Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.04.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi

1. birleşiminin 1.ve 2. Oturumu 06.04.2010 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu,  Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Haspi Kösemen,  Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp,  Olcay Sanal ve Cengiz Çakar´ın  mevcut oldukları anlaşıldı.

 

02.03.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.03.2010 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 27-  01.01.2009 - 31.12.2009 mali yılı İzmit Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.03.2010 tarih ve 32 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 26.maddesinde "Belediye Başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse" dendiğinden yapılan oylamada (15 red, 14 kabul oy kullanılmıştır.) dörtte üç çoğunluk sağlanamadığından faaliyet raporunun kabulüne karar verildi.

 

KARAR 28- 5393 sayılı Belediye Kanunun 33 maddesinin a bendine göre İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000´in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ....... denildiğinden Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.03.2010 tarih ve 43 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nufusu 100.000´ in üzerindeki Belediyelerde ,Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;

Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan Orhan Karadağ 30 oy, Adnan Uysal 30 oy, Hüseyin Üzülmez 29 oy almak sureti ile encümen üyeliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Madde 5- 5393 sayılı yasanın 49. maddesinin 10.fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.03.2010 tarih ve 368 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- İzmit, Yeşilova MahallesiG23b-25a-2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10 nolu parsel üzerinde yer alan Beyazıt Caminin Uygulama İmar Planında yeşil alanda kaldığı ve yine aynı mahallede bulunan Belediyemize ait Park Bahçeler Müdürlüğünün kullandığı 145 ada, 1 nolu parselin mevcut planda ibadet yeri olduğu gerekçesiyle bu parselin "park alanı", Beyazıt Camiinin yer aldığı 130 ada, 10 nolu parselin bulunduğu alanın ise ibadet yeri olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2010 tarih ve 735 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- İzmit, Arızlı MevkiiG23b-23b-3d, G23b-23c-2a uygulama imar planı paftaları, 1707, 1706 nolu parsellerin spor alanı, 1702, 1703, 1704 nolu parsellerin kültürel alan ve 2460 nolu parselin ortaöğretim alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 29.03.2010 tarih ve 736 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- İzmit-Körfez Mahallesi, 1296 ada, 16 nolu parseldeki imar hakkının, 17 ve 18 nolu parsellerin içinde bulunduğu blok alanına dahil edilmesi ve 1296 ada, 16,17,18 nolu parselleri kapsayan bloğun "90x20" olan ölçülerinin "95x20" olarak ve söz konusu bloğun batısında yer alan mevcutta 60x20 ebatlarındaki bloğun 1296 ada, 15 nolu parsel sınırında sonlanacak şekilde 55x20 ebatlarında yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 29.03.2010 tarih ve 737 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- İzmit, Gündoğdu, 179 ada, 1 parselin imar hattı düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 29.03.2010 tarih ve 738 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- İzmit, M.Alipaşa Mahallesi, G23b-25d-1d uygulama imar planı paftası, 542 ada, 168 ve 169 nolu parsellerin batısından geçen 6 metrelik imar yolunun mülkiyet durumuna göre düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 29.03.2010 tarih ve 739 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 29- İzmit, Alikahya Mevkii, Durhasan Köyü, G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 216, 217, 218, 220 ve 221 nolu adaların site yapılması amacıyla, imar adaları arasındaki yolların kaldırılıp, tek bir imar adası şeklinde düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonunun 18.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 30- İzmit, M.Alipaşa Mahallesi, G23b-25d-2d uygulama imar planı paftası, 2543 ada, 25 nolu parselin güneyinde yer alan yeşil alanın 299 m2´lik  kısmının Özel Sağlık Tesis Alanına ilave edilmesi ve kaldırılan yeşil alana eşdeğer büyüklükte olan 4805 ada, 1 nolu parselin konut alanı kullanımınınyeşil alan olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonunun 17.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 31- İzmit, Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 4416 ada, 2 ve 8 nolu parsellerin güney batısından geçen imar yolu hattının, topografik yapı göz önünde bulundurularak imar planı koşulları doğrultusunda mevcut yol inşaatına göre yeniden düzenlenmesi  şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonunun 04.03.2010 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 14- İzmit-Bekirdere mahallesi, 326 ada, 1 nolu parselin Dini Tesis Alanı olan kullanımının 313 ada 1 nolu parselde düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 26.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.   

 

KARAR 32- Belediyemiz, Yenişehir Mahallesi, G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 1727 ada 13 nolu parsel ve 2513 ada 26 ve 27 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 05.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 33-İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.24b.3b, G23b.25a.3a, G23b.25a.3d, G23b.25a.4a, G23b25a.4b, G23b.25a.4c uygulama imar planı paftaları, 794 ada, 1 nolu parsel ve 795 ada, 1 nolu parselde "Entegre Sağlık Kampüsü" yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave maddeler eklenmesi şeklindeki değişiklik teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 09.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 17-

5747 sayılı yasa ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme ve Akmeşe Belediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçe Belediyesinin, belediyelerin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri (plan notları) ile gösterim sembollerinin (lejant) yeniden düzenlenmesi şeklinde revizyonu ile ilgili imar komisyonunun 25.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.   

