Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.12.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna, Zerrin Türk,  İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım, Veysel Gül,  Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu,  Ali İhsan Vardoğan,  Dursun Biçer,   Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,  İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş,  Saffet Koşar, Güler Çetin  ve Ali Birol Özbay´ın  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Yusuf Sami Çınar ve Alpaslan Seymen´in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Yusuf Sami Çınar´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Yusuf Sami Çınar´ın  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen´in izinli sayılmasını isteyen azalardan Salim Kukul ve Müfit Karakuş tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen in  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

02.11.2007    tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.11.2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin 1.sayfa  4. parağrafının son satırında sehven yazılan Alpaslan Seymen ve Müfit Karakuş´un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi ibaresinin, Alpaslan  Seymen ve Mehmet Ataç´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi ibaresi ile değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

02.11.2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin 1.sayfa  5. parağrafında sehven  eksik bırakılan cümle; Atık plastik maddelerin hijyenik olmadan dönüştürülmesiyle elde edilen siyah poşetler ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 30.10.2007 tarih ve 1755 sayılı yazısının okunması ve gündeme alınmasının  kabulüne oybirliği ile karar verildi şeklinde düzeltilerek değiştirilmesine  oybirliği  karar verildi.

Geçici işçilerin 01.01.2008 -31.12.2008 tarihleri arasında çalıştırılabilmeleri teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.11.2007 tarih ve 1115 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Sözleşmeli personel istihdamının 5393 sayılı Kanunun 49.maddesinin 3.paragrafında ?Belediye ve bağlı kuruluşlarında norm kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.? denildiğinden, sözleşmeli personellerin 01.01.2008 tarihinden itibaren çalıştırılma yetki süresinin uzatılması teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.11.2007  tarih ve 1119 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretleri teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 27.11.2007 tarih ve 1975 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Tescilli ve koruma altında bulunan yapılarda yapılan Restorasyon  çalışmaları ile yapılar günümüze tarih ile kazandırılmaktadır ne varki bu yapıların cephelerine konulan gelişi güzel reklam tabelaları hem yapının dokusuna olumsuz görünüm katmakta, hem de antipati toplayacak şekilde dikkat çekmektedir.Bu türdeki yapı cephelerine konmak istenilen reklam tabelalarına standart getirmek ve konuya çözüm üretmek teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.11.2007 tarih ve 3049 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yapıların Cephe Tamir tadillerinde çevre düzeni teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2007 tarih ve 3118 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 Kozluk mahallesi 63 pafta 210 adanın İmar planlarının Bilgisayar ortamına aktarılması aşamasında imar planı yapılanma koşullarından kat sayısı ifadesinin 3 yerine sehven 5 yazıldığı belirlendiğinden, 210 adanın yapılanma koşulunun -/ B- olması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  28.11.2007 tarih ve 3082 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Körfez mahallesi, 19N- IIc pafta,1855 adanın batı sınırının imar planlarının bilgisayar ortamında aktarılması aşamasında batısındaki kavşakla ilgili kamulaştırma sınırı ile farklılık oluşturduğu belirlendiğinden bu alandaki imar hattı ile kamulaştırma sınırının uyumlandırılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.11.2007 tarih ve 3083 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Hacıhızır Mahallesi, G23b-24c-1a uygulama imar planı paftası, 4172 ada, 6 nolu parselden geçen imar yolunun 5 nolu parsele kaydırılarak yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliğinin askı süresi asamasında 4172 ada 6 nolu parsel sahibinin yaptığı itiraz  teklifinin reddi  ile ilgili İmar Komisyonunun 22.11.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Suyun okullarda ekonomik kullanımını öğretmek ve öğrencileri bilgilendirmek maksadı ile çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının  27.11.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2008 Senesi Tarife Cetveli ile ilgili Bütçe komisyonunun  28.11.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz mücavir alanında bulunan Arızlı köyüne ait ekli krokide A ve B harfi ile gösterilen alanların 5393 sayılı Belediye kanununun 8. maddesine göre Belediyemiz sınırlarına katılması; 5393 sayılı kanunun 9. maddesine göre A harfi ile gösterilen kısmının Yenimahalle mahallesine, B harfi ile gösterilen alanın Serdar mahallesine bağlanması ve Arızlı köyü sınırlarındaki Irak Kızılay konutları sakinlerinin Serdar Mahalle Muhtarlığından alınarak Yenimahalle muhtarlığına devredilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.11.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne  (Belediye meclis üyeleri Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin ve A.Birol Özbay´ın muhalif oylarına karşı )  oyçokluğu ile karar verildi.

