Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.09.2007 tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye meclisinin 2007 dönemi

1. birleşiminin 1.oturumu  06 09.2007 Perşembe günü saat

16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir..

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkan Vekili M.Zekeriya Özak´ın Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , Zerrin Türk,  Hasan Kırlı, Yaşar CAN,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım,Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Alpaslan Seymen, Salim Kukul, Temel Çağlayan,  Mehmet Ataç,  İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mevcut oldukları anlaşılmıştır.

Azalardan İlyas Şeker  ve F.Sadık Bamaç ´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker´in izinli sayılmasını  isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlyas Şeker´in  izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan F.Sadık Bamaç´ın izinli sayılmasını  isteyen azalardan İbrahim Güçlü ve Müfit Karakuş tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

F.Sadık Bamaç´ın  izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

Saat 16.00´da başlayan meclis toplantısına Belediye Meclis Üyesi Yaşar Can´ın  gündemin 3. maddesini içeren  Encümenin  ve komisyon seçimlerinin  yapılmasından sonra toplantıya katıldığı anlaşılmıştır.

02.08.2007 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:

02.08.2007 tarihli tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündem Gereğince:

5393  sayılı  Belediye  Kanununun  33.   maddesi  a  bendi   gereği,İl

belediyelerinde   ve   nüfusu   100.000`in  üzerindeki  belediyelerde,

belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli

oyla  seçeceği  üç  üye,   mali  hizmetler  birim  amiri  ve  belediye

başkanının birim amirleri arasından bir  yıl  için  seçeceği  iki  üye

olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;

a) Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:

Azalardan Zerrin Türk 24 oy,İsmail Uslu 24 oy, Mesut Yıldırım 23 oy almak

suretiyle   Encümen   üyeliklerine   seçilmişlerdir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.  maddesi a bendi gereği,   Belediye

meclisi,   üyeleri  arasından  en  az  üç  en fazla beş kişiden oluşan

ihtisas  komisyonları  kurabilir.   Komisyonların  bir  yılı  geçmemek

üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir,

dendiğinden  İhtisas komisyonları bir yıllığına  görev yapmak üzere

seçilmişlerdir.

b) Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Azalardan  Hasan  Kırlı,  Yusuf Sami Çınar, Yaşar Can, Salim Kukul,Saffet Koşar oybirliği ile seçilmişlerdir.

c) İmar komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Azalardan  M.Zekeriya Özak,Asım Eroğlu,Veysel Gül,Müfit Karakuş,

Temel Çağlayan oybirliği ile seçilmişlerdir.

d)  Türlü  İşler  komisyonu üyelikleri  için   yapılan   açık   oylama

neticesinde:

Azalardan İsmail Selçuk, Dursun Biçer,Yalçın Akkuş, A.Birol Özbay,İbrahim Güçlü oybirliği ile seçilmişlerdir.

e) Eğitim,  Gençlik,  Kültür,  Sanat  ve  Sosyal  Hizmetler  komisyonu

üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Azalardan Gülcan Kocabıyık, Hasibe Hepdurluk,Ali İhsan Vardoğan,İzzet Dal, Güler Çetin oybirliği ile seçilmişlerdir.

f) Çevre  Sağlık  Komisyonu  üyelikleri  için  yapılan  açık  oylama

neticesinde:

Azalardan Ekrem Durna, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç oybirliği ile seçilmişlerdir.

Belediyemiz sınırları içinde yapılmakta olan yapılarda, yapıların bahçelerinde bulunan bitkilerin sulama, temizlik ve kullama suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yapılarda ya da bahçelerinde toprağa gömülü olarak yağmur suyunun biriktirilmesi maksadı ile meclis tarafından tespit edilecek hacimde bina kullanım ve bahçe miktarı ile orantılı depolar  yaptırılması zorunlu hale getirilmesi  teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2007 tarih ve 2376 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Çukurbağ mahallesi, 54 kadastro paftası, 425 ada, 52 nolu parsel sahibi genişletilen yolun daha doğrusal hale gelebilmesi amacıyla alternatif imar yolu hattı önerisi ile birlikte itirazda bulunmuştur. Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması gösterimi, uygulaması, denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 9. maddesi gereği itiraz teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.08.2007 tarih ve 2350 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

 Körfez mahallesi, 19N-IIc imar planı paftası, 1857 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin Ticaret alanı olarak düzenlenmesi sureti ile plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.08.2007 tarih ve 2380 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Engelliliğin önlenmesi konusunda, yeni evlenen çiftlerin bilinçlendirilmesinin büyük öneminin olması sebebi ile söz konusu kitap ve CD ?lerin basılması ve tüm evlenen çiftlere ücretsiz dağıtımının yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.08.2007 tarih 1179 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Evlendirme Birimi olarak Cumhuriyet Kültür Merkezi Düğün Salonuna ait 2007 yılı sonuna kadar geçerli olacak tarife öneri cetveli teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 17.08.2007 tarih ve 1153 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Arıtma tesislerinden  çıkan arıtılmış suyun arıtma tesislerine yakın olan bölgelerdeki yeşil alanların sulanması ve yangın sistemlerinde rezerv su olarak kullanılması konusunda tavsiye kararı alınması teklifi ile ilgili  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.08.2007 tarih ve 58 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden sınırlarımız dahilinde bulunan işyerlerinin imalat atıklarının (evsel katı atıklar ) alınarak İZAYDAŞ´a dökülmesi karşılığında  2007 yılı Ağustos-Aralık döneminde uygulanacak olan ve 2008 yılında uygulanmak üzere İmalat atık ücreti tarifesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 14.08.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemizde yeni norm kadro esaslarına göre faaliyet gösteren müdürlüklere ait ?Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik ? oluşturulabilmesi konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi   teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 21.08.2007 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kreş Müdürlüğünün 2007/2008 eğitim-öğretim döneminde 01.09.2007-01.09.2008 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat  teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 14.08.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Pazar tezgahlarından arta kalan katı atıkların ( çöplerin ) poşetlenerek bulundukları yerlere bırakılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 24.08.2007 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan enerji tasarrufu ile ilgili alınabilecek tedbirler ve önlemler konusunda Makine Mühendisler Odası ile birlikte okullarda eğitim verilmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 24.08.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Topçular mahallesi kuzeyinde bulunan yaklaşık 21 hektarlık alanda yaşayan vatandaşların Orhan mahallesine bağlanma teklifi ile ilgili Türlü işler ve İmar komisyonlarının 22.08.2007 tarihli raporu, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği Taslağı konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili  Türlü İşler Komisyonunun 22.08.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.09.2007 Perşembe günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 03.10.2007 Çarşamba günü saat 15.00´da

toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mehmet Zekeriya ÖZAK                   Gülcan KOCABIYIK                    Mesut YILDIRIM

  Belediye Başkan V.                               Katip                                     Katip