Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05 Mart 2013 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu  05.03.2013 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan Kırlı,İsmail SAĞIROĞLU,  İsmail GÜNDAŞ, MuzafferGÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  HüseyinCANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ,   Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL,İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN,   İbrahimBULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, OrhanKARADAĞ, Emine OKANALP,  Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY,  Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1-  Cumartesigünleri Mustafa Kemal Bulvarının Albay Karaosmanoğlu Caddesi ve Ahmet ÇelikerSokak ile kesiştiği (Uydu Görüntüsünde Mavi Renkli Alan)  bölgede Yuvam Akarca Semt Pazarı olarakfaaliyet gösteren pazar yerinin 8. bölgeye ait otopark olarak kullanılan alanataşınması ile ilgili Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi ile yapmış olduğumuzgörüşmeler neticesinde 8. Bölge Temsilciler Kurulunun 09.01.2013 tarihlikararıyla da uygun görüldüğünden Pazarın Cumartesi günleri bahis konusu yeretaşınması hususunda oy birliği ile karar alınmıştır.

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik 10. maddesindetanımlı "Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alanbüyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan pazar yerleribelediye meclisinin kararı ile başka bir alana taşınabilir, pazar yerinin başkabir alana taşınmasına ilişkin işlemler, bu Yönetmelikte belirtilen usul veesaslar çerçevesinde yürütülür." hükümleri gereği Yuvam Akarca Semt Pazarının3346 Ada 1 Parsel üzerinde Otopark olarak kullanılan kısma (Uydu GörüntüsündeSarı Renkli Alan)  taşınması teklifi ileilgili Zabıta Müdürlüğünün 20.02.2013 tarih ve 626 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına  oybirliği ile kararverildi.

 

G-2- Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, İkizli Çeşme sokakta 18 adetbinanın " Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17.Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik DaireBaşkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun28.02.2013 tarihli   ve 254 sayılıkararına istinaden " İkizli Çeşme Sokak Cephe İyileştireme Projesi´ninBelediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün28.02.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına  oybirliği ile kararverildi.

 

G-3- Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Gündoğdu (Yeşilova)Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan 2 katlı öğrenci yurdu ile 1 katlıprefabrik bina, erkek öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 03.11.2009 tarih99 sayılı Meclis Kararı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne 4 (dört) yıllığınabedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

KocaeliBüyükşehir Belediyesi söz konusu binaların öğrenci yurdu olarak kullanılmasıveya kiralanmasının planlanmadığını belirterek tahsisin iptal edilmesini talepetmektedir.

Gündoğdu(Yeşilova) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan 2 katlı öğrenci yurduile 1katlı prefabrik binanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne olan tahsisininiptal edilmesi talebinin görüşülmesi, talebin uygun görülmesi halinde parsel veüzerindeki yapıların 9 (dokuz) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgiliEmlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.03.2013 tarih ve 1360 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

05.02. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

05.02.2013tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

KARAR19- (Madde 3-) 15.02.2013 tarih ve 15 nolu meclis kararının ikinci fıkrasında ZübeydeHanım Halk Kütüphanesinin kelimesinden sonra gelmek üzere " Bitişiğinde bulunanve halen boş olan dükkanların ilave edilerek tashih edilmesi teklifi ile ilgiliYazı İşleri Müdürlüğünün 21.02.2013 tarih ve 37 sayılı yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

İzmitKadıköy mahallesi 3692 ada 2 nolu parselde bulunan Zübeyde Hanım Halkkütüphanesinin bitişiğinde bulunan ve halen boş olan dükkanların BelediyemizKültürel faaliyetlerinde kullanılmak üzere üzere 5 ( beş) yıl süre ile bedelsizBelediyemize tahsis edilmesi konusunda Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüile protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 38/g maddesine göreBelediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

( Madde 4-) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adınaverilen  21.02.2013 tarihli dilekçe iletalep edilen;  Hacıhasan Mahallesi,Yenihamam Sokak  No: 11 Adresindeki Sokakisminin Rıdvan ALYÜRÜK Sokağı olarak değiştirilmesi  teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün26.02.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü işler  Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi

 

(Madde 5-) Yenimahalle Radar Caddesi168 ada,13 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Parkve Bahçeler Müdürlüğünün 20.02.2013 tarih ve 305 sayılı yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü işler  Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi

 

(Madde 6-) 6306 sayılı kanunun 17.Maddesi uyarınca "kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi" nin Belediyemiztarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 01.02.2013tarih ve 34 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe   Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi

 

