Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.09.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna, Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş,  Saffet Koşar ve Güler Çetin´in mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan F.Sadık Bamaç´ın mevcut olmadığı anlaşıldı.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan F.Sadık Bamaç´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Necat Çakır ve Saffet Koşar tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

F.Sadık Bamaç´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

04.08.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.08.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündem Gereğince:

5393  sayılı  Belediye  Kanununun  33.   maddesi  a  bendi   gereği,İl

belediyelerinde   ve   nüfusu   100.000`in  üzerindeki  belediyelerde,

belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli

oyla  seçeceği  üç  üye,   mali  hizmetler  birim  amiri  ve  belediye

başkanının birim amirleri arasından bir  yıl  için  seçeceği  iki  üye

olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;

a) Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:

Azalardan Yaşar Can 19 oy,Zerrin Türk 17 oy,İsmail Uslu 17 oy almak

suretiyle   Encümen   üyeliklerine   seçilmişlerdir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.  maddesi a bendi gereği,   Belediye

meclisi,   üyeleri  arasından  en  az  üç  en fazla beş kişiden oluşan

ihtisas  komisyonları  kurabilir.   Komisyonların  bir  yılı  geçmemek

üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir,

dendiğinden  İhtisas komisyonları bir yıllığına  görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

b) Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Azalardan  Hasan  Kırlı,  Yusuf Sami Çınar,   Mesut  Yıldırım, Necat Çakır, Saffet Koşar oybirliği ile seçilmişlerdir.

c) İmar komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Azalardan  M.Zekeriya Özak,Asım Eroğlu,Veysel Gül,Müfit Karakuş,

İbrahim Güçlü oybirliği ile seçilmişlerdir.

d)  Türlü  İşler  komisyonu üyelikleri  için   yapılan   açık   oylama

neticesinde:

Azalardan Yalçın Akkuş,  İsmail Selçuk,  Osman Nuri Erturan, Mehmet Ataç

Salim Kukul oybirliği ile seçilmişlerdir.

e) Eğitim,  Gençlik,  Kültür,  Sanat  ve  Sosyal  Hizmetler  komisyonu

üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Azalardan Ali İhsan Vardoğan,Hasibe Hepdurluk, Gülcan Kocabıyık,İzzet Dal, Güler Çetin oybirliği ile seçilmişlerdir.

f) Çevre  Sağlık  Komisyonu  üyelikleri  için  yapılan  açık  oylama

neticesinde:

Azalardan Ekrem Durna,Mehmet Bektaş,Mustafa Dağ,F.Sadık Bamaç,Temel

Çağlayan oybirliği ile seçilmişlerdir.

 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.08.2006 tarih ve 7432 sayılı ?geçici işçiler? hakkındaki genelgesinin 3. maddesine istinaden 343 adet geçici işçi kadrolarının dondurulabilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.08.2006 tarih ve 1042 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

İzmit- Turgut mahallesi, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 4317 ada, 10 nolu parselin bulunduğu kesimde imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2006 tarih ve 1976 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Yenidoğan Mahallesi ,  20M-IIc uygulama imar planı paftası , 4709 ada , 22-23-24-25-26-27-28-29 numaralı parsellerin bulunduğu yerde , yapılanma koşullarının 5/A-2/3 ; 0.35/0.70 olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.08.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Yenidoğan Mahallesi , 20M-IIIa ve 20M-IVb uygulama imar planı paftaları , 4868  ada, 1 numaralı parsel ile 4869 ada , 9 numaralı parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği önerisinin , İstanbul VI Numaralı Korumu Bölge Kurulunun 25.07.2006 tarih , 143 sayılı  kararı ile değiştirilen yapılanma  koşulları doğrultusunda hazırlanan  tadilat teklifi ile ilgili imar komisyonunun 10.08.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Hacıhızır Mahallesi, 20N-IVd uygulama imar planı paftası,4172 ada ile 4176 adalar arasında bulunan 6 m. lik imar yolunun yerinde kullanıldığı şekilde kaymaz geçidi ile aynı güzergaha getirilmesi suretiyle talep edilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 28.08.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait imar planlarının bilgisayar ortamına aktarılması ve imar planlarının yenilenen halihazır haritalar üzerine aktarılması ile ilgili inceleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar ek süre istenmesi ile ilgili imar komisyonu Başkanlığının 31.08.2006 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Vatandaşlarımızı kan verme konusunda Kızılay ile ortak çalışarak gerekli bilgilendirme seminerlerinin düzenlemesi konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi  teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 29.08.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.09.2006 Salı günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına, 03.10.2006 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.