Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.06.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

 Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar CAN,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet BEKTAŞ, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk,  Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,  İzzet Dal, İbrahim Güçlü Müfit Karakuş, Saffet KOŞAR ve Güler Çetin´in  mevcut  oldukları anlaşıldı.

04.05.2007 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:

04.05.2007 tarihli tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Körfez mahallesi 19N-III-a pafta, 479 ada, 12 nolu parselin batısında ve güneyinde bulunan ekli haritada ( C ) ve ( D ) harfleri ile gösterilen yerlerin kiralama amacında kullanılmak üzere, Kocaeli Valiliği ve İl Özel İdaresinin öngöreceği kurumlar adına veya  İl Çevre Koruma Birliği adına (tahsis) kiraya verilmesi hususunda Başkana yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 25.05.2007 tarih ve 30 sayılı yazısı okunarak yapılan müzkeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne (Belediye meclis üyeleri Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin´in muhalif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi. 

Belediyemiz adına müstakil tapusu bulunan gayrimenkullerin satışı ile ilgili Başkan ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.05.2007 tarih ve 50 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne ( Belediye Meclis Üyeleri Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin´in muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

İzmit-Körfez mahallesi, G23C05a1a-G23C05a1d uygulama imar planı paftaları, 1903 ada, 2 nolu parselde yer alan blok düzenlemesinin değişikliğini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2007 tarih, 1624 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 İzmit-Körfez mahallesi, G23b25d1d uygulama imar planı paftası, 9 kadastro paftası, 541 ada, 81 ve 82 nolu parsel maliklerinin plan revizyonuna itirazları ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2007 tarih, 1625 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz teşkilat yapısında da bazı müdürlüklerin oluşturulması yönetmelik gereği mümkün kılınmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan Teftiş Kurulu, Destek Hizmetleri (Satın alma), Emlak İstimlak, Kreş, Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri Müdürlüklerinin ayrıldıkları Müdürlük Bütçelerinden aktarma yapılmak sureti ile müdürlük bütçelerinin  oluşturulması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.05.2007 tarih 1861 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 Emekliliğe hak kazanmış olan veya yaş sınırını doldurmuş bulunan personelimizin kıdem ve sosyal haklarının ödenerek iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi söz konusudur. Belediyemizin içinde bulunduğu mali durum nedeni ile  kanunda kaynaklanan bu zorunlu ödemenin yerine getirebilmesi ve personellerin mağduriyetinin önlenmesi için İller Bankasından, Kamu Bankaları veya Özel Bankalardan bu amaçla kredi alınması ve kredi ile ilgili işlemler için, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  17.05.2007 tarih ve 1821 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

 Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye kanununun 15.maddesinin son bendine göre, Belediyenin proje karşılığı borçlanma yolu ile elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez hükmü yer aldığından Taşıtların kamu hizmet tahsisi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2007 tarih ve 1995 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemizde Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin hayata geçirilebilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 14.05.2007 tarih ve 462 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havelesine oybirliği ile karar verildi.

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.05.2007 tarih ve 494 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Pazar tezgahlarından arta kalan katı atıkların (çöplerin) poşetlenerek bulundukları yerlere bırakılması teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 17.05.2007 tarih ve 321 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Merkez, Ömerağa mahallesi, 13 kadastro paftası, 283 ada, 44 nolu parselde yer alan imar yolunun kaldırılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 17.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde tescilli esere bitişik veya cephe komşuluğu oluşturan parsellerde yeni yapılacak binalarda aranacak mimari özellikleri ile ilgili karar için gerekli olan inceleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Başkanlığının 30.05.2007 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Hacıhızır mahallesi, 409 ada, 20-21-22-24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda arka cephedeki kot farkından dolayı yapılacak inşaatlar için tehlike olacağı belirtilerek imar planı üzerinde gerekli önlemlerin alınması konusu ile ilgili inceleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Başkanlığının 30.05.2007 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kadın meclislerinin kurulması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 28.05.2007 tarihli raporu, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe sınırları içersinde hava kirliliğini önlemek (Oksijen kaynağı yaratmak) gürültünün mas edilmesi dekoratif görüntü sağlanması belli bir zaman içinde belediyeye ekonomik katkı getirmesi amacıyla uygun olan bölgelere Polewnia  Ağacının dikilmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 31.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

İsimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28/12/ 2004 tarihli raporu neticesinde Belediyemiz Meclisi 07/01/2005 tarih ve 158 sayılı kararı ile isimsiz parklara isim verilmiştir.Türlü işler komisyonu tarafından parklara verilen bazı isimlerin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili konunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi hakkındaki Türlü İşler komisyonunun 31.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Fatih mahallesine bağlı Şahin ve Yıldız sokakların ( su deposu kuzeyi) Yenidoğan Mahallesine bağlanma talebi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 31.05.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

Belediyemiz Encümenince alınan kararlardaki İmar Para Cezaları Bölge İdare Mahkemelerince önceden belirlenmiş objektif ölçütler bulunmadığı, cezanın tayine yönelik somut herhangi bir kriter bulunmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararları mevcut olup, 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesine istinaden encümenin belirlemiş olduğu para cezaları belirlenirken hangi kriterlerin alınması konusunda çalşışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun  31.05.2007  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediye Hizmetlerinde ihtiyaç duyulacak araçların piyasadan kiralanması için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 31.05.2007 tarih ve 916 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Alpaslan Seymen, Necat Çakır,  Salim Kukul, Temel Çağlayan F.Sadık Bamaç, Mehmet  Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin´in muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği Taslağı teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 05.06.2007 tarih ve 935 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

İzmit- Merkez, G23-b-24c-1a imar planı paftası, 4163 ada, 3 nolu parselin güneyinden geçen imar yolunun kuzeye kaydırılarak, 4167 ada, 1 nolu parsel ile 4163 ada 3 nolu parselin toplu yapılaşmaya uygun hale getirilmesi amacına yönelik birleştirilmeleri suretiyle plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.06.2007 tarih ve   1728    sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Belediyemize hibe edilecek olan 1 adet Mıtsubıshı Canter Kamyonet ´in noterden yapılacak devir işlemlerinde noterlik kanunu gereğince şartsız bağışlarında Meclis´ten geçmesi gerekmekte olduğundan söz konusu aracın hibesinin kabulü ve belediyeyi temsilen noter işlemlerinde Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan´a yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.06.2007 tarih ve 2061 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan enerji tasarrufu ile ilgili alınabilecek tedbirler ve önlemler konusunda Makine Mühendisler Odası ile birlikte okularda eğitim verilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Ali İhsan Vardoğan tarafından verilen 05.06.2007 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.06.2007 Salı günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 03.07.2007 Salı günü saat 16.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 Halil Vehbi YENİCE                    Gülcan KOCABIYIK                    Mesut YILDIRIM

 Belediye Başkanı                              Katip                                     Katip