Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.10.2010 Tarihli Meclis Toplatısı

 

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 05.10.2010 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya ÖZAK, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan,  İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk,  Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp,  Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

Belediye meclis üyeleri Fikret Gökmen, İsmail Sağıroğlu, Şaban Sarıgülle, Muzaffer Gürfidan, Cengiz Özcan, Ç.Devrim Yıldız ve Gülümser Ayhan tarafından verilen, Bıçkıdere Göleti, Çayırköy Gölkay tesislerinde yapılan su kayağı şampiyonası ile ilgili soru önergesine ilgili müdürlük tarafından yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi.

 

Belediye meclis üyeleri Fahri Örengül, Fikret Gökmen ve  Şaban Sarıgülle tarafından verilen, belediye dışı kurumlara gönderildiği bildirilen Personel ile ilgili soru önergesine ilgili müdürlük tarafından yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi.

 

G-1-  04.08.2010 tarih ve 86 sayılı meclis kararı ile kardeş kentimiz olan Bosna Hersek Travning Kentine, Belediye Meclis üyeleri olarak Ekim ayının son haftası eğitim, turizm, kültür ve sosyal alanlarda işbirliği yapmak amacıyla ziyaret edilmesi için  gidiş- geliş yol masrafları ve konaklama giderlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Elgin, Emine Okanalp ve Emine Zeybek tarafından verilen 05.10.2010 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

06.09.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.09.2010 tarihli tutanak özetinin kabulüne oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Madde 3-  2011 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2010 tarih ve 3585 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 4- 2011 yılı Performans Programı teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 28.09.2010 tarih ve 122 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 100-  Gündoğdu mahallesi, 410 ada, 3 nolu parsel, imar planında  "konut alanı" olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin ( e) fıkrasına göre parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.09.2010 tarih ve 3886 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi  neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Mülkiyeti belediyemize ait sağlık ocaklarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli Valiliğine Aile Hekimliği uygulamasına geçinceye kadar süresiz ve bedelsiz, Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesine müteakip Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün önerdiği, encümen tarafından da kabul edilecek bedel üzerinden 5 yıl süre ile tahsis edilmesi ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına kiralama işlemleri için Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2010 tarih ve 4276 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi  neticesinde

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madd 7-Alikahya-Fatih Mahallesi, G23b.25b Nazım İmar Planı paftası, G23b.25b.3c Uygulama İmar Planı paftası, 683 ada 1 nolu parselin üzerinden geçen 12.00 metre genişliğindeki "imar yolu"nun güzergahının kadastral parsel sınırı ile örtüşecek şekilde güneye kaydırılması ve yine devamında 689 ada 1 parselin güney sınırından geçirilerek devam ettirilmesi şeklindeki Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2010 tarih ve 2360 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi  neticesinde

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 101-   İzmit, Kocatepe Mahallesi, G23b-23d, 23a nazım imar planı paftaları, G23b-23d-2a,2b, G23b-23a-3d,3c uygulama imar planı paftaları, 3401, 3402, 3399, 3398, 180, 181, 168, 166, 165, 164, 159, 179 no´lu yapı adalarının cepheli olduğu 15 m.´lik imar yolunun 10 m. olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliği tekllifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 102- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a. nazım imar planı paftası, G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 nolu parselin "Koruma Alanı Sınırı"nın yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 14.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 103- İzmit-Cedit Mahallesi, 1849 ada, 1 nolu parselin "Koruma Alanı Sınırı"nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 16.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- Bekirdere mahallesi, G23b.25a.4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parselin "Dini Tesis Alanı" olan kullanımının "Çocuk Bahçesi Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini ve 313 ada, 1 nolu parselin güneydoğusunda 1260 m2 lik alanın "Çocuk Bahçesi Alanı" olan kullanımının "Dini Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1b,  2a uygulama imar planı paftaları, 4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58 no´lu parseller ile 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerin cepheli olduğu 8 m. kesitteki imar yolu hattının, topoğrafik özelliklerden dolayı söz konusu parsellerde yapı yapılamaması sebebiyle, imar yolunun batı hattının sabit tutularak doğu hattının 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerden kamulaştırılma yapılacak şekilde kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- M.Alipaşa Mahallesi, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitteki imar yollarının, toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058 ile 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun  24.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 104-  Kadro değişiklik cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 105-Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Evlendirme ve Kreş birimlerinde uygulanacak 2011 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  16.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 106-  İzmit Belediyesine bağlı Bıçkıdere Göleti, Çayırköy Gölkay Tesislerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere 5188 sayılı kanun doğrultusunda ( 10 ) adet Silahsız ve Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.09.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Orhan Karadağ´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Orhan Karadağ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Şaban Sarıgülle ve Fikret Gökmen tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  Orhan Karadağ´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Hasan Kırlı tarafından verilen sözlü önergede belirtilen Cumartesi ve Pazarın tatilden sayılması teklifinin kabulüne, 05.10.2010 tarihli meclis gündemindeki 17 ve 18.ci maddeler ile aynı mecliste okunarak gündeme alınan gelen evrakın 11.10.2010 Pazartesi günü saat 15.00 de  yapılacak meclis toplantısında görüşülmek üzere 05.10.2010 Salı günü saat 15.00´ de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.