Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.07.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

Belediye Başkanının Çağrısı Üzerine İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2004 dönemi 1.içtima devresi 23. birleşiminin 1.oturumu 05.07.2005 Salı Günü saat 16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir. 
 
Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Şemsettin Ceyhan, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F. Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş ve Güler Çetin´in mevcut oldukları anlaşıldı. 
Azalardan Zerrin Türk,Veysel Gül,Saffet Koşar´ın mevcut olmadıkları anlaşıldı.

* Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan aza Zerrin Türk ün izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Şemsettin Ceyhan tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde Zerrin Türk ün izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

* Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan aza Veysel Gül ün izinli sayılmasını isteyen azalardan Mehmet Bektaş ve Asım Eroğlu tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Veysel GÜL ün izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

* Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan aza Saffet Koşar ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Salim Kukul ve Nejat Çakır tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Saffet Koşar ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 02.06.2005 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
02.06.2005 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 25.05.2005 tarih,2005/8928 sayılı"Kamu Kuruluşları borç alacak hakkında yapılacak mahsup ve kesinti işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin" kararname ve tebliğin gereği için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 01.07.2005 tarih ve 242 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

* Arıtma Tesisleri işletim Operatörü Sertifika Programı isimli proje ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.06.2005 tarih ve 398 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Yuvam izmit Turgut Toplu Konut alanı içerisinde uygun görülen bir alana semt pazarı kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22/06/2005 tarih ve 601 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Cumhuriyet mahallesi, Plaj Yolu mevkii Demokrasi parkının Büyükşehir Belediyesine devri hakkındaki Emlak istimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 30/06/2005 tarih ve 399 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Cedit mahallesi 20N-IVa,b,c,d uygulama paftaları üzerinde Ağaçlandırılacak alan park alanı ve konut alanlarında mevcut yapılaşma ve yollar göz önünde bulundurularak hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28/06/2005 tarih ve 67 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Arızlı, 19L-IIb uygulama paftası, 154 ada, 6 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapılanma şartlarından yan bahçe mesafesinin 3 m. olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28/06/2005 tarih ve 217 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Kabaoğlu 20M-IIb uygulama paftası eski 1577 parselin (yeni 198 ada, 1 nolu parsel) "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" olan kullanımının "Konut Alanı" olarak düzenlenmesi suretiyle imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28/06/2005 tarih ve 37 (2004) sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Çukurbağ ve Cedit mahallelerinde Çınarlı camiinin Batısında yer alan Musa Kasım Caddesinin kesitinin 17m. olarak yeniden düzenlenmesi ile Kuzeyde eski hastane yolunun imar planı üzerinde güzergahının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28/06/2005 tarih ve 10 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit Kemalpaşa Mah. 4 Kadastro paftası 219 Ada 1 ve 22 nolu parselin bulunduğu kesimin " Park ve Kültür Alanı" olarak düzenlenmesi suretiyle
önerilen uygulama imar planı ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28/06/2005 tarihli ve 204 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit Hacıhızır mahallesi, 20N-IVd uygulama paftası, 4175 ada, 38 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapılanma şartının önbahçesiz ayrık nizam olarak değiştirilmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28/06/2005 tarih ve 206 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit Körfez mahallesi, 18N-IId pafta, 4205 ada, 5 nolu parselde mevcut bina göz önünde bulundurularak önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28/06/2005 tarih ve 188 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit- Ömerağa mahallesi, 12 pafta, 279 ada, 30 nolu parselin yapılanma şartlarından 20m. maksimum derinlik şartının kaldırılması sureti ile önerilen imar planı notu değişikliği ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28/06/2005 tarih ve 181 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Körfez mahallesi, 19N-Ic uygulama paftası, 558 ada, 24 nolu parselin bulunduğu kesimde imar planı üzerine blok düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 30/06/2005 tarih 224 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Yenidoğan mahallesi, 19M-Id uygulama imar planı, 50 kadastro paftası, 146 ada, 5 nolu parsel ile Yenimahalle, 77 kadastro paftası, 39 ada, 1 nolu parselin Doğusundaki alanın yeşil alandan çıkarılarak karayolları kamulaştırma alanı olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 09/06/2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Körfez mahallesi, 19 kadastro paftası 480 ada, 658 nolu parselde, yapı bloğu işlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliğinin incelenmesine devam edilmesi nedeniyle komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 30/06/2005 tarih ve 88 sayılı raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Yenidoğan mahallesi, 20M-IVc uygulama paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2005 tarih 451 sayılı kararıyla uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 17/02/2005 tarihinde onaylanan imar planı değişikliğinin incelenmesine devam edilmesi nedeni ile komisyona ek süre verilmesi hakkındaki imar komisyonunun 30/06/2005 tarih ve 9 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Yenimahalle, 19L Nazım imar planı üzerinde, D-100 Devlet Karayolunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarıyla NATO Tank Sahası ile Doğusunda bulunan servis yolunun NATO kriterlerine göre düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliğinin incelenmesine devam edilmesi nedeniyle komisyona ek süre verilmesi hakkındaki imar komisyonunun 30/06/2005 tarih ve 153 (2003) sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Ömerağa mahallesi, 19 N-Id uygulama paftası, 13 kadastro paftası, 301 ada, 77 nolu parselde yer alan Resmi Kurum Alanının yapılanma şartının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliğinin incelenmesine devam edilmesi nedeniyle komisyona ek süre verilmesi hakkındaki imar Komisyonunun 30/06/2005 tarih ve 149(2004) sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* 2004-2005 Eğitim Öğretim döneminin bitmesi nedeniyle tatile giren öğrencilere mahallelerinde boş zamanlarını değerlendirmek ve onlara bilgi ve beceri kazandırmak için muhtarlar ile beraber Belediyemiz önderliğinde çeşitli etkinlikler hazırlamak ile ilgili çalışma yapılması hakkındaki teklifin incelenmesine devam edilmesi nedeniyle,çalışmaların tamamlanıncaya kadar ek süre verilmesi ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 29/06/2005 tarih ve 226 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Muhtarlarla görüşülerek mahallelerde Çim Halı Futbol Turnuvası düzenlenmesine, bununla ilgili programlar yapılarak, belirlenen tarihlerde etkinliklerin gerçekleştirilmesinin kabulüne ve konunun yaz sezonu içerisinde tamamlanması gerektiğinden ve bu dönem içerisinde Meclisin tatile girmesinden dolayı komisyonlara ek süre verilmesinin reddine oybirliği ile karar verildi.

