Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.09.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 04.09.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkan Vekili Hüsayin ÜZÜLMEZ Başkanlığında azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Hasan Kırlı, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN,  İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

07.08. 2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.08.2012 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1-Çevre Kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen " Çöp toplama aracı"na ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu aracın Devlet Malzeme Ofisi marifetiyle Belediyemiz adına  satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde Belediye Başkanı veya görevlendirileceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname  ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03.09.2012 tarih ve 522 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

İzmit Bekirdere üç yol mevkiinde zemin ve diğer alanlarda bir düzenlemenin yapıldığı görülmekte olup bu işin uzun süredir devam etmesi , döşenen parkelerin yeniden sökülmeye başlanması ile zamanın daha da uzaması belediye denetiminin eksiksiz olduğunun görülmesi nedeniyle,

1-      Bu alanda yapılan işin mahiyetinin ne olduğu, bu işin hangi kurum ve kuruluşlara hangi yöntemle ihale edildiği.

2-      İhale miktarının ne olduğu.

3-      İşin bulunduğu yerde işi alan firmanın ve işin özelliklerinin neden ilan edilmediği.

4-      Denetimlerin kimler tarafından yapılmakta olduğu, denetim eksikliğinin nedenleri.

5-      İlgili firmaya bu güne kadar yapılan ödeme miktarlarının ihale evrakları ile birlikte ayrıntılı olarak yazılı ancak meclis toplantısında da sözlü olarak bildirilmesi hususlarında

Belediye Meclis üyeleri Fikret GÖKMEN,  Fahri ÖRENGÜL, Gülümser AYHAN  ve Cengiz ÇAKAR tarafından verilen  soru önergesine ilgili Müdürlük tarafından yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

Belediyemizin vatandaşın inşaat süresince terk edilen alanı kullanması nedeniyle ücret talep ettiği konusunda Belediye meclis üyesi Adnan UYSAL tarafından verilen soru önergesine ilgili Müdürlük tarafından bilgi verilmesine karar verildi. 

 

Madde 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2013 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.08.2012 tarih ve 3429 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında "konut alanı" olarak gösterilen Arızlı 139 ada 7 nolu 388,00 m2 alanlı , Çukurbağ Mahallesi 4154 ada 8 nolu 335 m2 alanlı , Yenidoğan Mahallesi 3932 ada 13 nolu 607,00 m2 alanlı , Orhan Mahallesi 3439 ada 7 nolu 400,00 m2 alanlı , Orhan Mahallesi 3466 ada 24 nolu 665,97 m2 alanlı , Hatip 2134 ada 47 nolu 329,00 m2 alanlı , Hatip 4870 ada 1 nolu 280,82 m2 alanlı , Durhasan 186 ada 2 nolu 384,00 m2 alanlı , Durhasan 186 ada 4 nolu 347,00 m2 alanlı parsellerin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.08.2012 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- Katı Atık Toplama ve Taşıma Tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 23.08.2012 tarih ve 507 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Akçakoca mahallesi, 19.M2B pafta, 190 ada, 55 nolu parseldeki tescilli sivil Mimarlık örneği yapının restorasyon işi ile ilgili 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan sponsorluk sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına sözleşme yetkisi verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 16.08.2012 tarih ve 5062 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Yeni atanan Müdür ve Üstü Ünvanlı Personel hakkında bilgi sunumu.

Madde 8-İzmit- Durhasan, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, 165 ada, 7,8,9,10,11,12,14 nolu parseller, 166 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parseller ve 167 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2012 tarih ve 2921 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.4b-4c-4d, G23b.25a.3a-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 794 ada, 1 nolu parselde yer alan "Sağlık Tesis Alanı"nda Kamu-Özel Ortaklığı Modeli kapsamında Entegre Sağlık Kampüsü kurulabilmesi amacıyla 795 ada, 1 nolu parselde bulunan "Ortaöğretim Tesis Alanı" kullanımın bir kısmının "Sağlık Tesisi Alanı" olarak planlanması ile kaldırılan "Ortaöğretim Tesis Alanı"na karşılık eşdeğer alanın mevcut uygulama imar planında "Kültürel Tesis Alanı" kullanımında olan 798 ada, 1 nolu parselin bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2012 tarih ve 2920 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- İzmit-Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1557 ada,  1 nolu parselde yer alan "Spor Tesisi Alanı"nın batı sınırının mevcut spor salonu kullanımı ile örtüştürülecek şekilde batısında yer alan yeşil alana doğru genişletilerek yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2012 tarih ve 2919  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- Pazar yerlerinin işgal harçları teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.08.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 71-( Madde 12-)  Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunan binanın zemin kat ve ikinci katının tahsisi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.08.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 13-) Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilen isimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.08.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 72- (Madde G-1)  Çöp Toplama Aracı Temini için Şartlı Nakdi yardım Talebi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03.09.2012 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan  müzakeresi neticesinde:

  

Çevre Kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen " Çöp toplama aracı"na ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu aracın Devlet Malzeme Ofisi marifetiyle Belediyemiz adına  satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN ´a  yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname  ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Azalardan M.Zekeriya ÖZAK, Ali YILMAZ, İsmail GÜNDAŞ, Olcay SANAL, Hüseyin CANIGENİŞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Temel YILMAZ ´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardanM.Zekeriya ÖZAK, Ali YILMAZ, İsmail GÜNDAŞ, Olcay SANAL, Hüseyin CANIGENİŞ in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Emine ZEYBEK ve Mahmut ÖZTÜRK tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan M.Zekeriya ÖZAK, Ali YILMAZ, İsmail GÜNDAŞ, Olcay SANAL, Hüseyin CANIGENİŞ´ in  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Temel YILMAZ, ve Mehmet DEMİRTAŞ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL ve Gülümser AYHAN tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Temel YILMAZ ve Mehmet DEMİRTAŞ´ın   izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 04.09.2012 Salı günü yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 02.10.2012 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Hüseyin ÜZÜLMEZ                          Emine OKANALP                         Günay ATUN

İzmit Belediye Başkan V.                          Katip                                             Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesi doğrultusunda;  03.12. 2009 tarihli tutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmak suretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan,  Fahri Meydan,  Haspi Kösemen,  Ç.Devrim Yıldız,  Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı,  Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclis üyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Zafer Yılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluk sağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinin devamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Her bir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ile görüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi haline getirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddeler halinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

    05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.