Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.06.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2006 dönemi 1. birleşiminin 1.oturumu  06.06.2006 Salı günü saat 16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

     Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Meclis 1.Başkan Vekili Veysel Gül  Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Ekrem Durna, Zerrin Türk, M.Zekeriya Özak,   Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa DAĞ, Hasibe  Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali ihsan Vardoğan, Alpaslan Seymen,  Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan,  F.Sadık Bamaç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş  ve Güler Çetin´in    mevcut  oldukları anlaşıldı.
     Azalardan İlyas Şeker, Hasan Kırlı, Mehmet Ataç ve saffet Koşar´ın mevcut olmadığı anlaşıldı.Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker ve Hasan Kırlı´nın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
     
     İlyas Şeker ve Hasan Kırlı´nın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet Ataç Ve Saffet Koşar´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Güler Çetin ve İzzet Dal tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     Mehmet Ataç ve saffet Koşar´ın izinli sayılmalarına oybirliği  ile karar verildi.

05.05.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.05.2006 Cuma günkü Meclis toplantısına ait tutanak özetinin 1. sayfasının 1. paragrafının son satırında sehven yazılan ? Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere  evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.? İbaresinin ?Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere  evrakın İmar ve Bütçe komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.? İbaresi ile değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

09 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesinde "Meclis ,Mahalli İdareler seçiminden sonraki ilk toplantısında,üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini ,ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer" dendiğinden iki yedek katip üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri  ve Kararlar Müdürlüğünün 01.06.2006 tarih ve 68 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde Meclis yedek katiplikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:

Azalardan Mustafa Dağ 19 oy, Yalçın Akkuş  19 oy almak sureti ile Meclis yedek katipliklerine seçilmişlerdir.    

Dolphin Nikah Salonu ek tarifesi ile ilgili Gelir Müdürlüğünün 31.05.2006 tarih ve 817 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın bütçe komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Saraybosna llidza Belediyesinin,Belediyemiz ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.05.2006 tarih ve 397 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür  Sanat ve  Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Belediyemiz  5 yıllık imar proğramında yer alan yatırımların 2006 yılı proğramında yer alacaklarının Belediyemiz meclisinde görüşülmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.05.2006 tarih ve 127 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Orhan mahallesi 20N-ld uygulama paftası,3452 ada ,1 nolu parselin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünün 01.06.2006 tarih ve 179 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi

İzmit- Çukurbağ Mahallesi, 51 kadastro paftası, 418 ve 420 numaralı adaların güneyinde 17 m.lik imar yoluna cepheli kısımların yapılanma koşullarının Çukurbağ, Terzibayırı ve Orhan Mahalleleri içinde yer alan 1. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili Koruma Bölge Kurulunun 15.10.2004 tarih, 191 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, sit alanı kararı öncesi yürürlükteki imar planı koşullarından, yapılanma düzeni ve kat sayısının sehven B-5 yerine B-4 olarak yazıldığı tespit edilerek, bahse konu alanda 17.m. lik imar yoluna cepheli 3 adet imar adasının yapılanma koşulunun B-5 olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Çukurbağ Mahallesi, 51 kadastro paftası, 426 ada, 5 nolu parselde yeralan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Portakal Hafız Konağının  bahçe duvarının korunmasını öngörecek şekilde imar hattının yeniden düzenlenmesini içeren Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.01.2006 tarih, 1232 sayılı kararıyla önerilen plan değişikliği teklifinin reddi ile ilgili  imar komisyonunun 26.05.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz sınırları içersinde yapı ruhsatı alınarak inşaatına başlanmış ve bir kısım bağımsız bölümleri için kısmi yapı kullanma izin belgesini almış yapılarda, kalan kısımların yapı kullanma izinlerinin talep edilmesi halinde 5 yıllık yapı ruhsatı geçerlilik süresini doldurmuş olsalar bile bağımsız bölümlerin iskana uygun olması kaydıyla ruhsat temdidine gerek olmaksızın yapı kullanma izninin düzenlenmesinin reddi  ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Körfez Mahallesi, 19N-IIIa uygulama imar planı paftası, 479 ada, 12 no´lu parselin 3167 m2´lik kısmının 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e bendine göre Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi teklifi ile ilgili imar ve Bütçe komisyonlarının 31.05.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Turgut Mahallesi, 20M-IIIc uygulama paftası, 3507 ve 308 nolu adaların bulunduğu kesimde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2006 tarih 199 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 18.05.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Körfez mahallesi, 19N-IIId uygulama paftası, 3415 ada, 14 nolu parselin Ticaret alanı ve Akaryakıt ?Servis ve LPG satış istasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili inceleme devam ettiğinden çalışmanın tamamlanması için ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Başkanlığının 05.06.2006 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Toplum sağlığında kaliteyi artırma stratejimiz ve sağlıkta bilinçlendirme hedefimiz doğrultusunda gıda maddelerini üreten ve satışa sunan iş yerlerinin okul kantinlerinin fırınların halk sağlığı gıda ve işyeri hijyen koşullarına uygunluğunun iyileştirilmesi periyodik denetimlerinin hangi zaman aralıklarında yapılacağı gibi konuları ve bilgilendirici faaliyetleri meslek odalarıyla işbirliği yaparak görüşülmesi konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 29.05.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

28 Haziran İzmit´in Kurtuluşu şenlikleri ile ilgili Hazırlıkların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 30.05.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Hong Kong, Shanghai, Pekin´i (ÇİN) kapsayan inceleme gezisine katılacak olan  bir daire müdürünün ve Belediye Meclis Üyelerinin isimlerinin belirlenerek, görevlendirilmeleri ve  gidiş dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi  teklifi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 06.06.2006 tarih ve 74 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından, Çin´de 24 Haziran- 1 Temmuz 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ?IFAT ?CHINA 2006? Fuarına katılımı da içeren Teknik inceleme ve Yurtdışı Temas programı düzenlenmiş olup;

Hong Kong, Shanghai, Pekin´i (ÇİN) kapsayan inceleme gezisine katılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis üyeleri AK Parti grubundan Yaşar Can, Asım Eroğlu, CHP grubundan Güler Çetin ve Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz´ün  görevlendirilmeleri ,  gidiş dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli

İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005- 62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Akpınar köyünde bulunan mesire alanına " Akpınar Köyü Çınaraltı Sinan OBUZ " isminin verilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 06.06.2006 tarih ve 754 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Arızlı, 40 kadastro paftası, 1696 nolu parselin imar planı üzerinde Ağaçlandırılacak Alan olan kullanımının Konut Alanı olarak düzenlenmesi ve bu alana gelecek nüfusa hizmet edecek yeşil alanın yönetmelik gereği parsel içersinde Karayolu Tünel Geçişi  sınırlarını kapsayacak şekilde ayrılmasını içeren ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2006 tarih, 152 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 05.06.2006 tarihli raporu okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.06.2006 Salı günü saat 16.00´da  yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına, 04.07.2006 Salı günü saat 16.00 da toplanılmasına oybirliği  ile karar verildi.

                     VEYSEL GÜL                    GÜLCAN KOCABIYIK               MESUT YILDIRIM

             MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ                   KATİP                               KATİP