Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.04.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1.ve 2.Oturumu 05.04.2011 Salı  günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan Uysal, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Emine Zeybek,  Hüseyin Canıgeniş, Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, İbrahim Kılıç, Elif Bülbül, İbrahim Elgin,  Gülümser Ayhan, İsmail Gün, Fahri Meydan, Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut, Şahsuvar Marul, Mahmut Öztürk, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp, Mehmet Demirtaş, Erkan Aksoy, Olcay Sanal, Ali Yılmaz, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

08.03.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

08.03.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Belediye Meclis Üyeleri Temel Yılmaz, Şaban Sarıgülle ve Olcay Sanal mazeretleri sebebiyle toplantıdan ayrılmışlardır.)

 

KARAR 46-   01.01.2010 -31.12.2010 Mali yılı İzmit Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.03.2011 tarih ve 43 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne (Belediye meclis üyeleri Fikret Gökmen, Günay Atun, Fahri Örengül, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 47- Meclis katiplikleri seçimi ( 2 asil ,2 yedek) teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen  ve İbrahim Elgin tarafından verilen 05.04.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II.Başkan Vekili ile ,en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için  görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis katiplikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: 

Asil üyeliğe Azalardan Günay Atun 35 oy,  Emine Okanalp 35 oy, yedek üyeliğe  Emine Zeybek 35 oy , Cengiz Çakar 35 oy almak üzere meclis katipliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

KARAR 48- Meclis I. ve II. Başkan Vekilliğine üye seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Fikret Gökmen ve İbrahim Elgin tarafından verilen 05.04.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II. Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis I. ve II. Başkan vekilleri seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde:

Meclis I.Başkan Vekilliğine  Muzaffer Gürfidan 35 oy, Meclis II. Başkan Vekilliğine Muammer Biner 35 oy almak sureti ile oybirliği ile seçilmişlerdir. 

 

KARAR 49- Encümen üyelikleri seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen ve İbrahim Elgin tarafından verilen 05.04.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nufusu 100.000´ in üzerindeki Belediyelerde ,Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;

Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan Hüseyin Üzülmez  35 oy, Fahri Meydan 33 oy, Cengiz Özcan 32 oy almak sureti ile encümen üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Madde 7- Mülkiyeti Belediyemize ait .Durhasan ( Alikahya Fatih Mahallesi)   164 ada 18 nolu cinsi arsa olan  712.77 m2 lik parselin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre  Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.03.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 152 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin onaylı aplikasyon krokisine göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 28.03.2011 tarihli yazısı. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda 388 ve 584 nolu parsellerin güneyinden geçen 10 m.lik imar yolunun kaldırılması, bu alanın konut alanına ilave edilmesi ve kaldırılan yol alanına eş değer büyüklükte park alanının 384 nolu parselin doğusunda düzenlenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 28.03.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- Durhasan Mevkii, G23b.25a2c-3b, G23b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan ve "Kentsel Çalışma Alanı" olarak tanımlanan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile G23b.25d.4b uygulama imar planı paftasında yer alan lejant bilgilerine "Kentsel Çalışma Alanı" gösterimin eklenmesi, söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler ve Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi ile ilgili değişiklik teklifine ilişkin  İmar Komisyonunun  28.03.2011  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 50- Alikahya Fatih Mahallesi(tapuda M.Alipaşa) G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 205, 206, 207 ile 2793, 2794, 2795, 2783 nolu yapı adalarının arasından geçen 20 m.lik imar yolunun mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.03.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 51-  Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1026 nolu yapı adasının Cumhuriyet Caddesi cephesindeki ada hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.03.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 52-    III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili plan ve Bütçe komisyonunun 22.03.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 53-    5393  sayılı Belediye Kanununun 18/ e ve 75/d maddelerine göre Kozluk mahallesi, 189 ada, 16 parsel üzerinde bulunan tescilli eserin ve Kozluk mahallesi, 189 ada, 25 nolu parselin Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  24.03.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 54-     03.08.2010 tarih ve 88 sayılı İzmit Belediyesi Meclis kararı ile yapımı uygun görülmüş olan İzmit Saat kulesi ve Atatürk heykeli Çevre Düzenleme Projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının 18.01.2010 tarih ve 10816 sayılı genelgesine istinaden şartlı nakdi yardım talep edilecek olup, şartlı nakdi yardımın takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı için 5393 sayılı yasanın 38/g bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  24.03.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 16- Müdür ve Üstü unvanlı personel hakkında  bilgi sunuldu.

 

Madde 17- İzmit Belediyesi Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkındaki bilgi sunuldu.

 

KARAR 55- Avusturyanın Viyana kentinde 28 Nisan 2011 -01 Mayıs 2011 tarihleri arasında Art-Carnuntum Derneği tarafından düzenlenen, hoşgörü etkinlikleri kapsamında yer alan "İzmit Özel Günü" proğramına katılmak üzere izmit Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Elgin ve Mahmut Öztürk, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Acar´ın tüm masrafları Art-Carnuntum Derneği  tarafından  ödenmesi şartı ile, yurtdışına çıkış müsadesi teklifi ile ilgili  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih ve 328 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 56- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün açık ihale   yöntemi ile yapmakta olduğu "Cephanelik Spor Kompleksi Yapımı İşi" ile ilgili yatırımın finansmanı amacıyla; Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı´nın 28.03.2011 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yatırımın % 50 lik kısmı tesise " İzmit Belediyesi Spor Toto Cephanelik Spor Kompleksi" adının verilmesi şeklindeki reklam karşılığında ödenecektir.Yapımı devam eden söz konusu komplekse " İzmit Belediyesi Spor Toto Cephanelik Spor Kompleksi " adının verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih ve 1816 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-3- İzmit Üçtepeler mevkii Kabaoğlu köyü, Sarıcalar köyü  ve Malta mevkiinin bir kısmını kapsayan "Mutlak Tarım Alanı"  olarak belirlenen alanların konut alanı olarak planlanmasına ilişkin Kamu Yararı Kararı alınması teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2011 tarih ve 948 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oyçokluğu  ile karar verildi.

 

KARAR 57- Özel Mülkiyetlerde Belediye ekiplerince yapılan ilaçlamalarda daha önceden alınmış bir meclis kararı nedeniyle  ilaçlama bedeli alınmaktadır  bu hizmetin ücretsiz verilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Ali Yılmaz, İbrahim Elgin ve İbrahim Bulut tarafından verilen 05.04.2011 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Takririn geldiği şekilde kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

Azalardan Temel Yılmaz, Şaban Sarıgülle ve Olcay Sanal´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Temel Yılmaz  ve Şaban Sarıgülle´nin izinli sayılmalarını isteyen azalardan Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Azalardan Temel Yılmaz, Şaban Sarıgülle´nin izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Olcay Sanal´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İsmail Gündaş ve Kani Baştürk tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Olcay Sanal´ın  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.04.2011 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.05.2011 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.