* Kreş Müdürlüğünün 2005/2006 öğretim döneminde 01 Eylül 2005- 01 Eylül 2006 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 20.06.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* Yenidoğan mahallesi, şantiyenin doğusunda, 2. beyhan geçidinin kuzeyinde kalan yaklaşık 6 dönümlük alanın (968 ada, 7 parsel, 997 ada 413 parsel, 4869 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller ) Yenidoğan mahallesinden ayrılarak Fatih mahallesine katılması teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 29.06.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İzmit Zihinsel Engelliler Beceri Geliştirme derneği şu anda çalışmakta oldukları yerlerin eğitim çalışmaları için yetersiz olduğundan eğitim ve beceri çalışmalarında kullanılması için bina yapmak üzere 5000 m2 civarında bir arsanın tahsis edilmesi teklifi ile ilgili imar ve Türlü işler Komisyonlarının 29.06.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* "Ağız ve Diş Sağlığı" konulu kitapçığın basımı ve dağıtımı teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 30/06/2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* Engellilerin hayattaki zorlukları ve bunların çözüm yollarını araştırmak ve bilgilendirmek konusunun araştırılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Yusuf Sami Çınar ve Mehmet Bektaş ın vermiş oldukları
05/07/2005 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.07.2005 Salı günü saat 16.00 da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

HALİL VEHBİ YENİCE  -  GÜLCAN KOCABIYIK  -  ŞEMSETTİN CEYHAN