin ve Çiğdem sokakların Fatih mahallesine bağlama teklifi ile ilgili Türlü İşler  komisyonunun 26.04.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunda görüşülen konuda Gençlik meclisinin kurulması tamamlanmış olup, Kadın meclislerinin kurulması konusunun incelenmesi devam ettiğinden devam eden konuyla ilgili meclisten ek  süre istenmesi teklifi hakkında  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.04.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe sınırları içersinde hava kirliliğini önlemek (Oksijen kaynağı yaratmak) gürültünün mas edilmesi, dekoratif görüntü sağlanması, belli bir zaman içinde belediyeye ekonomik katkı getirmesi amacıyla uygun olan bölgelere Polewnia Ağacının dikilmesi  teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun  24.04.2007 tarihli raporu, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

18.05.2004 tarih ve 174 sayılı meclis kararı ile Türkiye Belediyeler birliğine Belediyemiz meclis üyesi Yaşar Can asil üye olarak seçilmiştir.04.04.2007 tarih ve 53 sayılı meclis kararı ile sehven yedek üyeliğe tekrar Yaşar Can seçildiğinden yedek üyeliğe yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili yazı işleri Müdürlüğünün 30.04.2007 tarih ve 48 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türkiye Belediyeler Birliği yedek üyeliğine Belediye Meclis üyesi Ekrem Durna´nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

İsimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28/12/ 2004 tarihli raporu neticesinde Belediyemiz Meclisi 07/01/2005 tarih ve 158 sayılı kararı ile isimsiz parklara isim verilmiştir.Türlü işler komisyonu tarafından parklara verilen bazı isimlerin tekrar değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Temizlik işleri müdürlüğünün 30.04.2007 tarih ve 272 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Fatih mahallesine bağlı Şahin ve Yıldız sokakların ( su deposu kuzeyi) Yenidoğan Mahallesine bağlanma talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.04.2007 tarih ve 1309 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit -Hacıhızır mahallesi,409 ada 20-21-22-24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda arka cephedeki kot farkından dolayı yapılacak inşaatlar için tehlike olacağı belirtilerek gerekli önlemlerin alınması için konunun imar planı üzerinde değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.05.2007 tarih ve 1314 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kentsel Sit Alanı içersinde tescilli eserler dışındaki yapılarda koruma planı ile getirilmiş oranlar dışında kentsel dokunun korunması ile birlikte binaların cephelerinde mimari yorumlara yön verilebilmesi amacıyla Belediyemiz genel görüşünün belirlenerek uygulamanın denetlenmesini sağlanabileceği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.05.2007 tarih ve 1315 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2006 Yılı Kesin Hesabı  ile ilgili Bütçe komisyonunun 03.05.2007 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 04.05.2007 Cuma günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 05.06.2007 Salı günü saat 16.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Halil Vehbi YENİCE                    Gülcan KOCABIYIK                    Mesut YILDIRIM

B elediye Başkanı                              Katip                                    Katip