 Atık plastik maddelerin hijyenik olmadan dönüştürülmesi ile elde edilen siyah poşetler  teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 27.11.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5179 sayılı gıda kanunu Türk gıda kondeksi yönetmeliği ambalajlama bölümü ve ilgili yönetmeliklerde gıda ile direk temas eden malzemenin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından verilen izne sahip olması gerekmektedir. Siyah renkli naylon poşetler; pet şişe, kova ve tıbbi atık gibi kullanılmış, kullanım süresi bitmiş atık malzemelerin toplanıp tekrar işlenmesi ile üretilmektedir. Direk gıda ambalajı amaçlı düşünülmediğinden gıda ile temas edebilecek malzeme standartlarında işlenmemektedir toplatılma ,işleme ve daha sonraki muhafaza koşulları göz önüne alındığında gıdalar için direk kullanıldığı takdirde önemli bir mikrobiyal ve kimyasal bulaşma kaynağı olarak düşünülebilir ve ciddi boyutlarda risk oluşturmaktadır.Aynı zamanda çevre sağlığı açısından değerlendirildiğinde plastik ve türevi malzemeler önemli kirlilik unsurlarıdır bu nedenle içerisine gıda maddesi konulduğu takdirde gıda maddesinin durumunu direk olarak etkileyeceği ve gıda ile temas edebilecek ambalaj materyali özelliklerine de sahip olmayan bu malzemelerin kullanılmaması gerektiğinden Saraybahçe sınırları içinde siyah renkli poşetlerin kullanılmaması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz sınırları içerisinde, özellikle " Karabaş mahallesinden Kozluk mahallesine" kadar olan bölümlerde ekli haritada sınırları çizilen alanlar içerisinde kalmakta olan yapılarda verilecek basit tamir tadil izinlerinde çevre ile zemin kaplamalarına verilecek olası zararları önlemek maksadıyla, özellikle zemini koruyucu malzemeler kullandırılması ve yapı malikince çalışma sonrası kullanılan sergi malzemesi ile üzerinde biriken moloz ve atıkların toplanıp bertarafı sağlanmalıdır.Bu durumdaki uyğulamalarda aksine hareket edenler hakkında yapılacak cezai uygulamalarının tespitinin sağlanması teklifi ile ilgili belediye meclis üyeleri Mustafa Dağ, M. Zekeriya Özak ve Mehmet Bektaş tarafından verilen 04.12.2007 tarihli takriri okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar ve Çevre Sağlık Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Şehrimizin tarihi yerlerinin ilköğretim okulu öğrencilerine tanıtımı amacı ile çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Ali İhsan Vardoğan ve Asım Eroğlu tarafından verilen 04.12.2007 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür  Sanat ve Sosyal  Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde köy ürünleri satanların sayılarının ; ürünlerini sattıkları yerlerin tespiti ve satış yeri temini konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili belediye meclis üyeleri İsmail Selçuk ve İbrahim Güçlü tarafından verilen 04.12.2007 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 04.12.2007 Salı günü saat 14.30´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 03.01.2008 Perşembe  günü saat 14.30´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Halil Vehbi YENİCE                    Gülcan KOCABIYIK                    Mesut YILDIRIM

Belediye Başkanı                             Katip                                      Katip