( Madde 7-) Belediyemiz Meclisinin08.01.2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı ile belirlenen Karabaş MahallesiBilirkişilerinden Nebiye MALKOÇ´un İl Kadastro Müdürlüğünün 11.02.2013 tarih ve798 sayılı yazısına göre muhtar olması sebebiyle yerine yeni bir bilirkişininbelirlenmesi teklifi ile ilgili, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.02.2013tarih ve 1121 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü işler  Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

(Madde 8-) İzmitBelediye Meclisi´nin 03.04.2012 tarih 33 sayılı kararı ve Kocaeli BüyükşehirBelediye Meclisi´nin 13.09.2012 tarih 526 sayılı kararı ile onaylanan "İ-1(Çayırköy) Gelişme Konut Alanı, İ-9 (Arızlı) Gelişme Konut Alanı ve İ-10(Akpınar) Gelişme Konut Alanı Uygulama İmar Planı"na ilişkin 30 günlük yasalaskı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün 21.01.2013 tarih ve 784 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde9-) İzmit- Malta Mahallesi (tapuda Kabaoğlu) G23b.24b.4auygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan E=0.30,Hmax:5.50 mt. yapılaşma koşuluna sahip "Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı"kullanımının doğu cephesinde 25 mt. olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 mt. olarakdüzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 22.02.2013 tarih ve 783 sayılı yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek birraporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 20- (Madde10-) İzmit- Yenişehir Mahallesi (tapudaMehmetalipaşa), G23b.25d.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 4801 ada 1,2, ve3 (yeni 11,12 ve 13) nolu parseller ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin17.01.2013 tarih ve 39 sayılı kararı ile söz konusu değişikliğe tadilen ilaveedilen 4801 ada, 4,5 (yeni 14,16) ve 6,7,8,9 (tevhiden 15) nolu parsellerin"5/A- 3/3" ve "0.40/1.20" yapılaşma koşuluna sahip "Konut Alanı" kullanımınınyapılaşma koşulları değiştirilmeksizin "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesiniiçeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun21.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediyemeclis üyeleri, (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL,Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarınakarşı; ( Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye meclis üyeleri MuammerBİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, EmineOKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile kararverildi.

 

KARAR 21 (Madde 11-) - İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25d.1c uygulamaimar planı paftası, 4783 ada, 6 ve 7 (yeni 23,24) nolu parsellerin mevcut imarplanında "5/A-4/3, 0.40/1.60" yapılanmakoşuluna sahip "T1 lejantlı Ticaret Alanı" kullanımı ile 4783 ada 12 ve 13(yeni 28,29) nolu parsellerin ise "5/A-3/3,0.40/1.20" yapılanma koşuluna sahip "Ticaret Alanı" kullanımının"E=1.60, H:4 kat" yapılanma koşulunasahip "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesiniiçeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar komisyonunun07.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediyemeclis üyeleri, (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL,Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,

Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) inmualif oylarına karşı; ( Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye meclisüyeleri Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ ) ´ın kabuloylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 22-( Madde 12-) İzmit- Durhasan, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası,165 ada, 7,8,9,10,11,12,14 nolu parseller, 166 ada, 1,2,3,4,13,14 noluparseller ve 167 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlananBelediyemiz Meclisinin 02.10.2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen,Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2012 tarih ve 695 sayılı kararıile tadilen onaylanarak 30 günlük ilan için askıya çıkarılan plan değişikliğineyasal askı süresinde ilgi yazı ile yapılan itiraz ve değişiklik talebi ileilgili İmar komisyonunun 21.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

KARAR 23- ( Madde 13-)  Arızlı  199 ada, 1 noluparseldeki  Belediyemize ait 251/ 263 (251,00m2) oranındaki hissenin 49,00m2 lik kısmı ile, şuyulandırmada kendisineverilen Arızlı 192 ada, 49 nolu parseldeki 49/ 307 ( 49,00 m2) oranındakihissenin başabaş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun21.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

KARAR 24- (Madde 14-) Belediyemizin,  Yahyakaptan mahallesinde yapımını  planlamış olduğu "Kapalı Pazar yeri ve  Otoparkı" projesi için BüyükşehirBelediyesi ile ortak proje kapsamına alınması ve bu amaçla protokolyapılması  teklifi ile ilgili Plan veBütçe Komisyonunun 26.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

KARAR 25 (Madde 15-) Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün10.04.2012 tarih ve 321 sayılı kararı gereği, Kapanca sokak, "SokakSağlıklaştırma Projesi" kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan tescillive tescilsiz yapıların cephe iyileştirme ve çevre düzenleme projelerinin 6306sayılı kanunun 17.maddesi uyarınca Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifiile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