 

KARAR 34-  İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 1183 ada, 20 ve 32 nolu parsellerde bulunan yapıların tescil kararının plan üzerine aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 35 -İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 283 ada, 7 nolu parselde bulunan Tescilli Yalı Camii´nin doğusunda yer alan "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 67 nolu parsel ile batısında yer alan "Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı" kullanımına sahip 1, 2, 3, 4, 5 ve 44 nolu parsellerin kullanımlarının "Açık Alan(Meydan)" olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 20- İzmit-Gündoğdu mahallesi, 2999 parselde ve 1196 ve 1217 nolu parsellerin arasında bulunan su kemerlerinin tescil kararının uygulama imar planı üzerine aktarılmasına ilişkin plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.   

 

KARAR 36- İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada, 1 nolu parselde yer alan Endüstri Meslek Lisesi yapılarından; taş bina ve buna bağlı 4 adet atölyenin tescil kararının plan üzerine aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 37-   Alikahya Karadenizliler, Alikahya Fatih ve Alikahya Atatürk mahallerinde Orman Kadastro komisyonlarında , kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 18.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 38-   5393 Sayılı Belediye Kanununun 15-b maddesi gereğince müdürlükler tarafından hazırlanan Görev, Yetki ve Sorumluluklar Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.03.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Madde 24- İzmit Belediyesinin Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu yapıldı.

 

G-1- Vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze özel mülkiyetlerdeki ağaçların budanması ile atıl ve boş olarak duran özel mülkiyetteki alanların biçilmesi ile ilgili yoğun şekilde talep gelmektedir. Talep edilen bu hizmetin Belediye gelirleri kanununda karşılığı olmadığından bununla ilgili bir ücret belirlenmesi teklifi ile ilgili Park ve  Bahçeler Müdürlüğünün 30.03.2010 tarih ve 217 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.    

 

G-2- İzmit, Arızlı Akpınar Mevkii,  G23b-23a-2b, 2d, 2c, 3a, 3b, G23b-23b-1d uygulama imar planı paftalarında TOKİ tarafından hazırlanan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 17.10.2008 tarih ve 521 sayılı kararıyla kabul edilen  imar planının, güncellenen mülkiyet durumları esas alınmak üzere sayısal ortama aktarılmasını içeren uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2010 tarih ve 834 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.    

 

 

G-3- İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25a.3c-G23b.25d.2b uygulama imar planı paftaları, 2522 ada, 11 nolu parselin tamamının Karayolu Kamulaştırma Sınırı içinde kalması sebebiyle "Ticaret Alanı" olan kullanımının "Otopark Alanı" olarak planlanması ve Karayolu İstimlak Sınırı´nın söz konusu parseli kapsayacak şekilde düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.04.2010 tarih ve 835 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.    

 

 

G-4-Eski valilerimizden İhsan Dede´nin isminin Belediye sınırları içerisinde oluşturulacak yeni bir parka verilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Şaban Sarıgülle ve İbrahim Elgin tarafından verilen 06.04.2010 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.    

 

G-5- Kentlilik ve Hemşerilik bilincinin oluşması ve gelişmesi adına, yaşadığı şehri ve mahallesini özümseme, mahalle halkını birbiri ile kaynaştırma ve sosyal yaşamın içine katma amacı ile 5 pilot mahalleden başlayıp daha sonraları diğer mahallelere de yayılmasını sağlamak için  oluşturulacak proje üzerinde çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Elif Bülbül, Emine Zeybek ve Şaban Sarıgülle tarafından verilen 06.04.2010 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.    

    

G-6-  İzmit, Alikahya Fatih MahallesiDurhasan Mevkii,  G23b-25b-3b uygulama imar planı paftası, 684 ada, 2 nolu parselde, 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2010 tarih ve 836 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.    

 

G-7- Mehmetalipaşa düğün salonu ve Mevlana kültür merkezinde yapılan nikah merasimlerinde vatandaşlarımızdan  dış nikah ücreti alınmaktadır 2009 Aralık meclisinde aldığımız bu kararın değiştirilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim Bulut ve Mahmut Öztürk tarafından  verilen 06.04.2010 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.    

 

Azalardan  Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Fahri Meydan, Kani Baştürk ve Erkan Aksoy´un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz Özcan, Fahri Meydan ve Hüseyin Canıgeniş´in izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Fikret Gökmen ve T.Metin Alan tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Cengiz Özcan, Fahri Meydan ve Hüseyin Canıgeniş´in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Erkan Aksoy ve Kani Baştürk´ün izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Emine Okanalp ve Emine Zeybek tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Erkan Aksoy ve Kani Baştürk´ün izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.04.2010 Salı günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; bir sonraki toplantının 04.05.2010 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.