Madde16-Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.04.2012 tarihve 322 sayılı kararı gereği, "Akçakoca Meydan Düzenleme Projesi" kapsamında Belediyemizmülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların cephe düzenlemeprojelerinin  6306 sayılı kanunun17.maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 27.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerekbir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonunahavalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR26- (Madde 17-)KuruçeşmeMeydanı Cephe İyileştirme Projesi´ nin Belediyemiz tarafından yaptırılmasıteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.02.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

RaporunKomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 27- ( Madde 18-) İl KadastroMüdürlüğünün 30.01.2013 tarih ve 550 sayılı yazısına istinaden bilirkişi seçimiile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 22.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

RaporunKomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1-  Cumartesigünleri Mustafa Kemal Bulvarının Albay Karaosmanoğlu Caddesi ve Ahmet ÇelikerSokak ile kesiştiği (Uydu Görüntüsünde Mavi Renkli Alan)  bölgede Yuvam Akarca Semt Pazarı olarakfaaliyet gösteren pazar yerinin 8. bölgeye ait otopark olarak kullanılan alanataşınması ile ilgili Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi ile yapmış olduğumuzgörüşmeler neticesinde 8. Bölge Temsilciler Kurulunun 09.01.2013 tarihlikararıyla da uygun görüldüğünden Pazarın Cumartesi günleri bahis konusu yeretaşınması hususunda oy birliği ile karar alınmıştır.

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik 10. maddesindetanımlı "Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alanbüyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan pazar yerleribelediye meclisinin kararı ile başka bir alana taşınabilir, pazar yerinin başkabir alana taşınmasına ilişkin işlemler, bu Yönetmelikte belirtilen usul veesaslar çerçevesinde yürütülür." hükümleri gereği Yuvam Akarca Semt Pazarının3346 Ada 1 Parsel üzerinde Otopark olarak kullanılan kısma (Uydu GörüntüsündeSarı Renkli Alan)  taşınması teklifi ileilgili Zabıta Müdürlüğünün 20.02.2013 tarih ve 626 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşlerkomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, İkizli Çeşme sokakta 18 adetbinanın " Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17.Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik DaireBaşkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun28.02.2013 tarihli  ve 254 sayılıkararına istinaden " İkizli Çeşme SokakCephe İyileştireme Projesi´nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ileilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 28.02.2013 tarihli yazısı okunarak ve gündemealınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçekomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-3- Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Gündoğdu (Yeşilova)Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan 2 katlı öğrenci yurdu ile 1 katlıprefabrik bina, erkek öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 03.11.2009 tarih99 sayılı Meclis Kararı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne 4 (dört) yıllığınabedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

KocaeliBüyükşehir Belediyesi söz konusu binaların öğrenci yurdu olarak kullanılmasıveya kiralanmasının planlanmadığını belirterek tahsisin iptal edilmesini talepetmektedir.

Gündoğdu(Yeşilova) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan 2 katlı öğrenci yurduile 1katlı prefabrik binanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne olan tahsisininiptal edilmesi talebinin görüşülmesi, talebin uygun görülmesi halinde parsel veüzerindeki yapıların 9 (dokuz) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgiliEmlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.03.2013 tarih ve 1360 sayılı yazısı okunarakve gündeme alınarak  yapılan müzakeresineticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçekomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

AzalardanOlcay SANAL´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle ilebugünkü toplantıya katılamayan azalardan Olcay SANAL´ın izinli sayılmasınıisteyen azalardan Emine OKANALP ve İbrahimELGİN  tarafından verilen takrir okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Olcay SANAL´ın  izinli sayılmasına oybirliği ile kararverildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.03.2013Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonrakitoplantının 02.04.2013 Salı günü saat 16.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                          Emine OKANALP                         Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                            Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesidoğrultusunda;  03.12. 2009 tarihlitutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmaksuretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.MetinAlan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle,Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, CengizÖzcan, Elif Bülbül,  GülümserAyhan,  Fahri Meydan,  Haspi Kösemen,  Ç.Devrim Yıldız,  Orhan Karadağ,  Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı,  Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclisüyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç,İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, ZaferYılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluksağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinindevamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclisgündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Herbir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ilegörüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi halinegetirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül veFikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılanoylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddelerhalinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme veİştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak vegündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

   05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmitGıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çaybahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmaküzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergidairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleriBakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve BelediyeBaşkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetkiverilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.